Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Nikola Novaković

Govori

Hvala.

Obaveštavam vas da su, saglasno članu 96. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, do otvaranja pretresa, prijave za reč, u pisanom obliku, sa redosledom narodnih poslanika, podnele poslaničke grupe: ZES, DSS, SRS i NS.

Reč ima narodni poslanika gospodin Srđan Miković.
Hvala vam.

Reč ima narodna poslanica gospođa Milica Radović.
Reč ima narodni poslanik Miroslav Petković.

Izvolite.
Hvala, gospodine Petkoviću.

Reč ima narodni poslanik gospodin Nemanja Šarović.
Reč ima narodni poslanik, gospodin Boris Aleksić.
Gospodine Krasiću, imate reč. Izvolite.
Petnaest, okruglo.
Ne, ne 15 minuta.
Hvala gospodine Krasiću.

Pre nego što dam reč narodnom poslaniku gospodinu Srđanu Spasojeviću, dozvolite mi da u vaše i u svoje ime pozdravim članove Kluba studenata Pravnog fakulteta u Beogradu, koji trenutno prate deo današnje sednice sa galerije Velike sale, a sa nama su: Srđan Zoraja, Srećko Maričić, Đorđe Dvornić, Miljan Ćirović, Đorđe Vuković, Nikola Babić, Jelena Jovanović, Katarina Dvizac, Marija Dašić, Marija Milivojević, Kovačević Jovan, Ivana Nišavić, Vladan Nišavić, Vesna Stojanović, Igor Milojević, Damjan Kulundžić, Uroš Pešić, Vladimir Ljefkovac i Dino Crljen.

Dobrodošli u vašu kuću.

Gospodine Spasojeviću, imate reč.
Hvala, gospodine Spasojeviću.

(Riza Halimi, sa mesta: Replika.)

Nemate pravo na repliku.

Ovim smo iscrpili redosled narodnih poslanika prema prijavama za reč.

Pitam da li još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. želi reč? (Da.)

Reč ima predstav nik predlagača, gospođa Mirjana Ivić, zamenik predsednika Visokog saveta sudstva.
Hvala vama.

Reč ima gospođa Vjerica Radeta.
Hvala vama.

Zaključujem pretres o Predlogu odluke.

Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu odluke.

Na osnovu člana 87. određujem pauzu u trajanju od jednog časa.

Sa radom ćemo nastaviti u 14,00 časova.

Hvala na razumevanju i saradnji.

(Posle pauze.)
Zahvaljujem.
Na član 7. razdele 3. i 52. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. razdele 3. i 52. amandman je podneo narodni poslanik Goran Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. razdele 3. i 52. amandman je podneo narodni poslanik Bojan Mladenović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Bojan Mladenović.
Na član 7. razdele 8. i 26. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Krasić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić.
Raspravljamo o budžetu u stvarnosti.