Druga sednica Narodne skupštine , 06.05.2020.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se predsednici Vlade, gospođi Ani Brnabić, zahvaljujem se potpredsedniku Vlade, ministru inostranih poslova, gospodinu Dačiću, što su danas bili sa nama, učestvovali u raspravi i zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka 1. i 2. dnevnog reda.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine određujem sredu, 6. maj 2020. godine, sa početkom u 20 časova i 45 minuta, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Druge sednice Narodne skupštine Republike Srbije za vreme vanrednog stanja.
Molim vas da zauzmete vaša mesta i da se pripremimo za glasanje.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.
Molim vas da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 139 narodnih poslanika i da imamo uslove za dalji rad, odnosno za glasanje.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o ukidanju vanrednog stanja, u načelu.
Zaključujem glasanje: za - 153 poslanika, protiv - niko, uzdržana - dva.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke u načelu.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da odluka stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za - 155 poslanika, protiv - niko, uzdržana - dva.
Konstatujem da smo posebno odlučili da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje odluke na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njenog objavljivanja.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o ukidanju vanrednog stanja, u celini.
Zaključujem glasanje: za - 155 poslanika, protiv - niko, uzdržan - jedan, nije glasao - jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke o ukidanju vanrednog stanja.
Sada stavljam na glasanje Predlog zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila, u načelu.
Zaključujem glasanje: za - 154 poslanika, protiv - dva, uzdržana - dva.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Saša Radulović, Branka Stamenković i Vojin Biljić.
Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Saša Radulović, Branka Stamenković i Vojin Biljić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 3, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Saša Radulović, Branka Stamenković i Vojin Biljić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 4, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Saša Radulović, Branka Stamenković i Vojin Biljić.
Zaključujem glasanje: protiv - dva.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 4, koji je podneo narodni poslanik Đorđe Vukadinović.
Zaključujem glasanje: za - tri poslanika, protiv - dva.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za - 153 poslanika, protiv - niko, uzdržana - dva, nisu glasala - tri poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila, u celini.
Zaključujem glasanje: za - 154 poslanika, protiv - četiri, uzdržan - niko.
Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila.
Narodni poslanik Milan Lapčević, na sednici 6. maja 2020. godine, u 14 časova i 50 minuta, ukazao je na povredu člana 107. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da se opredelite o ovoj povredi.
Zaključujem glasanje: za - dva poslanika.
Konstatujem da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Đorđe Vukadinović, na sednici 6. maja 2020. godine, u 15 časova i 54 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da se opredelite o ovoj povredi.
Zaključujem glasanje: za - dva poslanika.
Konstatujem da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Drugu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije za vreme vanrednog stanja.
Hvala.