Peto vanredno zasedanje , 06.09.2023.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/190-23

2. dan rada

06.09.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 11:30 do 16:10

 • TAGOVI

 • Peto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Dan za glasanje o 3. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 7. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 11. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Dan za glasanje o tačkama 1. do 2. i 4. do 25. dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • ZAKONI

 • Zakon o filmskom i ostalom audiovizuelnom nasleđu
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o kulturi
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Evropske unije, s jedne strane i Republike Srbije, s druge strane, o učešću Republike Srbije u Komponenti za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) Evropskog socijalnog fonda plus (ESF+)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola
 • Zakon o potvrđivanju izmena i dopuna Sporazuma o međunarodnom prevozu lakokvarljivih namirnica i specijalnim sredstvima za njihov prevoz (ATP)
 • Zakon o potvrđivanju Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o dopuni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije
 • Zakon o potvrđivanju Protokola iz 1988. na Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskog života na moru, 1974
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije delujući preko i putem Ministarstva finansija za Zajam za politike (PBL) - „Reforma sektora energetike i životne sredine u Republi
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju
 • Zakon o izmeni Zakona o prosvetnoj inspekciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 • Zakon o učešću civila u međunarodnim misijama i operacijama van granica Republike Srbije
 • Odluka o izboru ministra privrede
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije, sa jedne strane i Evropske unije, sa druge strane, o učešću Republike Srbije u Mehanizmu civilne zaštite Unije
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
 • Zakon o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2023. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
  Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
  Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje, ukoliko to već nisu učinili.
  Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema, hajde samo završite vi koje moramo da sačekamo, ako je ubacio karticu svako ko je želeo da se evidentira da je prisutan na glasanju, dakle, konstatujem da je primenom elektronskog sistema utvrđeno da je u sali prisutno 139 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
  Da pređemo na odlučivanje.
  Prva tačka dnevnog reda - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje za 2023. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2023. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2023. godinu.
  Pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu zakona, imam obavezu da podsetim, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 8. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština usvaja budžet većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, u načelu.
  Molim narodne poslanike da glasaju i da se izjasne o ovom predlogu.
  Zaključujem glasanje: za – 136, nije glasalo – troje, od ukupno 139 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila predlog u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Aleksić i njegova poslanička grupa.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje i saopštavam da nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli Oreg, Albahari, Grbović.
  Zaključujem glasanje i saopštavam da niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman je podnela Radmila Vasić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za - dva, nije glasalo 137 poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela poslanička grupa Pravac Evropa.
  Zaključujem glasanje i saopštavam da ponovo nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo poslanik Kostić.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli Miroslav Aleksić i njegova poslanička grupa.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela Radmila Vasić.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela poslanička grupa Marinike Tepić i ostali.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Aleksić, Radovanović, Novaković, Stanković, Parandilović.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela Radmila Vasić.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su zajedno podneli Aleksić, Radovanović, Novaković, Stanković i Parandilović.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela Radmila Vasić.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su zajedno podneli Aleksić, Radovanović, Novaković, Stanković, Parandilović.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnela Radmila Vasić.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo poslanik Kozma.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnela Jelena Jerinić.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su podneli poslanici Oreg, Albahari i Grbović.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je zajedno podnela poslanička grupa Pravac u Evropu.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su zajedno podneli Aleksić, Radovanović, Novaković, Stanković i Parandilović.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnela Radmila Vasić.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli Aleksić, Radovanović, Novaković, Stanković i Parandilović.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnela Radmila Vasić.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli Gajić, Šulkić, Bojović i Sandić.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnela poslanička grupa Pravac.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnela poslanička grupa Pravac.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnela poslanička grupa Pravac.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnela poslanička grupa Pravac.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnela ista poslanička grupa.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su podneli isti narodni poslanici.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Takođe, amandman na član 7, Marinika Tepić i ostali narodni poslanici iz njihove grupe.
  Ako ste se izjasnili, da zaključimo glasanje.
  Nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Takođe, na član 7, ista grupa narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandman je podneo Robert Kozma.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje - ne glasa niko.
  Podnosioci samo duvaju u vuvuzele, duvaju u pištaljke.
  Dakle, Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandman je podnela Jelena Jerinić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandman je podnela Tamara Milenković Kerković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandman je podnela Jelena Milošević.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje - ponovo nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandman je podneo Borko Stefanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandman je podneo Boško Obradović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo Borko Puškić.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko od poslanika.
  Nismo prihvatili ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo Radomir Lazović.
  Zaključujem glasanje - niko nije pristupio glasanju.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo Dalibor Jekić.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Nismo prihvatili ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo Ivan Kostić.
  Zaključujem glasanje - ponovo se niko nije izjasnio.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli Oreg, Albahari i Grbović.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo Milovan Jakovljević.
