Četrnaesto vanredno zasedanje , 22.07.2019.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Četrnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 115 narodih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 133 narodna poslanika, te da imamo uslove za rad, odnosno za glasanje.
Malo samo budite tiši, ako mikrofon nije dobar, čućemo se na bolji način.
Prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona iz tač. od 1. do 5. dnevnog reda.
Stavljam na glasanje PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O REGULISANjU JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU NEISPLAĆENE DEVIZNE ŠTEDNjE GRAĐANA POLOŽENIH KOD BANAKA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, NjIHOVIM FILIJALAMA NA TERITORIJAMA BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 136 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: za – jedan narodni poslanik.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – pet narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje, niko nije glasao.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje, niko nije glasao.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – troje narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: za – pet narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje, niko nije glasao.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – troje narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje Predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od 8. dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao jedan narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Stavljam na glasanje PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULISANjU JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU NEISPLAĆENE DEVIZNE ŠTEDNjE GRAĐANA POLOŽENE KOD BANAKA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I NjIHOVIH FILIJALA NA TERITORIJAMA BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovih filijala na teritorijama bivših republika SFRJ, u celini.
Stavljam na glasanje PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU KONVENCIJE O UZAJAMNOJ ADMINISTRATIVNOJ POMOĆI U PORESKIM PITANjIMA, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje PREDLOG ZAKONA O TRGOVINI, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona, u načelu.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje, niko nije glasao.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Zaključujem glasanje, niko nije glasao.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Zaključujem glasanje, niko nije glasao.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Zaključujem glasanje, niko nije glasao.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – troje narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – troje narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje, niko nije glasao.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – četiri narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – troje narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Zaključujem glasanje, niko nije glasao.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – četiri narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje, niko nije glasao.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Zaključujem glasanje: za – dva narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 28. poslanika Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje: za - pet poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 28. poslanika Tomislava Ljubenovića.
Zaključujem glasanje: za nije glasao.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 28. poslanika Milorad Mirčića.
Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 31. poslanika Zorana Despotovića.
Zaključujem glasanje: za – niko.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 31. poslanika Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje: za - četiri poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 34. sa ispravkom, poslanice Nataše Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 35. poslanika Srete Perića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 35. poslanice Ružice Nikolić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 37. poslanika Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje: za - četiri poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 37. poslanika Nikole Savića.
Zaključujem glasanje: za - niko.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 37. poslanika Srete Perića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 38. poslanice Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 40. poslanika Filipa Stojanovića.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad član 41. poslanika Nemanje Šarovića.
Zaključujem glasanje: za - niko.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 41. poslanice Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje. Niko nije prihvatio ovaj amandman jer niko nije glasao ni za ni protiv, ni uzdržano.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 41. poslanika Dubravka Bojića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 41. poslanice Ružice Nikolić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 41. poslanika Aleksandra Šešelja.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 41. poslanice Nataše Sp Jovanović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 42. poslanika Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje: za - tri poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 44. poslanika Srete Perića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 45. poslanika Petra Jojića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 46. poslanika Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje: za - jedan.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 48. poslanika Milorada Mirčića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 48. poslanika Tomislava Ljubenovića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 48. poslanika Nemanje Šarovića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 51. poslanika Filipa Stojanovića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 51. poslanika Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje: za - dva poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 55. poslanika Nikole Savića.
Zaključujem glasanje: za - niko.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 56. poslanika Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje: za - dva poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 57. poslanika Zorana Despotovića.
Zaključujem glasanje: za - niko.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 59. poslanika Aleksandra Šešelja.
Zaključujem glasanje: za – jedan poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 59. poslanice Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 59. poslanika Nikole Savića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 61. poslanika Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje: za - dva poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 65. poslanika Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje: za - tri poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 67. poslanice Nataše Sp. Jovanović
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 68. poslanika Aleksandra Šešelja.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 69. poslanice Ružice Nikolić.
Zaključujem glasanje: nije glasao.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 70. poslanika Milorad Mirčića.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 70. poslanika Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje: za - jedan poslanik.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o trgovini u celini.
Zaključujem glasanje: za – 141.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o trgovini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – niko, - uzdržan – niko.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Prelazimo na amandmane.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. poslanika Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje: za - četiri poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. poslanika Dubravka Bojića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. poslanika Nikole Savića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. poslanika Zorana Despotovića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. poslanika Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje: za - dva narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. poslanika Srete Perića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 5. poslanice Nataše Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 6. poslanika Tomislava Ljubenovića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. poslanika Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje: za - tri narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. poslanika Milorada Mirčića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. poslanika Aleksandra Šešelja.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 9. poslanika Filipa Stojanovića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 10. poslanice Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini, u celini.
Zaključujem glasanje: za - 142 poslanika, protiv - niko, uzdržan - niko.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini.
Stavljam na glasanje PREDLOG ZAKONA O ROBNIM BERZAMA, u načelu.
Zaključujem glasanje: za - 142 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. poslanika Tomislava Ljubenovića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. poslanika Dubravka Bojića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. poslanice Aleksandre Belačić. Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. poslanika Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje: za - dva narodna poslanika.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. poslanice Aleksandre Belačić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. poslanice Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. poslanice Nataše Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. poslanika Zorana Despotovića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. poslanika Srete Perića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. poslanika Aleksandra Šešelja.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. poslanika Dubravka Bojića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. poslanice Ružice Nikolić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. poslanika Milorada Mirčića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. poslanika Nikole Savića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 5. poslanika Petra Jojića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 5. poslanika Srete Perića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 6. poslanika Nemanje Šarovića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 6. poslanice Nataše Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. poslanika Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje: za - dva narodna poslanika.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. poslanika Tomislava Ljubenovića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. poslanika Zorana Despotovića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 9. poslanika Filipa Stojanovića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 9. poslanika Nemanje Šarovića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 9. poslanice Aleksandre Belačić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 9. poslanice Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 9. poslanice Nataše Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 12. poslanika Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje: za - četiri narodna poslanika.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 12. poslanika Petra Jojića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 17. poslanika Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje: za - tri narodna poslanika.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 18. poslanice Vjerice Radete.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 20, sa ispravkom, poslanika Filipa Stojanovića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 21. poslanice Ružice Nikolić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 22, sa ispravkom, poslanika Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje: za - četiri narodna poslanika.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 23. poslanika Aleksandra Šešelja.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 26. poslanika Milorada Mirčića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 27. poslanika Marijana Rističevića.
Zaključujem glasanje: za - tri narodna poslanika.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 31. poslanika Nikole Savića.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o robnim berzama, u celini.
Zaključujem glasanje: za - 141 narodni poslanik, protiv - niko, uzdržanih - nema, nije glasao jedan, od ukupno prisutnih 142 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o robnim berzama.
Imamo nekoliko povreda Poslovnika.
Narodni poslanik Nataša Jovanović dana 17. jula u 16 časova i 10 minuta ukazala je na povrede čl. 27. i 107.
Molim da odlučite o tome.
Niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine.
Zaključujem sednicu Četrnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Molim vas da u 10,00 časova budete ponovo u sali, da nastavimo rad i počnemo novu sednicu.
Hvala.