Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Sonja Vlahović

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka

Govori

Hvala.
Poštovani predsedavajući, javljam se po amandmanu koji su podnele kolege da se ovaj član zakona briše i, dok sam čitala obrazloženje koje se već dva, tri puta ponavlja, pitala sam se da li kolege znaju zbog čega mi donosimo ovaj novi zakon, prvi put u Srbiji ovakav jedan zakon.
Drage kolege zato što državni organi i ustanove koje se bore protiv pojave nasilja u porodici nisu bili dovoljno organizovani, a pravni okvir po kome su radili nije bio jedinstven. Zato ovaj zakon donosi specijalizovanu policiju i tužilaštvo i osnažen centar za socijalni rad, posebno koordinaciju svih državnih organa i ustanova, a sve u cilju sprečavanja nasilja u porodici.
Ja za ovaj amandman neću glasati u danu za glasanje.
Takođe bih volela da vidim kolege podnosioce amandmana da budu ovde prisutni pošto građani Srbije ne znaju razlog. Uvek se govori da se podnose amandmani da se poboljšaju zakoni, ali ja nikada nisam videla u Danu za glasanje borbu za glasanje za svoj amandman, a to bih volela da vidim.
Nikada nisu prisutni u sali. Znači, razlog nije poboljšanje zakona…
… nego, prosto ona dva minuta krupnog kadra. Hvala.
Hvala.
Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko Kuburović, kolege i koleginice poslanici, želim prvo da poželim ministarki uspešan rad. Želim kao žena da joj se zahvalim na ovakvom zakonu koji donosi u Skupštinu i da u ime Vlade brani i predlaže ovakav zakon vezano protiv nasilja nad ženama. Javljam se po amandmanu.
Kolege su podnele amandman da se u članu 1. stav 2. briše uz obrazloženje da smatraju da ovaj zakon mora da se primenjuje i na maloletna lica koja učine nasilje u porodici, posebno kada je u pitanju koordinacija službi u sprečavanju i zaštiti žrtava.
Što se tiče samog materijala, za građane Srbije da znaju, svaki poslanik dobija isti materijal sa predlogom zakona i sa obrazloženjem zašto se taj zakon donosi i zbog čega. Taksativno, svaki član u ovom Predlogu zakona se tiče borbe protiv nasilja nad ženama, stoji zašto se neki član donosi. Tako stoji da se član 1. stav 2. – zakon se ne primenjuje na maloletna lica koja učine nasilje u porodici zato što se odgovornost i sankcije koje se njima mogu izreći zbog učinjenog nasilja u porodici, krivičnog dela i prekršaja uređuje drugim zakonima, kao što su Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica, Zakon o prekršajima i Porodični zakon. Takođe, hitne mere nisu primerene maloletnicima zbog njihovog uzrasta i pravnog statusa. Stoji u obrazloženju zašto je u ovom članu unet stav 2, da se maloletna lica ne uključuju u ovaj zakon.
Ponosna sam što ćemo mi 25. novembar, kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, obeležiti, kao Unija žena SNS, kao dan koji je bitan uvek da se obeleži, ali sada ćemo ga posebno obeležiti zato što je Vlada Republike Srbije donela prvi put ovakav zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Hvala.
Hvala.
Poštovani predsedavajući, javljam se po amandmanu na član 3, koje su kolege podnele, da se st. 6. i 7. ovog člana brišu, znači, uz obrazloženje, ministar nije kompetentno lice koje može da propiše uslove koje moraju da ispunjavaju privredna društva da bi obavljala poslove tehničkog održavanje vodnih puteva. Prvo i osnovno, amandman nije tehnički ispravan. Znači, amandman je tehnički neispravan zato što poseduje jednu slovnu grešku u samom obrazloženju amandmana. Kaže - „dlja“i prosto ne znam koja je to reč. Ja nisam našla u srpskom rečniku šta znači ta reč, i to je tehnički neispravan .
