PRVO VANREDNO ZASEDANJE, 20.02.1998.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVO VANREDNO ZASEDANJE

2. dan rada

20.02.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:10 do 14:10

OBRAĆANJA

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem. Molim šefa poslaničke grupe Jugoslovenske levice.
...
Srpska radikalna stranka

Milovan Bojić

Jugoslovenska levica
Jugoslovenska levica predlaže narodnog poslanika Zorana Vukadinovića.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem. Pošto su predlagači kandidata za savezne poslanike odredili svoje predstavnike u Komisiju za štampanje i pečaćenje glasačkih listića, molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice kako bi Narodna skupština mogla da se izjasni o ovom predlogu, u celini.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje ovaj predlog u celini.

Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.

Zaključujem glasanje i saopštavam: Za je glasalo 196, protiv četiri, jedan uzdržan, nije glasalo 19, ukupno je prisutno 220 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.

Podsećam vas da je prema članu 123. Poslovnika Narodne skupštine predsednik Komisije za štampanje i pečaćenje glasačkih listića nastariji narodni poslanik iz reda članova Komisije.

Komisija će održati sastanak odmah, u sali na II spratu.

Dajem pauzu od 60 minuta. Toliko vremena je potrebno za pripremanje glasačkog materijala.

(Posle pauze u 11,35.)

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Nastavljamo rad.

Pre prelaska na glasanje dozvolite mi da vas podsetim na odredbe Zakona o izboru saveznih poslanika u Veće republika Savezne skupštine, koje se odnose na postupak i utvrđivanje rezultata glasanja i da vas obavestim o načinu sprovođenja tajnog glasanja.

Komisija za štampanje i pečaćenje glasačkih listića treba da preda potpisan zapisnik i 250 glasačkih listića.

Molim predsednika Komisije da to učini.

Biači Antal

Gospodine predsedniče, Komisija za glasanje na osnovu izbornog zakona, Poslovnika i odluke pripremila je 250 glasačkih listića koje zajedno sa zapisnikom rada Komisije ću vam predati, na dalju upotrebu.

(Predsednik prima glasačke listiće i zapisnik Komisije.)

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Izbor saveznih poslanika vrši se tajnim glasanjem na glasačkom listiću.

Svakom narodnom poslaniku uručuje se po jedan glasački listić. To je član 12. stav 1.

Glasanje se vrši zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata. Svaki narodni poslanik može da glasa samo za onoliko kandidata koliko se bira poslanika u Veće republika.

Nevažećim glasačkim listićem smatra se nepopunjeni listić, listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koga je poslanik glasao i listić na kome je zaokruženo više kandidata od broja koji se bira.

Kod glasačke kutije biće prisutan narodni poslanik određen na sednici Narodne skupštine, koji će nadzirati ubacivanje glasačkih listića u kutiju.

Presavijeni glasački listić poslanik lično ubacuje u glasačku kutiju.

Kad se završi glasanje, rezultat glasanja utvrđuje Komisija za izbor saveznih poslanika, na osnovu predatih glasačkih listića.

Izvestilac Komisije za izbor poslanika saopštava podatke o tome koliko je poslanika ukupno glasalo, koliko je svaki kandidat dobio glasova i koliko je nevažećih glasačkih listića.

Ako se utvrdi da je broj glasačkih listića veći od broja koji je uručen poslanicima, glasanje se ponavlja.

Za poslanika u Veće republika izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova u okviru broja poslanika koji se biraju. To je član 16. stav 1. Zakona. S tim da broj dobijenih glasova izabranih kandidata ne može biti manji od većine prisutnih narodnih poslanika, u skladu sa članom 80. stav 1. Ustava Republike Srbije.

Kad dva ili više kandidata dobiju jednak broj glasova, a svi ne mogu biti izabrani, glasanje se ponavlja u odnosu na te kandidate sve dok se ne izabere potreban broj poslanika.

Izbor poslanika u Veće republika objavljuje predsednik Narodne skupštine .

