Peto vanredno zasedanje , 06.09.2023.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/190-23

2. dan rada

06.09.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 11:30 do 16:10

 • TAGOVI

 • Peto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Dan za glasanje o 3. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 7. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 11. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • Dan za glasanje o tačkama 1. do 2. i 4. do 25. dnevnog reda Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (2023)
 • ZAKONI

 • Zakon o filmskom i ostalom audiovizuelnom nasleđu
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o kulturi
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Evropske unije, s jedne strane i Republike Srbije, s druge strane, o učešću Republike Srbije u Komponenti za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) Evropskog socijalnog fonda plus (ESF+)
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola
 • Zakon o potvrđivanju izmena i dopuna Sporazuma o međunarodnom prevozu lakokvarljivih namirnica i specijalnim sredstvima za njihov prevoz (ATP)
 • Zakon o potvrđivanju Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o dopuni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije
 • Zakon o potvrđivanju Protokola iz 1988. na Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskog života na moru, 1974
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije delujući preko i putem Ministarstva finansija za Zajam za politike (PBL) - „Reforma sektora energetike i životne sredine u Republi
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju
 • Zakon o izmeni Zakona o prosvetnoj inspekciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 • Zakon o učešću civila u međunarodnim misijama i operacijama van granica Republike Srbije
 • Odluka o izboru ministra privrede
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije, sa jedne strane i Evropske unije, sa druge strane, o učešću Republike Srbije u Mehanizmu civilne zaštite Unije
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
 • Zakon o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2023. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.
  Na osnovu službene evidencije, konstatujem da sednici prisustvuje 124 narodnih poslanika.
  Podsećam vas je članom 88. stav 5. Poslovnika predviđeno da kvorum u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
  Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim sve da ubace svoje identifikacione kartice ukoliko to već nisu učinili.
  Konstatujem da je primenom elektronskog sistema utvrđeno prisustvo 150 narodnih poslanika i da imamo uslove za dalji rad.
  Obaveštavam da su sprečeni da sednici prisustvuju narodni poslanici Đorđe Pavićević i Biljana Đorđević.
  Prelazimo na odlučivanje o Trećoj tački dnevnog reda – PREDLOG DA SE ZA MINISTRA PRIVREDE U VLADI REPUBLIKE SRBIJE IZABERE SLOBODAN CVETKOVIĆ.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres o Predlogu da se za ministra privrede u Vladi Republike Srbije izabere Slobodan Cvetković, pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da prema članu 270. stav 2. Poslovnika Narodna skupština o Predlogu za izbor člana Vlade odlučuje u celini, tajnim glasanjem, osim ako ne odluči da se glasa javno. Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivkom.
  Predlažem da Narodna skupština o Predlogu za izbor člana Vlade glasa javno.
  Molim da se o ovom predlogu za izjasnimo glasanjem.
  Zaključujem glasanje: za – 137, protiv - jedan, nije glasalo 20 od ukupno – 157.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da se o Predlogu za izbor člana Vlade glasa javno.
  Pošto je Narodna skupština odlučila se o izboru za člana Vlade glasa javnom prozivkom, podsećam, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 9. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika bira članove Vlade.
  Takođe vas podsećam da je članom 131. Poslovnika uređen postupak sprovođenja javnog glasanja prozivkom i shodno toj odredbi:
  - generalni sekretar Narodne skupštine proziva narodne poslanike po azbučnom redu prezimena,
  - narodni poslanik koji pristupa glasanju izgovara reč: „za“, „protiv“ ili „uzdržan“, generalni sekretar Narodne skupštine zapisuje izjavu narodnog poslanika ili njegovu odsutnost, uz njegovo ime i prezime na spisku.
  Stavljam na glasanje Predlog da se za ministra privrede u Vladi Republike Srbije izabere Slobodan Cvetković.
  Pristupamo glasanju prozivkom narodnih poslanika.
  Molim generalnog sekretara da obavi prozivanje narodnih poslanika po azbučnom redu prezimena i da evidentira njihovo izjašnjavanje.

  Srđan Smiljanić

  | Generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srbije
  Avramov Andrijana – za;
  Albahari Natan – protiv;
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Podsećam ostale narodne poslanike da niko nema pravo da prilazi drugim narodnim poslanicima kao i mestu gde sedi predsedavajući.

