ČETVRTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 25.11.2009.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

ČETVRTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

25.11.2009

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 12:05 do 20:15

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2009. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 104 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje. Izvolite.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali trenutno prisutno 90 narodnih poslanika, odnosno da je prisutno više od jedne trećine narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Pre nego što nastavimo tok sednice u otvaranju tačke dnevnog reda, dva obaveštenja narodnim poslanicima.
Prvo, obaveštavam narodne poslanike o našim gostima u njihovoj kući, u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dakle, deo današnje sednice, počevši od 12.00 časova, sa galerije Velike sale Doma Narodne skupštine pratiće predstavnici Saveza studenata Pravnog fakulteta iz Kragujevca. (Aplauz.)
Danas su sa nama u Narodnoj skupštini: Danica Đusić, Milica Živanović, Marija Aksentijević, Tanja Petronijević, Nevena Janković, Miloš Trandafilović, Stefan Vuk Milanović, Vladica Milunović, Đorđe Tanasijević, Aleksandar Tošović, Marija Mićković, Bojana Mićović, Novak Vlahović, Kristina Popadić, Ivana Živadinović, Mladen Kundović, Vojkan Kundović, Željko Vimić, Tamara Perović, Kristina Janković, Marko Radosavljević, Ivan Jezdić, Aleksandra Stanić, Milica Đurđević, Stefan Simić, Novak Vlahović, Ivan Jezdić, Nenad Mladenović i Isidora Kolović.
Dobrodošli u Narodnu skupštinu, u vašu kuću.
Drugo obaveštenje, a pre nego što nastavimo rad, želela bih da vas, u ime predsednice Narodne skupštine gospođe Slavice Đukić-Dejanović, obavestim da je danas, 25. novembra 2009. godine, dan kada se u svetu obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, koji je pre deset godina ustanovljen od strane UN.
Narodna skupština Republike Srbije odazvala se pozivu Interparlamentarne unije, najstarije međunarodne parlamentarne organizacije, da pruži svoj doprinos jačanju građanske svesti o ozbiljnosti ovog problema i o potrebi svih nas da učestvujemo u borbi protiv nasilja nad ženama.
U tom kontekstu, a na inicijativu predsednice Odbora za ravnopravnost polova Narodne skupštine Republike Srbije gospođe Gordane Paunović-Milosavljević, obaveštavam vas da će današnja sednica Odbora, kojom predsedava narodna poslanica, biti posvećena borbi protiv nasilja nad ženama.
Pozivam sve narodne poslanike da ličnim primerom, da kroz rad u telima Narodne skupštine i u direktnoj komunikaciji sa građanima, nastave da pokazuju našu opredeljenost da se iskoreni ovaj veliki društveni problem, nekada potpuno u tami privatnosti, a sada, radom svih nas, predstavljen kao tema o kojoj društvo mora razgovarati i sa kojom se mora izboriti.
Zahvaljujem narodnoj poslanici Gordani Paunović-Milosavljević na organizaciji današnje sednice Odbora za ravnopravnost polova.
Obaveštavam da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Milica Radović, Saša Dujović, Dejan Radenković, Jasmina Milošević, Nikola Krpić i Petar Petrović.
Saglasno članu 88. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je predsednica Narodne skupštine gospođa Slavica Đukić-Dejanović pozvala da sednici prisustvuju i predstavnici Skupštine AP Vojvodina Tamaš Korhec i Dragoslav Petrović.
Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ODLUKE O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PREDLOG STATUTA AP VOJVODINE
Primili ste Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Predlog statuta AP Vojvodine, koji je utvrdio Odbor za ustavna pitanja.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i Zakonodavnog odbora.
Podsećam vas da, prema članu 163. stav 3, a shodno članu 94. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na političke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.
Pošto ukupno vreme za raspravu u načelu iznosi pet časova, konstatujem da je vreme rasprave po poslaničkim grupama sledeće: Poslanička grupa Za evropsku Srbiju - jedan sat, 33 minuta i 36 sekundi; Poslanička grupa SRS - jedan sat, sedam minuta i 12 sekundi; Poslanička grupa G17 plus - 28 minuta i 48 sekundi; Poslanička grupa DSS - Vojislav Koštunica - 25 minuta i 12 sekundi; Poslanička grupa "Napred Srbijo" - 25 minuta i 12 sekundi; Poslanička grupa SPS-JS - 18 minuta; Poslanička grupa LDP - 14 minuta i 24 sekundi; Poslanička grupa Nova Srbija - 10 minuta i 48 sekundi; Poslanička grupa manjina - osam minuta i 24 sekunde i Poslanička grupa PUPS - šest minuta.
Saglasno članu 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, narodni poslanici koji nisu članovi nijedne poslaničke grupe imaju pravo da govore svaki po jednom do pet minuta.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč, sa redosledom narodnih poslanika.
Obaveštavam da su poslaničke grupe ovlastile da ih predstavljaju: narodni poslanik Đuro Perić, poslaničku grupu PUPS; narodni poslanik Dušan Bajatović, poslaničku grupu SPS - JS; narodni poslanik Aleksandar Martinović, poslaničku grupu SRS.
Ukoliko još neka od poslaničkih grupa ovlasti predstavnika, molim vas da o tome obavestite predsedavajućeg ili sekretara Narodne skupštine.
Saglasno članu 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Da li predstavnica predlagača narodna poslanica Slavica Đukić-Dejanović, predsednica Odbora za ustavna pitanja, želi reč?
(Da.)
Reč ima narodna poslanica Slavica Đukić-Dejanović.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić Dejanović

