Prva sednica Drugog redovnog zasedanja, 01.10.2015.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj: 06-2/370-15

01.10.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.

Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović. Izvolite.
...
Pokret za preokret

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, gospodine Ljajiću, u ime Pokreta za PREOKRET mogu da kažem da ćemo podržati predložene sporazume koji su dati u okviru današnjeg dnevnog reda - Predlog zakona o potvrđivanju amandmana na Status Svetske turističke organizacije, Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Makedonije i Srbije za turizam, Predlog sporazuma koji se odnosi na ekonomsku saradnju i Predlog zakona o potvrđivanju protokola o izmenama i dopunama sporazuma o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije.

Tu ništa nije sporno. Mogao bih reći da i kada su u pitanju izmene i dopune Zakona o turizmu nema puno spornih tačaka. I ukoliko budu prihvaćeni neki od amandmana koje sam u ime Pokreta za PREOKRET podneo mogu da kažem i da ćemo za ovaj zakon, da ću za ovaj zakon glasati.

Dakle, nije sporna suština normativno ovih izmena i dopuna Zakona u turizmu. Gospodine Ljajiću, sporna je suština stanja u našem turizmu. Sporno je što na žalost turizam nije jedna od ekonomskih grana na kojoj bi Srbija zasnivala svoj razvoj. To je ova većina pokazala i kada smo raspravljali o Zakonu o ruralnom razvoju i kada smo ranije raspravljali o ovom Zakonu o turizmu. Nema podsticaja, nema mogućnosti da neko ko se bavi turizmom može da to radi na održiv način. Vi ste ovde lepo detaljnije uredili položaj fizičkih lica koji se bave turizmom mimo registrovanja preduzetništva ili mimo registrovanja privrednog društva i to je sasvim u redu.

Dakle, čovek koji se bavi nekim drugim poslom i ima kuću na selu, ima kuću pored nekog potoka, iznajmi tu kuću gostima i to mu bude dopunska zarada ili to na sličan način radi u gradu. To je u redu. Međutim, ja postavljam pitanje, šta smo mi uradili za turizam u ostalim oblastima? Šta je sa izgradnjom infrastrukture? Šta je sa ekologijom? Da li turista koji dođe u Srbiju pa vidi deponije u blizini turističkih mesta može da kaže da je to zemlja u kojoj su turisti dobrodošli? Pođite do Novog Sada - dve velike deponije. Krenite prema Kopaoniku - puni potoci smeća. Krenite na drugi kraj Srbije, na bilo koji hoćete. Krenite prema Novom Pazaru gospodine Ljajiću, pa vidite čime dočekujemo turiste.

Lepo je to što Vlada Republike Srbije, inače jedna od najneefikasnijih Vlada na svetu, danas ste dobili epitet i jedne od Vlada po indeksu globalne konkurentnosti među poslednjima u svetu, iza nas je samo u regionu Bosna i Hercegovina i tu su zemlje kao što je Gvineja itd. Dakle, na dnu smo te liste.

Dakle, šta ste, gospodine Ljajiću, učinili da povećate konkurentnost turizma? Šta ste učinili da akcija - Letujmo u Srbiji ima puni smisao? Pitam vas, gospodine Ljajiću, šta će ugostitelj u Srbiji staviti nekome ko je došao iz Beograda, iz Novog Sada ili iz Niša da letuje u Srbiji, da letuje na Kopaoniku ili na Zlatiboru? Staviće mu paradajz iz Grčke, lubenicu iz Turske i luk iz Kine. Pitajte dole, gospodine Ljajiću, kada budemo imali pauzu šta služe ljudi u restoranu Narodne skupštine Republike Srbije?
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Vreme.
...
Pokret za preokret

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Luk iz Kine, paradajz iz Grčke, lubenicu iz Turske, meso iz Argentine. Gospodine Ljajiću, ne razvija se tako turizam koji bi bio održiv.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, iskreno sam se ponadao da ćemo konačno početi da se držimo isključivo onoga što je tačka dnevnog reda. Dakle, u jednom trenutku sam bio uveren da će se to danas zaista i desiti, ali me je prethodni govornik razuverio i obeshrabrio u tom smislu pominjanjem opet neke efikasnosti Vlade i poređenjem sa nekim zemljama i ko zna o čemu je sve pričao.

