Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Vjerica Radeta

Vjerica Radeta

Srpska radikalna stranka

Govori

Hvala.

Nije dobro obrazloženje ni koje smo čuli od ministra, a ni sada od kolege Jovanovića. Član 19. sveobuhvatno treba gledati, odnosno član 19. osnovnog zakona. Vi ste, ministre, u koliziji sa ovim što piše u ovom članu 19. Vi kažete, i u redu je, može pasoš za maloletnu decu da se vadi svaki čas ako roditelj primeti da se razlikuje fizički izgled deteta itd, a kako ste onda napisali da licima od tri do 14 godina života pasoš se izdaje sa rokom važenja od pet godina? Zamislite u tom periodu života koliko se promeni fizički izgled deteta u roku od pet godina. I nemojte vi da žalite roditelje, kažete – zbog cene koštanja. Nemojte vi da žalite roditelje zbog plaćanja taksi za pasoš, odnosno smanjite deci takse za pasoš da bi mogli pasoši da se uzimaju u kraćem vremenskom periodu, jer valjda bezbednost dece je najvažnija i može država tu malo da koriguje te takse koje su inače visoke.

Kao što nije tačno, ministre, ovo što ste rekli, rekli ste da je tu saradnica koja je, rekoste, načelnik službe koja izdaje pasoše, da se pasoši dobijaju za sedam dana. To možemo da prihvatimo od dana kada se podnese zahtev, ali da li vi imate informaciju da je elektronski nemoguće vrlo često podneti zahtev u roku od 30 do 45 dana? Kaže vam tamo – ne može, zauzeti su svi termini od 30 do 45 dana. E, onda kad slučajno ubodete taj neki slobodan termin pa se prijavi izdavanje pasoša, onda se izda u roku od sedam dana. Dakle, nije to baš tako sjajno kako vi pokušavate da nam predstavite.

Kao što je apsolutno neprihvatljivo da o izdavanju pasoša koji se izdaju pre vremena odlučuje tužilac bez suda, jer opet se radi o maloletnoj deci, a dobro znate kakve sve postoje zloupotrebe, mogućnosti zloupotrebe, kakve se stvari dešavaju. Rekao vam je gospodin Aleksandar Šešelj da ste i sami u javnosti govorili o nekim slučajevima gde ste bili angažovani, ali treba da se radi na tome da mi stvaramo zakonski okvir da vaše takve aktivnosti budu svedene na minimum. Hvala.
Problem je što u narednom, jednom od narednih članova ćemo govoriti o tome što tužilaštvu dajete i mogućnost da odlučuje o tome da se samom roditelju bez saglasnosti drugog roditelja izda putna isprava. Dakle, treba da brišete tužilaštvo ovde uopšte kao mogući organ će o ovome odlučivati.

Kada je u pitanju pokušaj da nam dokažete kako funkcioniše izdavanje pasoša, pa možemo i mi vama na desetine primera da navedemo da uvek kada je elektronski sistem zagušen, onda građani koji žele da menjaju pasoš istina mogu da podnesu zahtev na šalteru, ali do šaltera ne može da se dođe ako se ne čeka bar tri, četiri, pet sati i mora da se dođe u red da se stane već oko pet, pola šest, ili da se ide od jednog do druge policijske stanice po Beogradu, na čemu, gde opet treba da se izgubi više od jednog dana.

Dakle, mi nećemo da tvrdimo da vi nemate dobru nameru da ovo zaista uvedete u red, ali još uvek je poprilično daleko od uređenog stanja. Hvala.
Nisam bolesna, ne daj bože.

Različiti su motivi za podnošenje amandmana. U svakom slučaju što se tiče nas iz SRS uvek sa namerom da se poboljša tekst zakona.

Ovaj naš amandman je pravno-tehnička redakcija u suštini, kao što je vaša izmena ministre pravno-tehnička redakcija.

Vi se ovde pozivate na terminološko usklađivanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a znate mi smo imali ozbiljne primedbe i na taj zakon i mi svaki put vama iz Vlade skrećemo pažnju da kada se vi pozivate, da bi ste rekli zašto ne želite da prihvatite naš amandman, onda se pozovete na neki zakon koji vas obavezuje kao da je taj drugi zakon Ustav.

