Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Milovan Krivokapić

Milovan Krivokapić

Srpska napredna stranka

Govori

Hvala predsedavajući, poštovane koleginice i kolege.

Danas ću reći par reči o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. Pre nego što krenem sa diskusijom, vezano za izmene i dopune Zakona o planiranju i izradi moram da kažem da je Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova koji je donet 2018. godine definitivno bio prekretnica u reformi katastra i pojednostavljenju same procedure upisa u katastar, što svakako ima za rezultat, između ostalog i privlačenje investicija u našu zemlju.

Dakle, od donošenja navedenog zakona protekloj je dovoljno vremena da se prethodne zakonske odredbe testiraju u praksi i da se izvede zaključak o tome u kom smeru treba dalje vršiti izmene i dopune, što smo učinili i evo sada činimo isto kako bi se određeni koncepti zakona dodatno definisali, unapredili, odnosno popravili i predvidela nova rešenja.

Opšti je stav da postupak upisa u katastar nepokretnosti svakako mnogo bolje funkcioniše nego pre reforme, ali kako se neka rešenja u samom zakonu nisu u praksi pokazala kao optimalna, naravno da ćemo doneti izmene i dopune u cilju prevazilaženja nastalih problema.

Srpska napredna stranaka nikada nije bežala od problema i odgovornosti i svesni smo da status kvo ne dovodi do rešenja problema, niti do postizanja željenih ciljeva. S obzirom da se uočeni nedostaci u praksi mogu ispraviti samo zakonskim rešenjima, svakako da je jedini način usvajanja izmena ovog zakona.

Cilj ovog zakona je ubrzanje postupka upisa u katastar nepokretnosti, kao i povećanje pravne sigurnosti stranaka u postupku upisa u katastar. Srbija je sada zahvaljujući, pre svega, predsedniku Aleksandru Vučiću, koji ulaže ogroman rad i energiju, zemlja koja ima ne samo stabilnu političku situaciju, već ima i stabilan budžet i zato se već uveliko pripremamo za velike infrastrukturne projekte.

Imajući u vidu da srpsko tržište poslednjih godina beleži trend rasta i da sektor građevine beleži značajno veći udeo u BDP u Srbiji, naš zadatak je da sve to ispratimo zakonima i stvorimo preduslove za još veće i značajnije investicije. U dosadašnjoj praksi uočeni problemi u primeni ovog zakona su se odnosili na dostavljanje rešenja i drugih akata donetih u postupku upisa u katastar, stoga je i bila potrebna sistemska izmena kroz izmene i dopune postojećeg zakona, a koja će za cilj imati uređivanje postupka dostave što će znatno ubrzati postupak upisa u katastar jer će strankama rešenje o upisu biti lakše dostupno i transparentnije.

Dakle, više neće biti problema oko utvrđivanja dana kada rešenje postaje konačno što je preduslov da se uzme u postupak sledeći predmet koji se odnosi na istu nepokretnost. Priliv investicija pored ekonomskog značaja ukazuje i na to da zemlja ima određene perfomanse i perspektivu. Na žalost za vreme Vlade koju je vodila DS privreda Srbije je razorena i zemlja uništena, građani su ostajali bez posla, bez hleba, bez nade i perspektive. Mnogo se radilo prethodni godina i svesni smo da naša država ne može biti odmah bogatija, ali svakako može biti uređenija i pravednija i u tom cilju se i donose novi zakoni i izmene dopune postojećih.

Kako su za Srbiju investicije osnov privrednog rasta, tehnološkog napretka, konkurentnosti, izvoza, zaposlenosti i prihoda siguran sam da će predložena rešenja imati neposredan pozitivan efekat na investitore, privredna društva, preduzetnike, kao i na državne organe Republike Srbije. Sagledavajući sveobuhvatne efekte ovog zakona SNS će glasati za njega. Hvala.
Hvala predsedavajući.

Uvažena ministarko sa saradnicima, koleginice i kolege, danas ću reći par reči o Predlogu zakona o javnim nabavkama.

Naime, Zakon o javnim nabavkama koji je donet 6.1.2013. godine je dva puta menjan 2015. godine tako da zaista više nije bilo racionalno vršiti izmene i dopune zakona, već je bilo potrebno pristupiti izgradi novog Predloga zakona o javnim nabavkama koji zasigurno ima veliki broj novina i kojim se uvode sva nova rešenja iz novih direktiva.

Bitno je naglasiti da odredbe novih direktiva imaju za cilj povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javnih nabavki, smanjenja administrativnog tereta korišćenjem elektronskih sredstava i načinom dokazivanja kriterijuma za kvalitetni izbor privrednog subjekta.

Dakle, donošenjem ovog Zakona o javnim nabavkama biće uveden novi portal javnih nabavki koji će omogućiti sprovođenje postupaka javnih nabavki elektronskim putem. To znači da će se komunikacija i razmena podataka u postupku javne nabavke, uključujući i podnošenje ponuda, odvijati elektronskim putem.

Takođe je definisano da će se i otvaranje ponuda obavljati elektronskim putem, što će svakako doprineti povećanju poverenja privrednih subjekata u sistem, a što će za posledicu imati i povećanje konkurencije u postupcima javnih nabavki.

Ovim Predlogom zakona obezbeđeni su i kraći rokovi za pojedine postupke javnih nabavki u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i kulture. Dakle, možemo reći da će se javne nabavke društvenih i drugih posebnih usluga u koje spadaju usluge, kao što sam već rekao, u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, kao i kulture, sprovoditi po posebnom blažem režimu.

Novina je i da se uvode novi kriterijumi za dodelu ugovora u postupku javne nabavke, tako da je predviđeno da će se ugovori o javnoj nabavci dodeljivati ekonomski najpovoljnijoj ponudi koja se određuje na osnovu cene ili troškova ili odnosa cene i kvaliteta, odnosno troškova i kvaliteta.