  Zaključujem glasanje - niko za, niko se nije izjasnio.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su zajedno podneli Aleksić, Radovanović, Novaković, Stanković i Parandilović.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela Radmila Vasić.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman je podneo Ivan Kostić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje - ponovo se niko nije izjasnio.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 9. amandman su zajedno podneli Aleksić, Radovanović, Novaković, Stanković, Parandilović.
  Stavljam na glasanje ovaj amanmdan.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 9. amandman je podnela Radmila Vasić.
  Stavljam na glasanje ovaj amanmdan.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo Ivan Kostić.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su zajedno podneli Aleksić, Radovanović, Novaković, Stanković i Parandilović.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Ovim smo prošli izjašnjavanje po amandmanima različitim.
  Sada možemo da pređemo na odlučivanje Narodne skupštine o postojanju naročito opravdanih razloga za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Možemo već sada da otvorimo sistem.
  Dakle, podsećam vas da je članom 10. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Ukoliko su se svi narodni poslanici izjasnili, možemo da zaključimo glasanje: za - 140, nisu glasala – četiri, od ukupno – 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Nastavljamo da se izjasnimo dalje.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, u celini.
  Molim Narodnu skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 140, nisu glasala – četiri, od ukupno - 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu za 2023. godinu.
  Sada prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje za 2023. godinu.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu.
  Molim da se izjasnite.
  Zaključujem glasanje: za - 140, nisu glasala – četiri narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2023. godinu.
  Molim Narodnu skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 141, nisu glasala – tri, ukupno – 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu.
  Molim Narodnu skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 138, nije glasalo – šest narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2023. godinu.
  Molim Narodnu skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 139, nije glasalo – pet, ukupno - 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, u načelu.
  Molim Narodnu skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 140, nisu glasala - četiri, ukupno - 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su, u istovetnom tekstu, podneli zajedno Miroslav Aleksić i njegova poslanička grupa i zajedno poslanička grupa Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su, u istovetnom tekstu, podneli zajedno poslanička grupa Aleksić, Parandilović i ostali, zajedno poslanici Jovanović, Gajić, Rašković Ivić, Pavić, Lipovac Tanasković i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Jerković, zajedno poslanička grupa Aleksić, Parandilović i ostali i zajedno poslanička grupa Narodne stranke, kao i zajedno poslanička grupa Dveri.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 4. koje su u istovetnom tekstu podneli Jerković, zajedno Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković, i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su u istovetnom tekstu podneli Jerković, zajedno Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković, i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo Milovan Jakovljević.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo Ivan Kostić.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnela Radmila Vasić.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo Boško Obradović.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo Borko Puškić.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. u istovetnom tekstu, koji su zajedno podneli Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su podneli u istovetnom tekstu zajedno podneli Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su u istovetnom tekstu zajedno podneli Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. u istovetnom tekstu koji su zajedno podneli Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno Jovanović, Gajić, Rašković Ivić, Parlić, Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su podneli u istovetnom tekstu zajedno poslanička grupa Miloš Parandilović i ostali, i zajedno poslanička grupa Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su podneli ponovo zajedno Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. u istovetnom tekstu koje su podneli Jerković, poslanička grupa Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno poslanici Narodne stranke i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji su u istovetnom tekstu zajedno podneli Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno poslanici Narodne stranke i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su u istovetnom tekstu zajedno podneli Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno poslanici Narodne stranke i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su u istovetnom tekstu zajedno podneli Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su u istovetnom tekstu zajedno podneli Jerković, Aleksić, Parandilović i njihova grupa i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji su u istovetnom tekstu zajedno podneli Jerković, zajedno Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno poslanici Narodne stranke i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 22. koje su u istovetnom tekstu zajedno Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 23. koje su u istovetnom tekstu zajedno Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 24. koje su u istovetnom tekstu zajedno iz grupe Miloša Parandilović i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 25. koji su zajedno podneli Aleksić, Parandilović, Novaković, Radovanović, Stanković, kao i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o svim amandmanima, sad možemo da pristupimo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, u celini.
  Molim Narodnu skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 138, nije glasalo – šest, od ukupno 144 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, možemo da pređemo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u načelu.
  Molim Narodnu skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 138, nije glasalo – šest, od ukupno 144 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli poslanici Zavetnika.
  Zaključujem glasanje: za – dva, nije glasalo 142, od ukupno 144 poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo 143, od ukupno 144 poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje – neće da glasa niko.
  Skupština ne prihvata amandman.
  To bi bilo sve što se tiče amandmana.
  Pošto smo završili odlučivanje o svim amandmanima, sada pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u celini.
  Molim da se izjasnite.
  Zaključujem glasanje: za – 140, nisu glasala – četiri, od ukupno – 144.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o upravljanju privrednim društvima koja su vlasništvo Republike Srbije, u načelu.
  Molim da se izjasnite.