Pa, mi vam i kroz ovaj amandman kažemo da nije dobar ni onaj zakon i da nije bilo razloga da mi sad uopšte raspravljamo u suštini o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama, jer ovde kad se sve ovo sagleda nema ni jedne ozbiljne primedbe i ni jedne ozbiljne izmene, i onda vi volite, pošto se bliži kraj godine, pa onda kada bude Vlada negde podnosila izveštaj na nekoj konferenciji, onda ćete da kažete koliko ste predložili zakona Narodnoj skupštini, a skupštinska većina će da kaže koliko je zakona doneto, a u tom velikom broju zakona, pa verovatno, jedno tri četvrtine su samo izmene i dopune od svega nekoliko članova zakona.
Vrlo smo iznenađeni ministre Stefanoviću da ovaj amandman niste prihvatili i stvarno očekujemo od kolega iz skupštinske većine da to u danu za glasanje urade.

Evo radi javnosti, ovaj amandman odnosni se na član 29. Predloga osnovnog zakona koji govori o tome, o podnošenju zahteva za maloletna ili poslovno nesposobna lica za izdavanje pasoša.

Vi ste ovde predvideli mogućnost da izuzetak od ovog prvog stava koji govori da maloletna ili poslovno nesposobna lica zahtev za izdavanje putne isprave podnosi jedan od roditelja, uz pismenu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj.

Vi ste ovde napravili izuzetak da maloletnom licu se može izdati putna isprava i bez saglasnosti drugog roditelja, a onda još objašnjavate da ne možete prihvatiti amandman, jer se to radi u slučajevima kada dugo traju sudski sporovi oko starateljstva itd. Baš to je razlog da se ne sme dozvoliti jednom roditelju koji može dobiti saglasnost Centra za socijalni rad, jer znate dobro svi šta rade centri za socijalni rad i jedan roditelj može da za 200 evra, da dobije saglasnost da ukrade bukvalno dete i da ga odvede negde u beli svet, pre nego što se završi sudski spor oko starateljstva.

Ovo je veoma opasna odredba i ne verujemo da niste ovo prihvatili, a još vi sami kažete da se ovo radi, da napominjete u obrazloženju zašto ne prihvatate naš amandman, da je to samo izuzetak. Što će vam takav izuzetak u zakonu?

Znači, vi sami priznajete da je ovo opasno i da samo kao neki izuzetak to dozvoljavate. Mi vam predlažemo da ovo lepo brišete i da se ne dovodi u situaciju da neki roditelj može da odvede bez saglasnosti drugog roditelja, iz zemlje da odvede dete.

Vi znate dobro da se to dešava, ministre Stefanoviću, dobro znate. Upoznati smo mi svi iz medija, znamo odlično kako funkcioniše sprega između advokata, Centra za socijalni rad, sudova koji odlučuju o tome. Verujte, vrlo opasna odredba i nije vam kasno, prihvatite ovaj amandman. Hvala.
Mi u danu za glasanje nećemo podržati ovaj zakon zato što je loš. Ali, ovaj amandman o kojem se trenutno raspravlja trebalo je prihvatiti. Obrazloženje koje ste vi iz Vlade nama dali napisali ste nešto reda radi, kao da ste mislili da mi nećemo pročitati to što ovde piše.

Kažete da ovo što mi govorimo i što smo amandmanom tražili nema veze sa vašom obećanom digitalizacijom. Mi smo vama, i kada je Ana Brnabić govorila o toj digitalizaciji, rekli da mi, srpski radikali, nemamo ništa protiv digitalizacije, da nemamo ništa protiv naprednih tehnologija. Naprotiv. Ali smo vam govorili da nećete moći uraditi sve ono što ste obećali, bar ne brzinom kojom ste obećali.

Mnogo je, naravno, vaših praznih obećanja, ali sada kada govorimo o ovome, onda konkretno moramo da vam skrenemo pažnju da nije dobro ovo što ste napisali. Kažete – u zahtev za izdavanje putne isprave prilaže se na uvid važeća lična karta Republike Srbije i tako dalje i kažete da to nema veze sa digitalizacijom. Ako vama lice da njegov matični broj, zar nema službenik ispred sebe automatski njegovu sliku i otisak i sve moguće i nemoguće podatke? Kako će onda dobiti pasoš neko ko je izgubio ličnu kartu? Izgubio ličnu kartu, a treba mu pasoš. Ovde nema mogućnosti onda da dobije pasoš, prema ovome što ste vi napisali u zakonu.