Postojali su brojni razlozi za donošenje ovog zakona, ali glavni razlog donošenja svih zakona i ostalih propisa je da građanima Srbije bude bolje, sigurnije i prosperitetnije jer kada je SNS došla na vlast zatekli smo državu koja je bila sve samo ne pravedno uređena. Zatekli smo pustoš i nemaštinu na svakom koraku, ali tako je moralo da bude jer poznato je da u politici DS ne postoje interesi građana, već sve što se radilo radilo se isključivo i samo ukoliko su Đilas i njegovi saradnici imali finansijsku ili neku drugu korist.

Polako, ali sigurno predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije vraćaju institucije i sisteme na pravo mesto jer su ih demokrate razgradile do besmisla.

Usvajanje i primena ovog zakona definitivno omogućava razvoj modernog i efikasnog sistema javnih nabavki čije je ostvarenje kroz četiri posebna cilja – povećanje efikasnosti i ekonomičnosti postupaka javnih nabavki kroz uvođenje obavezne elektronske komunikacije u postupcima javnih nabavki, jačanja konkurencije na tržištu javnih nabavki kroz pojednostavljenje procedure u javnim nabavkama i smanjenje troškova pripreme ponude, što će za posledicu imati povećanje interesa privrednih subjekata, a naročito malih i srednjih preduzeća, smanjenje rizika od neregularnosti u sistemu javnih nabavki i to pre svega kroz jačanje pravnog okvira, potom poboljšanje koordinacije i saradnje nadležnih institucija i jačanje njihovih administrativnih kapaciteta i promovisanje i podsticanje ekološkog i socijalnog aspekta u javnim nabavkama i inovacijama.

Definitivno je da predložena rešenja imaju neposredan i pozitivan efekat na sve subjekte koji su u obavezi da primenjuju ovaj zakon kako na naručioce javnih nabavki, tj. javni sektor tako i na privredne subjekte, privredu.

Još jednom ću da naglasim da se pozitivan uticaj ogleda pre svega u efikasnijem sprovođenju postupaka javnih nabavki, jeftinijim postupcima, manjem administriranju i efikasniju zaštiti prava o postupcima javnih nabavki. Imajući u vidu sve pozitivne efekte koji treba da proiziđu nakon usvajanja zakona koje sam govorio i ukazao na iste, mišljenja sam, kao i napredna stranka da se treba usvojiti ovaj zakon, i SNS glasaće za njega. Hvala.
Hvala predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege.

Kada sam pogledao dnevni red za ovu Sedmu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije, od predloženih tačaka dnevnog reda upravo sam poželeo da prodiskutujem o Predlogu zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Neko će možda pomisliti šta tu ima da se diskutuje. Izmenjena su tri člana u svakom od članova zakona, izmenjena godina kada treba da se redefinišu rokovi od kojih počinje primena sistemskog i posebnih zakona o platama u pojedinačnim delovima javnog sektora. E, upravo to hoću da prodiskutujem i da naglasim da smo došli u situaciju da u zakonu menjamo samo godinu, sve ostalo ide najboljim mogućim tokom, a sve to zahvaljujući velikom, pre svega, znanju, zatim radu, energiji i požrtvovanju predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije.

Koliko je samo predsednik Vučić u prethodnim godinama bio napadan, osporavan po razno-raznim novinama, emisijama, forumima i društvenim mrežama, najgore moguće komentarisan od strane Đilasović istomišljenika, koji su uništili Srbiju, koja je zahvaljujući njima bila u živom blatu i gotova da nestane.

Koliko su se samo podsmejavali i komentarisali kako nije realno obećanje našeg predsednika da će prosečna plata u 2019. godini biti preko 500 eura. I, evo obećanje koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, o visini prosečne plate dao građanima Srbije je i ispunio.

Moram da naglasim da je realni rast zarada u prvoj polovini godine bio 7,3% i najbitnije je da je prevashodno vođen rastom zarada u privatnom sektoru. Takođe rebalansom budžeta je definisano i povećanje plata u javnom sektoru između 8 i 15%, tako da će upravo rast plata u javnom sektoru do kraja godine uticati na to da prosečna plata u Srbiji, u decembru dostigne nivo od preko 500 evra.

U našem budžetu je ostvaren suficit i rebalansom budžeta usmeren je višak novca ka većim kapitalnim investicijama i upravo ka povećanju plata u javnom sektoru, kao i isplati jednokratne pomoći penzionerima je teško pogoditi gde bi ovaj novac završio da su ga drugi usmeravali, nije sigurno. Teške u hrabre mere su iza nas i zato sada imamo novca i za ulaganje u zdravstvo, prosvetu, infrastrukturu u podizanju životnog standarda.

Polako ali sigurno idemo ka boljem životu i konačno možemo da kažemo da je Srbija na pravom i stabilnom putu ekonomskog razvoja. U prilog tome ide i činjenica da smo republički budžet usvojili u novembru, dakle mnogo pre krajnjeg roka, što se nije desilo godinama unazad.

Predsednik Aleksandar Vučić sa ministrima iz Vlade Republike Srbije znao je kako da se izbori da na zdravim osnovama ne zadužujući se i ne uzimajući skupe kredite, a što je najvažnije, ne ugrožavajući makroekonomsku stabilnost postigne da građani osete boljitak.

Ovakvi predlozi zakona su nešto čemu se građani Srbije raduju i zato će SNS glasati za njegovo usvajanje. Hvala.
Hvala, predsedavajući.

Uvaženi ministre, koleginice i kolege, danas ću diskutovati ukratko o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, sa posebnim osvrtom na budžet Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Pripremajući se za diskusiju i analizirajući Predlog budžeta za 2020. godinu, a imajući u vidu da je strateški cilj predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Srbije smanjenje nezaposlenosti, posebnu pažnju sam usmerio upravo na budžet opredeljen na ovu nameru, kao i sredstva koja omogućavaju realizaciju posla u okviru dotičnog Ministarstva.

Odmah na početku moram da naglasim da zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije, koji ozbiljno vode državu i ozbiljno razmišljaju o budućnosti naše zemlje, slobodno možemo reći da prvi put sada imamo pred nama Predlog budžeta čija je ključna karakteristika ravnomerna raspodela finansijskih sredstava u cilju povećanja životnog standarda, odnosno povećanje plata i penzija, podsticaju rasta BDP kroz povećanje javnih investicija i poresko rasterećenje rada.