  Srđan Smiljanić

  | Generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srbije
  Aleksić Zagorka – za;
  Aleksić Miroslav – protiv;
  Antić Ivan – za;
  Arežina Radovan – za;
  Arsić Veroljub – za;
  Atlagić prof. dr Marko – za;
  Acković dr Dragoljub – za;
  Adžić Stefan – za,
  Bajatović dr Dušan – za;
  Bajić dr Živan – za;
  Bakarec Nebojša – za;
  Bačevac dr Muamer – nije tu;
  Beloica Martać Ana – za;
  Bečić mr Igor – za;
  Bogdanović dr Marko – za;
  Bogunović Nataša – za;
  Božić Sandra – za;
  Bojović Milorad – za;
  Bojović Miloratka;
  Bokan Nikola – za;
  Braunović Igor – za;
  Bujuklić dr Žika – nije tu;
  Bukumirović Bojana;
  Bulatović Dejan – za;
  Bulatović Slaviša – za;
  Vasiljević Bratimir - za;
  Vasić Andrijana – za;
  Vasić Dejana – za;
  Vasić Radmila;
  Veselinović Željko;
  Veselinović Janko;
  Vlk Draginja – za;
  Vojinović Marija;
  Vujadinović Milimir – za;
  Vujačić Svetozar;
  Vujić Vojislav – za;
  Vujičić mr Danijela – za;
  Vukajlović Branko;
  Vuksanović Momčilo – za;
  Vulić Dragan – za;
  Gavrilović Miodrag;
  Gajić Vladimir;
  Gajić Gorica;
  Glušac Milan – za;
  Gojković Žika – za;
  Grbović Pavle;
  Grguš Uglješa;
  Grujić dr Danijela;
  Davidovac Tijana – za;
  Dani Zoltan – za;
  Dragić Biljana;
  Dragićević Nikola;
  Dragišić prof. dr Zoran – nije tu;
  Drecun mr Milovan – za;
  Durgutović Edis – za;
  Đorđević doc. dr Biljana;
  Đorđić Đorđo;
  Đukanović Vladimir – za;
  Đukić prof. dr Vladimir – za;
  Đurđević Stamenkovski Milica;
  Đurić Nevena – za;
  Đurković Ljubinko;
  Ekres Rozalija – za;
  Erac Strahinja;
  Erić mr Ninoslav – za;
  Žarić Kovačević Jelena – za;
  Zagrađanin Vladan – nije tu;
  Zelenović Nebojša;
  Zečević Zoran;
  Zukorlić Usame – za;
  Ivanović Nataša;
  Ivković dr Vesna – za;
  Ivković Lepomir – za;
  Ignjatović Dejan – za;
  Ilić prof. dr Dejan – za;
  Ilić Stošić Biljana – za;
  Imamović Enis;
  Jakovljević Milovan;
  Janković Vladeta;
  Janković Tomislav – za;
  Janošević Stanislava – za;
  Jevđić Marija – za;
  Jekić Dalibor;
  Jerinić prof. dr Jelena;
  Jerković Aleksandar;
  Jefić Branković Sanja – za;
  Jovanov Milenko – za;
  Jovanović Aleksandar;
  Jovanović Branimir – za;
  Jovanović Darko – za;
  Jovanović Dragan – za;
  Jovanović mr Jadranka – za;
  Jovanović Marija – za;
  Jovanović dr Miloš;
  Jovanović Nataša – za;
  Jovanović Stefan;
  Jovanović dr Tatjana – za;
  Jovančićević prof. dr Branimir;
  Joković Sandra – za;
  Joksimović Nemanja – za;
  Josifović Branislav - za;
  Jugović Aleksandar – za;
  Kalajdžić dr Jelena;
  Kamberi Šaip;
  Karanac Jasmina – nije tu;
  Karić Dragomir – nije tu;
  Karić Ivan – za;
  Kovač Elvira – za;
  Kovačević Borisav – za;
  Kovačević Siniša;
  Kozma Robert;
  Kolundžija Jovan – za;
  Komlenski Đorđe – za;
  Kondić Miroslav – za;
  Kosanić mr Đorđe – za;
  Kostić mr Ivan;
  Kralj Dubravka – za;
  Krkobabić Stefan – nije tu;
  Kučević Selma;
  Lazović Radomir;
  Laketić prim. dr Darko – za;
  Lakić Sanja – za;
  Linta Miodrag – za;
  Lipovac Tanasković Marina;
  Lukić Dragana – za;
  Lukić Marija;
  Lukić Šarkanović prof. dr Mirka – za;
  Lutovac dr Zoran;
  Manić Dejan – za;
  Manojlović Tatjana;
  Marić Dušan – za;
  Marić Ljubomir – za;