  Zaključujem glasanje: za – 135, nije glasalo - devet, od ukupno – 144.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 1. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Stefan Jovanović i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 2. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Stefan Jovanović i poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli Gajić, Šulkić, Bojović i Stojanović.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 3. koje su, u istovetnom tekstu, podneli zajedno Jovanović, Olenik, odnosno zajedno poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli Gajić, Šulkić, Bojović i Marsenić.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe Pravac.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 4. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Stefan Jovanović, Aleksandar Olenik i poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su zajedno podneli Gajić, Šulkić i Sandić.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 5. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Stefan Jovanović i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 6. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Jovanović, Jerković i zajedno poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 7. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Jovanović, Jerković i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 8. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Jovanović, Jerković i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 9. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Jovanović, Jerković i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 10. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Jovanović, Jerković i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 11. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Jovanović, Jerković i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su zajedno podneli poslanici grupe Pravac.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 12. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Jovanović, Olenik i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su zajedno podneli poslanici grupe Zajedno.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su zajedno podneli poslanici Lazović, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 13. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Jovanović i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 14. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Jovanović i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 15. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Stefan Jovanović i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 16. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Stefan Jovanović i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su zajedno podneli poslanici grupe Nebojše Zelenovića.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su zajedno podneli poslanici Lazović, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 17. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Stefan Jovanović i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 18. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Jovanović i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 19. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Jovanović i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 20. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Jovanović, Olenik i zajedno poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 20. koji su zajedno podneli poslanici grupe Pravac.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 21. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Jovanović i poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 22. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Jovanović i poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 23. koje su, u istovetnom tekstu, podneli su i Stefan Jovanović i poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji su zajedno podneli poslanici grupe Moramo Zajedno, koji više ne moraju, a i nisu zajedno. Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji su podneli zajedno Lazović i Jerinić.
  Ni oni nešto nisu zajedno, niko ne glasa.
  Zaključujem glasanje - niko nije pristupio glasanju.
  Skupština ne prihvata amandman.
  Na član 23. sa ispravkom amandman je podneo Robert Kozma.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 24. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Stefan Jovanović i poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji je podneo Robert Kozma.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji su podneli Nebojša Zelenović i grupa.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji su zajedno podneli Lazović i Jerinić.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 25. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji su podneli Nebojša Zelenović i bivša mu grupa.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji su zajedno podneli Lazović, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 28. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 29. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji su podneli poslanici Gajić, Šulkić, Bojović i Sandić.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji su podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji su zajedno podneli poslanici Lazović, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 30a zajedno su podneli Nebojša Zelenović i njegova poslanička grupa u tom trenutku.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji su podneli Nebojša Zelenović i ostali iz grupe.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji su zajedno podneli Lazović, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 33. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 34. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 35. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 35. koji su zajedno podneli Gajić, Šulkić, Bojović i Marsenić.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 36. koji su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 37. koji su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. koji su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 40. koji su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji su podneli, u istovetnom tekstu, Olenik i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 42. koji su, u istovetnom tekstu, podneli Olenik i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 42. koji su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman 43. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: - ne glasa niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman 43. koji su podneli Nebojša Zelenović i zajedno sa njim ostale poslaničke grupe.
  Zaključujem glasanje: - ne glasa niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman 44. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: - ne glasa niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman 44. koji su zajedno podneli Lazović, Kozma, Jerinić.
  Zaključujem glasanje: - ne glasa niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman 44. koji su zajedno podneli poslanici grupe Pravac.
  Zaključujem glasanje: - ne glasa niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 44. amandman su zajedno podneli Gajić, Lučić, Bojović i Sandić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: - ne glasa niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman 45. koji su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: - ne glasa niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman 45. koji su zajedno podneli poslanici grupe Pravac.
  Zaključujem glasanje: - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman 45. koji su podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman 46. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 46a. zajedno su podneli Nebojša Zelenović, Aleksandar Jovanović i ostali iz nekadašnje grupe.
  Stavljam ga na glasanje.
  Zaključujem glasanje: - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman 47. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman 47. koji su zajedno podneli Nebojša Zelenović i ostali iz poslaničke grupe.
  Zaključujem glasanje: - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 47. koji su zajedno podneli Gajić, Bojović, Stojanović i Marsenić.
  Zaključujem glasanje: - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 47. koji su zajedno podneli Lazović, Kozma i Jerenić.
  Zaključujem glasanje: - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 48. amandman su zajedno podneli poslanici Dveri. Zaključujem glasanje: - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Milivojević je uporan da podseti sebe i svoju partiju kakvi su lopovi bili i ostali.
  Da li morate to i na glasanju da radite?
  Jeste li zaboravili od pre sat vremena koliki ste lopovi.
  Nemojte, narod je zapamtio. Znamo svi dobro kakvi ste lopovi bili i ostali.