Predlog budžeta za 2020. godinu doprineće daljem podizanju standarda građana i privrednom rastu. Doprineće većim ulaganjima u infrastrukturu, boljim uslovima za lečenje, školovanje, investicijama u kulturi i sportu, većim izdvajanjima za socijalnu zaštitu, populacionu politiku i zaštitu životne sredine.

Kako reče premijerka Brnabić, da je budžet napravljen tako da ne ugrožava stabilnost javnih finansija i tempo javnog duga, odnosno da budžet za narednu godinu nije izborni, već razvojni.

Uvažavajući činjenicu da je u budžetu izdvojeno 295,4 milijarde dinara na plate i 571,2 milijarde dinara na penzije za naše najstarije sugrađane, zatim za kapitalne investicije u Predlogu budžeta je u tu svrhu planirano 198,9 milijardi, gde će najveći deo sredstava otići na saobraćajnu i železničku infrastrukturu, ali da će se povećavati plate i penzije, i kako reče naš ministar, Siniša Mali, zarađeni novac će se vraćati građanima.

Srpska napredna stranka je obećala građanima bolji život u svakom pogledu, a što smo obećali to i ostvarujemo upravo kroz donošenje ovog budžeta za 2020. godinu. Suština politike SNS je da građani budu zadovoljni i da im život bude lakši i da konačno mogu da dišu punim plućima.

Predlog budžeta za 2020. godinu je evidentno razvojni i predviđena su povećana sredstva u svim sektorima. Kod boračko-invalidske zaštite, sredstva su obezbeđena u većem iznosu od 700 miliona dinara, kao i 20 miliona dinara više za podršku udruženja u oblasti boračko-invalidske zaštite.

U okviru aktivne politike zapošljavanja, predviđena su značajna sredstva za podršku prekvalifikacije radi realizacije programa prekvalifikacije nezaposlenih lica u Sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija.

Ovo jasno ukazuje da će budžet koji je predložen za Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbediti bolje uslove korisnicima socijalne zaštite, kao i porast standarda zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite.

Sa ovakvim predlogom budžeta možemo samo da očekujemo da će Srbija nastaviti ubrzani razvoj i postizati još bolje rezultate. Konačno imamo zdrav budžet i stabilne finansije, tako da imamo prostora da država preduzima mere koje se odražavaju na ambijent u zemlji, što će između ostalog sprečiti odlazak mladih i obrazovanih ljudi, a motivisati one mlade koji su napustili Srbiju da se vrate.

Imajući u vidu da je Predlog budžeta za 2020. godinu realan, izbalansiran i da predstavlja prekretnicu ekonomskoj zajednici naše države, SNS će glasati za njegovo usvajanje. Hvala lepo.
Hvala, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, pre nego što krenem sa diskusijom, vezano za Zakon o poštanskim uslugama, moram da kažem da će usvajanjem ovog zakona definitivno biti omogućeno da se pospeši kvalitet pružanja poštanskih usluga, bolja zaštita korisnika, veća i zdravija konkurencija na tržištu poštanskih usluga, što će svakako dovesti do povećanja kvaliteta i nižih cena poštanskih usluga.

Dakle, od donošenja prethodnog Zakona o poštanskim uslugama 2014. godine, proteklo je dovoljno vremena da se važeće zakonske odredbe testiraju u praksi i da se izvede zaključak o tome u kom smeru treba dalje definisati, unaprediti, odnosno popraviti i predvideti nova rešenja.

Svi mi vrlo dobro znamo da poštanski saobraćaj ima značajnu i specifičnu ekonomsku funkciju i jedan je od pokretača razvoja privrede i društva, od vitalnog je značaja, pre svega, za korisnike poštanskih usluga, pa se upravo zbog toga poštanske usluge ubrajaju u usluge od opšteg ekonomskog interesa.

Predložena rešenja u ovom Predlogu zakona stvaraju uslove da se obavljanje univerzalne poštanske usluge bude u potpunosti u skladu sa društvenim, ekonomskim i tehnološkim okruženjem u Republici Srbiji, što podstiče efikasnije funkcionisanje poštanske mreže shodno potrebama privrede i građana.

Imajući u vidu povećanje obima poštanskih usluga, kao i stalne promene u zahtevima korisnika poštanskih usluga, što možemo definisati kao promene na poštanskom tržištu, bilo je neophodno stvoriti uslove za obezbeđivanje većeg stepena zaštite korisnika poštanskih usluga i podizanje nivoa bezbednosti poštanskih pošiljaka.

Zbog neadekvatnog definisanja određenih zakonskih odredbi u važećem zakonu i s tim u vezi onemogućiti zaposlenima da reaguju u specifičnim situacijama javljali su se određeni problemi i propusti, tako da smo se u jednom momentu nalazili u sasvim apsurdnoj situaciji gde je država uspela da se izbori sa nelegalnom trgovinom na ulicama i tezgama, pa su praktično svi trgovci nelegalnom robom prešli na poštanske pakete i na ovaj način nastavili da nelegalno trguju robom koja je najčešće falsifikovana ili na neke druge načine nije bila evidentirana za trgovinu.

Kako bi se prevazišli problemi, ovim Predlogom zakona jasno je propisano pravo i obaveza zaposlenih na prijemu i uručenju poštanskih pošiljaka, a to je da pri prijemu, odnosno uručenju vrednosnih i otkupnih pošiljaka, kao i uručenju novčanog iznosa izvrše uvid i evidentiraju broj lične isprave korisnika poštanskih usluga.

Sve prethodno navedene aktivnosti, zakonom definisane, naravno, ne znači da se nelegalne radnje neće više pojavljivati, ali svakako će biti smanjene na minimum upravo zbog toga što će se odgovorna lica u tom lancu lakše identifikovati.

Donošenje ovog zakona je podjednako značajno za građane, privredu, poštanske i ostale subjekte, a njegova primena omogućava napredak naše države i u međunarodnom položaju i delovanju.