  Marković Aleksandar – za;
  Marković D. Dragan – za;
  Marković M. Dragan – za;
  Marković Ksenija;
  Marković Uglješa;
  Marsenić Predrag;
  Mateović Jana – za;
  Matić Veroljub – za;
  Macura prim. dr Nada – za;
  Medved Tatjana – za;
  Miketić dr Đorđe;
  Miladinović Sanja;
  Milenković Kerković prof. dr Tamara;
  Miletić Milija – za;
  Milivojević Jelena – za;
  Milivojević Srđan;
  Milijić mr Svetlana – za;
  Milinković Dragovan – za;
  Milić Goran – za;
  Milojević Milosav – za;
  Milošević Jelena;
  Miljanić Ana – za;
  Miljanić Dragana;
  Mirković Aleksandar – za;
  Mitrović dr Nenad;
  Mihailović Vojislav;
  Mihajlovski Ilo – za;
  Mladenović Marko – za;
  Mrdić dr Uglješa – za;
  Nedović Vesna – za;
  Nestorović Danijela;
  Nešić Nikola;
  Nikolić Dragan;
  Nikolić Ivana – za;
  Nikolić Milinka;
  Nikolić Milica – za;
  Nikolić Ratko – za;
  Novaković Borislav;
  Novaković Nebojša;
  Obradović Boško;
  Obradović prof. dr Vladimir;
  Obradović Jasmina – za;
  Obradović Jelena – za;
  Obradović Milica – za;
  Olenik Aleksandar;
  Oreg dr Anna;
  Orlić dr Vladimir – za;
  Ostrogonac Mirko – za;
  Pavićević prof. dr Đorđe;
  Palalić Jovan – za;
  Pantić Pilja Biljana – za;
  Parandilović Miloš;
  Parlić Ivana;
  Pastor dr Balint – nije tu;
  Paunović Snežana – za;
  Pašić Tatjana;
  Perić Ranković Borislava – nije tu;
  Petrović Olja – za;
  Pilipović Tamara – za;
  Popović dr Nenad – nije tu;
  Puškić Borko;
  Raguš Marina – nije tu;
  Radenković mr Dejan – za;
  Radenović Stojan – za;
  Radin Milan – za;
  Radinović Dragana – za;
  Radovanović Slavica;
  Radović Dijana – za;
  Radojević Dušan – za;
  Radojičić prof. dr Zoran – za;
  Radosavljević Dušan;
  Radosavljević Nikola – za;
  Rakić dr Dragana;
  Rašković Ivić Sanda;
  Redžepović Zaim – za;
  Ristić Marko;
  Ristić Slaviša;
  Rističević Marijan – za;
  Ristović Nenad – za;
  Savić prof. dr Andrea – za;
  Savović Petković Vesna – za;
  Sandić Zoran;
  Simić Srđan – za;
  Simonović Bratić Dunja – za;
  Srbulović Ivana – za;
  Stanimirović Rodoljub – za;
  Stanković Đorđe;
  Starčević Života – za;
  Stevanović Veroljub;
  Stefanović Borko;
  Stojanović Dragan – nije tu;
  Stojanović Zoran;
  Stojanović Staša – za;
  Stojilković Momir – za;
  Stojiljković Dušan – nije tu;
  Stošić Hadži Milorad – za;
  Tasić Knežević Nataša – za;
  Tvrdišić Radovan – za;
  Tepić Marinika;
  Todorović Đorđe – za;
  Todorović Marija – za;
  Tomašević Branislav;
  Tomašević mr Nenad;
  Tomić dr Aleksandra – za;
  Tomić Zoran – za;
  Torbica Bojan – za;
  Ćalović Sanja – za;
  Ujvari Žombor – za;
  Ujhelji mr Akoš – za;
  Fehratović prof. dr Jahja – za;
  Filipovski Dubravka – za;
  Hodžić Jasmin – za;
  Cakić Nebojša;
  Čotrić Aleksandar – za;
  Šćekić Dalibor – za;
  Šulkić Dejan.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Pošto smo obavili glasanje prozivkom narodnih poslanika, zaključujem glasanje.
  Pre nego što vam saopštim rezultate da kažem vama kojima očigledno nije bilo dovoljno svo vaše divljanje i svo vaše nasilje juče, kada ste pokušali da sprečite da ova Skupština raspravlja o Predlogu rebalansa, da sprečite i nova povećanja penzija za penzionere i novac koji je država opredelila za majke i njihovu decu, da sprečite dalji razvoj Srbije i dvostruke subvencije za poljoprivrednike, da sprečite i novi novac za lečenje. Ništa od toga niste uspeli da uradite. Danas ste došli da ponovo svoju sramotu, svoju bedu i jad pokažete.