  Stavljam na glasanje amandman na član 48. koji su zajedno podneli Lazović, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje: - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 49. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 50. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 50. koji su zajedno podneli poslanici grupe Pravac.
  Zaključujem glasanje: - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 51. koji su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 51. koji su zajedno podneli Lazović, Kozma, Jerinić.
  Zaključujem glasanje: - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 51. koji su zajedno podneli Nebojša Zelenović i njegova poslanička grupa.
  Zaključujem glasanje: - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o svim amandmanima, sada pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije, u celini.
  Molim Narodnu skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 138, nije glasalo šest od ukupno 144.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila i ovaj predlog zakona.
  Eto, koliko god vikao Srđan Milivojević u želji da nas podseti koliki su lopovi i on i ostatak bivšeg režima bili i ostali, mi opet završismo glasanje.
  Prelazimo na Šestu tačku dnevnog reda.
  Sada ćemo se opet izjasniti.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga u zakona u načelu i u pojedinostima, da pređemo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, u načelu.
  Molim Narodnu skupštinu da se izjasni o ovom predlogu zakona. Najpre prvo u načelu iako smo glasali.
  Zaključujem glasanje: za – 135, nije glasalo – devet od ukupno 144.
  Konstatujem da je narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Možemo da pređemo na odlučivanje po amandmanima.
  Milivojević ponosan što su utvrdili na svom glavnom odboru da su krali pljačkali dok su bili na vlasti, podseća kakvi su lopovi. Znamo Milivojeviću, ali ćemo da vidimo šta ćemo za amandman na član 1. koji stavljam na glasanje. Podnela ga je Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje: - nije glasao niko.
  Dakle, Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela poslanička grupa Dveri.
  Zaključujem glasanje: - niko nije glasao.
  Dakle, Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela Marina Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje: - niko nije glasao.
  Dakle, Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su sa ispravkom zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: - niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Molim za malo pažnje.
  Na član 2. amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.
  Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove prihvatio ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Molim da se o njemu izjasni Narodna skupština.
  Ukoliko su narodni poslanici glasali, zaključujem glasanje: za – 136, nije glasalo osam od ukupno 144.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su u istovetnom tekstu podneli zajedno Lipovac Tanasković, Parlić i zajedno poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje: - nije glasalo niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Sada ponovo treba da se izjasnimo o jednom amandmanu koji je podneo Odbor.
  Na član 3, obratite pažnju, amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.
  Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove prihvatio i ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Molim Skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 135, nije glasalo – devet, od ukupno 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila amandman.
  Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno poslanici Zavetnika, poslanice Nestorović, Jovanović, kao i poslanici Marković, Starčević, Vujić, Kosanić, Ignjatović, Manić, Jevđić, Aleksić i Marina Lipovac Tanasković.
  Stavili smo ovo već na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – devet, nije glasalo 135 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo Milija Miletić.
  Zaključujem glasanje: za – tri, nisu glasala 142, od ukupno 146 narodnih poslanika.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli poslanici Lazović, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 5. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Lipovac Tanasković, zajedno Nestorović i Jovanović, zajedno poslanici Marković, Starčević, Vujić, Kosanić, Ignjatović, Manić, Jevđić, Aleksić i zajedno poslanici grupe Pravac.
  Zaključujem glasanje: za – sedam, nije glasalo – 138, od ukupno 145 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su zajedno podneli Lazović, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 6. koje su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici Lipovac Tanasković, zajedno poslanici Marković, Starčević, Vujić, Kosanić, Ignjatović, Marić, Jevđić, Aleksić, zajedno poslanici grupe Pravac i zajedno poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: za – 10, nije glasalo – 135, od ukupno 145 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su zajedno podneli narodni poslanici Nestorović i Jovanović.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje član 7. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli Jovanović i Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su zajedno podneli Lipovac Tanasković, Gajić, Jovanović i Parlić.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su zajedno podneli Puškić, Obradović i ostali iz grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su, sa ispravkom, zajedno podneli Lipovac Tanasković, Gajić, Jovanović i Parlić.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su zajedno podneli Lipovac Tanasković, Gajić, Jovanović i Parlić.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 11. koji su podneli Lipovac Tanasković i Jovanović zajedno.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su zajedno podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su zajedno podneli Tanasković i Jovanović.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji su zajedno podneli Lazović, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji su zajedno podneli Tanasković, Gajić, Jovanović i Parlić.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su zajedno podneli poslanici grupe Zavetnika.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su zajedno podneli Lazović, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podnel Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su podneli poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji su podneli poslanici grupe Pravac.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podnela Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podnela Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su zajedno podneli Tanasković i Parlić.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su zajedno podnele Tanasković i Parlić.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Sada ću ponovo da zamolim Narodnu skupštinu da obrati pažnju.
  Na član 23. amandman je podnela narodni poslanik Marina Lipovac Tanasković.
  Vlada je prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam ovaj amandman na glasanje.
