Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

36. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

19.06.2019.
Na sednici održanoj 19. juna, članovi Odbora su razmotrili više Informacija o radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za periode od 1. aprila do 30. juna, od 1. jula do 30. septembra, od 1. oktobra do 31. decembra 2018. godine, i od 1. januara do 31. marta 2019. godine. Informacije o radu obrazložila je državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Stana Božović. Tom prilikom upoznala je članove Odbora sa sprovedenim normativnim, programskim i projektnim aktivnostima u izveštajnim periodima. Takođe, osvrnula se i na sprovedene međunarodne aktivnosti i potpisane sporazume i predstavila izveštaj o obimu i efektima inspekcijskog nadzora. Nakon obrazlaganja državne sekretarke, predsednica Odbora Milanka Jevtović Vukojičić je pohvalila rad Ministarstva, istakavši da je nadležno ministarstvo na odličan način pristupilo prikazivanju uloge rada ministarstva u svim oblastima i ukazala na uspešan rad inspekcije, naročito u oblasti suzbijanja sive ekonomije i rada na crno. Nakon kratke diskusije, članovi Odbora su većinom glasova prihvatili informacije o radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za pomenute periode. U nastavku sednice, Odbor je prihvatio predloge Radne grupe za postupanje po svim pristiglim predstavkama i predlozima građana i uputio ih na dalje postupanje nadležnim institucijama. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Milanka Jevtović Vukojičić a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora, Dragan Savkić, prim. dr Branimir Rančić, Tomislav Žigmanov, Radovan Jančić, Sandra Božić, Aleksandra Majkić, Josip Broz, Slavica Živković i prim. dr Vlado Babić.

35. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

23.04.2019.
Na sednici od 23. aprila, članovi Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva razmotrili su u pojedinostima Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca. Na ovaj Predlog zakona podneto je osam amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Milanka Jevtović Vukojičić. Sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora prim. dr Vlado Babić, Aleksandra Maletić, Sandra Božić, Milena Ćorilić, Slavica Živković, Josip Broz, Jasmina Obradović, Dragan Savkić i Bojan Torbica.

35. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

23.04.2019.
Na sednici od 23. aprila, članovi Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva razmotrili su u pojedinostima Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca. Na ovaj Predlog zakona podneto je osam amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Milanka Jevtović Vukojičić. Sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora prim. dr Vlado Babić, Aleksandra Maletić, Sandra Božić, Milena Ćorilić, Slavica Živković, Josip Broz, Jasmina Obradović, Dragan Savkić i Bojan Torbica.

34. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

18.04.2019.
Na sednici održanoj 18. aprila, članovi Odbora su razmatrali Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, u načelu. Predlog zakona obrazložila je državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Bojana Stanić. Članovi Odbora su nakon kratke rasprave većinom glasova predložili Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, u načelu. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Milanka Jevtović Vukojičić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Sandra Božić, prim. dr Branimir Rančić, Josip Broz, Tomislav Žigmanov, Slavica Živković, Bojan Torbica, Radovan Jančić i Milena Ćorilić.

33. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

11.02.2019.
Na sednici, održanoj 11. februara, članovi Odbora su razmotrili Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi. Predsednica Odbora Milanka Jevtović Vukojičić je na početku sednice istakla da se Kovencija odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi, a tiče se obaveze poslodavca da omogući neophodne uslove za rad, pre svega da omogući zaštitu bezbednosti rada zaposlenih maloletnih lica i žena dojilja u poljoprivredi. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi obrazložila je državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Bojana Stanić i tom prilikom istakla da je Konvencija ratifikovana 5. juna 2001. godine u Ženevi. Konvencija se između ostalog, odnosi na zaštitu u radu omladine i žena u poljoprivredi. Konvencijom je predviđeno da dete koje nije navršilo 18 godina ne može raditi u poljoprivrednoj delatnosti koja po svojoj prirodi posla štetno utiče na bezbednost i zdravlje maloletnog lica. Istaknuto je da je poljoprivredna delatnost jedna od tri najrizičnije delatnosti po pitanju bezbednosti i povreda na radu i da će se ratifikovanjem ove Konvencije poseban akcenat staviti na zaštitu zaposlenih u ovoj delatnosti. Nakon kraće rasprave, članovi Odbora su većinom glasova predložili Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Milanka Jevtović Vukojičić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Dragan Savkić, Živan Đurišić, prim. dr Branimir Rančić, Josip Broz, Gorica Gajić, Tomislav Žigmanov, Đorđe Komlenski, Slavica Živković, Bojan Torbica i Milena Ćorilić.

32. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

30.11.2018.
Na sednici održanoj 30. novembra, članovi Odbora su, povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, razgovarali na temu „Poslovna sposobnost kao preduslov za uključenost i jednakost osoba sa invaliditetom“. Predsednica Odbora Milanka Jevtović Vukojičić je pozdravila goste i iznela podatak da u svetu 10–15 odsto ljudi ima neki oblik ili stepen invaliditeta, dok je u Srbiji, prema poslednjim podacima, evidentirano oko 800 000 osoba sa invaliditetom. Upravo zbog toga je ustanovljen 3. decembar, kao međunarodni dan posvećen osobama sa posebnim potrebama i invaliditetom, koji ima za cilj da se podigne svest javnosti o veličini problema sa kojima se te osobe suočavaju, da se unapredi kvalitet njihovog života i da se osobe sa invaliditetom uključuju u sve društvene aktivnosti, navela je Vukojičić. Učešće je uzeo državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Erić, koji je članove Odbora upoznao sa aktivnostima koje je Ministarstvo preduzelo u cilju osnaživanja osoba sa invaliditetom. Između ostalog, naveo je da je Ministarstvo ove godine, na sajmu knjiga, iniciralo da se pod sloganom „Jednaki“, osobe sa invaliditetom predstave sa svojim rukotvorinama, slikama i umetničkim delima. Takođe, istakao je da je održan niz radionica i sportskih aktivnosti u kojima su učestvovale osobe sa invaliditetom i dodao da je u velikom broju opština postavljena zvučna i svetlosna signalizacija kako bi se slabovidim i slepim osobama olakšalo samostalno kretanje. Članovima Odbora obratila se poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, koja je podsetila da je Generalna skupština UN jednoglasno usvojila Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom 13. decembra 2006. godine, koja je stupila na snagu 3. maja 2008. godine. Srbija je jedna od 117 zemalja koje su ratifikovale pomenutu Konvenciju, a koja ima za cilj da se unapredi, zaštiti i osigura puno i jednako uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda osoba sa invaliditetom. Janković je ocenila da je od velikog značaja primena člana 12. Konvencije, jer se odnosi na ravnopravnost osoba sa invaliditetom sa drugim osobama u svim aspektima života. Tim članom se obezbeđuju jednaka prava osobama sa invaliditetom da budu vlasnici imovine, da je nasleđuju i da kontrolišu svoje finansije. Istakla je da je neophodno obezbediti dalje smernice za primenu člana 12. kako bi se precizirao obim obaveza zemalja članica potpisnica i kako bi se unapredio model za odlučivanje i donošenje odluka osobama koje su u potpunosti lišene poslovne sposobnosti. Saša Gajin, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, ukazao je na važnost zaštite od diskriminacije osoba sa invaliditetom i dodao da treba raditi na napuštanju sistema potpunog lišavanja poslovne sposobnosti odnosno, prelasku na delimično lišavanje poslovne sposobnosti. Na sednici se razgovaralo o razlici između lišavanja radne i poslovne sposobnosti osoba sa invaliditetom i ocenjeno je da je potrebno preduzeti dodatne mere, kako bi se osobama koje su u potpunosti lišene poslovne sposobnosti, dala mogućnost da donose odluke samostalno i da ne budu u celosti isključene iz životnih aktivnosti. U razgovoru je istaknuto da je izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, data nadležnost sudu, da na svake tri godine vrši reviziju, odnosno proverava poslovnu sposobnost pomenutih lica. U konstruktivnoj raspravi učestvovali su: Laza Stefanović, ispred Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom, Svetlana Vlahović, potpredsednik Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom, Ivanka Jovanović, ispred Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije i narodni poslanici Ljupka Mihajlovska i Branimir Rančić. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Milanka Jevtović Vukojičić a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Branimir Rančić, Vlado Babić, Dragan Savkić, Josip Broz, Vesna Nikolić Vukajlović, Tomislav Žigmanov, Slavica Živković, Milena Ćorilić, Marija Janjušević i Gorica Gajić.

31. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

26.11.2018.
Na sednici održanoj 26. novembra 2018. godine, članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu – Razdeo 30 Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu. Na početku sednice predsednica Odbora Milanka Jevtović Vukojičić upoznala je članove Odbora sa podatkom da ukupni prihodi predloženi Predlogom zakona o budžetu za 2019. godinu, iznose 1.246,2 milijarde dinara, dok su rashodi u visini od 1.269,1 milijardi dinara, što predstavlja deficit u iznosu od 22,9 milijardi dinara, odnosno 0,4 odsto BDP za 2019. godinu. Za razdeo 30 – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, izdvojena su sredstva u iznosu od 124.328,739,000 dinara. Predlog zakona obrazložila je državna sekretarka u Ministarstvu finansija Jelena Tanasković i tom prilikom istakla da je predloženi budžet potpuno uravnotežen i karakteriše ga socijalni aspekt, koji je vezan za povećanje životnog standarda, koje prati povećanje plata i penzija, kao i razvojni aspekti jer predviđaju znatna povećanja za kapitalne investicije, koje će podstaći dalji rast domaćeg bruto proizvoda. Državna sekretarka navela je da predloženi budžet za 2019. godine, obezbeđuje povećanje životnog standarda građana, kroz povećanje plata i penzija za oko 1,3 odsto učešća u bruto društvenom proizvodu. U Budžetu za 2019. godinu, za penzije je izdvojeno ukupno 181,4 milijarde dinara, odnosno 563,2 milijardi dinara, što predstavlja 35 milijardi dinara više u odnosu na 2018. godinu. Istakla je da se od 1. januara 2019. godine, očekuje povećanje plata u javnom sektoru od 7 do 12 odsto i dodala da je za plate u javnom sektoru obezbeđeno ukupno 294 milijardi dinara, dok je ukupan fond za plate na nivou države 501,7 milijardi dinara, što predstavlja oko 33 milijardi dinara više u odnosu na 2018. godinu. Državna sekretarka je navela da će minimalna cena rada koja je iznosila 143 dinara u 2018. godini, predloženim izmenama za 2019. godinu, iznositi 155 dinara po satu, što znači da će minimalna cena rada biti uvećana za 8,1 odsto, odnosno iznosiće 27.022 dinara. Takođe, Tanasković je upoznala članove Odbora sa podatkom da su za oblast socijalne zaštite obezbeđena sredstva u iznosu od 99,3 milijardi dinara i navela da su za kapitalne investicije i podršku razvoju poljoprivrede , planirani veći iznosi u odnosu na prošlu godinu. Nakon konstruktivne rasprave, članovi Odbora su većinom glasova usvojili predloženu tačku dnevnog reda sednice. U nastavku rada, članovi Odbora razmotrili su predstavke i predloga građana u uputili ih na dalje postupanje. Sednici je predsedavala Milanka Jevtović Vukojičić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Dragan Savkić, Živan Đurišić, prim. dr Branimir Rančić, Vesna Nikolić Vukajlović, Bojan Torbica, Radovan Jančić, Sandra Božić, Josip Broz, Gorica Gajić, Enis Imamović, Slavica Živković i Milena Ćorilić.

30. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

25.09.2018.
Na sednici od 25. septembra, članovi Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva razmotrili su u pojedinostima Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Narodni poslanici podneli su na Predlog zakona 615 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili ukupno tri amandmana. Prihvaćeni su amandmani narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića na članove 37, 53. i 55. Predloga zakona, kao i amandman narodnog poslanika doc. dr Ivana Bauera na član 55. Predloga zakona, koji je u istovetnom tekstu. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Milanka Jevtović Vukojičić. Sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Dragan Savkić, prim. dr Branimir Rančić, prim. dr Vlado Babić, dr Predrag Jelenković, Vesna Nikolić Vukajlović, Aleksandra Majkić, Sandra Božić, Milena Ćorilić i Aleksandra Maletić.

29. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

20.09.2018.
Na sednici Odbora, održanoj 20. septembra, razmatran je u načelu Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu. Vršilac dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Milošević istakao je da je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, predlog bez i jedne restriktivne mere. Njime se, pre svega, ukida Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija, što znači da će od 1. oktobra sve penzije biti isplaćivane u iznosu koji su imale pre umanjenja. Ovim Predlogom zakona, između ostalog, menja se način obračuna visine prevremene starosne penzije za osiguranike sa „beneficiranim radnim stažom“, uvodi se promena u načinu obračuna poslednje godine staža osiguranja i prestaju ovlašćenja Fonda za penziono i invalidsko osiguranje, da vrši prinudnu naplatu na ime neuplaćenih doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje. Članovi Odbora, većinom glasova, usvojili su u načelu Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Milanka Jevtović Vukojičić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Dragan Savkić, Josip Broz, Gorica Gajić, Aleksandra Maletić, Vesna Nikolić Vukajlović, Bojan Torbica, dr Predrag Jelenković, dr Vlado Babić i Milena Ćorilić.

26. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

25.06.2018.
Na sednici održanoj 25. juna, članovi Odbora razmotrili su u pojedinostima predloge zakona koji su na dnevnom redu Osmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan od četiri amandmana podneta na Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca, nijedan od 164 amandmana na Predlog zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima i nijedan od 29 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i o njihovoj zaštiti. Od osam amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica, Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan. Odbor je 22. juna podneo i jedan svoj amandman na član 1. ovog Predloga zakona, koji je predstavnik predlagača, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević prihvatio na ovoj sednici Odbora. Narodni poslanici su podneli 21 amandman na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili, kao i nijedan od 583 amandmana narodnih poslanika na Predlog zakona o ratnim memorijalima. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, narodni poslanici su podneli 130 amandmana, koje Vlada i Odbor nisu prihvatili. Od 73 podnetih amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, Vlada i Odbor nisu prihvatili nijedan. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Milanka Jevtović Vukojčić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Dragan Savkić, Josip Broz, prim. dr Branimir Rančić, Đorđe Komlenski, Bojan Torbica, Radovan Jančić, dr Predrag Jelenković, Marija Janjušević i Milena Ćorilić.

27. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

22.06.2018.
Na sednici Odbora, održanoj 22. juna, članovi Odbora razmotrili su i podneli amandman na član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica. Amandman se odnosi na terminološko usaglašavanje pomenutog Predloga zakona sa pojmom koji koristi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Milanka Jevtović Vukojčić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Dragan Savkić, Josip Broz, prim. dr Branimir Rančić, Đorđe Komlenski, Bojan Torbica, Radovan Jančić, dr Predrag Jelenković, prim. dr Vlado Babić i Milena Ćorilić.

25. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

19.06.2018.
Članovi Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, razmotrili su na sednici održanoj 19. juna, u načelu osam predloga zakona, koje je predložila Vlada, a koji su iz nadležnosti rada ovog Odbora. Predloge zakona koji se bave pitanjem radnog prava – Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca, Predlog zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i o njihovoj zaštiti i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, članovima Odbora obrazložila je Bojana Stanić, v.d. pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ona je navela da se predloženim zakonima olakšava procedura za zapošljavanje stranaca, odnosno sezonskih radnika, sprečavaju se zloupotrebe i suzbija siva ekonomija, dok se Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova dodatno uređuje ova oblast. Nakon rasprave, članovi Odbora predložili su Narodnoj skupštini da prihvati navedene predloge zakona. U nastavku sednice, članovima Odbora su obrazloženi i predlozi zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite spomenika i spomen obeležja - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca i Predlog zakona o ratnim memorijalima. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Negovan Stanković istakao je da su Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica, kao osnovna prava, propisano pravo na mesečno novčano primanje, pravo na dohodak za negu i pravo na porodični dodatak. Osnovna rešenja su da se prava utvrđuju prema prosečnim prihodima korisnika i članova njegovog domaćinstva iz prethodne godine, odnosno iz prvog narednog meseca po sticanju prihoda, ukoliko prihod nije ostvaren u prethodnoj godini. Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca propisna su i pravo na borački dodatak, ličnu, porodičnu i uvećanu porodičnu invalidninu, dodatak za negu i pomoć i naknada za vreme nezaposlenosti. Negovan Stanković je naveo da je osnovno rešenje da se prava uređuju u odgovarajućem procentualnom iznosu od prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici iz prethodnog meseca i dodao da se iznosi zarada i procenti mesečnih zarada utvrđuju na osnovu podataka koje objavljuje Republički zavod za statistiku. Predlogom zakona o ratnim memorijalima reguliše se efikasnije delovanje državne uprave u postupku zaštite, redovnog i investicionog održavanja, finansiranja održavanja i uređenja ratnih memorijala, uspostavljanja i vođenja evidencija, kao i uklanjanja ili postavljanja novih ratnih memorijala, naveo je državni sekretar. Nakon konstruktivne rasprave, članovi Odbora predložili su Narodnoj skupštini da prihvati predloge zakona. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom obrazložio je državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Erić, istakavši da se izmenama i dopunama postojećeg zakona definišu iznosi, način isplate i usklađivanje iznosa roditeljskog dodatka, u cilju da se podsticajnim merama odnosno, uvećanjem roditeljskog dodatka, država uhvati u koštac sa jednim od najvećih problema, nedovoljnim brojem novorođene dece. Članovi Odbora su većinom glasova predložili Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Milanka Jevtović Vukojičić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Dragan Savkić, prim. dr Branimir Rančić, Vesna Nikolić Vukajlović, Tomislav Žigmanov, Bojan Torbica, Radovan Jančić, dr Predrag Jelenković, Marija Janjušević, Josip Broz, Gorica Gajić, Đorđe Komlenski, prim. dr Vlado Babić i Milena Ćorilić.

24. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

12.06.2018.
Na sednici održanoj 12. juna, članovi Odbora su razmotrili Informaciju o radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, za period od 1. oktobra do 31. decembra 2017. godine i za period od 1. januara do 31. marta 2018. godine. Informacije o radu Ministarstva obrazložili su državni sekretari u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Stana Božović i Negovan Stanković i tom prilikom upoznali članove Odbora sa realizovanim normativnim i programskim aktivnostima iz oblasti socijalne zaštite, zapošljavanja i migrantske krize u pomenutom periodu. Stana Božović je istakla da Srbija vodi odgovornu socijalnu i populacionu politiku, istakavši da se država zauzela da se stvori povoljan ambijent za povećanje nataliteta. Predsednica Odbora Milanka Jevtović Vukojičić je istakla da se u pomenutom periodu resorno Ministarstvo odgovorno ponašalo pri trošenju budžetskih sredstava, imajući u vidu da je 72 odsto sredstava usmereno na krajnjeg korisnika, a naročito na pomoć porodicama sa decom. Takođe, pohvalila je efikasan rad inspektorata za rad, pre svega po pitanju suzbijanja ilegalnog rada, odnosno rada na crno, kao i formiranje integrisanog inspekcijskog nadzora koji ima za cilj vršenje kontrole kod poslodavaca, kako radnog odnosa, tako i bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih lica. Nakon konstruktivne rasprave, članovi Odbora su većinom glasova prihvatili informacije o radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za period od 1. oktobra do 31. decembra 2017. godine i od 1. januara do 31. marta 2018. godine. U nastavku rada, Odbor je razmotrio Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, koji je obrazložio Zoran Milošević, v.d. pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, istakavši da se Sporazum primenjuje na državljane strana ugovornica i članove njihovih porodica koji imaju prebivalište na teritoriji jedne od strana ugovornica. Sporazumom se, pre svega izjednačavaju prava i obaveze naših državljana koji rade u Ruskoj Federaciji sa ruskim državljanima i istim je regulisano pravo zaposlenih na starosnu, prevremenu starosnu penziju, invalidsku i porodičnu penziju, pravo u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti i pravo na naknadu pogrebnih troškova. Nakon kratke rasprave, članovi Odbora su većinom glasova predložili Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti. Na sednici je razmotren i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji, kojim su uređeni uslovi i obim zapošljavanja državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji, uslovi i postupak za izdavanje dozvole koja omogućava zapošljavanje, prava i obaveze slovenačkog poslodavca i građana Srbije koji se zapošljavaju u Sloveniji. Članovi Odbora su većinom glasova predložili Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Milanka Jevtović Vukojičić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Dragan Savkić, Sandra Božić, prim. dr Branimir Rančić, Gorica Gajić, Tatjana Macura, Bojan Torbica, dr Predrag Jelenković, prim. dr Vlado Babić i Milena Ćorilić.

23. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

16.05.2018.
Na sednici održanoj 16. maja, članovi Odbora su razmatrali Ciljeve održivog razvoja i tom prilikom, predsednica Odbora Milanka Vukojičić Jevtović je predstavila agendu za održivi razvoj 2030, koja ima za cilj iskorenjenje siromaštva. Agenda 2030 je odobrena od strane vladinih predstavnika na Samitu Ujedinjenih nacija u septembru 2015. godine i u istoj se nalazi 17 ciljeva održivog razvoja i 169 aktivnosti koje treba preduzeti, a obuhvataju tri stuba održivog razvoja: ekonomski, socijalni i zaštitu životne sredine, navela je predsednica Odbora. U nastavku rada, predstavljeni su ciljevi održivog razvoja koji su u domenu ovog Odbora, a to su: svet bez siromaštva, svet bez gladi, dostojanstven rad i ekonomski rast i smanjenje nejednakosti. Na kraju rada, članovi Odbora su razmotrili i jednoglasno prihvatili predloge Radne grupe za postupanje po predstavkama i predlozima građana. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Milanka Jevtović Vukojičić, a prisustvovali su članovi i zamenici članoca Odbora: Prim. dr Branimir Rančić, Aleksandra Maletić, Đorđe Komlenski, Bojan Torbica, dr Predrag Jelenković, Prim. dr Vlado Babić i Milena Ćorilić.

22. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

26.03.2018.
Na sednici održanoj 27. marta, članovi Odbora su, većinom glasova, izabrali za zamenika predsednika Odbora prim. dr Branimira Rančića. U nastavku rada, Odbor je prihvatio predloge Radne grupe za postupanje po svim pristiglim predstavkama i predlozima građana i uputio ih na dalje postupanje nadležnim institucijama. Sednici je predsedavala predsednica Odbora Milanka Jevtović Vukojičić a prisustvovali su članovi i zamenici članoca Odbora: Dragan Savkić, Sandra Božić, Josip Broz, prim. dr Branimir Rančić, Gorica Gajić, Aleksandra Maletić, Jelena Vujić Obradović, Bojan Torbica, prim. dr Vlado Babić i Milena Ćorilić.

21. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

13.03.2018.
Na sednici održanoj 13. marta, članovi Odbora su većinom glasova izabrali Milanku Jevtović Vukojičić za predsednicu Odbora. Sednici je predsedavala zamenica predsednice Odbora Milanka Jevtović Vukojičić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Dragan Savkić, prim. dr Branimir Rančić, Aleksandra Maletić, Josip Broz, Tomislav Žigmanov, Đorđe Komlenski, Bojan Torbica, dr Predrag Jelenković, prim. dr Vlado Babić, Milena Ćorilić i Marija Janjušević.