Izabranom poslaniku Komisija za izbor poslanika izdaje uverenje.

Uručivanje glasačkih listića obaviće se prozivanjem narodnih poslanika.

Pošto je članom 13. stav 1. Zakona predviđeno da kod glasačke kutije treba da bude prisutan narodni poslanik određen na sednici Narodne skupštine, koji nadzire ubacivanje glasačkih listića u glasačku kutiju, predlažem narodnog poslanika Stevu Dragišića, da nadzire ubacivanje glasačkih listića u glasačku kutiju.

Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Stavljam na glasanje ovaj predlog za narodnog poslanika Stevu Dragišića.

Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo 184, protiv devet, uzdržanih četiri, nije glasalo 19, ukupno prisutno 216 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.

Narodni poslanik Stevo Dragišić, koji je određen da nadzire ubacivanje glasačkih listića u glasačku kutiju, po završenom glasanju, glasačku kutiju sa glasačkim listićima, predaće Komisiji za izbor saveznih poslanika u Veće republika Savezne skupštine.

Pre nego što počnemo sa uručivanjem glasačkih listića, molim narodne poslanike: Miroslava Vasiljevića, Slobodana Nenadovića i dr Živorada Đorđevića, članove Komisije za izbor saveznih poslanika, da zauzmu mesto pored predsednika.

(Miroslav Vasiljević, Slobodan Nenadović i dr Živorad Đorđević, su zauzeli mesto pored predsednika.)

Molim narodnog poslanika dr Živorada Đorđevića, člana Komisije, da izvrši prozivanje narodnih poslanika kojima ću ja odmah uručivati glasačke listiće.