Donošenjem ovog zakona stvaraju se uslovi da obavljanje univerzalne poštanske usluge bude u potpunosti u skladu sa društvenim, ekonomskim i tehnološkim okruženjem u Republici Srbiji. Zato će SNS glasati za usvajanje ovog zakona. Hvala lepo.
Hvala, predsedavajući.

Uvaženi ministre, poštovane koleginice i kolege, danas ću kratko diskutovati o Predlogu zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju.

Izmene zakona svakako se vrše u cilju poboljšanja istog i stvaranja uslova za njegovu apsolutnu primenljivost, a sve u cilju boljeg života naših građana, tako da primena u praksi Zakona o visokom obrazovanju, koji smo doneli 2017. godine, je pokazala da je potrebno izvršiti izmenu u delu koji se odnosi na propisane prelazne rokove za završetak studija po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija za studente koji su upisani na studije od 10. septembra 2005. godine.

Imajući u vidu da se u septembru nakon drugog ili trećeg upisnog roka završava upis u školsku 2019/20. godinu, potrebno je ovaj zakon doneti po hitnom postupku jer na taj način otklanjamo mogućnost nastupanja štetnih posledica na rad visokoškolskih ustanova prilikom upisa u ovu školsku godinu.

Dakle, studentima na koje se odnosi izmena ovog zakona u odgovarajućem statusu omogućava se završetak studija po započetim nastavnim planovima i programima i uslovima studiranja.

Sve zakone koje usvoji Narodna skupština primenjuju se na celoj teritoriji Republike Srbije, kao što sam već napred rekao, u cilju boljeg života naših građana. Ne ponavljam ovo slučajno, već sasvim namerno da bih se obratio našim građanima na Kosovu i Metohiji, mojim sugrađanima u Kosovskoj Mitrovici i svima ostalima koji državu Srbiju doživljavaju kao svoju. Da bi država Srbija opstala na Kosovu i Metohiji i na taj način štitila svoje građane i omogućavala im dostojan život, potrebno je da 6. oktobra masovno izađemo na birališta i glasamo za Srpsku listu.

Glas za Srpsku listu je jedini način da opstanemo, da zajedno radimo i borimo se za budućnost naše dece. Moram da kažem da mi na Kosovu i Metohiji odlično znamo ko je u svakom momentu sa nama, da odlično znamo da predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije apsolutno vode računa o svemu, štite nas u kriznim situacijama i raduju se zajedno sa nama kada nam je dobro.

Zbog opstanka i budućnosti na našem Kosovu i Metohiji, moramo da ostanemo jedinstveni, da izađemo što masovnije na birališta i da glasamo za naše kandidate sa Srpske liste, jer jedino oni imaju podršku Beograda, a ne pod znacima navoda za „albanske kandidate“ koji bi u budućoj „kosovskoj vladi“ bili za nezavisnost Kosova.

Naglašavam da je Srpska lista u prethodnom periodu dokazala da jedino ona uz podršku Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije može da sačuva institucije Republike Srbije, koje su potrebne za opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Izbori na Kosovu i Metohiji nikada nisu obični izbori, već je to uvek referendum za opstanak, zato nemamo pravo na grešku, nego toga dana, to je 6. oktobra, kad ustanemo izjutra, stavimo prst na čelo i dobro razmislimo gde smo, šta smo, ko smo i kakva budućnost i sudbina čeka našu decu i nas ako ne budemo jedinstveni. Što bi rekao Vladika Rade, odnosno Njegoš - U pamet se ljudi.

Zato vas pozivam da glasate za Srpsku listu jer jedino Srpska lista uz podršku našeg predsednika Vučića i Vlade Republike Srbije može doneti sve ono što je potrebno za opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Hvala lepo.
Hvala, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, danas ću diskutovati o Predlogu zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju. Dosta toga je danas rečeno, o razlozima donošenja ovog zakona, kao i o njegovim pozitivnim stranama, tako da ću se ja potruditi da budem što kraći.

Predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije, odnosno vi gospodine Šarčeviću, kao ministar dotičnog resora, u okviru svojih kompletnih aktivnosti pristupili ste krajnje ozbiljno reformi sistema obrazovanja, posebno sa aspekta da isto odgovara potrebama tržišta rada. Tako je Narodna skupština 2017. godine donela Zakon o dualnom obrazovanju i na taj način omogućila ostvarivanje dualnog obrazovanja u srednjem stručnom obrazovanju.

Vodeći se pozitivnim iskustvima evropskih zemalja, ustanovljena je potreba da se i u domaćem sistemu visokog obrazovanja omogući organizovanje dualnog modela studija. Reč je o modelu koji bi mogao da se primenjuje u zavisnosti od potreba visokoškolskih ustanova koje nude akademsko i strukovno obrazovanje, a zainteresovane su da njihovi studenti stiču znanja i kroz učenje, kroz rad u kompanijama, tako da taj rad bude vrednovan putem školarina, stipendija ili na neki drugi način.

Analizirajući problem iz prakse i uvažavajući iste, možemo videti da su u novom zakonu nađena adekvatna rešenja koja će na najbolji način doprineti unapređenju funkcionisanja visokoškolskih ustanova i sistema visokog obrazovanja. Problem koji je identifikovan u brojnim stručnim analizama u prethodnom periodu je odsustvo veze između tržišta rada i obrazovnog sistema i zbog toga se javila potreba za izradom novog zakona koji bi doveo do unapređenja u smislu povećanja relavantnosti visokog obrazovanja u odnosu na potrebe tržišta rada.

Znanje i odgovarajuće veštine su osnovni preduslov za stvaranje kvalitetnog društva, povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrede. Ovaj zakon stvara preduslov za neprekidnu institucionalnu vezu između obrazovnog sistema, akademske zajednice, poslovne zajednice i institucija koje se bave praćenjem trendova na tržištu rada, kao i drugih institucija izvršne vlasti. Moram da naglasim da će implementacija dualnog modela studija doneti niz koristi za visokoškolske ustanove, poslodavce i studente.