Poštovani predsedavajući, samo bih pitala ko je onda kompetentan, ako nije ministar? Lepo je čuti kritiku, uvek je lepo čuti kritiku, jer pored kritike dođeš do savršenstva.
Volela bih da čujem kritiku i da nam kolege kada predlažu da se jedan član briše da nam daju predlog kako bi onda oni to rešili? Ko bi bio kompetentna ličnost da sve ovo uradi?
Ovo je jedan u nizu štetnih amandmana, tako su sami predlagači amandmana nazvali svoje amandmane, štetni. Mi znamo da će biti najezda ovakvih amandmana, ali s obzirom da imamo sredstva i protiv biljnih i protiv životinjskih najezda štetočina, tako imamo isto sredstvo kako da uništimo najezdu ovakvih amandmana, a to je da u danu za glasanje ne glasamo za ovakve amandmane. Hvala.
Hvala, poštovani predsedavajući.
Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre Šarčeviću sa saradnicama, danas su na dnevnom redu izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju.
Studentima, koji studiraju po starom programu, produžava se rok za završetak studija, a studentima koji su u tekućoj godini ostvarili 48 bodova rangiraju se u okviru kvota za finansiranje iz budžeta za školsku 2016/2017. godinu.
Poštovani ministre Šarčeviću, ovo je za vas prvi predlog zakona, odnosno izmena i dopuna Zakona, samim tim samo pet članova, vaš prvenac. Ja vam želim uspešan rad i svi oni koji vas znaju, znaju da ćete opravdati poverenje koje vam je dao i ukazao premijer Aleksandar Vučić.
Znamo da ste razgovarali sa predstavnicima studentskog parlamenta Univerziteta, kao i da je Savet za visoko obrazovanje saglasan sa ovom izmenom i dopunom zakona.
Kada sam bila student Univerziteta u Beogradu, Beogradski univerzitet je bio jedan od najprestižnijih ustanova u regionu koji je privlačio studente iz celog sveta. Znam da ćete morati naporno da radite da bi se do 2020. godine rangirali još bolje među druge svetske univerzitete, da naš Beograd opet postane obrazovni centar, ne samo u regionu, kao što je danas, već i šire.
Primetili ste da pojedincima visoko obrazovanje nije potrebno, prosto nije ih promenilo, jer se vredne osobine i osobine koje kao čovek stičete, ne stičete samo preko visokog obrazovanja, već donosite iz porodice, ali to danas nas neće sprečiti, u stvari u danu za glasanje da glasamo za ovaj Predlog izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju. Hvala.
Hvala, poštovani predsedavajući.
Na dnevnom redu je večeras već, danas, autentično tumačenje člana 6. Zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika „Železare Smederevo d.o.o“.
Jedino ispravno tumačenje je da se službenost iz pomenutog člana uspostavlja u korist vlasnika vodova. Želimo da izbegnemo stvaranje apsurdne situacije i da na trajan način rešimo imovinsko-pravne odnose u pogledu imovine.
Slušajući, dame i gospodo poslanici, danas i večeras diskusije pojedinih kolega, setila sam se jedne rečenice koju je ovde izgovorio u parlamentu naš premijer Aleksandar Vučić – dobro je što su neke stranke prošle cenzus da narod vidi za koga su glasali.
Hvala, poštovani predsedavajući.
Poštovani građani Srbije, poslanici stranke koja je prvi put u parlamentu diskutovali su ne samo protiv autentičnog tumačenja člana ovog zakona, već su diskutovali i protiv sklapanja ovog ugovora. Oni nisu za prodaju „Železare Smederevo“. Oni su za otpuštanje pet hiljada radnika. Oni bi da unište jedan grad, a da 20.000 ljudi ostane gladno. Ali su zaboravili da građani koji su im ukazali poverenje mogu tako isto i da im ne pruže ponovo, jer poverenje je kažu kao staklo, jednom kada pukne, više se ne spaja.
