Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije

Sažetak

Zakonom o sprečavanju korupcije se uređuje položaj, nadležnost, organizacija i rad Agencije za sprečavanje korupcije, pravila o sprečavanju sukoba interesa pri obavljanju javnih funkcija, kumulacija javnih funkcija, prijavljivanje imovine i prihoda javnih funkcionera i druga pitanja koja su značajna za sprečavanje korupcije. Zakon je donet u maju 2019. godine, a primenjuje se od 1. septembra 2020. godine, s tim što je prethodno na snazi bio Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije koji se primenjivao od 1. januara 2010. godine. Razlozi za izmene i dopune koje se predlažu je usklađivanje sa preporukama Grupe država za borbu protiv korupcije Saveta Evrope (GRECO), čiji je Republika Srbija član. Pored toga i Agencija za sprečavanje korupcije je ukazala na određene odredbe Zakona koje bi trebalo precizirati u cilju njegove bolje i pravilnije primene. Jedne od najvažnijih izmena odnose se na preciznije definisanje zloupotrebe javnih resursa i pooštravanja kazni za javne funkcionere koji zloupotrebe javne resurse.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 88
Protiv: 70
88%
70%
0%

Ključne novine

DOPUNJEN POJAM KORUPCIJE

Zakon definiše korupciju kao odnos koji nastaje korišćenjem službenog ili društvenog položaja ili uticaja radi sticanja NEDOZVOLjENE koristi za sebe ili drugoga. Ranijom zakonskom definicijom nije se zahtevalo da korist bude nedozvoljena. To znači da će u postupcima u kojima se utvrđuje postojanje korupcionog odnosa Agencija morati da utvrdi i nedozvoljenost koristi radi koje je neko koristio službeni ili društveni položaj.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 76
Protiv: 72
76%
72%
0%

PROŠIRENI USLOVI ZA IZBOR DIREKTORA AGENCIJE

Pored postojećih uslova za izbor direktora Agencije: lice koje ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, ima završen pravni fakultet, najmanje devet godina radnog iskustva u struci i nije osuđivano za krivično delo na kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, propisuje se i dodatni uslov - posedovanje posebnih znanja i iskustva u oblasti sprečavanja korupcije.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 71
Protiv: 79
71%
79%
0%

PRODUŽEN MANDAT ZAMENIKA DIREKTORA AGENCIJE

Umesto dosadašnjeg vezivanja mandata zamenika direktora Agencije za prestanka mandata direktora, predloženim izmenema i dopunama predviđa se da se mandat zamenika direktora Agencije traje do izbora novog direktora u cilju kontinuiranog obavljanja poslova u Agenciji. Dodatno, zameniku direktora Agencije se daju ovlašćenja da od dana prestanka mandata direktora, pa do stupanja na dužnost novog direktora Agencije, on vrši funkciju direktora.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 75
Protiv: 73
75%
73%
0%

OBAVLJANJE DRUGOG POSLA OD STRANE JAVNOG FUNKCIONERA

Preciziraju se nadležnosti Agencije za davanje saglasnosti javnom funkcioneru za obavljanje drugog posla ili delatnosti. Dodatno, Agencija je dobila ovlašćenje da odredi rok javnom funkcioneru da prestane da obavlja određeni posao ili delatnost ako se time ugrožava nepristrasno vršenje ili ugled javne funkcije, odnosno ako predstavlja sukob interesa. Zakon propisuje da javni funkcioner, čija javna funkcija zahteva rad sa punim radnim vremenom ili stalni rad, ne može da obavlja drugi posao ili delatnost. Izuzetno, javni funkcioner može da se bavi naučnoistraživačkim radom, nastavnom, kulturno-umetničkom, humanitarnom i sportskom delatnošću, bez saglasnosti Agencije, ako time ne ugrožava nepristrasno vršenje i ugled javne funkcije. Izuzev navedenih poslova, Agencija može, na zahtev javnog funkcionera, da da saglasnost za obavljanje i drugih poslova, odnosno delatnosti.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 81
Protiv: 71
81%
71%
0%

