DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 10.04.2001.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

10.04.2001

Sednicu je otvorio: Dragan Maršićanin

Sednica je trajala od 10:10 do 20:10

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč? (Ne)

Ako se više niko ne javlja za reč zaključujem načelni pretres o Predloga zakona o porezu na dohodak građana.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o porezu na dohodag građana u načelu.

Molim da se izjansnite.

Za 128, protiv 43, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 10, ukupno je prisutan 181 narodni poslanik.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona u načelu.

Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima .

Prelazimo na razmatranje amandmana na pojedine članove.

Na član 3. u istovetnom tekstu amandmane su podneli narodni poslanici Božidar Vučurović, Božidar Vujić, Nataša Jovanović i Lazar Marjanski.

Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.

Da li podnosilac amandmana želi reč?
...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

U Predlogu zakona o porezu na dohodak građana u članu 3. mi smo tražili da se briše tačka 8, u kojoj se nabraja koji su to prihodi, na koje građani treba da plate porez. Tačka 8 kaže da su to ostali prihodi.
U obrazloženju predlagača nije data precizna definicija koji su ostali prihodi, iako je širenjem poreske osnovice kod samostalne delatnosti delimično objasnio da neki od tih ulaze u ostale prihode. Mi smo juče imali priliku da vidimo amandman, koji je Vlada prihvatila, a tiče se neke od proizvodnje kod samostalne delantosti. Smatramo da to može da bude jedan vid manipulacije, zloupotrebe i zbog toga je neophodno da se ova tačka u ovom članu briše.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko od podnosilaca amandmana javlja za reč?

Božidar Vujić

Dame i gospodo poslanici, ja sam jedan od četiri podnosilaca amandmana ispred SRS. O čemu se radi u ovom amandmanu? Transparentnost, to je reč koja je veoma korišćena, počev od ekspozea kancelara Đinđića, a još više je korišćena i raubovana od strane ovde prisutnog i često za ovom govornicom nazočnog Mula Jusufa haračlije.
Ta ista transparentnost ogleda se u mom amandmanu. Transparentnost to jest želja da se amandmanom na predloženi član 3. briše tačka 8, koja kaže: porezu na dohodak građana podležu sledeće vrste prihoda, pa i ostali prihodi. Inače u glavi 8. od člana 81 do 86 navedeni su koji su to ostali prihodi. Tražim amandmanom da se briše ova tačka iz jednostavnog razloga zbog mogućnosti za manipulaciju od strane organa nadležnog da vrši naplatu.
Pokušaću da to objasnim kroz nekoliko primera iz glave 8, koja govori o ostalim prihodima. Kada se radi o članu 82. to je davanje u zakup pokretnih stvari i kaže se da obveznik, a inače će se naplaćivati porez za davanje u zakup pokretnih stvari, koji to zahteva i dokumentuje. Čini se da Vlada pokušava i kroz ekspoze i javne nastupe i kroz ove sistemske zakone da kaže kako je za korenitu ekonomsku reformu, za radikalan pristup fiskalnoj politici. Isto tako, kroz sve to Vlada mora građanima da da i određena prava, a ne samo da od njih harači, uzima četiri puta više nego prošele godine, da bi napunila budžet. Šta će biti sa onima koji imaju poverenja u ovu Vladu i ovu vlast? Niti to zahtevaju, niti to dokumentuju. Znači, njima se to neće odbiti. Oni, koji nemaju poverenja u ovu vlast, a daj bože da ih bude što više oni će kao obveznici verovatno to zahtevati i to će dokumentovati, da im se priznaju troškovi amortizacije, finansiranja investicija i ostalog tekućeg održavanja. To će biti u redu. Međutim, gde tu dolazi do manipulacije, zbog čega tražim da se briše tačka 8?
Ako je prijavljeni prihod od davanja u zakup pokretnih stvari manji od onog, koji bi uobičajeno mogao da se postigne. Očito evo vidite da organ, koji će vršiti naplatu, da će početi da se bavi vidovitošću, hiromantijom i nekim drugim stvarima. On će biti taj koji će određivati koji bi to prihod mogao da bude, a obvezniku, koji je dužan da to prijavi i dokumentuje sa svim onim troškovima koje je imao prilikom davanja u zakup, to se ne priznaje. Eto te transparentnosti ove Vlade.
Inače, tri stvari su navedene kao ostali prihodi. To su prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari, dobici od igara na sreću i prihod od osiguranja lica. Svi ostali prihodi su veoma nejasni i zovu se - drugi prihodi. Evo primera: Kaže se: prihodi koje ostvari član učeničke, omaldinske ili sutdentske zadruge. Veoma je česta pojava i na zapadu i kod nas studenti privređuju, kako bi sebi omogućili bolje uslove studiranja ili školovanja. Nadam se da je neko u Parizu, dok je bio đak , to isto radio, jer je to potpuno normalna pojava na zapadu. Šta student, koji raznosi novine ili mleko i za to koristi bicikl da radi kada mu pukne guma?

