Otvoreni Parlament | Zakon o transportu opasne robe

Zakon o transportu opasne robe

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf]  [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Direktiva 2008/68/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 24.09.2008. godine o kopnenom transportu opasne robe

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno u najkraćem mogućem roku otkloniti pravne smetnje prouzrokovane Zakonom o transportu opasnog tereta, a koje onemogućavaju nesmetano funkcionisanje svih učesnika na tržištu. S tim u vezi, ukazuje se da pojedina rešenja iz navedenog zakona mogu da prouzrokuju potpuni prekid transporta ove vrste robe na teritoriji Republike Srbije, te nesmetano obavljanje uvoza/izvoza opasne robe u/iz Republike Srbije na inostrana tržišta.

Predlagač: Vlada

Sre
21.12.2016
Sre
14.12.2016
Uto
25.10.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Uto
25.10.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlog zakona o transportu opasne robe uređuje uslove za obavljanje domaćeg i međunarodnog transporta opasne robe u drumskom, železničkom i rečnom saobraćaju na teritoriji Srbije. Zakon takođe uređuje i zahteve u odnosu na prevozno sredstvo namenjeno za transport opasne robe.

Predlagač zakona izričito propisuje u kojim slučajevima je isključena primena odredaba Zakona o transportu opasne robe. Naime, Zakon se ne primenjuje na:
1) transport opasne robe morem i to brodovima koji viju zastavu Srbije, odnosno transport opasne robe pomorskim plovnim putevima koji čine deo unutrašnjih vodnih puteva;
2) transport opasne robe skelama koje isključivo prelaze unutrašnji vodni put ili luku;
3) transport opasne robe koji lica obavljaju za potrebe svoje delatnosti isključivo u zatvorenoj celini (fabrički krug/skladište) i,
4) transport opasne robe koji se obavlja prevoznim sredstvima koja pripadaju ministarstvu nadležnom za poslove odbrane, ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, Vojsci Srbije, kao i vojnim snagama drugih država i organizacija koje prema posebnom sporazumu koriste saobraćajnu infrastrukturu Republike Srbije.

Zakon propisuje da se transport opasne robe na teritoriji Srbije obavlja u skladu sa odredbama ovog Zakona i potvrđenim međunarodnim ugovorima. Ovaj vid transporta podrazumeva kako međunarodni transport koji prolazi kroz Srbiju tako i transport koji se u celini obavlja na teritoriji Srbije. Kao relevantne međunarodne ugovore zakon izdvaja:
1) Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR);
2) Konvencija o međunarodnim prevozima železnicama (RID) i,
3) Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN).

Opasnu robu je moguće primiti na transport ukoliko je njen transport dozvoljen u skladu sa ADR/RID/ADN, Zakonom i podzakonskim aktima koji su doneti na osnovu Zakona. Svi učesnici u transportu opasne robe dužni su da postupaju sa dužnom pažnjom i da preduzmu sve propisane mere kako bi se sprečila eventualna nesreća prilikom transporta. Ukoliko do nesreće ipak dođe učesnici u transportu opasne robe dužni su da umanje posledice nesreće, u meri kojoj je to moguće. Za transport opasne robe može da se koristi samo propisana ambalaža i cisterna u skladu sa ADR/RID/ADN i Zakonom. Zakon izričito propisuje da putnici ne mogu da nose opasnu robu kao ručni prtljag ili putnički prtljag, odnosno da ga nose u/na vozilu koje se prevozi kolima.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izrađuje mrežu obaveznih trasa za prevoz opasne robe u drumskom saobraćaju i vrši lociranje i praćenje vozila koja prevoze opasnu robu u drumskom saobraćaju upotrebom propisanog informacionog sistema. Takođe, Ministarstvo za svaku kalendarsku godinu dostavlja Evropskoj komisiji i Narodnoj skupštini izveštaj o prekršajima i kaznama i podatke o utvrđenoj ili procenjenoj količini opasne robe koja se prevozi u drumskom transportu.