Živorad Đorđević

(čita imena poslanika, a predsednik im uručuje glasačke listiće) Avramov Mita, Aksentijević Siniša, Aleksić dr Gradimir, Ameti Ramadan, Andrić dr Milena, Anđelković Zoran, Arsić Joca, Arsić Tihomir, Atanacković Nebojša, Bajović dr Snežana, Baković dr Tatomir, Barać Milun, Bačević dr Milan, Bečić Igor, Biači Antal, Blažić dr Milovan, Božić prof.dr Milan, Bozalo Dragan, Bojić prof.dr Milovan, Borović Borivoje, Budimir prof.dr Milana, Budimirović Dobrivoje, Budić prof. dr Zvonimir, Buđanovčanin Siniša, Vait mr Ibro, Vakić Branislav, Vasiljević Miroslav, Vasiljević Čedomir, Veljković Vojin, Veljković Miroljub, Veselinov prof.dr Dragan (nije tu), Veselić Jela, Vico Ratomir, Vlatković Dušan, Vlahović Slobodan, Vrbaški dr Stevan, Vujanović  Božidar, Vujačić Slobodan, Vujić Božidar, Vujović Slavoljub, Vukadinović Zoran, Vulović Srđan, Vučelić Milorad, Vučić Aleksandar, Vučić Miroslav, Vučurović Božidar, Gavrilović dr Svetozar, Gajević Gorica, Gligorijević prof. dr Zoran, Golubović Dragan, Grubetić Ivan, Davidović Ljubivoje, Daja Jovan, Dizdarević Faruk (nije tu), Dimitrijević Milić, Dimić Dragan, Dinić mr Voja, Dišić Miodrag, Dobrić Dobrosav, Dragišić Stevo, Dramlić Miroslav, Dukić Milorad, Dumbelović Čedo, Đokić mr Nenad, Đorđević Aleksandar, Đorđević dr Živorad, Đorđević Jovan, Đurđević Radomir, Đurić Dejan, Đurić Milutin, Đurić Slavoljub, Đurković Milivoje, Živkov Milucu, Živković Vojislav, Živković Predrag, Živojinović Velimir-Bata, Žikić Dragan, Žunić Milovan, Zdravković Milivoje, Ivanović Branislav, Ivanović dr Miladin, Išpanovič Ištvan, Janićević Bogoljub, Jovanović Živadin, Jovanović Životije - Žota, Jovanović Zoran, Jovanović dr Nikola, Jović Milorad, Jović dr Radoslav, Jovičić Mile, Jojić Miloš, Jokanović Žarko, Jotić dr Živadin, Jocić Goran, Kasa Jožef, Kasaš dr Karolj, Kekić Bojan, Kertes Mihalj, Kovačević prof. dr Ivan, Koka Ljuan, Kostadinović Zoran, Kragović Ljubomir, Krkobabić dr Jovan, Krstin Milorad, Krstić Slaviša, Krunić Spasoje, Kurtešanin Simo, Kučević Šemsudin, Lazarević dr Jordan, Latković dr Milan, Lekić Živadin, Leković Nebojša (odsutan), Ljubojević Dragan, Maravić Ljubiša, Marinković Stevan, Marjanović Mirko, Marjanović mr Tihomir, Marjanski Lazar, Marković Dragomir, Marković Tomislav, Marušić Dražimir, Marčetić Ratko, Matković Duško, Mijatović Milomir, Miković Milan, Milenković Blagoje, Milenković Tomislav, Miletić Milivoje, Milićević dr Leposava,  Milovanović Dragan, Milovanović mr Pera, Milošević M. Zoran, Milošević dr Zoran, Milunović Dragan, Milutinović mr Aleksandar, Minić Vasilije, Mirović Igor, Mirčić Milorad, Mihailović Vojislav (odsutan),  Mihajlović Dušan, Mihajlović Jovanka, Mihajlović dr Ljubiša,  Mihajlović Miloje, Mišković Petar, Mladenović Slaviša, Momirski dr Branislav, Momčilović dr Stanislav, Munitlak mr Ratomir, Murić dr Fevzija, Narić dr Dušan, Nenadović Slobodan, Nešković dr Miroslav, Nešković Slavko, Nešović Miloš, Nikitović Milan, Nikolić Vladan, Nikolić P. Dragan, Nikolić M. Dragan, Nikolić B. Dragan, Nikolić Zoran, Nikolić Milan, Nikolić Tomislav, Ninčić mr Milan, Novaković dr Mile, Novotni Laslo, Obretković Mića, Olujić Tatjana, Pavlović Dragan, Pavlović Miroslava Dragomir, Pavlović Mirka Dragomir, Panić Miodrag, Pankov Radovan, Pantić Dragoljub, Papović prof. dr Radivoje, Pejčić Bogoljub, Pejčić Dušan, Penezić Tomislav - Toma, Peručić Zlatan, Petijević Veselin, Petković Jovan - Hoki, Petković dr Nevena, Petrović Pantelija, Petrović Srba, Pešalj Ljubomir, Plužarević Vitomir, Pomoriški mr Branislav, Popović dr Milan, Predin Đorđe, Purenović prof. dr Milovan, Radovanović Dragomir, Radovanović Milovan, Radovančev mr Živanko, Radović Dobrosav, Radosavljević Novica, Radulović Slobodan, Ranđelović Duško, Rajević Ninoslav, Ranđelović Milutin, Ranković Slobodan, Ristić Bojana, Rodić Milan, Rosić dr Gvozden, Savin Zoran, Savić Borislav, Savić Predrag, Samardžić Milorad, Svilar Rade, Svirčević Ratimir, Sekulić Milija, Selić Ljubiša, Sečei Mihalj, Simić Željko, Sinadinović Ratko, Sokolović Zoran, Spasić Dragan, Srećković dr Miroslav, Stamenković Dragoljub, Stanojević mr Milan, Stanojević Milovan, Stanojević Momčilo, Starčević Stanko, Stevanović Veroljub, Stevanović Ljubiša, Stefanović Živojin, Stojadinović prof. dr Ninoslav, Stojković Velibor, Stojmirović dr Ljubiša, Stojmenović Jovica, Studen dr Stanko, Suljević Džemail (nije prisutan), Tabaković Jorgovanka, Tiosavić Živorad, Todorović dr Vasilije, Todorović Dragan (nije prisutan), Tomić Dragan, Tomović mr Slobodan, Tomčić Milovan, Trajković dr Veselin, Trumpić Miodrag, Hinić Slavko, Cvetković Života, Colić Momčilo, Čanak Nenad, Čeković Sanja, Čikoš prof. dr Josip, Čokić Predrag - Čole, Čolić Dragan, Čotrić Aleksandar, Šljivić Milomir i Štambuk prof. dr Vladimir.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Dajem pauzu od 15 minuta, za glasanje.

