PETO VANREDNO ZASEDANjE, 27.02.2001.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PETO VANREDNO ZASEDANjE

27.02.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:25 do 01:40

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Gospodine predsedniče, Vi bi trebalo da pamtite predloge narodnih poslanika. Predlažem da se ukine rasprava, da se odstrani opozicija iz Skupštine i predlažem da se sednica ne drži, nego da se poštom izjašnjavaju poslanici o predlozima vlasti. Možete staviti na glasanje i prvi, i drugi i treći predlog.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Hvala. Imamo dva predloga. Predlog gospodina Čedomira Jovanovića da se trajanje diskusije u okviru ove jedine tačke dnevnog reda ograniči na pet minuta i predlog gospodina Šešelja da se uopšte ne vodi rasprava, da se udalje poslanici opozicije iz sale i da se poslanici izjašnjavaju poštom.
Prvo stavljam na glasanje predlog gospodina Čedomira Jovanovića.
Molim da utvrdimo kvorum.
Konstatujem da imamo kvorum za odlučivanje.
Molim vas da glasate o predlogu gospodina Čedomira Jovanovića.
(Narodni poslanik Milorad Mirčić, sa mesta: Povreda poslovnika.)
Izvolite. Samo sekund, budite ljubazni da zapišem rezultate da bih mogao da vam uključim mikrofon.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka
 Evo, vidite kako se reč sprečava i kako se pušta. Povredili ste Poslovnik o radu Narodne skupštine član 116. treći stav gde kaže: vreme za glasanje upotrebom elektronskog sistema iznosi 15 sekundi.
Na prošlom zasedanju ja sam vas isto upozorio sa ove govornice u ime SRS da vi uporno pokušavate da kršite Poslovnik o radu Narodne skupštine. Ili ćete se pridržavati dosledno Poslovnika, ili dok se ne donese ovaj novi vaš poslovnik, vi odlučite da kršite ovaj već postojeći i radite po svojoj volji. Morate se pridržavati Poslovnika, a ako vi niste baš spretni u tome, ne snalazite se, imate tu svoje saradnike, između ostalog tu je i tehničko lice - sekretar. Jasno piše da je vreme za glasanje 15 sekundi, a vi uporno produžavate vreme, nekada do 20 ili do 25 sekundi, zavisi koliko se vaših koalicionih partnera pokupi iz restorana.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Hvala. Ukoliko sam produžio glasanje, za koliko sekundi ste rekli?
(Poslanici Srpske radikalne stranke, svi u glas šest sekundi, a narodni poslanik Vojislav Šešelj, takođe sa mesta 6,37 sekundi).
Prihvatam i snosim punu odgovornost što sam produžio glasanje za šest sekundi.
(Tomislav Nikolić, sa mesta: Povreda Poslovnika.)
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Gospodine predsedniče, stavljanjem na glasanje predloga gospodina Jovanovića povredili ste član 92. stav 1. Poslovnika koji kaže: vreme izlaganja narodnog poslanika iznosi 10 minuta, ukoliko Narodna skupština na početku pretresa pojedinih tački dnevnog reda ne odluči drugačije.
Vi ste pretres ove tačke dnevnog reda započeli pre sat i 45 minuta i napravili pauzu da dobijemo izveštaje odbora koji nisu stigli da pregledaju amandmane. Gospodin Jovanović je zakasnio sa predlogom da se vreme rasprave ograniči.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Hvala vam na ovakvom viđenju Poslovnika. Smatram da je, pošto je pauza data odmah po otvaranju jedinstvenog pretresa, dakle u istoj sekundi kada je pretres otvoren, napravljena  pauza na vaš zahtev, da se upoznate sa materijalima da biste mogli da pratite pretres kvalitetno i to vam je omogućeno i nikome reč nije ni data.
Gospodin Jovanović se tada javio, a ja mu tada nisam dao reč i napravio sam pauzu i zapravo je ovo početak pretresa.
(Tomislav Nikolić, sa mesta: Dodatno objašnjenje.)