  Molim da se o ovom amandmanu izjasni i Narodna skupština.
  Ukoliko smo glasali, zaključujem glasanje: za - 138, nije glasalo - 10, od ukupno 148 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
  Da li je Marina Lipovac Tanasković glasala za svoj amandman? Jeste. Znači, glasali ste. Sigurno? Ili niste glasali za sopstveni amandman, koji je prihvatila i Vlada i većina? Teško pitanje.
  Na član 24. amandman je podnela Marina Lipovac Tanasković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 25. amandman je podnela Marina Lipovac Tanasković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 26. amandman je podnela Marina Lipovac Tanasković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27, koji su podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27, koji su podneli poslanici grupe Pravac.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27, koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 28, koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 29, koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32, koji je podnela Marina Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32, koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 33. koji je podnela Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 33, koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 34. koji je podnela Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 36, koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. koji je podnela Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 47, koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 47. koji je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.
  Predstavnik predlagača se na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove izjasnio, prihvatio je ovaj amandman.
  Stavljam ovaj amandman na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za - 137, nije glasalo - 11, od ukupno 148 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 51, koji su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 53, koji je podnela Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 53, koji su podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 58. koji je podnela Lipovac Tanasković.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Sada ponovo imamo jedan amandman koji je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.
  Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove izjavio da prihvata ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Molim Skupštinu da se izjasni o njemu.
  Zaključujem glasanje: za - 141, nije glasalo - šest, od ukupno 147 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 59, koji su zajedno podneli Nestorović i Jovanović.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 59, koji su podneli Aleksić, Radovanović, Novaković, Stanković, Parandilović.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 59. amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.
  Dakle, još jedan odborski amandman je u pitanju.
  Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove prihvatio ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Molim Skupštinu da se izjasni o njemu.
  Zaključujem glasanje: za - 142, nije glasalo - pet, od ukupno 147 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 61, koji su podneli Aleksić, Radovanović, Novaković, Stanković, Parandilović.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Sada ponovo imamo jedan odborski amandman.
  Na član 61. amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.
  Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove prihvatio ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Molim Skupštinu da se izjasni o njemu.
  Zaključujem glasanje: za - 144, nije glasalo - tri, od ukupno 147 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 62, koji su zajedno podneli Nestorović, Jovanović.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 62, koji su zajedno podneli Aleksić, Radovanović, Novaković, Stanković i Parandilović.
  Zaključujem glasanje: nije glasao niko.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Sada možemo da uključimo sistem, zato što je vreme da se izjasnimo o još jednom odborskom amandmanu.
  Na član 62. amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.
  Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove prihvatio ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Molim Skupštinu da se izjasni o njemu.
  Zaključujem glasanje: za - 142, nije glasalo - pet, od ukupno 147 narodnih poslanika, što je oduševilo Srđana Milivojevića, koji voli da podseća sebe, svoju partiju i ove što oko njega sede na to kakvi su lopovi. Svaka vam čast!
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 71. koji su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini sada.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, u celini.
  Molim narodne poslanike da se izjasne, pritisnu odgovarajući taster.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da je rezultat: za – 142, nije glasalo – pet, od ukupno 147 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila i ovaj predlog zakona, na oduševljenje Rakić, Milivojevića, Bore Novakovića i ostalih kojima je životni i profesionalni idol, politički uzor Aljbin Kurti.
  Sve ste ovo što radite gledali od njega, kako je divljao 2015. godine, pa rešili da umete vi isto kao Kurti, sve isto. Alal vam vera!
  Idemo sada na 7. tačku dnevnog reda.
  Ponovo treba da se izjasnimo.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju, u načelu.
  Molim da glasamo.
  Zaključujem glasanje: za – 143, nije glasalo – četiri, od ukupno 147 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 1. koje su u istovetnom tekstu podneli zajedno Radomir Lazović i njegova grupa, zajedno Nebojša Zelenović i njegova grupa i zajedno grupa Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli Zavetnici.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 2. koje su zajedno podneli poslanici Zeleno – levog kluba, Nebojša Zelenović i njegova grupa, poslanici Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli poslanici Zavetnika.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 3. koje su u istovetnom tekstu podneli zajedno Lazović i njegova poslanička grupa, Nebojša Zelenović i poslanička grupa i zajedno Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Sada ponovo treba da se posebno izjasnimo.
  Dakle, na član 3. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić.
  Predstavnik predlagača prihvatio je amandman na sednici Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj i informatičko društvo.
  Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatio je amandman.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Molim da se o njemu izjasni i naša Narodna skupština.
  Molim da glasate.
  Zaključujem glasanje: za – 136, nije glasalo – 10, od ukupno 146 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli poslanici grupe Pravac.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli poslanici Zavetnika.