(Posle pauze.)

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Molim vas da zauzmete mesta.

Glasaće se takođe prozivkom. Počećemo sa ubacivanjem listića u kutiju. Narodni poslanik dr Živorad Đorđević će prozivati i svako od vas koji bude prozvan, doći će do kutije, ubaciće listić u kutiju i reći svoje ime, da bi mogli da vodimo evidenciju.

Živorad Đorđević

Avramov Mita, Aksentijević Siniša, Aleksić dr Gradimir, Ameti Ramadan, Andrić dr Milena, Anđelković Zoran, Arsić Joca, Arsić Tihomir, Atanacković Nebojša, Bajović dr Snežana, Baković dr Tatomir, Barać Milun, Bačević dr Milan, Bečić Igor, Biači Antal, Blažić dr Milovan, Božić dr Milan, Bozalo Dragan, Bojić dr Milovan, Borović Borivoje, Budimir dr Milana, Budimirović Dobrivoje, Budić Zvonimir, Buđanovčanin Siniša, Vait Ibro, Vakić Branislav, Vasiljević Miroslav, Vasiljević Čedomir, Veljković Vojin, Veljković Miroljub, Veselić Jela, Vico Ratomir, Vlatković Dušan, Vlahović Slobodan, Vrbaški Stevan, Vujanović Božidar, Vujačić Slobodan, Vujić Božidar, Vujović Slavoljub, Vukadinović Zoran, Vulović Srđan, Vučelić Milorad, Vučić Aleksandar, Vučić Miroslav, Vučurović Božidar, Gavrilović dr Svetozar, Gajević Gorica, Gligorijević prof.dr Zoran (nije tu), Golubović Dragan, Grubetić Ivan, Davidović Ljubivoje, Daja Jovan, Dizdarević Faruk, Dimitrijević Milić, Dimić Dragan, Dinić mr Voja, Dišić Miodrag, Dobrić Dobrosav, Dragišić Stevo, Dramlić Miroslav, Dukić Milorad, Dumbelović Čedo, Đokić mr Nenad, Đorđević Aleksandar, Đorđević dr Živorad, Đorđević Jovan, Đurđević Radomir, Đurić Dejan,  Đurić Milutin, Đurić Slavoljub, Đurković Milivoje, Živkov Milucu, Živković Vojislav, Živković Predrag, Živojinović Velimir-Bata, Žikić Dragan, Žunić Milovan, Zdravković Milivoje, Ivanović Branislav, Ivanović dr Miladin, Išpanovič Ištvan, Janićević Bogoljub, Jovanović Živadin, Jovanović Životije-Žota, Jovanović Zoran, Jovanović dr Nikola, Jović Milorad, Jović dr Radosav, Jovičić Mile, Jojić Miloš, Jokanović Žarko, Jotić dr Živadin, Jocić Goran, Kasa Jožef, Kasaš dr Karolj, Kekić Bojan, Kertes Mihalj, Kovačević prof. dr Ivan, Koka Ljuan, Kostadinović Zoran, Kragović Ljubomir, Krkobabić dr Jovan, Krstin Milorad, Krstić Slaviša, Krunić Spasoje-Paja, Kurtešanin Simo, Kučević Šemsudin, Lazarević dr Jordan, Latković dr Milan, Lekić Živadin, Leković Nebojša (nije tu), Ljubojević Dragan, Maravić Ljubiša, Marinković Stevan, Marjanović Mirko, Marjanović mr Tihomir, Marjanski Lazar, Marković Dragomir, Marković Tomislav, Marušić Dražimir, Marčetić Ratko, Matković Duško, Mijatović Milomir, Miković Milan, Milenković