Svi učesnici u transportu opasne robe u drumskom, železničkom i rečnom saboraćaju sa sedištem u Srbiji dužni su da angažuju savetnika za bezbednost. Takođe, svi učesnici u transportu opasne robe su dužni da dostave godišnji izveštaj savetnika za bezbednost Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Ministarstvo nadalje analizira dostavljene godišnje izveštaje savetnika za bezbednost u transportu opasne robe, u cilju predlaganja izmene propisa. Stručnu obuku kandidata za savetnika za bezbednost vrši privredno društvo/pravno lice, na osnovu licence koju izdaje Ministarstvo.

Zakon propisuje i da svi vozači drumskih vozila za transport opasne robe moraju proći stručnu obuku koja se vrši od strane privrednog društva/pravnog lica na osnovu ovlašćenja koje je izdalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Učesnik u transportu je shodno tome dužan da transport opasne robe poveri vozaču koji ima važeći sertifikat o stručnoj osposobljenosti za vozača vozila za transport opasne robe u skladu sa ADR, koji izdaje Ministarstvo. Sertifikat se izdaje sa rokom važenja od 5 godina.

Transport opasnog tereta na putu kontroliše policija u redovnoj kontroli . Sama kontrola vrši se na reprezentativnom broju puteva i pošiljaka opasne robe koje se prevoze u drumskom transportu, dok se subjekti kontrole biraju slučajnim uzorkom. Ukoliko dođe do saobraćajne nezgode tokom transporta opasne robe policija je ovlašćena da vrši uviđaj i ukoliko je ostećeno vozilo koje prevozi opasni teret oduzima ADR sertifikat o odobrenju za vozilo i dostavlja ga sa zapisnikom Ministarstvu.

Opasna roba u železničkom saobraćaju može da se prevozi samo kolima koja imaju dozvolu za korišćenje. Dozvolu za korišćenje izdaje Direkcija za železnice, nakon što utvrdi da kola, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuje bezbednost i interoperabilnost železnice, poseduju ispravu o usaglašenosti sa zahtevima RID. Učesnik u transportu opasne robe u železničkom saobraćaju dužan je da za obavljanje poslova u transportu opasne robe odredi zaposlene koji su za te poslove završili obuku u skladu sa RID.

U unutrašnjem vodnom saobraćaju opasna roba se prevozi brodom, odnosno tankerom koji ima odgovarajuću ispravu za transport opasne robe. Ocenjivanje usaglašenosti broda u skladu sa zahtevima ADN, vrši Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu. ADN sertifikat o odobrenju za brod izdaje se sa rokom važenja od pet godina. Učesnik u transportu u unutrašnjem vodnom saobraćaju dužan je da za obavljanje poslova u transportu opasne robe odredi zaposlene koji su za te poslove stručno osposobljeni. Stručna osposobljenost dokazuje se sertifikatom o specijalističkom znanju iz oblasti ADN, koji izdaje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Sertifikat važi 5 godina.

U slučaju kršenja odredbi zakona o transportu opasne robe predviđena je novčana kazna u iznosu od 100.000 do 3.000.000 dinara za privredno društvo/pravno lice. Takođe predviđene su novčane kazne i za odgovorno lice u privrednom društvu/pravnom licu kao i za savetnika za bezbednost (od 10.000 do 500.000 dinara). Pored novčanih kazni moguće je, u određenim slučajevima, izreći i zaštitnu meru zabrane obavljanja delatnosti transporta opasne robe u trajanju od šest meseci do tri godine.

Zakon u završnim odredbama pojašnjava da cisterne i vozila koja su izrađene pre 1997. godine u skladu sa propisima koji su bili na snazi do 31.12.1996. godine, mogu da se upotrebljavaju u transportu opasne robe na teritoriji Srbije pod uslovom da se takve cisterne i vozila održavaju u skladu sa propisanim bezbednosnim zahtevima. Takođe i cisterne i vozila izrađeni od 01.01.1997. godine do dana početka primene Zakona o transportu opasne robe, u skladu sa propisima EU i međunarodnim ugovorima, mogu da se upotrebljavaju u transportu opasne robe na teritoriji Srbije.
U slučaju da cisterne i vozila ne ispunjavaju gorenavedene uslove mogu da se upotrebljavaju u transportu opasne robe na teritoriji Srbije najkasnije do 31.12.2017. godine.

