TREĆE VANREDNO ZASEDANjE, 12.02.2001.

1. dan rada

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Zaključujem načelni pretres.
Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da imamo kvorum.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o svojinskoj transformaciji u načelu.
Za 129, protiv 58, niko uzdržan, četiri nisu glasala, ukupno prisutan 191 narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.
Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Čedomir Jovanović.
Predstavnik Vlade se saglasio sa ovim amandmanom na sednici Zakonodavnog odbora. Odbor za finansije i Zakonodavni odbor su prihvatili ovaj amandman.
Pošto su amandman prihvatili predstavnik Vlade, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor, konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Čedomir Jovanović.
Predstavnik Vlade se saglasio sa ovim amandmanom na sednici Zakonodavnog odbora. Odbor za finansije i Zakonodavni odbor su prihvatili ovaj amandman.
Pošto su amandman prihvatili predstavnik Vlade, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor, konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li još neko želi reč o Predlogu zakona u pojedinostima? (Ne želi.)
Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da imamo kvorum za odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o svojinskoj transformaciji u celini.
Za 129, protiv 57, niko uzdržan, četiri nisu glasala, ukupno je prisutno 190 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o svojinskoj transformaciji.
Dame i gospodo narodni poslanici, rad nastavljamo sutra u 10,00 časova.