Blagoje, Milenković Tomislav, Miletić Milivoje, Milićević dr Leposava, Milovanović Dragan, Milovanović mr Pera, Milošević M. Zoran, Milošević dr Zoran, Milunović Dragan, Milutinović mr Aleksandar, Minić Vasilije, Mirović Igor, Mirčić Milorad, Mihailović Dušan, Mihajlović Jovanka, Mihajlović dr Ljubiša, Mihajlović Miloje, Mišković Petar, Mladenović Slaviša, Momirski dr Branislav, Momčilović dr Stanislav, Munitlak mr Ratomir, Murić dr Fevzija, Narić dr Dušan, Nenadović Slobodan, Nešković dr Miroslav, Nešković Slavko, Nešović Miloš, Nikitović Milan, Nikolić Vladan, Nikolić P. Dragan, Nikolić M. Dragan, Nikolić B. Dragan, Nikolić Zoran, Nikolić Milan, Nikolić Tomislav, Ninčić mr Milan, Novaković Mile, Novotni Laslo, Obretković Mića, Olujić Tatjana, Pavlović Dragan, Pavlović Miroslava Dragomir, Pavlović Mirka Dragomir, Panić Miodrag, Pankov Radovan, Pantić Dragoljub, Papović Radivoje, Pejčić Bogoljub, Pejčić Dušan, Penezić Tomislav, Peručić Zlatan, Petijević Veselin, Petković Jovan, Petković Nevena, Petrović Pantelija, Petrović Srba, Pešalj Ljubomir, Plužarević Vitomir, Pomoriški mr Branislav, Popović Milan, Predin Đorđe, Purenović Milovan, Radovanović Dragomir, Radovanović Milovan, Radovančev Živanko, Radović Dobrosav, Radosavljević Novica, Radulović Slobodan, Rađenović Duško, Rajević Ninoslav, Ranđelović Milutin, Ranković Slobodan, Ristić Bojana, Rodić Milan, Rosić Gvozden, Savin Zoran, Savić Borislav, Savić Predrag, Samardžić Milorad, Svilar Rade, Svričević Ratimir, Sekulić Milija, Selić Ljubiša, Sečei Mihalj, Simić Željko, Sinadinović Ratko, Sokolović Zoran, Spasić Dragan, Srećković Miroslav, Stamenković Dragoljub, Stanojević Milan, Stanojević Milovan, Stanojević Momčilo, Starčević Stanko, Stevanović Veroljub, Stevanović Ljubiša, Stefanović Živojin, Stojadinović Ninoslav, Stojković Velibor, Stojmirović Ljubiša, Stojmenović Jovica, Studen Stanko, Suljević Džemail (odsutan), Tabaković Jorgovanka, Tiosavić Živorad, Todorović Vasilije, Tomić Dragan, Tomović Slobodan, Tomčić Milovan, Trajković Veselin, Trumpić Miodrag, Hinić Slavko, Cvetković Života, Colić Momčilo, Čanak Nenad, Čeković Sanja, Čikoš prof. dr Josip, Čokić Predrag - Čole, Čolić Dragan, Čotrić Aleksandar, Šljivić Milomir, Štambuk prof. dr Vladimir.

Hvala.

Pošto je glasanje završeno, zaključujem glasanje.

Molim narodnog poslanika Stevu Dragišića, koji je nadzirao ubacivanje glasačkih listića u glasačku kutiju, da preda glasačku kutiju Komisiji za izbor saveznih poslanika, koja će odmah pristupiti utvrđivanju rezultata glasanja.

Stevo Dragišiđ: Ima li neki zapisnik?