Ja verujem da je prethodni govornik, vrlo efikasan u nekim delatnostima, u nekim disciplinama, ali ne bih sada o tome, pa se onda postavilo i pitanje stanja u ekologiji i deponija i ne znam šta je sve ovde govoreno. Ja ne znam ko je sprečavao da u periodu dok je prethodni govornik bio na vlasti da se očiste te deponije.

Da li je to nešto novo, nešto od ovog perioda?
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Gospodine Markoviću, molim vas, nemojte replicirati. Pređite na…
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
Pričam o onome što je na dnevnom redu.

Prethodni govornik je zaboravio ili propustio da kaže da prema podacima Republičkog zavoda za statistiku se jasno vidi porast, odnosno rast broja noćenja i broja turista u odnosu na neke ranije periode, pa to možemo i na jednom tabelarnom prikazu da vidimo – koliki je to rast. U Beogradu je 13% za 2014. godinu, a u 2012. godini je bilo 8%, pa u Novom Sadu takođe veliki rast, pa u svim ostalim banjskim mestima, planinskim mestima itd. Ali to je nešto što je propustio da istakne.

Danas je na dnevnom redu veoma važan zakon, odnosno niz važnih tačaka. Između ostalog, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu i pokušaću da se osvrnem samo na najznačajnije teme da ne bih trošio vreme i da ne bih ponavljao sve ono što su prethodne kolege do sada istakle.

Najpre bih želeo da istaknem da se ovim izmenama i dopunama zakona otklanjaju svi oni nedostaci i problemi sa kojima smo se do sada suočavali u ovoj oblasti i sve to mislim da možemo da okarakterišemo da se na ovaj način, donošenjem ovog zakona konačno uvodi red u ovu oblast, u oblast turizma, promociju samog turizma, turističkih agencija i uopšte pružanja usluga u ovoj oblasti, odnosno u turizmu.

To je ono što je dobro i to je ono što će direktno unaprediti i poboljšati ukupan ambijent u turističkoj privredi Srbije, kao i uslove za dalji razvoj turizma u Srbiji, a što će posle uticati na ukupnu privrednu sliku naše zemlje.

Kada je reč o borbi protiv sive ekonomije, podržavam preciziranje predloženih zakonskih odredbi koji regulišu postupanje turističkih inspektora u pogledu tzv. bespravnog rada u turističkim i ugostiteljskim delatnostima.

Mislim da će proširivanjem ovlašćenja, odnosno davanjem većih ovlašćenja turističkoj inspekciji da će se samim tim povećati nivo kontrole rada ovih agencija. Prvenstveno mislim na turističke agencije, a samim tim će se smanjiti mogućnosti i za zloupotrebe u ovoj oblasti.

U lokalnoj samoupravi, odnosno ovlašćenim inspekcijskim organima lokalne samouprave poverava se određeni deo nadzora nad primenom ovog zakona, a sve u cilju efikasnijeg suzbijanja sive ekonomije.

Nalazim za shodno da istaknem i uvođenje nekih novih termina, nekih novih pojmova, kao što su destinacijske menadžment organizacije, destinacijske menadžment kompanije i ono što je najvažnije klastere, što mislim da predstavlja uvođenje savremenijeg oblika poslovanja i organizovanja subjekta u turizmu.

Veoma je važno naglasiti da se ovim predloženim rešenjima podstiču agencije koje dovode strane turiste, dakle, povećanje broja i privlačenje stranih turista, a mislim da ne moram naročito da napominjem kolike i kakve benefite ćemo na taj način biti u prilici da ostvarimo.

