Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

Peta sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

10.05.2021.
Na sednici, održane 10. maja, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, koji je podnela Vlada, u načelu. Članovima Odbora Predlog zakona obrazložila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević. Osnovni razlog za donošenje ovog zakona jeste usklađivanje pojedinih njegovih odredbi sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, kao i usklađivanje, odnosno preciziranje pojedinih termina. Naime, Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije propisana je obaveza usklađivanja zakona i podzakonskih akta koji uređuju postupak donošenja dokumenata javnih politika, sa odredbama ovog zakona, u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Predloženim izmenama i dopunama važećeg zakona, precizirano je da osnovni dokument javnih politika u oblasti aktivne politike zapošljavanja predstavlja Strategija zapošljavanja i Akcioni plan. Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011–2020. godine je doneta za period od deset godina, dok su se akcioni planovi počev od 2009. godine donosili na godišnjem nivou. Kako je odredbom člana 11. stav 3. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije propisano da se strategija po pravilu usvaja za period od pet do sedam godina, a ostvarivanje njenih ciljeva planira se i prati posredstvom akcionog plana za sprovođenje strategije, to je izmenama i dopunama važećeg zakona predloženo da se strategija zapošljavanja donosi za period od šest godina, dok se prateći akcioni planovi donose na period od po tri godine. Predloženim zakonskim izmenama, Ministarstvu, kao organu državne uprave zaduženog za koordinaciju i praćenje stanja u oblasti zapošljavanja i nosiocu izrade dokumenta javne politike, omogućava se efikasnije planiranje javnih politika, praćenje sprovođenja politike zapošljavanja, analiza efekata sprovođenja, koordinacija, dok se drugim učesnicima u planskom sistemu definišu određene aktivnosti radi njihovog pravilnog učešća. Na ovaj način će se održati i unaprediti postojeći mehanizmi u koordinaciji i komunikaciji, kako sa drugim resornim ministarstvima i nadležnim organima, tako i sa jedinicama lokalne samouprave. Takođe, predloženim izmenama i dopunama važećeg zakona doprineće se standardizaciji mera javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou, što će doprineti još efikasnijem praćenju učinka javne politike od strane Ministarstva. Nakon diskusije Odbor je jednoglasno prihvatio Predlog zakona izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, u načelu. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Radovan Tvrdišić, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Ana Čarapić, Milanka Jevtović Vukojičić, Vladimir Grahovac, Vesna Knežević, Branimir Spasić, mr Danijela Vujičić, Vesna Krišanov, Milenka Subić, Hadži Milorad Stošić i Nenad Krstić.

Šesta sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

06.05.2021.
Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva je na sednici održanoj 6. maja 2021. godine, koja je bila zatvorena za javnost, razmotrio i dao pozitivno mišljenje na Predlog Pregovaračke pozicije Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za poglavlje 19 „Socijalna politika i zapošljavanje“.

Četvrta sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

28.04.2021.
Na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, održanoj 28. aprila 2021. godine, razmotrena je Informacija o radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za period od 1. oktobra do 31. decembra 2020. godine. Informaciju je obrazložila državni sekretar ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Stana Božović. U nastavku rada, razmotren je Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka, koji je obrazložio Zoran Milošević v.d. pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Odbor je jednoglasno usvojio obe tačke dnevnog reda sednice. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Radovan Tvrdišić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Josip Broz, dr Emeše Uri, mr Danijela Vujičić, Biljana Jakovljević, prof. dr Dragoljub Acković, Vesna Krišanov, Nenad Krstić, Milanka Jevtović Vukojičić, Ana Čarapić, Vladimir Grahovac i Milenka Subić.

Treća sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

16.03.2021.
Članovi Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva održali su sednicu 16. marta 2021. godine, na kojoj su utvrdili predlog kandidata Odbora za člana Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija. Članovi Odbora su predložili Danijelu Vujičić za kandidata za člana ove Komisije i taj predlog uputili nadležnom Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Članovi Odbora su na sednici razmotrili i predstavke i predloge građana i na predlog Radne grupe za razmatranje predstavki i predloga građana, utvrdili dalje postupanje sa njima. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Radovan Tvrdišić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Josip Broz, dr Emeše Uri, Vesna Knežević, Branimir Spasić, mr Danijela Vujičić, Biljana Jakovljević, Vesna Krišanov, Milanka Jevtović Vukojičić, Ana Čarapić, Milenka Subić, Vladica Maričić i Nadije Bećiri.

Druga sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

08.02.2021.
Na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, održanoj 8. februara 2021. godine, razmotren je u načelu Predlog zakona o socijalnoj karti, koji je podnela Vlada. Biljana Zekavica iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja navela je da se Predloženim zakonom ide dalje u postizanju efikasnosti sistema socijalne zaštite i pravednijoj raspodeli socijalne pomoći i socijalnih usluga. Cilj je da se budžet, opredeljen za materijalnu podršku i usluge u sistemu socijalne zaštite, koristi racionalnije i da se obezbedi sveobuhvatni uvid u materijalni status korisnika socijalne zaštite. Formiranje registra Socijalna karta će omogućiti bolje usmerenje socijalnih davanja, navela je predstavnica Ministarstva. Ona je dodala da je do sada završena prva faza razvoja registra socijalne karte, koja podrazumeva povezivanje i objedinjavanje podataka koje poseduje nadležno Ministarstvo, a u narednoj fazi predstoji povezivanje sa relevantnim sistemima podataka drugih organa državne uprave i institucija na lokalnom nivou. Članovi Odbora su tokom rasprave naveli važnost usvajanja predloženog sistemskog zakona, kako za zaposlene, tako i za korisnike sistema socijalne zaštite. Posebno je naglašena važnost povezivanja i objedinjavanja podataka sa drugim relevantnim državnim organima i institucijama, u kontekstu digitalizacije javne uprave. Nakon rasprave, članovi Odbora jednoglasno su prihvatili, u načelu, Predlog zakona o socijalnoj karti. U nastavku sednice, obrazovana je Radna grupe za razmatranje predstavki i predloga građana. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Radovan Tvrdišić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Josip Broz, dr Emeše Uri, Vesna Knežević, mr Danijela Vujičić, Biljana Jakovljević, prof. dr Dragoljub Acković, Branimir Spasić, Vesna Krišanov, Nenad Krstić, Ana Čarapić, Milanka Jevtović Vukojičić, Vladimir Grahovac, Smilja Tišma, Milenka Subić i Hadži Milorad Stošić.

Prva sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

26.10.2020.
Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva održao je Prvu sednicu, 26. oktobra 2020. godine. Sednicu je, na osnovu člana 25. Poslovnika Narodne skupštine, sazvao predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić. Do izbora predsednika Odbora, sednici je predsedavao Josip Broz najstariji član Odbora, narodni poslanik iz Poslaničke grupe Socijalistička partija Srbije. Članovi Odbora su većinom glasova za predsednika Odbora izabrali Radovana Tvrdišića iz Poslaničke grupe SPAS, dok je za zamenika predsednika izabrana Milanka Jevtović Vukojičić iz Poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – za našu decu“.