  Zaključujem glasanje – ponovo ne glasa niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli u istovetnom tekstu zajedno Zeleno – levi klub, zajedno Nebojša Zelenović i njegov klub i zajedno klub Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli Zavetnici.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 5. koje su u istovetnom tekstu podneli Zeleno – levi klub, klub Nebojše Zelenovića i klub Dveri.
  Zaključujem glasanje – ponovo nije glasao niko od tolikih klubova.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 6. koje su u istovetnom tekstu podneli Zeleno – levi klub, klub Nebojše Zelenovića i klub Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 7. koje su u istovetnom tekstu podneli Zeleno – levi klub, klub Nebojše Zelenovića i klub Dveri.
  Zaključujem glasanje: protiv – jedan, nije glasalo – 145, od ukupno 146 narodnih poslanika.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su zajedno podneli Zavetnici.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 8. koje su u istovetnom tekstu podneli Zeleno – levi klub, klub Nebojše Zelenovića i klub Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su podneli Zavetnici.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 9. koje su zajedno podneli Zeleno – levi klub, klub Zelenovića i klub Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 10. koje su u istovetnom tekstu podneli zajedno Zeleno – levi klub, zajedno klub Zelenovića i zajedno klub Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 11. koje su u istovetnom tekstu podneli Zeleno – levi klub, zajedno klub Zelenovića i zajedno klub Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su podneli poslanici Zavetnika.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman. Evo, ponovo se oglašavaju Milivojević i ostali lopovi, a da li će da glasaju sad ćemo da vidimo.
  Stavljam na glasanje na član 12. u istovetnom tekstu. Podneli su ga Zeleno – levi klub, klub Zelenovića i klub Dveri.
  Zaključujem glasanje – ponovo nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 13. koje su zajedno podneli Zeleno – levi klub, klub Zelenovića, klub Dveri i klub Pravac.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji su podneli Zavetnici.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  E sada, da pokrenemo glasanje, jer treba da se izjasnimo ponovo o jednom amandmanu, na član 13, koji je podneo prof. dr Marko Atlagić.
  Predstavnik predlagača prihvatio je amandman na sednici Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj i informatičko društvo.
  Odbor za obrazovanje, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatio je ovaj amandman.
  Stavljam amandman na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 132, nije glasalo – 15, od ukupno 147 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 14. koje su u istovetnom tekstu podneli Zeleno – levi klub, klub Zelenovića i klub Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 15. koje su u istovetnom tekstu podneli klub Zeleno – levi, klub Zelenovića i klub Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 16. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Zeleno-levi klub, klub Nebojše Zelenovića i klub Dveri.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podneo poslanički klub Pravac.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 17. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Zeleno-levi klub, klub Nebojše Zelenovića i klub Dveri.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 18. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Zeleno-levi klub, klub Nebojše Zelenovića i klub Dveri.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić.
  Predstavnik predlagača prihvatio je amandman na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.
  Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatio je amandman.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – 137, nije glasalo - 11, od ukupno – 148 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 19. koje su, u istovetnom tekstu, podneli zajedno Zeleno-levi klub, klub Nebojše Zelenovića i klub Dveri.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 20. koje su, u istovetnom tekstu, podneli Zeleno-Levi klub i klub Zelenovića.
  Zaključujem glasanje –nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto samo završili odlučivanje o svim amandmanima, sada možemo da pristupimo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju, u celini.
  Molim narodne poslanike da se izjasne.
  Zaključujem glasanje: za – 140, nije glasalo – osam, od ukupno -148 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila i ovaj Predlog zakona.
  Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PROSVETNOJ INSPEKCIJI.
  Molim da aktiviramo sistem.
  Možemo odmah da se izjasnimo o Predlogu zakona o izmeni Zakona o prosvetnoj inspekciji.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona, u celini.
  Molim Narodnu skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 139, nije glasalo - devet, od ukupno – 148 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona i izmeni Zakona o prosvetnoj inspekciji.
  Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, u načelu.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – 139, nije glasalo - devet, od ukupno – 148 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 20. amandman je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.
  Predstavnik predlagača prihvatio je amandman na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – 137, nije glasalo – 11, od ukupno - 148 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila amandman.
  Na član 21. amandman je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.
  Predstavnik predlagača prihvatio je amandman na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – 136, nije glasalo – 12, od ukupno - 148 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila amandman.
  Pošto samo završili odlučivanje o svim amandmanima, pristupimo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, u celini.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – 142, nije glasalo – šest, od ukupno - 148 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila i ovaj Predlog zakona.
  Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, u načelu.
  Molim da se izjasnimo.
  Zaključujem glasanje: za – 143, nije glasalo – pet, od ukupno – 148 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 1. koje su, u istovetnom tekstu, podneli zajedno poslanici Zavetnika i poslanici grupe Pravac.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 147, od ukupno – 148 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 4. koji su zajedno podneli narodni poslanici Lazović, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje - ponovo nije glasao niko od ukupno 148 narodnih poslanika.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  (Srđan Miliviojević: Vučiću, lopove!)