Još besmisleniji je ovaj drugi stav, gde kažete da se putna isprava izdaje na osnovu uverenja o državljanstvu Republike Srbije, izvoda iz matične knjige rođenih, kao i drugih javnih isprava, a uvek kad se napiše drugih i sličnih i tako dalje, ne znači ništa ili može da znači svašta i uvek je to osnov za zloupotrebu i za mogućnost korupcije za onoga ko radi na ovim poslovima… Dakle, i drugih javnih isprava kojima se dokazuju podaci iz zahteva, a koje će organ pribaviti po službenoj dužnosti i umesto da ovde stavite tačku, vi kažete – osim u slučajevima kada stranka želi da pribavi potrebne isprave. Koja to stranka želi da obiđe pet šaltera da bi došla na šesti da traži pasoš? Pa, vi ste upravo o tome pričali i mi podržavamo to da se sve ovakve stvari završavaju na jednom šalteru.

Znate, Zorana Mihajlović, na primer, vaša koleginica, kaže da smo mi, ne znam koji na listi po izdavanju građevinskih dozvola i kaže građevinske dozvole se izdaju za 28 dana i kaže zahtev se podnosi na jednom šalteru. Jeste, ali ono što vi pričate i što ona priča to bi podrazumevalo – dođete, podnesete zahtev sa vašim podacima, sa podacima o parceli, vašom željom šta želite da gradite i ostalo da se obezbeđuje u toj lokalnoj samoupravi ili ministarstvu, zavisi od objekta koji se gradi. Ne, nego opet kao i ranije, mora da se pribavi 17 različitih dozvola da bi se tih 17 dozvola donelo na jedan šalter da se za 28 dana izda dozvola. Pa, u tom slučaju građevinska dozvola treba da se izda za sedam dana.

Ovo jeste digresija, ali govori o načinu funkcionisanja vaše Vlade i to pokazuje kroz ovaj amandman koji je u ime poslaničke grupe SRS Sreto Perić potpisao. Hvala.
Ako znate da postoji i jedan slučaj, evo sada ste pitali saradnice, pa su vam one potvrdile da su to retki slučajevi, ako znate da postoji i jedan slučaj, onda je to razlog više da se prihvati naš amandman i da tu bude regulisano zakonom.

Zašto biste vi ostavljali mogućnost da kao predsednik Vlade, što kaže predlagali su nam ovde ili skupštinska većina je predlagala… Skupštinska većina je usvojila Zakon o javnom saobraćaju zbog taksista i „Kargo“ vozača i onda predsednik Vlade, koja je potpisala taj predlog zakona, kaže – „Kargo“ koristi rupe u zakonu. Ona zakon predložila pre tri meseca, skupštinska većina usvojila i kaže koriste rupe u zakonu?

Mi vam govorimo, upozoravamo vas ovi amandmanima da ne pravite rupe zakonu, već zakoni budu koncizni, precizni, primenjivi i da je što manje mogućnosti za zloupotrebu tih zakona.

Sve ovo što ste vi rekli malopre, ministre, nigde ne piše i to je problem. Vi kažete nekome treba pasoš za tri dana, a u Zakonu o opštem upravnom postupku piše koji je rok za pribavljanje dokumentacije. Gde piše da vi izdajete pasoš u roku od 24 sata? Nekome treba, a nigde ne piše. Ne kažemo mi da se to ne dešava, ali nigde ne piše.

Zašto niste obrazložili zbog česta ste onda rekli ako stranka sama želi da pribavi potrebne isprave? Što niste rekli u kojim slučajevima? Ovo je nedorečeno. Ovo je tako nešto uopšteno napisano.

Kažete, obaveza je svakog da nosi ličnu kartu. Istina, obaveza je svakog i da čuva svoju ličnu kartu. Istina. Obaveza je onda, ajde da kažemo, policije da sačuva svakom građaninu ličnu kartu da mu se ne sme desiti da mu neko u autobusu ukrade ličnu kartu i da taj čovek možda ne primeti za pet dana da mu je izgubljena lična karta i treba mu pasoš, ode, vadi, a u novčaniku nema lične karte, izgubljena, ukradena, ne znam šta se s njom desilo.

