DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 09.04.2001.

1. dan rada

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Pošto se više niko ne javlja za reč, zaključujem jedinstveni pretres i prelazimo na odlučivanje.

Pošto je u toku pretresa osporen jedan broj predloga v.d. Republičkog javnog tužioca, podsećam vas da Narodna skupština, saglasno članu 172. stav 4. Poslovnika, o svakom osporenom predlogu odmah odlučuje, a zatim odlučuje o svim ostalim neosporenim predlozima u celini, javnim glasanjem.

Tako ću prvo staviti na glasanje predlog v.d. Republičkog javnog tužioca da se za Okružnog javnog tužioca u Požarevcu izabere Dimitar Krstev, čija je kandidatura osporena.

Molim vas da se o tome izjasnimo glasanjem.

Za 105, protiv 6, uzdržanih 36, nije glasalo 22, ukupno 169 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština izabrala Dimitra Krsteva za Okružnog javnog tužioca u Požarevcu.

Stavljam na glasanje predlog v.d. Republičkog javnog tužioca, da se za Okružnog javnog tužioca u Negotinu izabere Miroslav Srzentić, čija je kandidatura takođe osporena.

Molim narodne poslanike da se izjasne glasanjem o ovom predlogu.

Za 131, protiv četiri, uzdržanih 27, nije glasalo 12 narodnih poslanika, ukupno 174.

Konstatujem da je Narodna skupština izabrala Miroslava Srzentića za Okružnog javnog tužioca u Negotinu.

Stavljam na glasanje predlog vršioca dužnosti Republičkog javnog tužioca da se za Opštinskog javnog tužioca u Trećem opštinskom sudu u Beogradu izabere Gordana Čolić, čija je kandidatura osporena.

Za 123, protiv jedan, uzdržanih 40, nije glasalo 9, a ukupno su prisutna 173 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština izabrala Gordanu Čolić za Opštinskog javnog tužioca u Trećem opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Stavljam na glasanje predlog vršioca dužnosti Republičkog javnog tužioca da se za zamenika Opštinskog javnog tužioca u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu izabere Milan Petković, čija je kandidatura osporena.

Za 126, protiv nije bilo, uzdržanih 16, nije glasalo 7, a ukupno je prisutno 149 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština izabrala Milana Petkovića za zamenika Opštinskog javnog tužioca u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Prelazimo na odlučivanje o predlogu narodnog poslanika Miloša Nešovića.

Odustajete? Hvala, konstatujem da je narodni poslanik Miloš Nešović povukao amandman.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova, sa izmenama i dopunama.

Dakle, odlučili smo o ovima čije su kandidature bile osporene.

Stavljam na glasanje Predlog odluke sa izmenama i dopunama.

Za 143, protiv nije bilo, uzdržanih 18, nije glasalo 7, a ukupno je prisutno 168 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova, sa izmenama i dopunama.

Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Okružnog suda u Valjevu.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 144, protiv nije bilo, uzdržanih 19, nije glasalo 10, a ukupno su prisutna 173 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Okružnog suda u Valjevu.

Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o prestanku funkcije nosiocima javnotužilačke funkcije, sa dopunama.

Stavljam na glasanje Predlog odluke, sa dopunama.

Za 142, protiv jedan, uzdržanih 24, nije glasalo 7, a ukupno su prisutna 174 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o prestanku funkcije nosiocima javnotužilačke funkcije, sa dopunama.

Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od dužnosti zamenika Okružnog javnog tužioca u Kragujevcu.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 140, protiv jedan, uzdržanih 24, nije glasalo 11, a ukupno je prisutno 176 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o razrešenju od dužnosti Okružnog javnog tužioca u Kragujevcu.

Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od dužnosti zamenika Opštinskog javnog tužioca u Četvrtom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 144, protiv nije bilo, uzdržanih 25, nije glasalo 7, a ukupno je prisutno 176 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o razrešenju od dužnosti javnog tužioca u Četvrtom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o izboru okružnih javnih tužilaca.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 130, protiv nije bilo, uzdržanih 35, nije glasalo 14, ukupno je prisutno 179 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o izboru okružnih javnih tužilaca.

Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o izboru zamenika Okružnog javnog tužioca u Beogradu.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 130, protiv nije bilo, uzdržanih 39, nije glasalo 9, a ukupno je prisutno 178 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o izboru zamenika Okružnog javnog tužioca u Beogradu.

Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o izboru opštinskih javnih tužilaca.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 129, protiv nije bilo, uzdržanih 40, nije glasalo 8, a ukupno je prisutno 177 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o izboru opštinskih javnih tužilaca.

Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o izboru zamenika Opštinskog javnog tužioca u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 130, protiv nije bilo, uzdržanih 38, nije glasalo 10, a ukupno je prisutno 178 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o izboru zamenika Opštinskog javnog tužioca u Prvom opštinskom Javnom tužilaštvu u Beogradu.

Time smo okončali rad po prvoj tački dnevnog reda.

Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ZAMENIKA SEKRETARA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Primili ste Predlog odluke, koji je podneo Administrativni odbor.

Saglasno članu 153. Poslovnika otvaram jedinstven pretres.

Da li predstavnik predlagača želi reč? (Ne.) Da li predsednici odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne.)

Da li neko od narodnih poslanika želi reč?

Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem jedinstven pretres.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o imenovanju zamenika sekretara Narodne skupštine Republike Srbije.

Za 128, protiv 19, uzdržanih 35, nije glasalo 9, ukupno je prisutan 191 narodni poslanik.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o imenovanju zamenika sekretara Narodne skupštine Republike Srbije.

Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Primili ste Predlog odluke, koji je podneo gospodin Čedomir Jovanović, predsednik poslaničke grupe Demokratske opozicije Srbije.

Saglasno članu 153. Poslovnika, otvaram jedinstven pretres o Predlogu odluke.

Da li predlagač želi reč? (Ne.)

Da li predsednici odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne.)

Da li se javlja neko od narodnih poslanika? (Ne.)

Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem jedinstven pretres i stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Za 141, protiv niko, uzdržanih 26, nije glasalo 8, ukupno je prisutno 175 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Primili ste Predlog zakona koji je podnela Vlada Republike Srbije.

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Tomislav Nikolić, Jovan Deretić, Ljubodrag Grbić, Božidar Vučurović, Petar Jojić, Miroljub Veljković, Borislav Pelević, Stevan Kesejić, Božidar Vujić, Lazar Marjanski, Milan Janković, Đorđe Mamula, Slobodan Pavlović, Dušan Ilić, Momir Radoičić, Dragan Čolić, Dragan Tomić i Đura Lazić, Gorica Mojović i Milena Milošević, Dragan Marković, Nataša Jovanović, Goran Cvetanović, Ljubomir Kragović, Živko Selaković, Stevo Dragišić, Srboljub Živanović, Gordana Pop - Lazić, Vitomir Plužarević, Veroljub Arsić, Radojko Petrić, Milorad Mirčić, Dragoljub Stamenković i Goran Cvetanović, kao i mišljenje Vlade o ovim amandmanima.

Primili ste amandmane Zakonodavnog odbora i Vlade Republike Srbije. Primili ste izveštaj Odbora za finansije.

Primili ste izveštaj Zakonodavnog odbora koji predlaže da se u okviru pravno - tehničke redakcije u članu 105. broj "64" zameni brojem: "61", a broj: "65", brojem: "64", čime se otklanja greška kod pozivanja na odredbe Predloga zakona.

Sa ovim predlogom Zakonodavnog odbora za pravno - tehničku redakciju u članu 105. saglasio se predstavnik predlagača na sednici Odbora.

Otvaram načelni pretres.

Da li predstavnik predlagač želi reč? (Tomislav Nikolić: povreda Poslovnika).

Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, koliko vidim, predsednik Narodne skupštine se sprema da da reč nekom ko je ovde u sali ne znam iz kog razloga. Predlagač Vlade za ovu tačku dnevnog reda je ministar finansija Božidar Đelić. Ne znam u kom svojstvu bi ovaj gospodin, što je žvakao žvaku na dosadašnjim sednicama, izašao za ovu govornicu. Čujem da je dočekao da bude pomoćnik ili zamenik ministra. To ga ne kvalifikuje da nam ovde nastupi kao predlagač u ime predlagača zakona, u ime Vlade, zato što nije član Vlade.
Nama ovde Predlog zakona može da obrazlaže isključivo član Vlade, a ne zamenici, pomoćnici ministara.
Zato vas molim, gospodine predsedniče, obezbedite da bar onaj ministar, čija je tačka na dnevnom redu, prisustvuje sednici Narodne skupštine. Nemojte da ponižavate Narodnu skupštinu.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Primedba gospodina Nikolića stoji. Ukoliko ima primedaba da zamenik ministra zastupa predlagača, mi ćemo to morati da uvažimo. Radi se o činjenici, da zbog magle na aerodromu gospodin Đelić kasni sa dolaskom u Beograd. Ukoliko smatrate, da treba  da omogućiti gospodinu ministru da dođe, mi ćemo napraviti pauzu, u kojoj će zasedati Odbor za finansije. Dok se to ne dogovorimo, za reč se javio gospodin Jovanović.
...
Demokratska stranka

Čedomir Jovanović

Gospodine predsedniče, poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, vrhunsko poniženje za narodnog poslanika je situacija u kojoj mu se oduzima pravo da radi svoj posao. S obzirom na neplanirane okolnosti, koje su sprečile ministra Đelića da učestvuje u raspravi u našem Parlamentu, obaveštavam vas da me je on zvanično, kao i predsednika Skupštine, obavestio o tome i molim Skupštinu da se izjasni o njegovom izostanku i da pri tome ukaže slobodu zameniku gospodina Đelića, shodno članu 188, koji kaže da uz predlog zakona, drugog propisa ili opšteg akta koji podnosi Narodnoj skupštini, Vlada obaveštava Narodnu skupštinu o svojim predstavnicima i poverenicima za sednice Narodne skupštine i njenih odbora.
Vlada je obavestila pre početka sednice i predsednika Skupštine, i mene kao šefa poslaničke grupe DOS, pa molim Skupštinu da se izjasni o tome.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dame i gospodo narodni poslanici, ovlašćeni zastupnik ili predstavnik Vlade na ovom zasedanju povodom ove tačke dnevnog reda je ministar finansija i ekonomije Božidar Đelić. Ukoliko je on sprečen, to može da uradi neki drugi član Vlade. Tu nema nikakvih problema. Svaki ministar. U ranijoj praksi, ukoliko nema ministra iz tog resora, čak su govorili i potpredsednici Vlade, koji su u tom resoru u samoj Vladi predsednici nadležnog odbora. Nije uopšte neophodno da Božidar Đelić govori o ovom zakonu. Ako on smatra da treba da govori, može da govori, ima pravo, ovlašćen je u ime Vlade da govori. Kao što Vlada može da ovlasti i ministra zdravlja da govori o ovom zakonu, ako smatra da je on kompetentan ili bilo kog drugog ministra, ali ne može državnog činovnika da govori parlamentu o tom zakonu. U izvršnoj vlasti svi su državni činovnici, osim članova Vlade, osim ministara. Oni su funkcioneri, njih je Skupština izabrala. Oni mogu da se obraćaju Skupštini povodom posla koji obavljaju.
Ovo više nije stvar preglasavanja hoćemo li Peru, Žiku ili Đoku. Ovde ima nešto što može i nešto što ne može. Ono što ne može, ne može vašim glasanjem da preraste u "može". To je suština.
Možemo da vodimo raspravu o predlogu ovog zakona bez ministra ili kada ministar stigne da se obrati Skupštini. Ministar može u svakom trenutku da se javi za reč. Možemo ovu tačku da pomerimo za kraj sednice, a možemo i da proglasimo pauzu i da čekamo da ministar stigne sa aerodroma, dok prođe magla.
Dakle, to su naše mogućnosti, da raspravu vodimo bez ovlašćenog zastupnika Vlade, predstavnika Vlade ili da čekamo da on dođe ili da Vlada odredi nekog drugog iz reda svojih članova, a njeni članovi su samo ministri.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Izvolite, gospodin Ivković, pa gospodin Pelević, ali mislim da smo se približili rešenju da započnemo raspravu i da sačekamo, a imaćemo u to vreme redovnu pauzu i onda ćemo nastaviti sa radom uz prisustvo ministra.

