DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 10.04.2001.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

10.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 20:10

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč? (Ne)

Ako se više niko ne javlja za reč zaključujem načelni pretres o Predloga zakona o porezu na dohodak građana.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o porezu na dohodag građana u načelu.

Molim da se izjansnite.

Za 128, protiv 43, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 10, ukupno je prisutan 181 narodni poslanik.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona u načelu.

Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima .

Prelazimo na razmatranje amandmana na pojedine članove.

Na član 3. u istovetnom tekstu amandmane su podneli narodni poslanici Božidar Vučurović, Božidar Vujić, Nataša Jovanović i Lazar Marjanski.

Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.

Da li podnosilac amandmana želi reč?