Dakle, dualni model studija doprineće razvoju istraživanja i inovacija, jer manje kompanije često nisu u mogućnosti da formiraju istraživačko-razvojne timove, prvenstveno zbog nedostatka odgovarajućeg kadra, a tu studenti dualnog modela mogu biti spona koja bi kompanijama ukazala na savremena dostignuća i podstakla saradnju univerziteta i kompanija na realizaciji naučno-istraživačkih projekata. Pored navedenog, tokom obavljanja učenja kroz rad poslodavci ostvaruju neposredan uvid u znanja i veštine studenata i učestvuju u razvoju njihovih kompetencija, čime poslodavac posredno dobija i bazu kvalitetnih potencijalno zaposlenih.

Naime, osnovni cilj dualnog obrazovanja je zapravo premošćavanje jaza između teorijskih i praktično stečenih znanja. Upravo usvajanjem ovog zakona daje se pravni okvir koji je dovoljno uopšten i koji se primenjuje u zavisnosti od potreba visokoškolskih ustanova koje nude akademsko i strukovno obrazovanje i koje su zainteresovane da njihovi studenti stiču znanja i kroz učenje, kroz rad u kompanijama i da taj rad bude vrednovan kroz plaćanje naknada, plaćanje školarina, stipendija ili na neki drugi način.

Praksa u državama koje imaju razvijen dualni model studija, kao i u onima koje su ga uvele pre nekoliko godina pokazala je da postoji značajno interesovanje i uvažavanje ovog modela od strane privrede, čime se pokazala njegova prednost u odnosu na tradicionalni način studiranja. Naravno, dualni model nije u jednakoj meri primenjiv na sva naučna polja i oblasti, ali se odlično pokazao u tehničko-tehnološkim i medicinskim naukama.

Dualni model studija nije obavezan i visokoškolske ustanove treba da uđu u njegovu realizaciju tek onda kada su obezbedile saradnju sa pouzdanim motivisanim poslodavcima.

Sagledavajući sve činjenice, SNS će glasati za usvajanje ovog zakona. Hvala.
Hvala predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, koleginice i kolege, danas bih kratko rekao, već su kolege dosta rekle, o Predlogu zakona o komunalnoj policiji.

Da bi se efikasno upravljalo državom neophodno je postojanje institucionalnih kapaciteta sa ustanovljenim procedurama i odnosima između nadležnih subjekata i upravu zbog toga donosimo zakone i izmene i dopune zakona gde su definišu savremena rešenja, i na taj način Srbija pokazuje opredeljenje da se približi najrazvijenim državama u svakom pogledu.

Predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije su svakodnevno usmereni na preduzimanje aktivnosti za rešavanje svih problema, a donošenje zakonskih okvira je svakako prva u nizu aktivnosti kojim se rešava eventualni problem. Potpuno odgovorno i planski na najvišim nivoima društvene i političke svesti, prihvatajući u potpunosti stav da su komunalni problemi vrlo značajni problem i sferi društvenog, zdravstvenog i ekonomskog života građana.

Trend porasta broja komunalnih prekršaja može se smanjiti i preduprediti samo dobro organizovanim radom i sprovođenjem dobro osmišljenih i koordiniranih mera što mi upravo i svakodnevno radimo. Osnovni razlog za donošenje zakona o komunalnoj miliciji jeste potreba da se komunalna milicija obrazuje i u opštinama, pa bi upravo na taj način ona mogla da bude efikasnije u uvođenju komunalnog reda, a građani bi bili zaštićeni od bahatosti pojedinaca, bez obzira da li se radi o bahatom parkiranju, glasnoj muzici, bacanju smeća i ostalom.

Dakle, zadatak komunalnih milicionara je da brinu o svakom najsitnijem komunalnom problemu kako bi naši građani bili zadovoljni. Pored promene naziva iz policija u milicija zašto postoji razlog ovim zakonom je definisan i povećan broj komunalnih milicajaca koji će moći da obavljaju svoje poslove i zadatke u civilnoj uniformi, naravno po pisanom nalogu načelnika, a uvećava im se i broj nadležnosti i ovlašćenja.

O tome ne bih, jer su kolege dosta rekli. Zato ću još samo reći, da izrađujući ovaj zakon svakako da su se imalo u vidu druga uporedna iskustva i slobodno se može konstatovati da uvođenje komunalne milicije u opštinama koje se predviđa ovim zakonom prate savremene tendencije, koje naglašavaju novu ulogu lokalnih zajednica u održavanju komunalnog i drugog reda i jačanju njihovog partnerstva sa policijom. Zakonom se stvara pravni okvir za organizovanje i delovanje komunalne policije, čije uvođenje treba da doprinese otklanjanju postojećih slabosti u izvršavanju nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Zato će SNS u danu za glasanje glasati za njegovo donošenje. Hvala.
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre, poštovane koleginice i kolege, što se tiče Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu, mogu da kažem da od donošenja Zakona o glavnom gradu 2007. godine je proteklo dovoljno vremena da su se stekli brojni razlozi da se izvrši izmena i dopuna istog, kako bi se između ostalog određeni koncepti dodatno definisali, unapredili, odnosno popravili i predvidela nova rešenja. Tačnije kako bi se uskladile odredbe ovog zakona sa zakonima koji uređuju pojedina pitanja od značaja za rad i funkcionisanje lokalne samouprave.

Predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije ozbiljno vode državu i ozbiljno razmišljaju o budućnosti naše zemlje i upravo zbog toga uvidela se potreba da se u ovoj oblasti uspostave neophodni, pravni i ekonomski mehanizmi, kako bi se između ostalog privukle privatne investicije koje podrazumevaju izgradnju objekata, što će doprineti otvaranju novih radnih mesta, kako u građevini, tako i u drugim oblastima, a što ima za rezultat jačanje celokupne privredne delatnosti.

Srpska napredna stranka je obećala građanima decentralizaciju prestonice, a što smo obećali to i ostvarujemo upravo kroz donošenje ovog zakona za razliku od prethodne vlasti koja je takođe obećavala decentralizaciju, a zatim usvojila takav Statut grada koji je potpuno centralizovao Beograd i to sve u cilju bolje i lakše kontrole svih tokova što je imalo za rezultat slivanje finansijskih sredstava u jednu kasu.