Znači, i sami kažete da takva mogućnost postoji i samo je naše pitanje - zašto onda ne prihvatite amandman i da ono što postoji kao mogućnost da bude i deo zakona? Vrlo jednostavno i prosto. Ne znamo što vam smeta da prihvatate amandmane SRS?

Mi, evo, dokazujemo vam, već tri godine su pune, sada će i četiri godine, da smo najozbiljnija politička partija na političkoj sceni u Srbiji, da smo najveća opoziciona politička stranka u Narodnoj skupštini, da ovaj posao radimo krajnje ozbiljno, savesno, stručno pre svega. Vi ne daj bože ne biste da prihvatite neki onako kozmetički amandman, a nijedan suštinski ne prihvatate. Probajte ministre, ne boli, videćete.
Prosto, vi niste u pravu. Da ste slučajno pravnik, kao što niste, onda bi vam bilo jasno da ste upravo iz tog vašeg… Vi nekako zastupate usmenu književnost. To što ovde pričate, trebalo je da povežete kroz ova dva člana zakona. Ništa više od toga.
Ja sam zaista malopre bila šokirana i čula sam šta je koleginica Nataša Jovanović rekla koleginici Pešić, ali ovo je zaista takvo neznanje, takvo nepoznavanje Poslovnika i sada se pitamo koju težinu imaju zakoni za koje glasaju ovakvi narodni poslanici.

Ništa lično, ne želim nikog da uvredim, ali koleginica kaže da ako se prihvati amandman da se briše član 8, da će zakon biti bez člana 8. Šta, biće na štakama? Faliće mu jedna noga? Pa, neverovatno je. Član 8, koleginice? Koliko godina ste narodni poslanik? Da li vam je ovo drugi mandat.

Član 8. govori zapravo o članu 33. Ako se briše član 8, ako se prihvati naš amandman, član 33. opet postoji, a član 8. je neki deveti tekst u odnosu na ovo u tom osnovnom zakonu. Zaista neverovatno nepoznavanje, neznanje.

Vi se ljutite kada mi nekada kažemo da smo uvereni da vi ne znate ni kako se zove zakon o kojem govorite, a mi danas čujemo nešto što je prosto neverovatno. Ja sam ne znam koliko mandata narodni poslanik i verujte, ovakvu količinu neznanja, što se tiče primene Poslovnika, ja nisam čula.

Ovo je krajnje dobronamerno ljudi moji, pogledajte malo bar do kraja ovog mandata, ne znam koga će Vučić otkačiti, onih 30% obećanih, koji će proprane da dovede itd. kako je i sam rekao, ali gledajte nešto da naučite. Ne možete izaći posle jednog ili dva mandata a da ne znate šta je predlog zakona, šta je predlog izmena i dopuna zakona.

Vi imate partijski zadatak da imate svaki dan određenu mantru, imate papir na kojem piše to što treba da kažete i kad se desi nešto u raspravi od strane poslanika opozicije SRS, pre svega, i uglavnom, onda vi ne umete da nešto promenite nego i dalje čitate to što vam je napisano i zaista ispadne strašno. Strašno za uši, za mozak ono što smo malopre slušali.

Ja sam jedanputa kada ste, ne vi lično koleginice, nego je bilo više poslanika vlasti, koleginica koje su čitale, ja sam stvarno rekla da ću jedanput na pauzi da krenem kroz klupe i umesto tog papira da vam ubacim recept za gibanicu i verujem da biste počeli da ga čitate. Dokaz je ovo što smo danas čuli.

