Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 01.12.2020.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/178-20

1. dan rada

01.12.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:20

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Pošto nema više prijavljenih po tački 287. Poslovnika, nastavljamo sa radom.
Obaveštavamo vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Elvira Kovač, Sanja Jefić Branković, Đorđe Komlenski i Marijan Rističević.
Dame i gospodo narodi poslanici, u sazivu ove sednice koji vam je dostavljen sadržan je Predlog dnevnog reda sednice.
Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika potrebno je da Narodna skupština odluči o predlogu za spajanje rasprave.
Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović na osnovu člana 92. stav 2. i člana 192. stav 3. a shodno članu 157. stav 2 Poslovnika predložio je da se obavi, pod jedan zajednički jedinstveni pretres o: Izveštaju o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2019. godinu, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava; Izveštaju o radu Fiskalnog saveta za 2019. godinu, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava; Izveštaju o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Godišnjem izveštaju Komisije za hartije od vrednosti za 2019. godinu, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
I pod dva zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2021. godinu; Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu; Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2021. godinu i Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Komisije za hartije od vrednosti.
Da li narodni poslanik dr Aleksandar Martinović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno - 189, za – 181, nije glasalo – osam.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Pošto smo se izjasnili o predlogu za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno - 190, za – 182, nije glasalo – osam.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, utvrdila dnevni red Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini, u celini.
D n e v n i r e d
1. Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2019. godinu, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
2. Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2019. godinu, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
3. Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava; 4. Godišnji izveštaj Komisije za hartije od vrednosti za 2019. godinu, sa Predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
5. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
6. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
7. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i
8. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Komisije za hartije od vrednosti, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnog redu sednice.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Dragan Sikimić, direktor Agencije za sprečavanje korupcije; prof. dr Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta; Hana Hukić, predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; Marko Janković, predsednik Komisije za hartije od vrednosti; Vesna Gojković Milin, zamenik predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; Dejan Damjanović, zamenik direktora Agencije za sprečavanje korupcije; Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta; Svetlana Ražić, član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Marijana Obradović, Katarina Pavičić, Verka Atanasković i Nataša Božić, pomoćnici direktora Agencije za sprečavanje korupcije.
Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički pretres o predlozima akata iz tačaka od 1. do 4. dnevnog reda, a pre otvaranja zajedničkog jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, prema članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova te poslaničke grupe.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 27. i članu 87. stav. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda.
Takođe, želim samo da vam kažem da smo na Kolegijumu razgovarali i o toku ove sednice, a to znači da je plan danas završimo zajednički jedinstveni pretres o prve četiri tačke dnevnog reda, a da ćemo sutra obaviti drugi zajednički pretres o preostalim tačkama i da će sutra, nakon toga, biti dan za glasanje.
Dame i gospodo narodni poslanici, saglasno članu 192, 193. i 238. stav 4, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o Izveštaju o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2019. godinu, sa predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Izveštaju o radu Fiskalnog saveta za 2019. godinu sa predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstva, Izveštaju o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, sa predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Godišnjem izveštaju Komisije za hartije od vrednosti za 2019. godinu, sa predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Da li predstavnici predlagača, Dejan Damjanović, zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije, prof. dr Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta, Vesna Gojković Milin, zamenik predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Marko Janković, predsednik Komisije za hartije od vrednosti i narodni poslanik dr Aleksandra Tomić, predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava žele reč?
Aleksandra Tomić se javila.
Izvolite.