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Mi možemo da izvršimo i uvid u stenografske beleške. Ja sam izašao, prigovorio zašto počinjemo sa tačkom dnevnog reda, zašto otvaramo pretres kada još nismo dobili sve amandmane koje su podneli narodni poslanici. Vi ste rekli da  treba da imam strpljenja, da ćemo mi otvoriti pretres i  odmah posle toga dati pauzu da amandmani budu podeljeni poslanicima. To što traje jednu ili dve sekunde, je pretres, on je otpočeo i taj rad odbora ili neka vrsta pretresa po tačkama dnevnog reda, gospodine predsedniče, znači da  vreme za raspravu po ovoj tački dnevnog reda, po jedinoj tački dnevnog reda, ne može da bude ograničeno, ukoliko poštujemo Poslovnik. Ukoliko glasate za predlog da može da bude ograničeno, onda sve može da bude u ovoj skupštini, ali onda nemojte  da pišete ni izmene ni dopune Poslovnika, nemojte tu knjigu da nam delite kada je verifikovan mandat i kada uđemo u Narodnu skupštinu. Recite - poslanike će čekati odluka Narodne skupštine na sednici Narodne skupštine i te odluke će regulisati rad narodnih poslanika. Zaista je besprimerno da mi ovde pokušavamo da svaki član Poslovnika Narodne skupštine znamo napamet da bismo mogli da vam ukažemo na povrede, a kada izađemo, vi jednostavno pokažete da ti članovi nisu bitni i da sve zavisi od toga šta ćete vi reći i kako će poslanička većina da glasa. Ima nečega o čemu se uopšte ne glasa. Tako jasno piše da više ne dolazi u obzir nikakva sumnja.
Pretres po ovoj tački dnevnog reda je otpočeo pre skoro dva sata, a sada u toku pretresa, vreme ne može da se ograniči. Ja tražim da se o tome glasa.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Glasaćemo o suštini odlučivanja, da li je predlog iznet na početku rasprave ili ovo nije početak rasprave. Poslovnik traži da to bude na početku rasprave.
Dakle, da li je ovaj momenat u kome je gospodin Jovanović predložio skraćenje diskusije, da li je to početak rasprave u objedinjenom pretresu.
Molim vas da utvrdimo kvorum.
Konstatujem da imamo kvorum.
Stavljam predlog gospodina narodnog poslanika Tomislava Nikolića na glasanje.
Zaključujem glasanje tačno u 15. sekundi.
Konstatujem da je za glasalo 37, protiv 145, uzdržanih nije bilo, nije glasalo pet, a ukupno je prisutno 187 narodnih poslanika.
Dužnost mi je samo, pošto smo ovo pitanje raspravili, da vas obavestim o rezultatima glasanja po predlogu gospodina Čedomira Jovanovića.
Za 137, protiv 33, uzdržanih nije bilo, a tri narodna poslanika nisu glasala.
Imamo drugi predlog, predlog koji je narodni poslanik gospodin Vojislav Šešelj predložio, a to je da se u Narodnoj skupštini ne vode rasprave, da se predstavnicima opozicionih stranaka ne dopusti pristup, ako sam dobro razumeo, i da se poslanici izjašnjavaju o predloženim tačkama poštom, odnosno pisanim putem.
Molim da utvrdimo kvorum.
Konstatujem da imamo kvorum za odlučivanje.
Molim da glasate o predlogu narodnog poslanika gospodina Šešelja.
Za 7, protiv 161, uzdržano 6, nije glasalo 11, ukupno je prisutno 185 narodnih poslanika.
Konstatujem da ni predlagač nije glasao za sopstveni predlog. (Vojislav Šešelj traži reč). Izvolite.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
U pravu ste da u Poslovniku izričito ne piše, ali polazeći od potrebe javnosti rada parlamenta, pošto javnost teško može da prati ovaj elektronski sistem, smatrao sam da je interesantno da se o tome obavesti javnost. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Gospodine predsedniče, vi ste ovde spiker Narodne skupštine, prvi među jednakima. Javnost rada ove Narodne skupštine obezbeđuje se direktnim televizijskim prenosom i slobodnim prisustvom akreditovanih novinara svim skupštinskim sednicama. Niste vi ovde da procenjujete šta je interesantno za javnost i da javnosti posebno sugerišete šta bi joj moglo ili trebalo da bude interesantno.
Vama ovde ne treba ništa da bude posebno interesantno. To je vaš subjektivni pristup, a vi kao predsednik Narodne skupštine treba da izbegavate svaki subjektivni pristup, pogotovo subjektivistički. Treba da se ponašate ovde pristojno prema svim poslanicima i svim poslaničkim grupama, i da se uzdržite od takvih komentara.