Čula sam i rečenicu jednog kolege danas, kada je rekao, citirajući isto Aleksandra Vučića, kada je rekao narodu – sada ste u sigurnim rukama. Da, naravno da su u sigurnim rukama građani Srbije, kada su u rukama Vlade koja je imala hrabrosti da završi proces privatizacije tokom prethodnih 15 godina. Vladi u prethodnom mandatu je pripao taj zadatak.
Ove godine je potpisan ugovor o prodaji „Železare Smederevo“ sa kineskom kompanijom „Hestil“ za 46 miliona evra. „Hestil“ ima plan investicije kroz modernizaciju, poboljšanje, efikasnost i proširenje proizvodnog programa, unapređenje ekološkog okruženja i omogućavanje profesionalnog usavršavanja i obuke, kao i dodatno usavršavanja u druge zemlje.
Naravno da ću u danu za glasanje podržati ovo autentično tumačenje zakona.
Evo ja ću Majo. Hvala poštovana predsednice.
Javljam se po amandmanu i upravo ću vas poslušati, pričaću o amandmanu, koji je kolega sam rekao da je šteta. Kolega podnosilac amandmana je rekao za svoj amandman da je štetan amandman. Ja priznajem i slažem se sa tim.
Amandman sa tekstom – briše se, kao i svi ovi ostali podnosioci amandmana. Pročitaću samo jedan deo obrazloženja kako bih odgovorila zašto ne prihvatam i neću glasati za ovakav amandman.
Kaže kako je predložena izmena u suštini posledica uslovljavanja MMF, a ne mera fiskalne konsolidacije kako se samo formalno navodi u obrazloženju. Dame i gospodo, narodni poslanici, ja vas pozivam da se ovaj amandman ne prihvati. Ne samo što je amandman sa obrazloženjem formativan na funkcionalno nepismen način, mada je i to samo po sebi dovoljno loše, već zbog toga što predlagač time demonstrira suštinsko nerazumevanje problematike.
Ko ne razume ništa ne može ni da iznese smišljen predlog. To je tužna činjenica, ali ipak je činjenica i naravno, kao što sam i rekla, u danu za glasanje neću glasati za ovakav amandman. Hvala.
Hvala, poštovani predsedavajući.
Javljam se po amandmanu koji naravno Vlada nije prihvatila. Vlada je dala jedno opširno obrazloženje, koje je i sam kolega, podnosilac amandmana, pohvalio. Čitajući ovaj amandman, koji je podnosilac amandmana podneo, uočila sam jednu veliku tehničku grešku. Prosto iznenađujuće za samozvanog kralja podnetih i prihvaćenih amandmana.
Kolega je podneo amandman u članu 25. da se menja stav 2, a posle stava 2. da se dodaje novi stav 3. Interesantno je to što je dosadašnji stav 3, 4. i 5. član 25. ima samo četiri stava, a ne pet. Prosto iznenađujuće, ali i kolega koji podnosi najviše amandmana koji su u skladu sa pravopisom i gramatikom srpskog jezika je pogrešio.
Da, moguće je. Kolega dobacuje – da li je moguće, ali je moguće.
Hvala, poštovani predsedavajući.
Hvala poštovani predsedavajući.
Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, Predlog zakona o sportu je zakon koji na savremeni način reguliše pitanje sporta. Otklonjeni su nedostaci važećeg Zakona o sportu i problemi u njegovoj primeni, ali je zadržan i određeni broj odredbi važećeg zakona.