Nakon usvajanja ovog zakona sledi usvajanje novog statuta grada, čime ponovo i po milioniti put ispravljamo katastrofalne greške vlasti DS.

Suština politike SNS je da građani budu zadovoljni, da im život bude lakši, da konačno mogu da dišu punim plućima i razmišljaju svojom glavom. U tom smislu i cilju se donosi i ovaj zakon koji omogućava građanima otvaranje uslužnih centara na nivou opštine, tako da će stanovništvu biti omogućeno da 90% stvari približi jednom mestu i na taj način se nivo odlučivanja građanima što je i suština politike.

Moram da naglasim da je posebnu podršku za donošenje ovog zakona dao predsednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić, a njegovim usvajanjem biće omogućeno da se grad brže razvija, ljudi u njemu lagodnije i lepše žive. Definitivno i nesumnjivo je da je usvajanje Zakona o glavnom gradu veliki događaj za Beograd i još jednom ističem da je obećanje koje je dala SNS ispunjeno i da će građani više odlučivati o tome šta će se u njihovim opštinama raditi.

Veoma je važno donošenje ovog zakona po hitnom postupku i zbog započetih postupaka u vezi sa izgradnjom i ozakonjenjem objekata da bi isti mogli da se sprovode i okončaju u najkraćem roku kako ne bi prouzrokovali štetne posledice po građane, privredu, kao nesigurnost u pravnom prometu, odnosno da bi se obezbedio nesmetani rad organa i organizacija.

Konačno, predložena zakonska rešenja učinila bi rad organa grada i gradskih opština znatno efikasnijim i dovela do ravnomernijeg rešenja svih građana na teritoriji grada Beograda, zato će SNS glasati za donošenje ovog zakona. Hvala lepo.
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, koleginice i kolege, vrlo je značajan status osiguranika na Kosovu i Metohiji, apsolutno podržavam politiku države Srbije, koja vodi brigu o svakom građaninu, odnosno svakom srpskom osiguraniku, a da je to tako navešću nekoliko primera koliko država Srbija, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, odnosno Ministarstvom zdravlja na čelu sa ministrom Lončarom, ulaže u zdravstvo na Kosovu i Metohiji.

Navešću neka ulaganja u zdravstvo jer za to imam podatke, a to je povećanje bolničkih kapaciteta, odnosno broja postelja u ustanovama, sekundarne i tercijalne zdravstvene delatnosti, nabavka novih aparata, adaptacija poslovnih prostorija i ordinacija, izgradnja novih objekata za potrebe zdravstvenih ustanova, recimo u Kosovsko-Pomoravskom okrugu zbog potrebe stanovništva za sekundarnom zdravstvenom zaštitom stvoreni su uslovi da se u Pasijanu otvori odeljenje interne medicine, hirurgije, pedijatrije, porodilišta i proširi služba za laboratorijsku i biohemijsku dijagnostiku. Zatim, je stavljen u funkciju novi dom zdravlja u Goraždevcu. Potrebno je naglasiti da je to prvo ulaganje u jednu zdravstvenu ustanovu u Pećkom okrugu nakon ratnih dešavanja na Kosovu i Metohiji, dakle, nakon 19 godina. Jedno od najznačajnijih ulaganja i ulaganja u Kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica, kao i građani nove bolnice u Gračanici.

Posebno bih se zahvalio ministru Lončaru za istrajnost u izradi kadrovskih planova za zdravstvene ustanove na Kosovu i Metohiji i koji su generalno zadovoljili i organizacionu i kadrovsku strukturu. Vodilo se računa o svakom zaposlenom, i sada posle tolikog godina znamo tačno za svakog zaposlenog u zdravstvu na Kosovu i Metohiji kakav mu je status. Bio je to ogroman posao, ali je tim ministra Lončara posebno u zadnjih šest meseci odradio ogroman posao. Pitanje svih pitanja je, gde bi mi bili sada i šta bi bilo sa nama da bi bio Đilas. Srećom, pa znam odgovor. Hvala lepo.
Hvala predsedavajući, uvaženi ministri sa saradnicima, koleginice i kolege.

Danas bih rekao par reči o Predlogu zakona o centralnom registru stanovništva. Na samom početku bih rekao, da je Centralni registar stanovništva definitivno veliki iskorak koji će olakšati procedure, budući da je predviđeno da 11 evidencija o građanima Srbije koji se sada nalaze u pet baza, budu objedinjene u tom registru. Tačnije, Centralni registar će obuhvatiti baze ministarstva, državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva unutrašnjih poslova, Centralnog registara obaveznog socijalnog osiguranja, poreske uprave i Republičkog geodetskog zavoda.

U praksi to znači sledeće, da sve baze podataka i servisi koji su prethodili Centralnom registru su automatizovani do jednog određenog nivoa, ali nisu do petog nivoa i morali smo uvek da imao i neki papir. Puštanjem i ovog registra, svim ostalim servisima doprineće tome da nam neće trebati ni jedan papir, što je jako važno, jer građani neće morati da idu od šaltera do šaltera i prikupljaju svoja dokumenta da bi završili postupak, već će to jedan organ moći da učini za njih tako što će pristupiti Centralnom registru stanovništva.

Moram da naglasim i jednu bitnu stvar, a to je da je trend razvoja Republike Srbije, u poslednje četiri godine, podrazumeva praćenje i poređenje sa najboljim i najnaprednijim zemljama u svim oblastima, pa se zbog toga unapređuje i uvodi informacioni sistem i uspostavlja vođenje centralnih baza podataka, u oblastima gde god je to moguće i zato delujemo strateški, donosimo zakone i podzakonske akte, kako bi se potpuno aktivirao sistem uopšte i efikasnije funkcionisao , a u ovom slučaju centralni registar stanovništva.

Predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije, su svakodnevno usmereni na preduzimanje aktivnosti za rešavanje svih problema, a donošenje zakonskih okvira je svakako prva u nizu aktivnosti kojom se rešava bilo koji problem koji je nastao u društvu.