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Vreme je.

Božidar Vujić

To su zbilja troškovi koje treba da prikaže. Eto nam transparentnosti ove  Vlade. Tu se isto tako kaže da se utvrđivanje obveznika za oporezivanje prihoda i ostalih elemenata oporezivanja vrši po odredbama člana 82.
To je onaj član 82. koji sam malopre citirala. Postoji neko ko će odrediti koji bi mogao da bude prihod i da prihvati koji su to troškovi unutar stvaranja tog prihoda, ili ne. Još nešto, postoji prihod koji će se ostvarivati prikupljanjem šumskih plodova i lekovitog bilja i na to se neće oporezivati do visine od 1.500 dinara. Uz ove cene svako ono lice koje .... (Predsednik: Molim vas da privedete kraju). .... koji prikupi do tog iznosa, dalje neće skupljati. Ne što će plaćati obavezu i porez na dohodak, preko toga, nego i na sve ono što je prikupljeno. Očito je želja ove vlasti da loše radi.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč?
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dame i gospodo narodni poslanici, pametan, ozbiljan i promišljen zakonodavac, kad kreira pravnu normu vodi računa da je ona do kraja jasna, precizna i da ne dozvoljava protivrečnosti u njenom tumačenju u praksi. Pametan i promišljen zakonodavac, u jednom važnom zakonu kao što je Zakon o porezu na dohodak građana, nikada ne bi kreirao normu koja sadrži odredbu - ostali prihodi. Istina, u članu 85. se malo preciznije govori koji su to ostali prihodi, pa se navodi da su to prihodi po osnovu volonterskog rada. Znači, zamolite komšiju da vam popravi peglu ili neki drugi električni uređaj u kući i vi mu, da ga častite, platite izvestan iznos novca, a on na to mora da plati porez, jer ako ne plati čini krivično delo. To je suština ovog zakona. To je volonterski rad, dobrovoljni rad na koji vas niko ne prisiljava, ali koji ste nekada u situaciji da obavljate.
Zatim, prihodi koje ostvari član učeničke, omladinske ili studentske zadruge. To se oporezuje. Šta se ne oporezuje, šta uopšte nije predviđeno za oporezivanje? To su vaše krvave dnevnice koje stižu od NATO pakta, Soroša i sličnih antisrpskih filijala. Evo jednog konkretnog primera, ovo što je pocepano, što je isečeno, isečeno je ime sudije koji mi je ovo dostavio. Ovo su pozivi na godišnju Skupštinu Društva sudija i poziv Centra za unapređenje pravnih studija, za učešće u projektu koji finansira Soroš.
(Predsednik: Gospodine Šešelj, to je potpuno van dnevnog reda).
Molim vas, ovo je Zakon o porezima na prihod građana
(Predsednik: Ali, to nema veze sa tim). Ja iznosim vrstu prihoda koja nije oporezovana. Ja iznosim nešto što je prihod, a nije oporezovano.
Magistar Leposava Karamarković, predsednik Vrhovnog suda Srbije, je rukovodilac projektnog tima, koji u saradnji sa Fondom za otvoreno društvo osniva institut i vodi određen projekat čiji je cilj da naše sudstvo osposobi da bude samostalno. Samostalno od srpskog naroda, od srpske države, ali da bude čvrsto vezano za NATO pakt i Soroš fond. Ja znam da je to ideologija celog DOS-a. Nemojte da se čudite što to iznosim. Ja znam, ali želim da svi drugi građani znaju. Ovo nema nigde predviđeno u Zakonu za oporezivanje. Sve što Leposava Karamarković, predsednik Vrhovnog suda, kao otvoreni izdajnik srpskog naroda i strani plaćenik, dobije na osnovu ovog svog rada, kao rukovodilac Projektnog tima Soroš fondacije, ostaće neoporezovano. Ja znam koliko to vama smeta, ali imaćete prilike da čujete još mnogo ovakvih i sličnih dokaza o pravoj prirodi dosovske vlasti i o činjenici da ste vi plaćenici NATO pakta.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima Čedomir Jovanović.
...
Demokratska stranka