Predlog zakona je rezultat potrebe uređenja ove oblasti u skladu sa evropskim standardima i propisima. Donošenje ovog zakona je važno radi potrebe unapređenja sistema sporta u Republici Srbiji, maksimalno povećanje bavljenja građana sportom sa jedne strane, a sa druge da se podrži i dalje razvije domaći vrhunski sport. Jedan od razloga za donošenje ovakvog zakona je to da je Vlada u 2014. godini usvojila Strategiju razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine, koja definiše četiri osnovna prioriteta na osnovu kojih se definiše i plan razvoja sporta na nivou lokalne samouprave i to: unapređenje školskog i univerzitetskog sporta, unapređenje uslova za povećanje bavljenja sprotom u svim segmentima stanovništva, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom, kao i starih osoba, obezbeđivanje uslova za razvoj vrhunskog sporta i profesionalnog sporta, razvoj sportske infrastrukture.
Ovaj Predlog zakona sa rešenjima će uticati na sve subjekte u sportu i sve nosioce javnih vlasti. Ono što je veoma značajno za potrebe i unapređenje i interese građana, za čije se ostvarivanje obezbeđuju sredstva u budžetu lokalnih samouprava u skladu sa Zakonom, jeste određivanje prioriteta prilikom finansiranja određenih prioriteta, i to: podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sportske rekreacije, odnosno bavljenje građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom.
Na primer, jedno istraživanje za zdravlje stanovništva koje je sproveo Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ i Ministarstvo zdravlja ukazali su na jedan zabrinjavajući podatak, da je u 2013. godini procenat gojaznosti stanovništva povećan sa 17,3% na 21,2%.
Rekreativnim sportom se u našoj zemlji bavi mali broj ljudi, kao što ste, uvaženi ministre, i rekli, rekreacija je stil života. Bolesti savremenog doma su prisutne u našim životima, tako da jedan od načina preventive predstavlja i kontinuirana rekreativna aktivnost i pravilna ishrana.
Iskoristiću ovu priliku i pozvaću građanke Srbije da se rekreativno bave sportom jer su istraživanja pokazala da su žene nedovoljno aktivne, pogotovo žene srednjeg doba. Kroz bavljenje sportom i život je kvalitetniji.
O ovako dobrom, kvalitetnom i savremenom zakonu svako od nas, ukoliko želi, može da pohvali i kaže lepu reč. Napomenuću dobra rešenja koja će doneti ovaj Predlog zakona – smanjenje diskriminacije, visina članarina, lekarski pregled za sportiste od osam do 14 godina koji će biti besplatan, smanjenje troškova građana. Ali, novi Zakon o sportu proizvodi određene troškove za organizacije, pojedince u sistemu sporta. Troškovi proizilaze za organizacije u oblasti sporta kod angažovanja kvalifikovanih stručnih saradnika, u stvari stručnjaka. Stručni rad će u oblasti sporta moći sada da obavljaju samo one osobe koje imaju više i visoko obrazovanje u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, što je veoma bitno, a posebno za decu predškolskog i školskog uzrasta.
U danu za glasanje podržanju ovaj Predlog zakona. Hvala.
Hvala, poštovani predsedavajući.
Uvaženi ministri i gosti, kolege i koleginice, javljam se po amandmanu koji glasi – briše se, na član 2. najvažnijeg zakona koji je u interesu građana, zakona koji treba da obezbedi život u Srbiji.
Juče kada smo razgovarali u načelu i danas u pojedinostima, uvaženi ministar Vujović pokušava uporno da iskreno objasni poslanicima opozicije da je Predlog budžeta realan i dobar.
Ja ću kao moj odgovor na ovakav amandman, za koji neću glasati, jednostavno uporediti sa jednom starom izrekom – slep kod očiju. Izreka se često koristi prilikom obraćanja nekom ko pored jasno objašnjenih činjenica često ne razume suštinu ili jednostavno ne vidi ili ne želi da vidi istinu. Hvala.
Hvala.
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre i gosti, kolege i koleginice poslanici, javljam se po amandmanu. Već bezbroj puta slušamo hvalospev kolege Pavićevića o broju prihvaćenih amandmana. Slušamo razne pogrešne logičko matematičke operacije, koje kolega Pavićević poistovećuje sa procentom podrške biračkog tela, što je sasvim pogrešno. O tome će moja koleginica Aleksandra Tomić kasnije pričati, kako po njegovim operacijama SNS ima podršku.