Kada je SNS došla na vlast, sem naroda koji nas je izabrao i za koji se vredelo i vredi boriti, definitivno nije postojala nijedna svetla tačka i pozitivna stvar za koju smo mogli da se zakačimo i da krenemo napred.

Demokratska stranka je Srbiju i srpski narod uništila sa pljačkaškim privatizacijama gomilom lokalnih i regionalnih problema, korupcijom i kriminalom. Radila je to DS svesno, sa ciljem da opstanu samo oni sa punim računima i firmama u drugim državama i na drugim kontinentima. Morali su da se zadrže na vlasti po svaku cenu zbog ličnih interesa i bogaćenja kroz otvorenu pljačku naroda i države i vrlo često se zaborave Đilas i njegovi poslušnici i krenu na svojim skupovima da pričaju o vladavini prava. Oni pričaju o pravu i pravnoj državi, oni koji su u jednom momentu pohapsili 12 hiljada ljudi, zavodili su diktaturu i dozvoljavali su sebi više nego najveći svetski i istorijski okarakterisani diktatori i hoće opet i ponovo.

Pa neće moći, jer se narod neda više prevariti, jer je jednom jedva preživeo. Prepoznaje srpski narod njihove namere i reaguje, ali vi demokrate reaguju, ali tako što prebijate ljude na njihovim radnim mestima, pretite i najgore vređate sve koji nisu sa vama. Kažete da su protesti koje organizujete spontani , a ja vas pitam kakvi su to protesti spontani, kada vi iz DS pozivate građane i omladinu, preko svojih društvenih mreža, na okupljanja, ali dobro. Vi to morate da radite, jer morate da opravdate pare koje ste uzeli od vaših mentora i da srušite SNS.

Međutim, svakog dana doživljavate fijasko, jer narod shvata o čemu se radi i neće da se šeta sa onima koji bi da uvode sankcije Rusiji i koji bratsku Republiku Srpsku proglašava genocidnom tvorevinom, koji su postavili granicu na Brnjaku i Jarinju i sve uradili da naše KiM, bude što dalje od majke Srbije.

Pročitani ste i zato ste i nebitni, sve prethodne godine ispravljali smo greške DS, kako na lokalnom, tako i na međunarodnom planu. Većina stvari koje su oni odradili imaju dalekosežne posledice, ali je bitno da smo sada krenuli pravim putem, i da se velike sile i zemlje u okruženju ponašaju i razgovaraju sa nama, kao sa ravnopravnim partnerom, što smo mi zaista sada, i jesmo.

Donošenje Zakona o centralnom registru, će imati neposredni i direktni uticaj na sve pojedince, a samim tim i na društvo u celini, a pre svega tako što će svim građanima omogućiti da se podaci o njima okupljaju, prikupljaju, obrađuju i obezbeđuju na pravno uređen i transparentan način u okviru jednog registra.

Uspostavljanje i vođenje Centralnog registra, stanovništvo će znatno doprineti u ostvarivanju prava građana.

Definitivno je da će Centralni registar, kroz svoju bazu pružiti značajne mogućnosti u planiranju na srednji rok donosiocima odluka, i kroz automatizovanu bazu registra, obezbeđivaće se veliki broj podataka, čija je tačnost od ogromnog značaja za uspeh bilo koje strategije ključne za razvoj i prosperitet jednog društva, kao što je populaciona politika, obrazovanje, infrastruktura, bezbednost i ostalo.

Moram da naglasim da se na ovu vrstu reforme i ovaj zakon čekalo decenijama i sigurno je da će se prvi i pozitivni efekti videti u veoma kratkom vremenu, nakon donošenja istog.

Zbog toga će SNS, glasati za donošenje Zakona o Centralnom registru stavnovništva. Hvala lepo.
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 3. ovog zakona kojim se dodaje stav 2 – osnovna svrha ovakvog Predloga zakona jeste regulisanje razmene podataka u pogledu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, koje je uspostavljeno između Centralnog registra i poreske uprave, a koja je u potpunosti realizovana uspostavljanjem objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku.

Kako je Centralni registar, pre svega elektronski vođena baza podataka i elektronski servis koji se zasniva na IT tehnologijama, neophodno je bilo obezbediti zakonski osnov za povezivanje sa drugim registrima i evidencijama u Republici Srbiji, kako bi se omogućilo efikasnije i brže ostvarivanje prava i kako bi se ispoštovali zahtevi u pogledu elektronske razmene podataka državnih organa.

Naglasio bih da je kruna svih poslova, vezano za digitalizaciju evidencije građana, uspostavljanje Centralnog registra, što sam i pomenuo u prethodnom amandmanu.

Dakle, Centralni registar je, kao što znamo, sveobuhvatna evidencija sa svim podacima o građanima koji se nalaze u različitim registrima, njegovim korišćenjem, službe će moći po službenoj dužnosti da pribavljaju podatke za usluge koje pružaju građanima i svaka promena u nekoj od evidencija, biće automatski ažurirana.

Nesumnjivo je da upravo ovakav način rada obezbeđuje veću efikasnost i ekonomičnost, jer građani neće više morati da prilažu brojnu dokumentaciju, da bi ostvarili neko svoje pravo u postupku, već organi po službenoj dužnosti, na brz i ekonomičan način, pribavljaće sve potrebne podatke iz Centralnog registra.

Usvajanjem ovog predloga zakona, stvoriće se neophodni normativni uslovi za efikasnije sprovođenje poslova registracije i vođenja jedinstvene baze, što će doprineti povećanju ekonomičnosti i član 3. potrebno je dodatno definisati predloženim amandmanom 3.
Hvala, predsedavajući.

Uvaženi ministri sa saradnicima, koleginice i kolege, podneo sam amandman dva na član 2. ovog zakona, kojim se dodaje stav 2.

Na samom početku bih rekao da funkcionisanje Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja omogućava sveobuhvatnu evidenciju, sa svim podacima o građanima, vezano za obavezno socijalno osiguranje. Šta to tačno znači? Znači da ukoliko dođe do bilo kakve promene u nekoj od evidencija koja je deo jedinstvene baze, one će biti automatski ažurirane u registru, što svakako skraćuje vreme za obavljanje poslova u okviru Centralnog registra.

