Peto vanredno zasedanje , 16.06.2021.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem predsedniku poslaničke grupe PUPS na ovim rečima.
Da zaključim u istom duhu, zahvaljujem ministarki i svima koji su učestvovali u današnjoj raspravi.
Zaključujem načelni pretres o Predlogu zakona.
Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE.
Primile ste Predlog odluke koji je podnela poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine.
Da li predstavnik predlagača, dr Aleksandar Martinović, želi reč? (Ne.)
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne.)
Zahvaljujem.
Liste prijavljenih za reč nisu predate.
Na osnovu člana 98. stav 4. zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Dame i gospodo narodni poslanici, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem sredu, 16. jun 2021. godine, sa početkom u 18 časova i 33 minuta, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
Pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 173 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Prvo – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 173, nije glasalo dvoje narodnih poslanika, ukupno 175 narodih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Pod dva – Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika Odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, pre prelaska na odlučivanje, podsećam da prema članu 105. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije Narodna skupština svoje izborne nadležnosti vrši većinom glasova svih narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, sa ispravkom, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 176, nije glasao jedan narodni poslanik, od ukupno 177 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
Kao što ste obavešteni, nastavljamo sa radom i sledeće nedelje.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem sednicu Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.