Uz potpuno usaglašavanje sa zakonodavstvom EU, kao i sa pratećim direktivama, što je svakako i osnovni cilj ovog Predloga zakona, želeo bih da istaknem i povećanu zaštitu korisnika turističkih usluga, smanjenje sive ekonomije u delatnostima koje ovaj zakon reguliše, zatim razvoj turističke privrede u Srbiji, jačanje konkurentnosti i podizanje nivoa kvaliteta usluga i konačno povećanje budžetskih prihoda od turizma, kao glavne ciljeve koji se ovim zakonom podstiču.

Iz svih ovih razloga, predlažem da usvojimo ova predložena rešenja. Hvala vam.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.

Aleksandra Jerkov nije tu.

Reč ima narodni poslanik Ivana Dinić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivana Dinić

Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa predstavnicima Ministarstva, kolege narodni poslanici i poslanice, danas razmatramo jedan od važnijih setova zakona. Kada kažem važniji, mislim na to da on definiše strateško opredeljenje naše države da razvije turizam kao jednu od podloga privrednog i ukupnog razvoja, i to na jedan dinamičan, konkurentan, kontinuiran i usklađen način, zasnovan na principima održivosti i isplativosti. Jer, činjenica je da turizam zapravo predstavlja jedan nezaobilazan kompleks sa neiskorišćenim rastućim potencijalima. Zbog toga ćemo vrlo detaljno i razmatrati ovaj Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu.

Ono što je Vlada Republike Srbije želela da postigne implementacijom ovog zakona, jeste povećanje konkurentnosti srpskog turizma, jeste povećanje deviznog priliva domaćeg turističkog prometa, zatim rast broja zaposlenih u oblasti turizma, a sve to u cilju transformacije Republike Srbije u jednu konkurentnu turističku destinaciju.

Međutim, da bi Vlada Republike Srbije postigla sve ove pozitivne efekte primenom ovog zakona, neophodno je da razvije pozitivan imidž na svetskom turističkom tržištu, neophodno je da obezbedi zaštitu i održivo korišćenje prirode i kulturnih nasleđa kao resursa za razvoj turizma, neophodno je da se poboljša kvalitet življenja i kvalitet života stanovnika u našoj zemlji i, naravno, da se zaštite turistički potrošači. Jer, srpski turistički proizvodi, nažalost, do sada nisu bili adekvatno valorizovani iz razloga što turizam nikada nije bio ozbiljna tema razvojne politike Srbije. Ovim zakonom svi očekujemo da se to promeni.

Nažalost, zbog zatvorenosti tržišta kasnilo se procesom restrukturiranja i privatizacije, zbog čega nije došlo do ozbiljnijih i značajnijih ulaganja ni iz zemlje ni iz inostranstva, zbog čega nije došlo do razvijanja nekih novih oblika turističkih ponuda. Takođe su izostala i ulaganja u oblasti infrastrukture. Jedan od razloga je i to što lokalne zajednice nisu finansijski bile u mogućnosti da obezbede zaštitu i održavanje korišćenja svih nasleđenih turističkih destinacija. Zbog svega ovoga srpski turistički proizvodi se nisu razvili i nisu bili komercijalizovani do sada na svetskom tržištu.

Sve je ovo razlog da Republika Srbija zapravo napravi, kada je u pitanju razvoj turizma, oslonac na strateškim prednostima. Što se tiče naše zemlje, strateške prednosti jesu: ljudski potencijal, zatim geostrateški položaj Republike Srbije koji joj daje centralno mesto u svim saobraćajnim tokovima EU, takođe tu su i prirodni resursi u pogledu nadzemnih i podzemnih voda, očuvanje resursa planina, šuma, ruralnih područja, bogato arheološko i arhitektonsko nasleđe, sa naglaskom na manastire i istorijske gradove kao vredne kulturne i istorijske baštine, kao i duhovno stvaralaštvo i sklonost manifestacijama i brojnim festivalima. Jer, smisao današnje konkurentske borbe u turizmu jeste zapravo delovanje na atraktivnost, delovanje na produktivnost, odnosno na marketing i na upravljanje turističkim destinacijama.