Novi Zakon o Centralnom registru koji se nalazi pred narodnim poslanicima je definisanje svega što je poslednjih godina urađeno u oblasti digitalizacije registara.

Ovaj zakon i svi drugi koje donosimo vezano za elektronsku evidenciju i registre je svakako obećanje građanima Srbije da će svakim danom biti dalje od one uprave koju su karakterisali dugi redovi, nepotrebni papiri i nerealni troškovi.

Nesumnjivo je da će se stvaranjem jedne ovakve sveobuhvatne evidencije obezbediti ogroman napredak u efikasnosti rada uprave i njenih službi.

Vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo zna da postoji značajan potencijal i da se sa boljom disciplinom i organizacijom posla, kao i modernizacijom načina rada, troškovi rada smanjuju, a fleksibilnost rada i učinak države povećavaju, što je sve za dobrobit i u korist građana.

Potrebno je da se ovaj Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja usvoji što pre, kako bi se krenulo sa primenom i radom u Centralnom registru stanovništva, a to bi značilo da se evidencije iz pet institucija, MUP-a, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Republičkog zavoda i lokalne poreske administracije, smestile u jedinstveni registar.

Moram da napomenem da je sve ovo ogroman posao i poseban izazov u softverskom smislu, ali mi se posla i izazova ne bojimo, tako da će sasvim sigurno i ovaj posao biti realizovan najbolje moguće, a sve u interesu i na dobrobit naših građana. Hvala.
Hvala, predsedavajući.

Uvažena ministarko sa saradnicima, koleginice i kolege, dobro nam je poznato da u istoriji čovečanstva postoji dovoljno dokaza i podataka da su ljudi i materijalna dobra i životna sredina neprestano bili izloženi opasnostima i vanrednim događajima koji su menjali svet i ljudsko društvo, stvarali istoriju i menjali životnu sredinu, ali su ljudi iznalazili načine kako da se bore sa tim nedaćama i kako da reaguju na njih.

Savremeno doba učinilo je da su uzroci za proglašenje vanrednih situacija sve složeniji, posledice razornije i zahvaljujući informaciono-komunikacionim tehnologijama, sve prisutniji u javnosti, pa tako i u svakodnevnom životu.

U naučnim i stručnim telima i institucijama koje se bave vanrednim situacijama definisani ili su stvoreni mnogi mehanizmi kojima se mogu predvideti, sprečiti, suprotstaviti i umanjiti posledice vanrednih događaja.

Mnoge analize ukazuju na to da je oblast prevencije u sistemu upravljanja vanrednim situacijama u prethodnim godinama bila najslabija karika u sistemu. Takođe, poseban problem pretpostavljalo je i nepostojanje jednog integrisanog sistema upravljanja vanrednim situacijama i u okviru toga stvaranje efikasnih mehanizama prevencije, koji bi bili sastavni deo tog sistema.

Upravo zbog toga, Predlogom ovog zakona stavljaju se u prvi plan principi, planski dokumenti i mere i aktivnosti koje treba da doprinesu što uspešnijoj prevenciji od katastrofa, jačanje otpornosti pojedinaca i zajednice na posledice elementarnih i drugih nepogoda i podizanju nivoa spremnosti za reagovanje u slučaju nastupanja elementarne i druge nepogode.

Znamo da posledice katastrofa dugo traju. Ugrožena područja imaju velike potrebe za finansijskom i materijalnom pomoći. Mesecima nakon toga, a to podrazumeva nadzor i praćenje nad zaraznim bolestima, obezbeđivanje medicinskog materijala, uspostavljanje normalne službe primarne zdravstvene zaštite, vodosnabdevanja, stanovanja i zaposlenosti i pomoć zajednici za mentalni i socijalni oporavak nakon jenjavanja krize.
Hvala predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, koleginice i kolege.

Podneo sam amandman na član 2. ovog zakona kojim se dodaje stav 3. Suočavanje sa nezapamćenim poplavama u maju 2014. godine, donelo je još jednom na žalost, uvide u nefunkcionalnost državnog sistema koji je bio 14 godina pod vlašću prethodne vlasti. Majske poplave su pokazale koliko su nasipi bili zapušteni, nedovoljni, odvodi zapušteni i nefunkcionalni, sistem za uzbunjivanje je gotovo u svim mestima bio neispravan. Tada su predsednik Aleksandar Vučić i građani Srbije bili na visini zadatka, reagovalo se najbolje što se moglo u datim okolnostima.

Moramo da budemo svesni da su vanredne situacije postale učestalije, raznovrsnije i bez obzira da li su nastale delovanjem prirode ili čoveka, svakog dana prouzrokuju sve veće posledice po ljude, materijalna dobra i životnu sredinu. Imajući u vidu sve karakteristike 21. veka, vanredne situacije predstavljaju veoma ozbiljnu pretnju na bezbednost građana. Da bi se sprečila pojava epidemije na područjima zahvaćenim elementarnim nepogodama, u toku i nakon elementarne nepogodne mora da se radi svakodnevni higijensko-epidemiološki nadzor, donosi predlog mera i učestvuje u realizaciji istih i vrši anketiranje stanovništva na ugroženim područjima. Te poslove radi Zavod za javno zdravlje.

Katastrofe i vanredne situacije imaju brojne štetne posledice po zdravlje ljude. Pravovremenim i preventivnim aktivnostima tokom i nakon vanrednih situacija moguće je značajno smanjiti rizik od štetnih posledica. Jedne od najvažnijih preventivnih aktivnosti su aktivnosti za sprečavanje zaraznih bolesti, uključujući sanaciju i sprovođenje mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije stambenih, poslovnih i javnih objekata. Mere sanacije se sprovode sve dok nisu uklonjeni svi potencijalni rizici za razvoj epidemije zaraznih bolesti i dok nije stanovništvu omogućen siguran povratak i boravak u svojim kućama i stanovima. Hvala.