Dakle još jedanput, ako se prihvati amandman i član 8. se briše, član 8. postoji u osnovnom zakonu, draga koleginice, a član 33. na koji se ovo odnosi takođe ostaje i ne menja se. To je suština, možda nije baš lako za shvatiti, ali ako treba ponoviću još jedanput.
Pošto završavamo raspravu o ovom Predlogu zakona, bitno je, pre svega, radi javnosti, malo smo se udaljavali od teme, što je naravno dobro, jer zato služi Narodna skupština, da podsetimo da smo danas raspravljali o zakonu o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama i da građani ne očekuju da smo se mi bavili nekim epohalnim stvarima. Ovo su, tako, kozmetičkih par izmena, suštinskih izmena u ovom predlogu zakona nema. Generalno, stav SRS i svakom ministru to govorimo, ako imate potrebu da menjate neki zakon, ako imate potrebu da to radite dva puta, kao što je u ovom slučaju, i ako ta promena nije samo, ne znam, produžavanje nekog datuma, onda zaista treba da se ozbiljno razmotri da se taj zakon predloži u potpuno novom obliku.

Naravno, ono što je bilo dobro u onom zakonu koji se menja treba da ostane. Znate, da ste tako radili, onda bi i poslanici vlasti koji će glasati za ovaj zakon, bilo bi im potpuno jasno za šta glasaju i o čemu se zapravo raspravljalo. Videli ste malopre kakva je zabuna nastala oko toga zato što ste predložili izmene i dopune zakona.

Dakle, mi srpski radikali smo predložili popriličan broj amandmana. Imamo više amandmana nego što zakon ima članova, zato što smo na neki član ulagali i više, podnosili i više amandmana i podnosili smo i na neke stavove na koje vi niste intervenisali, jer po Poslovniku takvu mogućnost imamo.

Žao nam je što niste prihvatili amandmane, ne zbog nas, nama nije problem što smo ove amandmane pisali, ni što smo ih ovde obrazlagali, žao nam je zašto što ćemo, bojim se, čitati u novinama kako je neki otac ili neka majka neodgovorni, kako su oteli dete onom drugom roditelju, a traje postupak oko utvrđivanja starateljstva, zato što ste zakonom dozvolili da samo jedan roditelj može izvesti iz države. Hvala.
Pošto vi, poslanici iz vlasti, ne poštujete demokratiju, ne znate šta je parlamentarna demokratija, mene član 32. obavezuje da vam pomognem u vođenju sednice, s obzirom da vi ne dozvoljavate da potpredsednik Narodne skupštine koji nije iz vlasti, nikad da sedne na to mesto i da vodi sednicu, da jedanput javnost Srbije vidi na koji način se, zaista, u demokratskom duhu vodi sednica Narodne skupštine.

Predsedavajući Narodne skupštine, ne odnosi se na vas, nikada sebi ne sme dozvoliti da pokaže komplekse u odnosu na bilo kojeg narodnog poslanika. To može na nekom drugom mestu, to može u nekoj trač partiji, ali mora na tom mestu, onaj ko sedi na tom mestu, mora da pokaže, pre svega, dostojanstvo lično, da bi na taj način štitio i dostojanstvo Narodne skupštine.

Danas smo ovde opet, dakle, posle toga što je Nemanji Šaroviću zabranjeno da govori, mi smo opet ovde čuli zloupotrebu povrede Poslovnika, pa vraćanje priče na Bastaća. To može kroz povredu Poslovnika, a kroz normalnu parlamentarnu raspravu poslanik SRS ne sme da pomene neko ime, nekog čoveka kojeg ste vi nekada birali na funkciju, da li ministra, poput Radulovića, da li ovog koga je pominjao Sašu Jankovića itd. To što su to vaši propusti to je vaš problem.

Ako dozvoljavate kroz Poslovnik, o Bastaću, evo, ja predlažem da radimo nešto drugo kroz povredu Poslovnika. Pustite Bastaća. Hajdemo o kriminalu naprednjaka u Požegi, hajdemo o „Krušiku“, hajdemo o malom šengenu, o nečemu od čega zavisi život građana Srbije. Pustite te trivijalne stvari. Ako dozvoljavate, morate to dozvoliti apsolutno svima. Naravno, tražim da se u danu za glasanje izjasnite i o ovoj povredi. Hvala.
Upravo to sam htela. Ne znam kome je to sada smešno. Ako ja kažem da želim da se izjasnite, a predsedavajući me posle toga pita da li želim, pokazuje da ne sluša šta narodni poslanik priča. Vama je to smešno. Ali vi ste zaista smešni.
Član 27, stav 1.

Ovo što je malo pre uradio Veroljub Arsić, tako mali Perica zamišlja Narodnu skupštinu.

