Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama

Sažetak

Zakon o putnim ispravama (u daljem tekstu: Zakon) uređuje putne isprave za putovanje državljana Republike Srbije u inostranstvo, određuje vrste putnih isprava i način njihovog izdavanja.

Zakon je donet 2007. godine a poslednje izmene pretrpeo je 2014. godine. Osnovni razlog za nove izmene Zakona predstavlja potreba za preciznijim definisanjem pojedinih normi, za prilagođavanjem, odnosno usklađivanjem sa nekim drugim propisima koji su u međuvremenu menjani. Glavni cilj izmena je postizanje celovitosti i jedinstvenosti pravnog sistema Republike Srbije, kao i težnja da se određena zakonska rešenja izmene na način koji će doprineti boljem funkcionisanju Ministarstva unutrašnjih poslova i da se obezbedi bolja zaštita i efikasnije ostvarivanje prava građana.

POSTUPAK IZDAVANJA PUTNIH ISPRAVA

Predloženim izmenama i dopunama Zakona propisuju se precizni rokovi za podnošenje zahteva za izdavanje novih pasoša. Najvažnija izmena je propisivanje roka od šest meseci do dana prestanka važenja pasoša, kao najranijeg momenta za podnošenje zahteva za izdavanje novog dokumenta. Ovo je značajno jer se građanima omogućuje da na vreme mogu da zamene svoju putnu ispravu, naročito imajući u vidu zahteve pojedinih zemalja o potrebi važenja putne isprave 3 ili 6 meseci. Sa druge strane, sprečiće se podnošenje zahteva za nove pasoše bez preke potrebe. Ipak, predviđen je i izuzetak od ovog opšteg režima, te je građanima omogućeno da po sopstvenom zahtevu dobiju novi pasoš iako je važnost već izdatog duža od propisanog opšteg roka od 6 meseci, uz određeno uvećanje naknade za obrazac pasoša u delu koji se odnosi na troškove tehničke izrade i angažovanja ljudskih i materijalnih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova.

IZDAVANJE NOVE PUTNE ISPRAVE IAKO POSTOJEĆOJ NIJE ISTEKLA VAŽNOST

Lice koje poseduje putnu ispravu čiji rok važenja nije istekao dužno je da
podnese zahtev za izdavanje nove putne isprave ako:
1) je došlo do promene podataka koji su upisani u putnu ispravu;
2) je putna isprava oštećena, popunjena ili dotrajala, tako da ne može da
služi svojoj svrsi;
3) ako fotografija na putnoj ispravi ne odgovara izgledu lica.
Novina je u tome što je izdavanje nove putne isprave po ranijem zakonu bilo samo pravo vlasnika isprave, a po novom Zakonu uvodi se obaveza podnošenja zahteva za izdavanje nove putne isprave u navedenim slučajevima.

NEVAŽEĆA PUTNA ISPRAVA

Još jedna od novina jeste i uprošćavanje procedure za građane u slučajevima kada je potrebno oglasiti putnu ispravu koja je proglašena nevažećom. Umesto dosadašnjeg rešenja o oglašavanju nevažeće putne isprave u „Službenom glasniku Republike Srbije”, putna isprava se oglašava nevažećom na zvaničnoj veb prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova. Na ovaj način građani se oslobađaju troška koji su imali do sada, jer je oglašavanje nevažeće isprave u „Službenom glasniku Republike Srbije” vršeno o trošku građana.


EVIDENCIJE I KORIŠĆENJE PODATAKA

Pored navedenog uvedena je odredba kojom je propisano da se o izdatim putnim ispravama, o odbijenim zahtevima za izdavanje putnih isprava, o oduzetim putnim ispravama i nevažećim putnim ispravama vodi jedinstvena evidencija u elektronskom obliku. Takođe, radi usklađivanja sa odredbama Zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, koji je donet 2018. godine i kojim se na sistemski način uređuje pitanja evidencija, obrade podataka i njihove razmene na nacionalnom i međunarodnom nivou, iz Zakona su izbačene odredbe koje uređuju ovu materiju.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 76
Protiv: 95
76%
95%
0%

Ključne novine

PROPISIVANJE ROKOVA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZDAVANJE NOVE PUTNE ISPRAVE

Propisivanje roka od šest meseci do dana prestanka važenja pasoša, kao najranijeg momenta za podnošenje zahteva za izdavanje novog dokumenta.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 84
Protiv: 102
84%
102%
0%

OBAVEZA PODNEŠENJA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE NOVE PUTNE ISPRAVE

Uvodi se obaveza podnošenja zahteva za izdavanje nove putne isprave u slučajevima kada je došlo do promene podataka koji su upisani u putnu ispravu je putna isprava oštećena, kada je isprava popunjena ili dotrajala, tako da ne može da služi svojoj svrsi i ako fotografija na putnoj ispravi ne odgovara izgledu lica

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 84
Protiv: 98
84%
98%
0%

PROGLAŠENJE PUTNE ISPRAVE NEVAŽEĆOM

Umesto dosadašnje obaveze da se putna isprava oglašavaju nevažećim u „Službenom glasniku Republike Srbije”, putna isprava se oglašava nevažećom na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 82
Protiv: 99
82%
99%
0%

Poslednji put ažurirano: 13.06.2022, 13:47