EVIDENCIJA PRAVNIH LICA SA UČEŠĆEM PRIVATNOG KAPITALA FUNKCIONERA ILI ČLANA PORODICE

Krug pravnih lica, koja imaju obavezu prijavljivanja određenih podataka Agenciji, proširuje se na sva pravna lica u kojim javni funkcioner ili član porodice, za vreme javne funkcije i dve godine od njenog prestanka, ima udeo ili akcije, a koje učestvuje u postupku javne nabavke ili privatizacije ili drugom postupku čiji je ishod zaključivanje ugovora sa organom javne vlasti. Takođe se predviđa vođenje posebne evidencije od strane Agencije o navedenim pravnim licima, kao i javna dostupnost podataka iz te evidencije.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 82
Protiv: 70
82%
70%
0%

NEDOZVOLJENI UTICAJ NA JAVNOG FUNKCIONERA U AGENCIJI

Uvodi se definicija nedozvoljnog uticaja na javnog funkcionera u Agenciji. Pod nedozvoljenim uticajem podrazumeva se svaki uticaj koji nije zasnovan na zakonu ili drugom propisu, kojim se utiče na zakonito i pravilno postupanje javnog funkcionera agencije u vršenju javne funkcije.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 79
Protiv: 65
79%
65%
0%

PRECIZIRAJU SE PRAVILA ZA OGRANIČENJA JAVNIM FUNKCIONERIMA PO PRESTANKU FUNKCIJE

Preciziraju se pravila za ograničenje za zasnivanje radnog odnosa i poslovne saradnje za javnog funkcionera, po prestanku javne funkcije. Pored toga, precizira se da Agencija u postupku davanja saglasnosti bivšem javnom funkcioneru, za zasnivanje radnog odnosa i poslovne saradnje, naročito ceni koja ovlašćenja je imao taj javni funkcioner u vršenju javne funkcije.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 78
Protiv: 70
78%
70%
0%

DOPUNJUJE SE LISTA OBAVEZNIH PODATAKA O IMOVINI I PRIHODIMA JAVNOG FUNKCIONERA

Dopunjuje se lista obaveznih podataka o imovini i prihodima koje je javni funkcioner u dužan da podnese Agenciji sa obaveznom prijavom gotovog novca, digitalne imovine i dragocenosti, kao i druge pokretnu imovine čija vrednost prelazi 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 85
Protiv: 70
85%
70%
0%

USKLAĐUJU SE ROKOVI ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA POVREDU ZAKONA

Postupak o povredi Zakona, o kome odlučuje Agencija, se može pokrenuti u roku od dve godine od dana saznanja za postojanje povrede Zakona, a ne može se pokrenuti ili okončati, ako je od postupanja ili nepostupanja javnog funkcionera, kojim je učinjena povreda Zakona, proteklo pet godina.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 79
Protiv: 73
79%
73%
0%

VRSTE MERA KOJE SE MOGU IZREĆI JAVNOM FUNKCIONERU

Propisuje se da Agencija kao posebnu činjenicu pri izricanju mera za povredu zakona ceni i činjenicu da li je javni funkcioner postupio po prethodno izrečenoj meri opomene do isteka roka koji mu je u odluci određen. Javnom funkcioneru može se izreći mera opomene ili mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije. Izuzetno, javnom funkcioneru koji je izabran neposredno od građana, kao i licu kome je prestala javna funkcija, može da se izrekne mera opomene ili mera javnog objavljivanja odluke o povredi ovog zakona.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 79
Protiv: 72
79%
72%
0%

KRIVIČNO DELO NEPRIJAVLJIVANJE IMOVINE ILI DAVANJE LAŽNIH PODATAKA O IMOVINI

Radnja ovog krivičnog dela sada je propisana preciznije tako da krivično delo koje čini javni funcioner koji suprotno odredbama ovog zakona ne prijavi agenciji imovinu i prihode ili daje lažne podatke o imovini i prihodima, u nameri da prikrije podatke o imovini i prihodima, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 77
Protiv: 74
77%
74%
0%

POOŠTRAVANJE KAZNI ZA JAVNE FUNKCIONERE

Još jedna od novina jeste i pooštravanje minimalne zaprećene kazne za javne funkcionere koji prekrše odredbe Zakona sa 50.000 na 100.000 dinara. Maksimalna kazna i dalje ostaje 150.000 dinara.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 77
Protiv: 68
77%
68%
0%

Poslednji put ažurirano: 14.06.2024, 14:16