PRVO VANREDNO ZASEDANJE, 20.02.1998.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVO VANREDNO ZASEDANJE

2. dan rada

20.02.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:10 do 14:10

OBRAĆANJA

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini.

Prema službenoj evidenciji današnjoj sednici prisustvuju 143 narodna poslanika.

Radi utvrđivanja kvoruma za rad Narodne skupštine, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da imamo kvorum, koji je utvrđen primenom elektronskog sistema za glasanje.

Obaveštavam Narodnu skupštinu da sam odobrio odustvo sledećim narodnim poslanicima: Džemailu Suljeviću, Draganu Todoroviću, Vojislavu Mihailoviću, dr Draganu Veselinovu i Nebojši Lekoviću.

Obaveštavam Narodnu skupštinu da su pozvani da ovoj sednici prisustvuju: predsednici, potpredsednici, ministri i sekretar Vlade Republike Srbije, kao i sekretar Sekretarijata za zakonodavstvo.

Pre prelaska na rad po dnevnom redu ovog zasedanja, podsećam vas da je Narodna skupština na jučerašnjoj sednici donela Odluku o narodnim poslanicima na stalnom radu u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

U međuvremenu dobio sam obaveštenje od predsednika poslaničkih grupa Socijalističke partije Srbije i Srpskog pokreta obnove da u Odluci nisu sadržana imena sledećih narodnih poslanika:

- Srđana Vulovića, Dobrosava Radovića i Slaviše Krstića, iz poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije i

- Milomira Šljivića, iz poslaničke grupe Srpskog pokreta obnove,

sa predlozima da i ovi narodni poslanici budu na stalnom radu u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Pošto Odluka o narodnim poslanicima na stalnom radu u Narodnoj skupštini Republike Srbije još nije objavljena u "Službenom glasniku Republike Srbije" da li ste saglasni da tu Odluku danas donesemo? Predlažem da se glasanjem izjasnimo o ovom predlogu.

(Jedan poslanik s mesta predložio je Jovu Krkobabića.)

I Jova Krkobabić. Da li dozvoljavate da uđe i ovaj predlog? (Slažu se.)

Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Konstatujem da imamo kvorum.

Stavljam na glasanje predlog da se Odluka o narodnim poslanicima na stalnom radu u Narodnoj skupštini Republike Srbije dopuni sa predlozima poslaničkih grupa Socijalističke partije Srbije i Srpskog pokreta obnove i to: Srđana Vulovića, Dobrosava Radovića, Slaviše Krstića i Jove Krkobabića iz poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije i Milomira Šljivića iz poslaničke grupe Srpskog pokreta obnove.

Zaključujem glasanje i saopštavam: Za je glasalo 213 narodnih poslanika, niko nije protiv, uzdržana dva, nije glasalo pet, ukupno je prisutno 220 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila ovaj predlog.

Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda: – IZBOR SAVEZNIH POSLANIKA U VEĆE REPUBLIKA SAVEZNE SKUPŠTINE

Obaveštavam vas da su svoje predloge kandidata za izbore saveznih poslanika u Veće republika Savezne skupštine podnele poslaničke grupe: Socijalističke partije Srbije, Srpske radikalne stranke, Srpskog pokreta obnove, Jugoslovenske levice, Nove demokratije i Saveza vojvođanskih Mađara.

Predlozi poslaničkih grupa su vam uručeni.

Otvaram pretres o ovim predlozima.

Da li izvestioci predlagača žele reč? (Ne.)

Da li neko od narodnih poslanika želi reč?

Ima reč narodni poslanik Nenad Čanak.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nenad Čanak

Dame i gospodo, lepo je ovo sve oko ovih poslanika, koji treba da idu u savezni parlament, ali moram primetiti da zbog načina njihovog izbora neće biti ispoštovana volja glasača, koji su izabrani narodni poslanici za ovu skupštinu, te da će se zbog glasanja o tome, a ne unapred napravljenog dogovora, koji bi bio u skladu sa voljom birača, time izvršiti majorizacija, koja je protivna volji glasača u Srbiji. To neka ide na vašu savest. Hvala.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Da li se još neko javlja za reč? (Ne.)

Pošto se više niko ne javlja za reč, zaključujem pretres.

Obaveštavam vas da je Komisija za izbor saveznih poslanika u Veće republika Savezne skupštine, na osnovu člana 9. Zakona o izboru saveznih poslanika u Veće republika Savezne skupštine i predloga kandidata za savezne poslanike, koje su podnele poslaničke grupe, sačinila zbirnu listu kandidata za izbor saveznih poslanika u Veće republika Savezne skupštine, koja će vam biti sada uručena.

Pošto se prema članu 11. Zakona izbor saveznih poslanika vrši tajnim glasanjem, na glasačkom listiću, neophodno je da Narodna skupština u skladu sa članom 123. Poslovnika obrazuje posebnu komisiju za štampanje i pečaćenje glasačkih listića, koju treba da čini po jedan predstavnik svakog predlagača.

Obaveštavam vas da je Poslanička grupa Nove demokratije, kao podnosilac predloga kandidata za savezne poslanike, obavestila da određuje narodnog poslanika Tihomira Arsića za svog predstavnika u Komisiju za štampanje i pečaćenje glasačkih listića.

Molim izvestioce poslaničkih grupa Socijalističke partije Srbije, Srpske radikalne stranke, Srpskog pokreta obnove, Jugoslovenske levice i Saveza vojvođanskih Mađara da saopšte imena svojih predstavnika u Komisiju za štampanje i pečaćenje glasačkih listića.

Gorica Gajević

Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedniče, koleginice i kolege, Socijalistička partija Srbije predlaže da naš član u toj komisiji bude Života Cvetković.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem. Izvolite, Srpska radikalna stranka.

Ima reč narodni poslanik Dragoljub Stamenković.

Dragoljub Stamenković

Poslanička grupa Srpske radikalne stranke predlaže da naš član u Komisiji bude narodni poslanik Dragan Ljubojević.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem. Molim Srpski pokret obnove.

Milan Miković

Predlažemo gospodina Zorana Jovanovića.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem. Molim predlog Saveza vojvođanskih Mađara.

Ima reč narodni poslanik Jožef Kasa.

Jožef Kasa

Savez vojvođanskih Mađara predlaže Antala Biačija za člana Komisije.