Ne može Veroljub Arsić sa mesta poslanika da vama kao predsedavajućem naređuje šta ćete vi da radite. On je izrekao opomenu i on opomenu može da povuče samo ili na Administrativnom odboru ili tu, sedeći na mestu predsedavajućeg. A to da se igra, da bi sad javnost čula kako je on veliki i velikodušan pa je on povukao opomenu da Nemanji Šaroviću ne bi uzeo sedam hiljada dinara, kao da je tih sedam hiljada dinara nekome bitno i kao da neko interveniše zbog tih sedam hiljada dinara.

Dakle, uozbiljite više rad ove Narodne skupštine. Zaista sam iznenađena da vi niste, gospodine Milićeviću, reagovali na ovo kada je gospodin Arsić sa mesta narodnog poslanika, gde može da se javi i po Poslovniku, da replicira, da govori, itd, ali sa mesta narodnog poslanika ne može da glumi predsedavajućeg. Predsedavajući ste sada vi. Ali, vi dozvoljavate da se od ove Narodne skupštine stvarno pravi više nego dečija igraonica. Ozbiljnija su deca u igraonici kad slave rođendan, nego vi iz vlasti u Narodnoj skupštini.

Vi se i dalje uporno ponašate po sistemu - može mi se. Verujte, može se trenutno. Setite se vi onih sa kojih ste bili - može mi se, do pre nekoliko godina, a ovi koji su bili opozicija do pre nekoliko godina, pa vidite kako se kolo sreće u politici okreće.

Mora narodni poslanik i predsedavajući, pre svega, da čuva dostojanstvo Narodne skupštine. I ne može neko da pokazuje svoju silu zato što vi sa tog mesta dozvoljavate poslanicima vlasti da govore kad god hoće, da govore šta god hoće, da zloupotrebljavaju Poslovnik, da zloupotrebljavaju replike, da zloupotrebljavaju redovnu raspravu. Oni mogu sve da zloupotrebljavaju, a narodne poslanike opozicije, poslanike SRS, najveće opozicione političke partije u Narodnoj skupštini, pokušavate da ugušite svaku reč koju mi želimo da kažemo.

Završavate replike tako što se replika završava završnom rečju poslanika vlasti. Da li je nekada neko od predsedavajućih učinio taj presedan, koji nije presedan, nego bi bilo zaista u skladu sa parlamentarnom demokratijom, da repliku završi poslanik opozicije? Ili da vi, pošto, ima već, kako čujem, nagoveštaja i šaputanja da prekinete ponovo sednicu, da vidim da li ćete to uraditi nakon ukazivanja na povredu Poslovnika od strane poslanika opozicije, ili ćete to uraditi da kajmak pokupi poslanik vlasti. Hvala.
Želim da se izjasnite o povredi Poslovnika.
Radite nešto u danu za glasanje.
Član 109. stav 1. alineja 8.

Gospodine predsedavajući, malopre ste se ishvalili kako vi vodite sednice i u principu mi do sada nismo imali nekih preteranih primedbi na taj deo vašeg posla, ali malopre ste morali da reagujete, još uvek vam nije kasno.

Dakle, ako Veroljub Arsić, predsedavajući pre vas i potpredsednik Narodne skupštine, sada javno kaže da je on pogrešio, da je on, zapravo, prekršio Poslovnik, da je on, zapravo, koristio svoju silu, bahatost i na najgrublji mogući način prekršio Poslovnik tako što je izrekao opomenu Nemanji Šaroviću, vi zbog toga morate, u skladu sa članom, stavom i alinejom koju sam rekla, izreći opomenu njemu. Ne može on da prođe tek tako.

Malopre mu se, eto, htelo da kaže – izričem opomenu, posle toga mu se htelo da kaže – šalio sam se, izvinjavam se, povlačim opomenu. To, tako ne može.

Vrlo je precizno određeno na koji način. Koliko god je ovaj nakaradan Poslovnik, on mora da se poštuje i vi morate da ga poštujete i vi morate Veroljubu Arsiću da izreknete opomenu zbog onoga što je on malopre ovde, pred celokupnom javnosti, rekao. Hvala.
Želim, a želim ponovo povredu Poslovnika, novu.