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija
Poštovani narodni poslanici, Odbor za ustavna pitanja je u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine, članom 44, čiji sam predsednik po funkciji, razmotrio Predlog statuta AP Vojvodina koji je Narodnoj skupštini podnela Skupština AP Vojvodina.
Sednici su prisustvovali i predstavnici predlagača prof. dr Dragoslav Petrović i dr Tamaš Korhec, pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine, koji je podneo uvodno izlaganje.
Saglasno članu 44. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, u postupku davanja saglasnosti Narodne skupštine Odbor za ustavna pitanja, na sednici održanoj 18. novembra 2009. godine, kao što vam je poznato, utvrdio je Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Predlog statuta AP Vojvodine, koji je podneo Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
Taj predlog ima dva člana. Članom 1. Predloga odluke Narodne skupštine daje se prethodna saglasnost na Predlog statuta AP Vojvodine, koji je Skupština AP Vojvodine utvrdila 14. oktobra 2008. godine, sa pravno-tehničkim ispravkama Predloga statuta, koji je Skupština AP Vojvodine utvrdila 7. novembra 2009. godine.
Takođe, Odbor za ustavna pitanja predložio je Narodnoj skupštini Republike Srbije donošenje ove odluke po hitnom postupku, kako bi se obezbedio nesmetan rad organa AP Vojvodine i kako bi se omogućilo donošenje odluke o proglašenju statuta AP Vojvodine u Skupštini AP Vojvodine. Zahvaljujem.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodna poslanica Vjerica Radeta želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, želim da ponovim nešto što sam već juče rekla. Na sednici Odbora za ustavna pitanja sam u skladu sa Poslovnikom i sa pravom koje mi Poslovnik Narodne skupštine omogućava izuzela mišljenje o Predlogu statuta AP Vojvodina.
Opet ću da citiram taj deo gde sam jasno i glasno rekla: "Želim da kažem da izdvajanjem mišljenje i po jednom i po drugom predlogu". Odbor za ustavna pitanja je u svom izveštaju dostavio samo informaciju da sam ja i ostale moje kolege izdvojila mišljenje samo po pitanju onog zakona o kojem smo juče raspravljali. Istina je da mi nismo bili do kraja te sednice prisutni, ali zaista želim i to tražim da predsednik Odbora za ustavna pitanja, gospođa Slavica Đukić-Dejanović, mi odgovori zašto nije uzeto u obzir i zašto je ignorisana moja želja i moj zahtev da izuzmem mišljenje.
Zaista je previše kršenja Poslovnika ovih dana i to već postaje neizdrživo i nedopustivo. Ne razumem šta je bio razlog, gospođo Slavice Đukić-Dejanović, da ste vi prešli preko ove činjenice? Da li vi možda niste videli šta ste potpisali, da li je to greška službe, što ne verujem. Najlepše vas molim da mi u skladu sa Poslovnikom odgovorite i da mi kao predsednik Odbora za ustavna pitanja ovde, a to možete, pred parlamentom kažete - da, vi jeste izuzeli mišljenje i imate pravo da koristite pet minuta u skladu sa Poslovnikom da govorite zbog čega ste izuzeli mišljenje. Hvala lepo.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodna poslanice, Poslovnik nije povređen niti ste koristili član 100. i pravo da dobijete reč u skladu sa Poslovnikom zato što možete da dobijete reč samo da govorite o povredi Poslovnika koja je nastala neposredno tokom sednice na kojoj reč tražite. Tako da vas upozoravam pred izricanje mera da ne dopuštate sebi pravo da kršite Poslovnik, očekujući da se to toleriše zato što smatrate slobodom korišćenja reči i kršenje Poslovnika. Kršenje Poslovnika je razlog i osnov za izricanje kazne.