  A predvodnik lopova u Narodnoj skupštini Milivojević ponovo divlja sa svojim mikrofonom i svojim lopovima.
  Svaka čast na svemu što ste uradili danas, da ljude još malo podsetite ko ste i šta ste, da većih derikoža i većih lopova nije bilo.
  Dobro je da se ljudi malo podsete, ali nemojte da mislite da vam to nisu zapamtili svi oni koje ste upropastili, koje ste u crno zavili i čijoj ste deci krali budućnost, pa biste opet. Ako, ako, podsetite ljude. Podsetite ko ste i šta ste.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su zajedno podneli narodni poslanici Gajić, Šulkić, Bojović i Marsenić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, nije glasalo – 147, od ukupno - 148 narodnih poslanika.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandmane na član 7. koje su, u istovetnom tekstu, podneli zajedno poslanici Zavetnika i poslanici grupe Pravac.
  Zaključujem glasanje - ponovo nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Šta je, umorili se lopovi iz bivšeg režima? Umorili se, ni da glasaju, ni da vrište sada?
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su podneli poslanici grupe Pravac.
  Zaključujem glasanje - ponovo nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  A kako da se i ne umorite, Milivojević je od jutros tri puta ručao.
  Ko da se ne umori kada se preforsira toliko?
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su zajedno podneli Lazović, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje - ponovo nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  E jeste se naradili sa vrištanjem, duvanjem i što ste ručali po tri puta od jutros.
  Mi ćemo da nastavimo da radimo.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, u celini.
  Molim Narodnu skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 141, uzdržan - jedan, nije glasalo – šest, od ukupno – 148 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila i ovaj Predlog zakona.
  (Srđan Milivojević: Vučiću, lopove!)
  A Milivojeviću je lepo došlo što je pojeo i kolače posle trećeg ručka, pa vrišti. Bravo, lopovi. Bravo!
  Mi prelazimo na 11. tačku dnevnog reda.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje-
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o učešću civila u međunarodnim misijama i operacijama van granica Republike Srbije u načelu.
  Zaključujem glasanje: za - 140, nije glasalo – osam, od ukupno – 148 poslanika.
  Skupština je prihvatila Predlog u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo Đorđe Komlenski.
  Zaključujem glasanje: za - tri, nije glasalo – 145, od ukupno - 148.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. podnela ga je Biljana Pantić Pilja.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su zajedno podneli poslanici grupe Pravac.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Sada treba da se izjasnimo, jer je na član 23. amandman podnela takođe narodni poslanik Biljana Pantić Pilja.
  Reč je o amandmanu koji je Vlada prihvatila.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Potrebno je da se o njemu izjasni i Narodna skupština.
  Zaključujem glasanje: za - 134, nije glasalo – 14, od ukupno -148 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
  Potrebno je da izjasnimo ponovo, pošto je na član 27. takođe amandman podnela narodni poslanik Biljana Pantić Pilja.
  Ponovo je Vlada prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam ga na glasanje, da se izjasni i Skupština.
  Zaključujem glasanje: za – 135, nije glasalo – 13, od ukupno – 148.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila i ovaj amandman.
  Na član 28. amandman su podneli poslanici grupe Pravac.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Ponovo molim da se Skupština izjasni o jednom amandmanu na član 32. koji je podnela narodni poslanik Biljana Pantić Pilja.
  Vlada je prihvatila i ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za - 139, nije glasalo – devet, od ukupno – 148 poslanika.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila ovaj amandman.
  Pošto smo odlučili o svim amandmanima, sada pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o učešću civila u međunarodnim misijama i operacijama van granica Republike Srbije, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 143, nije glasalo - pet, od ukupno 148 poslanika.
  Konstatujem da je Skupština usvojila i ovaj Predlog zakona.
  Prelazimo na 12. tačku.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, da pređemo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o kulturi, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za - 138, nije glasalo - 10, od ukupno 148 poslanika.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli poslanici grupe Pravac.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli Lazović, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli Lazović, Kozma i Jerinić.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, da pristupimo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o kulturi, u celini.
  Molim da se Skupština izjasni.
  Zaključujem glasanje: za - 142, nije glasalo - pet, od ukupno 147 poslanika.
  Konstatujem da je Skupština usvojila i ovaj Predlog zakona.
  Idemo na 13. tačku.
  Potrebno je da se izjasnimo.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o filmskom i ostalom audiovizuelnom nasleđu, u celini.
  Molim narodne poslanike da glasamo o ovom predlogu u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 142, nije glasalo - pet, od ukupno 147 poslanika.
  Konstatujem da je Skupština usvojila i ovaj Predlog zakona.
  Prelazimo na 14. tačku.