Slušajući kolegu Pavićevića bezbroj puta, poštovani predsedavajući, o akademskoj čestitosti i o vladavini prava, sada imamo još noviji izraz – pobeda parlamentarizma, najnoviji. Više puta je kolega Pavićević izjavio da ideja i misao menjaju svet, ali ovaj amandman neće promeniti naziv Predloga zakona. Hvala.
Hvala, poštovani predsedavajući.
Ja bih samo iskoristili pravo na repliku, a ne po amandmanu, i samo bih dodala na izlaganje kolege Babića, koji se javio po Poslovniku, da je danas svetski dan muškaraca. Ja u ime mojih koleginica i u moje ime čestitam svim kolegama dan, a i svim građanima naše Republike Srbije. Hvala.
Hvala poštovani predsedavajući, javljam se po amandmanu.
Kolega koji je pričao pre mene je upravo podneo i amandman na član 2. gde se prosto sukob njegovog mišljenja ličnog, gde kaže da je oslovljavanje u smislu da se briše član 2, zato prihodi ne predstavljaju javni interes za Republiku Srbiju, a sada prosto, kroz neka pitanja daću mu odgovor.
Kaže – danom ozakonjavanja hiljadu i po, pardon milion i 500 hiljada nelegalizovanih objekata javni interes za Republiku Srbiju? Da. Da li je naplata takse za ozakonjavanje i naplata poreza na imovinu i samo povećanje javnih prihoda jedinica lokalnih samouprava na teritoriju Republike Srbije javni interes za Repliku Srbiju? Da. Da li je stvaranje uslova za prostorno planiranje i racionalno korišćenje građevinskog zemljišta javni interes za Republiku Srbiju? Da. Da li je omogućavanje vlasnicima nezakonito izgrađenih objekata da imaju legalizovane objekte koji su upisani u javnu knjigu veće tržišne vrednosti? Da. Da li je uređenje tržišta nekretnine javni interes za Republiku Srbiju? Da. Da li je ozakonjavanje objekata koje rešava veliki problem koji ima širi ekonomski uticaj na društveno-nacionalnu ekonomiju i državni budžet ima javni interes za Republiku Srbiju? Da.
Prosto, u danu za glasanje neću prihvatiti ovakav amandman jer podneti po članu 2. da se briše član 2. zato što nije u javnom interesu Republike Srbije, a sada promenom člana gde se prosto kolega buni zato što lokalna samouprava ne dobija. Pa, to je sve u interesu i Republike Srbije i lokalnih samouprava. Znači, da li treba prihvatiti ovakav amandman? Ne.
Hvala, vama poštovana predsednice, javljam se po amandmanu na član 40. Predloga zakona, koji je podneo kolega Pavićević i naravno kolega Živković.
Koje glasi - u Predlogu zakona o jakim alkoholnim pićima u članu 40. stav 1. reči kategorija od 1 do 14 zamenjuje se rečima kategorije od 15 i 47, uz obrazloženje smatram, čitam obrazloženje kolege Pavićevića - smatram da je u pitanju greška u kucanju teksta, s obzirom da je članom 7. stavom 1. Predloga zakona predviđeno da se pićima iz kategorije od 1 do 14 ne sme dodavati alkohol.
Ovo, greška u kucanju teksta, kolega Pavićević, po navici, poštovana predsednice. A, članom 7. ovog zakona propisano je način proizvodnje određenih kategorija alkoholnih pića, ali je ovo član 40. kojim je propisano na koji način se opisuju, predstavljaju i deklarišu mešavine. Tako da, s obzirom da ni Vlada nije prihvatila ovaj amandman, u danu za glasanje neću ni ja glasati za isti. Hvala.