Od 01.01.2017. godine prestaje sa radom Uprava za transport opasnog tereta, obrazovana Zakonom o transportu opasnog tereta. Vlada i nadležna Ministarstva dužna su da donesu podzakonske akte u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona Svi učesnici u transportu opasne robe dužni su da usklade svoje interne akte u roku od godinu dana od stupanja na snagu Zakona.

Zakon o transportu opasne robe takođe bliže uređuje i uslove za korišćenje ambalaže/cisterne i njihovo ocenjivanje usaglašenosti, kategorije opasnosti od nastupanja transporta opasne robe, obaveze pošaljioca, organizatora transporta, prevoznika, primaoca opasne robe i drugih lica koja mogu učestvovati u transportu opasne robe, osnivanju radne grupe za transport opasne robe i nadzor nad primenom odredaba Zakona.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 137
Protiv: 125
137%
125%
0%

Ključne novine

DEFINIŠU SE NOVI USLOVI ZA TRANSPORT OPASNE ROBE

- Novi uslovi za obavljanje transporta opasne robe odnose se na drumski, železnički i rečni saobraćaju;

- Zakon se primenjuje na međunarodni transport koji prolazi kroz Srbiju i transport koji se u celini obavlja na teritoriji Srbije;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 111
Protiv: 127
111%
127%
0%

OBAVEZNA TRASA ZA PREVOZ OPASNE ROBE

- Izrada mreža obaveznih trasa za prevoz opasne robe drumom biće izrađena od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

- Obaveza lociranja i praćenje vozila od strane Ministarstva

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 115
Protiv: 131
115%
131%
0%

UVOĐENJE SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST

- Svi učesnici u transportu opasne robe u drumskom, železničkom i rečnom saboraćaju sa sedištem u Srbiji dužni su da angažuju savetnika za bezbednost;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 140
Protiv: 123
140%
123%
0%

DOZVOLJENA UPOTREBA STARIJIH VOZILA

- Zakon dozvoljava upotrebu prevoznih sredstava proizvedenih pre 1997. godine za transport opasne robe ali samo na teritoriji Srbije.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 109
Protiv: 130
109%
130%
0%

STROŽIJI USLOVI POTREBNI ZA TRANSPORT OPASNE ROBE

- Sva lica i vozila koja učestvuju u transportu opasne robe moraju da poseduju adekvatne sertifikate i da prođu odgovarajuću obuku;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 120
Protiv: 116
120%
116%
0%

MOGUĆNOST ZABRANE OBJAVLJANJA TRANSPORTA OPASNE ROBE

- Zakon predviđa mogućnost da se izrekne mera zabrane obavljanja transporta opasne robe u slučaju najtežih oblika kršenja odredaba Zakona;

- Prestaje sa radom Uprava za transport opasnog tereta.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 114
Protiv: 121
114%
121%
0%

Napomene

Nadležni za sprovođenje: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcja za civilno vazduhoplovstvo, Uprava carine i savetnici za bezbednost.

Stupanje na snagu: 01.01.2017. godine, osim odredaba koje obavezuju Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da izrade mrežu obaveznih trasa za prevoz opasne robe u drumskom saobraćaju i da izvrše lociranje i praćenje vozila koja prevoze opasnu robu koje će početi sa primenom 01.06.2019. godine.

Javne rasprave: Javna rasprava je održana u periodu od 13.11.2015. godine do 02.12.2015. godine. Javnu raspravu o Nacrtu zakona organizovana je u vidu prezentacija i konsultacija koje su održane u:
1) Novom Sadu 13.11.2015. godine;
2) Nišu 16.11.2015. godine;
3) Kraljevu 20.11.2015. godine i,
4) Beogradu 23.11.2015. godine.

Poslednji put ažurirano: 19.05.2022, 13:59