Ovim predloženim zakonom zapravo Vlada Republike Srbije kreće u rapidno rešavanje do sada uočenih problema u turizmu i nejasnoća koje su dovele do devalviranja i nemogućnosti razvoja turizma i privrednih delatnosti koje zapravo učestvuju u ostvarivanju potreba i domaćih i stranih turističkih potrošača.

Novim Predlogom zakona omogućen je niz rešenja: potpuno usklađivanje sa zakonodavstvom EU i Direktivom koja se odnosi na organizovana putovanja, odmor i kružna putovanja, kao i sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, čime se obezbeđuje veća zaštita korisnika turističkih usluga. Kao prioritetan zadatak ovog Predloga zakona o izmeni i dopuni Zakona o turizmu jeste smanjenje sive ekonomije, ekonomije u svim delatnostima.

Uvođenjem uslova za kadrove na rukovodećim mestima u turističkim organizacijama ostvariće se podizanje nivoa kvaliteta rada, pre svega u promociji i planiranju razvoja turizma, kao i efikasnije realizacije planiranih projekata. Takođe, stvaraju se preduslovi za potpuno savremeno upravljanje turističkom destinacijom, uvođenjem turističkih klastera, destinacijskih menadžment organizacija i destinacijskih menadžment kompanija, kao novog oblika udruživanja zajedničkih potreba, interesa i jačanja konkurentnosti uvođenjem sistema podsticaja i finansijske podrške projektima za razvoj turizma, čije će uslove i način korišćenja bliže propisati Vlada Republike Srbije određenim pravilnicima.

Takođe, propisuje se obaveza registrovanja posrednika u prodaji turističkih putovanja u registar turizma. Propisani su i uslovi koje u realizaciji turističkih putovanja treba da ispune sindikalne organizacije, udruženja penzionera, studentske i planinarske organizacije, kao i ustanove socijalne i dečije zaštite, radi sprečavanja zloupotreba koje su uočene u ovoj oblasti.

Uređuje se takođe i oblast profesije u turizmu vraćanjem obaveze da troškove polaganja stručnog ispita za turističke vodiče, lokalne turističke vodiče i turističke pratioce snose sami kandidati, čime će doći i do većeg priliva u budžet Republike Srbije.

Takođe je, u cilju suzbijanja sive ekonomije, izvršena preraspodela prava, obaveza i ovlašćenja inspekcijskih službi, prenošenjem dela nadležnosti na ovlašćene inspekcijske organe lokalnih samouprava. Kako turistička inspekcija nema dovoljno kapaciteta, a obzirom da na teritoriji Republike Srbije ima ukupno oko 100 inspektora, na ovaj način biće omogućena pojačana kontrola naplate i uplate izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave, mislivši na boravišne takse i penale.

Takođe, ovim Predlogom zakona propisano je u delu kaznenih odredbi uvođenje prekršajnog naloga, čijom se primenom očekuje efikasnija realizacija naplate propisanih kazni, te će se efekti takođe odraziti na sam budžet Republike Srbije.

Napomenuću, takođe, u okviru ovog seta zakona i značaj Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije, kojim se unapređuje odnos ovih dveju zemalja, ali ne samo u oblasti turizma, već u ukupnim bilateralnim odnosima. Utvrđen je institucionalni okvir za unapređenje promocije turističkih paketa Republike Srbije na tržištu Republike Makedonije i obratno, čime se unapređuje i saradnja u oblasti ekonomije.

Zbog svih ovih navedenih razloga i sa verom u tendenciju rasta i razvoja, ne samo turizma, već i svih povezanih privrednih delatnosti, poslanička grupa SPS će u danu za glasanje podržati ovaj set zakona. Hvala.