DAN ZA ODGOVARANjE NA POSLANIČKA, PITANjA U VEZI S AKTUELNIM TEMAMA, 30.11.-0001.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DAN ZA ODGOVARANjE NA POSLANIČKA, PITANjA U VEZI S AKTUELNIM TEMAMA

30.11.-0001

Sednicu je otvorila: Slavica Đukić-Dejanović

Sednica je trajala od 12:10 do 17:15

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

| Ministarka prosvete | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, shodno članu 86. stav 1, a u skladu sa članom 211. Poslovnika Narodne skupštine, započinjem rad. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da nas je prisutno 113 i da danas imamo uslova za rad.

Na osnovu predloga poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srbije SRS i LDP, a u skladu sa članom 204. i članom 206. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, odredila sam utorak, 2. jun 2009. godine, sa početkom u 12.00 časova, kao Dan za odgovaranje na poslanička pitanja u vezi s aktuelnim temama.

Aktuelne teme u vezi sa kojima će pojedini ministri i drugi funkcioneri Vlade Republike Srbije odgovarati na poslanička pitanja su

1. UPUĆIVANjE I UČEŠĆE PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE, OSOBLjA CIVILNE ZAŠTITE I ZAPOSLENIH U ORGANIMA UPRAVE VLADE REPUBLIKE SRBIJE U MIROVNE OPERACIJE I DRUGIM AKTIVNOSTIMA U INOSTRANSTVU, koju je podnela poslanička grupa SRS.

Podsećam vas da je poslanička grupa SRS zatražila da na poslanička pitanja u vezi sa ovom temom odgovaraju: predsednik Vlade gospodin Mirko Cvetković, ministar odbrane gospodin Dragan Šutanovac i ministar spoljnih poslova gospodin Vuk Jeremić.

2. UTVRĐIVANjE ODGOVORNOSTI POTPREDSEDNIKA VLADE BOŽIDARA ĐELIĆA I MINISTRA SPOLjNIH POSLOVA VUKA JEREMIĆA KAO NAJODGOVORNIJIH DRŽAVNIH FUNKCIONERA ZA ZAUSTAVLjANjE EVROPSKIH INTEGRACIJA I PROCESA UKIDANjA VIZA.

3. RAZLOZI BLOKADE PROCESA EVROPSKIH INTEGRACIJA I OCENA PLANIRANIH POTEZA DRŽAVNIH ORGANA.

4. PREDUZIMANjE KONKRETNIH I BRZIH MERA DRŽAVNE POLITIKE ZA DEBLOKADU PROCESA EVROPSKIH INTEGRACIJA I UKIDANjE VIZA ZA GRAĐANE REPUBLIKE SRBIJE, koju je podnela poslanička grupa LDP.

Podsećam vas da je poslanička grupa LDP zatražila da na poslanička pitanja u vezi sa ovom aktuelnom temom odgovaraju: predsednik Vlade gospodin Mirko Cvetković, potpredsednik Vlade i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić i Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova.

Pre nego što pređemo na postavljanje poslaničkih pitanja, dozvolite mi da vas podsetim na odredbe Poslovnika koje se odnose na način postavljanja poslaničkih pitanja u vezi s aktuelnom temom.

Ukoliko je podneto više predloga poslaničkih grupa, predsednik Narodne skupštine određuje redosled tema prema vremenu pristizanja urednih predloga, a što je regulisano članom 206. stav 2. Poslovnika.

Pravo da postavljaju pitanja imaju svi narodni poslanici, i to prema redosledu prijavljivanja, a do isteka ukupnog vremena za postavljanje pitanja. Narodni poslanici podnose predsedniku Narodne skupštine prijave za postavljanje pitanja u pisanom obliku do početka odgovaranja, a usmeno u toku trajanja odgovaranja. Narodni poslanik može da postavi najviše tri pitanja, što je regulisano članom 208. Poslovnika.

Odgovaranje na poslanička pitanja može trajati najduže 180 minuta, a obavlja se bez obzira na broj prisutnih narodnih poslanika u sali, što je regulisano članom 207. Poslovnika.

Vreme u okviru koga narodni poslanik usmeno postavlja pitanje iznosi najduže tri minuta, a odgovor na to pitanje najduže pet minuta. Posle odgovora, narodni poslanik koji je postavio pitanje može da postavi još najviše dva potpitanja u ukupnom trajanju do tri minuta, a odgovor na ova potpitanja može da traje ukupno do pet minuta. Nakon toga, pravo na postavljanje pitanja imaju i drugi narodni poslanici prema redosledu prijave, što je regulisano članom 209. Poslovnika.

U toku trajanja postavljanja pitanja i davanja odgovora shodno se primenjuju odredbe Poslovnika Narodne skupštine, s tim što nisu dozvoljene replike i ukazivanja na povredu Poslovnika, što je regulisano članom 211. Poslovnika.

U skladu s tim, molim narodne poslanike da podnesu prijave za postavljanje pitanja, one koji to još nisu učinili. Sekretara Narodne skupštine, odnosno stručne službe molim da vode računa o redosledu podnetih prijava.

Prelazimo na POSTAVLjANjE POSLANIČKIH PITANjA.

Reč ima narodni poslanik predstavnik poslaničke grupe SRS, koja je predlagač aktuelne teme.

(Dragan Todorović: Imamo pravo da tražimo obaveštenja po članu 235, kao i svakog utorka.)

Ne, molim vas, ovo nije početak redovne sednice. Imali smo dilemu i prošli put, kad sam ja bila vašeg stava, a vi ste bili suprotnog. Prema tome, mi ćemo imati danas obaveštenja po članu 235. kad pređemo na produžetak jučerašnje sednice. Ovo je poseban rad, na posebnu temu i ne važi... Takva su obrazloženja stručne službe i takva su bila obrazloženja najvećeg broja poslanika prošli put, pa se ja s tim i slažem.

Dajem reč predstavniku poslaničke grupe SRS gospodinu Borisu Aleksiću.