  Evo, Ćute Jovanovića, popeo se na klupu i stoji na klupi u Narodnoj skupštini i duva u neku trubu. Gde ste to Jovanoviću? Da li tako na kafanskom stolu stojite? Da li na kafanskom stolu stojite tako?
  Da vas bude sramota i svakoga ko vas je u životu upoznao i vas što vrištite i vas što duvate u pištaljke i Tatjanu Manojlović. Nije joj bilo dovoljno što je juče napadala poslanika Fehratovića, pa došla i danas i Radomira Lazovića koji opet tu gura pripadnike skupštinskog obezbeđenja. Stid i sramota da vas bude sve zajedno, da vas vide ljudi. I vas, što ste juče ovde odlomili deo inventara i napravili štetu u Skupštini, pa sada lupate sa Marinikom Tepić ponovo. Svaka vam čast. Neka vas vidi Srbija, neka vas vidi ko ste i šta ste.
  Sada ću da saopštim rezultate glasanja.
  Ukupno je glasanju pristupilo 150 narodnih poslanika, za predlog, za izbor člana Vlade glasalo je 148 narodnih poslanika, protiv predloga dva.
  Pošto je za predlog za izbor člana Vlade glasalo 148 narodnih poslanika, što predstavlja većinu glasova svih narodnih poslanika, konstatujem da je Narodna skupština za ministra privrede u Vladi Republike Srbije izabrala Slobodana Cvetkovića.
  Dozvolite da u vaše i u svoje ime čestitam članu Vlade Slobodanu Cvetkoviću na izboru.
  Pozivam Slobodana Cvetkovića, člana Vlada, da u skladu sa članom 16. stav 2. Zakona o Vladi i članom 271. Poslovnika Narodne skupštine, pristupi radi polaganja zakletve.
  Vi, što vam je Kurti idol, Kurtijevska opozicijo, vi radite to što jedino umete, ako vas nije sramota da to radite i u ovom trenutku.
  Izvolite gospodine Cvetkoviću.
  (Predsednik čita tekst zakletve, a narodni poslanik ponavlja.)
  "ZAKLINjEM SE NA ODANOST REPUBLICI SRBIJI I SVOJOM ČAŠĆU SE OBAVEZUJEM DA ĆU POŠTOVATI USTAV I ZAKON, DA ĆU DUŽNOST ČLANA VLADE VRŠITI SAVESNO, ODGOVORNO I PREDANO I BITI POSVEĆEN OČUVANjU KOSOVA I METOHIJE UNUTAR REPUBLIKE SRBIJE“
  Molim ministra privrede da potpiše i preda tekst zakletve.
  Čestitam i neka je sa srećom.
  Ne znam da li je uopšte svestan Ćuta Jovanović da ta klupa na koju se popeo i na kojoj je stajao malopre sa obe noge, da je to klupa u kojoj je sedeo Ivo Andrić. Na klupu Ive Andrića ste se popeli, bruko i sramoto jedna i tu vam stoji tabla da vas podseti šta ste danas uradili.
  Sramota je i vas i Lutovca koji zviždi i Boru Novakovića koji zviždi i Draganu Rakić koja duva iz sve snage. Šta je sada? I pištaljka i truba u isto vreme? I Miroslava Aleksića što ne ume da objasni penzionerima što ne dozvoljava da dobiju veće penzije, koji ne ume da objasni ni poljoprivrednicima, a busa se tamo da se nekom poljoprivredom bavi, a šta on ima protiv toga da im subvencije budu dvostruko veće.
  I svi vi zajedno koji ste opet rešili nasilje da unesete u Narodnu skupštinu, bruko i sramoto. Eto, danas ste rešili nogama da gazite klupu Ive Andrića, a ta bruka i ta sramota samo su vaše, ništa vi sa ovom državom nemate.
  Nastavljamo raspravu u pojedinostima o preostalim predlozima zakona u 13,00 časova.
  (Posle pauze)