  Pošto treba da pređemo na odlučivanje, da podsetim da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava, odlučujemo o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora, dakle, većina glasova svih narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije sa jedne i EU sa druge strane o učešću Republike Srbije u Mehanizmu civilne zaštite Unije, u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 143, nije glasalo - četiri, od ukupno 147 poslanika.
  Konstatujem da je Skupština usvojila i ovaj Predlog zakona.
  Prelazimo na sledeću tačku.
  Ponovo je potrebno da se izjasnimo i da to uradimo većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Pošto je Skupština obavila pretres Predloga zakona, da pređemo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KFW Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije delujući preko i putem Ministarstva finansija za Zajam za politike (PBL) - "Reforma sektora energetike i životne sredine u Republici Srbiji", u načelu.
  Zaključujem glasanje: za - 142, nije glasalo - pet, od ukupno 147 poslanika.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog u načelu.
  Mi sada prelazimo na izjašnjavanje o amandmanima, a vrište opet ovde i dreče lopovi iz bivšeg režima, Milivojević, koji je posle tri ručka došao do trećeg kolača, pa mu skočio šećer, krv udarila u glavu, pa vrišti ovde sa Draganom Rakić i divlja. Bravo divljaci, bravo lopovi.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su zajedno podneli Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
  Zaključujem glasanje: za - osam, nije glasalo - 138, od ukupno 146 poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su zajedno podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Zaključujem glasanje - nije glasao niko.
  Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, da pristupimo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KFW Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije delujući preko i putem Ministarstva finansija za Zajam za politike (PBL) - "Reforma sektora energetike i životne sredine u Republici Srbiji", u celini.
  Zaključujem glasanje: za - 143, nije glasalo - tri, od ukupno 146 poslanika.
  Konstatujem da je Skupština usvojila i ovaj Predlog zakona.
  Idemo da se izjasnimo o predlozima iz tačaka od 16. do 25. dnevnog reda.
  Prelazimo na odlučivanje o predlozima o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma, pa podsećam da to odlučivanje Narodna skupština takođe obavlja većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Molim da aktiviramo sistem i da se izjasnimo za 16. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 143, nisu glasala – tri, od ukupno 146.
  Konstatujem da je Skupština usvojila i ovaj Predlog zakona.
  Sledeća tačka je tačka 17.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o dopuni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti, u celini.
  Molim Narodnu skupštinu da glasa.
  Zaključujem glasanje: za – 143, nisu glasala – tri, od ukupno 146.
  Konstatujem da je Skupština usvojila i ovaj Predlog zakona.
  Ovi lopovi što vrište dosetili su se izgleda kako su krali čak i od dece ometene u razvoju svojevremeno, kako su ukrali milione koji su bili namenjeni toj deci i strpali u svoje džepove, pa rešili da se pohvale, zadovoljni lopovi što su i od dece krali. Verovatno zato ste protiv te dece i danas, protiv sve dece u Srbiji danas.
  Mi idemo na 18. tačku.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, u celini.
  Molim Narodnu skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje: za – 142, nisu glasala – četiri, od ukupno 146.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona.
  Idemo na tačku 19.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju izmena i dopuna Sporazuma o međunarodnom prevozu lakokvarljivih namirnica i specijalnim sredstvima za njihov prevoz (ATP), u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 140, nije glasalo – šest, od ukupno 146.
  Konstatujem da je Skupština usvojila i ovaj Predlog zakona.
  Idemo na 20. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 139, nije glasalo – sedam, od ukupno 146.
  Konstatujem da je Skupština usvojila i ovaj Predlog zakona.
  Idemo na 21. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 141, nije glasalo – pet, od ukupno 146.
  Konstatujem da je Skupština usvojila i ovaj Predlog zakona.
  Prelazimo na tačku 22.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 143, nisu glasala – tri, od ukupno 146.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona.
  Idemo na 23. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 138, nije glasalo – osam, od ukupno 146.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 24. tačku.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz 1988. na Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskog života na moru, 1974, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 141, nisu glasala – pet, od ukupno 146.
  Konstatujem da je Skupština usvojila i ovaj Predlog zakona.
  Nešto se utišao Srđan Milivojević od kada je pojeo treći kolač, nešto mu slabije ide ovo vrištanje, ali se, vidim, setio, i on i svi ostali, kako su decu u Heterlendu pokrali, pa rešili da proslave što su bili lopovi. Vičite i radujte se, ako vas nije sramota, a onda idite na četvrti ručak i na pete kolače.
  Idemo na 25. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Evropske unije, s jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, o učešću Republike Srbije u Komponenti za zapošljavanje i socijalne inovacije, EaSI, Evropskog socijalnog fonda plus, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 142, nisu glasala – tri, od ukupno 145.
  Konstatujem da je Skupština usvojila i ovaj Predlog zakona.
  Ne znam da li ste primetili, ali pošto ste bili tako opasni, tako strašni, a posebno što ste bili tako pametni, mi smo završili ovu sednicu.
  Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.