S obzirom da ste sadržajem optužili praktično Narodnu skupštinu da ne vodi sednicu u skladu sa Poslovnikom zbog toga što nema vašeg izdvojenog mišljenja, onda vas obaveštavam o poslovnički uređenom toku na koji način i u k om trenutku svaki narodni poslanik ima pravo da na bilo kom odboru u kojem je član izdvoji mišljenje. Kada se završi rasprava o predmetu, o tački dnevnog reda, odluci, predlogu odluke zakona, šta god bila tema rada odbora, onda predsednik odbora pita da li neko izdvaja mišljenje, koliko je narodnih poslanika za, koliko je protiv i koliko je uzdržano.
Tako poslovnički uređeno glasanje se prenosi u tok sednice plenarne i to je jedini način da vaše ime ili bilo kog poslanika koji izdvaja mišljenje bude po Poslovniku u pravu da se dobije reč da se govori o izgovorenom mišljenju. Ne možete izdvajati mišljenje o dve tačke na početku, ne možete izdvajati tuđe mišljenje, o tome je isto bilo reči, i ne možete tražiti da je prekršen Poslovnik ako već predsednica Odbora za ustavna pitanja vas nije upozorila da kršite Poslovnik na sednici Odbora za ustavna pitanja.
Narodni poslanik Aleksandar Martinović želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, povređen je član 87. Poslovnika Narodne skupštine.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, član 87. se ne odnosi na tok sednice. Molim vas da pogledate pažljivo i prvi i drugi stav člana 87. i, ako želite da koristite pravo na osnovu člana 100. stav 1, da to pravo koristite u skladu sa svim odredbama člana 100. stava 1.
Narodna poslanica Vjerica Radeta želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
Narodni poslaniče Aleksandre Martinoviću upozoravam vas da kršite Poslovnik dobacujući nepristojnim gestom i nepristojnim izrazima sa mesta. To je kršenje člana 104. Upozoravam vas da se ne ponašate tako i da me ne primorate da vam izričem mere opomene.
Narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite.
(Aleksandar Martinović: Gde su vam predstavnici Skupštine Vojvodine? Šta je ovo? Kao da ste birtija.)
Kršite Poslovnik dobacivanjem sa mesta.
(Aleksandar Martinović: Kako vas nije sramota!)
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Srpska radikalna stranka
Gospođo Čomić, vi ste malopre prekršili član 27. stav 1. alineja 4, koji kaže da se predsednik Narodne skupštine, obraćala sam se gospođi Đukić-Dejanović koja je u sali, da je u obavezi da se stara o blagovremenom i usklađenom radu radnih tela.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodna poslanice, molim vas da prestanete da kršite Poslovnik Narodne skupštine. Ne možete se, dobijanjem prava na reč na osnovu člana 100, obraćati bilo kome osim predsedavajućem. Dakle, molim vas da svoje obrazlaganje uskladite sa odredbama Poslovnika, koje vam tačno opisuju na koji način možete da dobijete reč i na koji način obrazlažete povredu Poslovnika.
Izvolite, nastavite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Srpska radikalna stranka
Dakle, prekršili ste član 27. Stav 1. alineja 4, koja kaže - da predsednik Narodne skupštine se stara o blagovremenom i usklađenom radu radnih tela Narodne skupštine. To znači, govorila sam malopre o radu jednog od radnih tela, to je Odbor za ustavna pitanja.