Čedomir Jovanović

Gospodine predsedniče, poštovano Predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, ako pođemo od činjenice da smo ovde došli zato što su nas građani izabrali, mislim da, uprkos podelama na vlast i opoziciju, možemo da se složimo bar oko toga da svako od nas želi da radi u interesu tih građana koji su ga izabrali. Ja sa te strane ne sporim ni jednog predstavnika opozicije i iskrenu nameru da onima koji su ga izabrali pomogne, a da istovremeno pomogne i onima koji možda za njega nisu glasali, ali on ne želi da pristane na takvu vrstu revanšizma kojom bi vodio politiku suprotnu njihovim interesima.
Možemo se složiti da mnogo što šta u našem društvu nije valjalo, da su na probleme koji nas potresaju uticali i neki spoljni faktori, i oni unutrašnji. To je i sama opozicija, kroz brojne nastupe svojih poslanika, ovde otvoreno priznala. Dakle, potrebna nam je promena. Kada se složimo oko činjenice da nam je potrebna promena, dolazimo do konflikta koji je, između ostalog, demonstrirao i moj prethodnik, tendenciozno i zlonamerno tumačeći Predlog zakona koji se nalazi pred vama.
Naime, u članu 85. veoma jasno i konkretno su definisane obaveze onih osoba na koje se odnosi donatorstvo i sponzorstvo, koje su dužne da po postojećem zakonu, odnosno, zakonu koji će nadam se poslanici usvojiti, same plate porez. Dakle, reč je o jednoj notornoj neistini, da ne upotrebim neku težu reč, koja je potpuno u duhu karaktera politike koju moj prethodnik vodi sa svojom poslaničkom grupom. Sve što su rekli u prethodna dva dana jeste jedna potpuna besmislica i neistina. Ne sporeći im pravo da se i oni zalažu za promene, mi se definitivno razilazimo u onoj polaznoj tački koja podrazumeva da pre nego što zakoračimo u promene mi raščistimo sa svim onim problemima koji su, neizostavno, doveli do te potrebe za promenama. U tom raščišćavanju mi se suočavamo sa činjenicama koje govore bitno drugačije o onim kritičarima današnje vlasti, od nastupa koji su oni imali za ovom govornicom.
Dakle, pominje se strah za radnicima. U Srbiji je bez posla ostao svako onaj ko je radio, dakle, i oni ljudi koji su formalno u radnom odnosu ne mogu živeti od svoje plate, i u tome se svi slažemo. Pominjanje toplog obroka, regresa i putnih naloga je jeftina demagogija, jer se od toga ne može živeti. Kada uzimate u usta pravdu, recite gde je bila ta pravda kada ste se vi širili u svojim stanovima dok se naša državna teritorija sužavala? Kada uzimate u usta poljoprivredu, recite koliko ste se kao vlast založili za poljoprivredu, koliko ste poljoprivrednih mašina kupili, a koliko ste službenih vozila kupili u svojim mandatima? Kada govorite i kada brinete o studentima, (Predsednik: Vreme) recite koliko ste tim studentima pomogli tako što ste ih oterali u zatvor ili preko granica ove zemlje? Kada konačno definišete budućnost DOS-a, morate uvažiti činjenicu da mi sasvim sigurno ne delimo namere koje su onakve kakve su vaše i da ćemo veoma odlučno, uprkos svim onim razmimoilaženjima koja su prirodna, mi završiti posao zbog koga smo izabrani. Dakle, državni ciljevi na kojima insistira DOS, jesu: očuvanje Srbije, očuvanje zajedničke države sa Crnom Gorom, transformacija našeg društva i utvrđivanje odgovornosti za svakoga ko je ovo društvo ponizio, kao i svakog građanina ovog društva.