Branislav Ivković

Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, nije toliko da kažem nerešiv problem, nego je problem u tome što se kod predsednika poslaničke grupe DOS-a javlja rešenje koje je stalno prisutno, hajde da glasamo i da glasanjem DOS-ovske većine ćemo raditi sve što  mi hoćemo. Mislim da građani Srbije moraju to da uoče, da razumeju i shvate, da u suštini ovde postoji višak narodnih poslanika koje su oni izabrali, koji jednostavno moraju da prihvate težnju da se samo radi onako kako većina hoće, pa makar i bez zasedanja Odbora za finansije. Predsednik Odbora za finansije sedi ovde i neće da izađe i da kaže da Odbor za finansije nije u celini raspravljao o predloženim zakonskim projektima. Dužnost predsednika Odbora za finansije je da izađe i kaže, dragi poslanici jesmo u načelu počeli da raspravljamo o ovome što je sada tu, ali amandmane nismo razmotrili. Mislim da Odbor za finansije mora u celini da završi svoj posao, da bi se ova tačka dnevnog reda razmatrala. Ima još jedna stvar koja je mnogo važnija, moje drage dame i gospodo, četvrta tačka je Predlog zakona o porezu na dohodak građana, peta je Predlog zakona o porezu na dobit preduzeća, šesta je Predlog zakona o porezima na imovinu, sedma Predlog zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, osma Predlog zakona o porezu na finansijske transakcije, svi ti poreski propisi, i da mi sada potrčimo i ćuteći, po želji DOS-ovske većine izglasamo sve u naredna tri minuta, ne vrede ništa, ne vrede ni pišljivog boba, jer zakon o osnovama poreskog sistema koji se nalazi kao 16 tačka dnevnog reda na zasedanju u Saveznoj skupštini je osnov da bi ovi zakoni uopšte mogli da žive. Pošto je iz nepoznatih razloga odloženo zasedanje Savezne skupštine i pošto svi duboko verujemo da ga neće ni biti, dok se ne obave izbori u Crnoj Gori. Moramo da razumemo i shvatimo da bez ikakvog razloga žurimo da donosimo ove poreske propise, jer su u direktnoj suprotnosti sa postojećim Zakonom o osnovama poreskog sistema. Mi ćemo sve to uraditi i žuriti i magla, i avion, a to ništa neće vredeti, dok se ne donesu novi zakoni o osnovama poreskog sistema, a koji je 16 tačka dnevnog reda i koji će biti razmatran možda čak u maju mesecu. Ljudi molim vas, hajdemo polako, odmereno da radimo, građanski, a predlažem da predsedavajući donese odluku o pauzi, da sednu predsednici poslaničkih grupa, da predsednik Odbora za finansije, eventualno, zakaže Odbor za finansije, pa da vidimo šta ćemo dalje raditi.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Mislim da bi trebalo da se dogovorimo, još gospodin Pelević da govori, pa smo se primakli rešenju.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Imam nešto važno. Po Poslovniku.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Hoćete li pre gospodina Pelevića? Izvolite, imate reč.