Otvoreni Parlament | Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, deo koji se odnosi na Pravosuđe, slobodu i bezbednost, u okviru koga je čl.80 – Jačanje institucija i vladavine prava

Predlaže se da se zakon donese po hitnom postupku zbog ispunjenja međunarodnih obaveza Republike Srbije preuzetih u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Predlagač: Vlada

Sre
23.11.2016
Uto
15.11.2016
Sre
09.11.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Sre
09.11.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač zakona ovim predlogom uređuje obrazovanje, organizaciju, nadležnost i ovlašćenja državnih organa i posebnih jedinica državnih organa radi otkrivanja, krivičnog gonjenja i suđenja za sledeća krivična dela:

Krivična dela organizovanog kriminala, krivično delo ubistva najviših državnh organa i delo oružane pobune, krivična dela protiv službene dužnosti i krivično delo davanja i primanja mita u vezi sa glasanjem, krivična dela protiv privrede, krivično delo terorizma i javno podsticanje na izvršenje terorističkih dela, zatim krivično delo vrbovanja i obučavanja za vršenje terorističkih dela, upotreba smrtonosne naprave, krivično delo uništenja i oštećenja nuklearnog objekta, finansiranje terorizma i terorističko udruživanje. Takođe, ovim zakonom su obuhvaćena i krivična dela protiv državnih organa i pravosuđa.

Zakon određuje da Tužilaštvo za organizovani kriminal, MUP Srbije, odeljenje Višeg suda u Beogradu za organizovani kiminal, posebno odeljenje Apelacionog suda u Beogradu za organizovani kriminal, Posebna pritvorska jedinica Okružnog zatvora u Beogradu imaju nadležnost za:

-krivična dela organizovanog kriminala, terorizma i dela ubistva predstavnika najviših državnih organa, krivični dela protiv službene dužnosti, krivična dela protiv privrede u slučaju da vrednost imovinske koristi prelazi 200 miliona dinara, odnosno vrednost javne nabavke iznosi preko 800 miliona dinara.

Dalje predlog zakona bliže uređuje obavezne nadležnosti i kapacitete svakog pojedinačnog državnog organa.

U slučaju sukoba nadležnosti između redovnih sudova za postupanje u predmetima navedenih krivičnih dela, za rešavanje će biti nadležan Vrhovni kasacioni sud.

Pritvor određen u krivičnom postupku za navedena krivična dela se izdržava u Posebnoj pritvorskoj jedinici Okružnog zatvora u Beogradu

Zakon propisuje i maksimalnu visinu plata za lica koja obavljaju poslove i zadatke u državnim organima koji imaju nadležnost prema ovom zakonu. Dakle, predlaže se da lica zaposlena u državni organima imaju pravo na platu koja ne može biti veća od dvostrukog iznosa plate koju bi ostvarila lica zaposlena u Tužilaštvu za organizovani kriminal, Višem sudu u Beogradu, Apelacionom sudu u Beogradu, ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove i Okružnom zatvoru u Beogradu. Takođe, predlaže se i pravo na staž osiguranja sa uvećanim trajanjem, pa tako će se 12 meseci provedenih na radu u posebnim odeljenjima sudova/Tužilaštvu računati kao 16 meseci staža.

U pogledu nadležnosti državnih organa u suzbijanju korupcije, uvodi se nadležnost za:
posebna odeljenja viših javnih tužilaštava za suzbijanje korupcije;
Ministarstvo unutrašnjih poslova – organizaciona jedinica nadležna za suzbijanje korupcije;
posebna odeljenja viših sudova za suzbijanje korupcije

Predlagač zakona navodi i mogućnost obrazovanja službe finansijske forenzike u okviru Tužilaštva za organizovani kriminal i posebnih odeljenjima viših javnih tužilaštava. Finansijski forenzičar je, prema predlogu zakona, lice koje pomaže javnom tužiocu u analizi tokova novca i finansijskih transakcija u cilju krivičnog gonjenja. Predviđa se da to mora biti državni službenik koji poseduje posebna stručna znanja iz oblasti finansija, računovodstva, revizije, bankarskog, berzanskog i privrednog poslovanja, a koji je završio i specijalizovanu obuku u Pravosudnoj akademiji iz oblasti krivičnog prava.

Predlogom zakona se uvodi obaveza saradnje državnih organa i to na način da sledeći državni organi moraju odrediti najmanje jednog službenika za vezu koji će raditi na ostvarivanju saradnje i efikasnoj dostavi.

U Tužilaštvu za organizovani kriminal i posebnim odeljenjima viših javnih tužilaštava za suzbijanje korupcije mogu se formirati udarne grupe, sa ciljem da rade na otkrivanju i gonjenju krivičnih dela koja su predmet rada udarne grupe.

Predviđaju se i bezbednosne provere lica koja vrše funkciju, odnosno obavljaju poslove i zadatke u državnim organima i posebnim organizacionim
jedinicama koje su zadužene za krivična dela iz ovog zakona. Nadležnost za sprovođenje provera ima Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativna agencija, u svrhu utvrđivanja postojanja smetnji sa stanovišta bezbednosti Republike Srbije.

Sva lica koja izvršavaju poslove i zadatke u okviru nadležnosti državnih organa u suzbijanju krivičnih dela koja su nabrojana ovim zakonom dužna su da podatke i saznanja do kojih dođu prilikom obavljanja tih poslova i zadataka čuvaju kao tajne podatke. Istovremeno, navodi se da bez odobrenja nadležnog javnog tužioca, ne mogu se javno iznositi podaci iz predistražnog postupka i istrage u postupcima za krivična dela koja su predmet ovog zakona.

Predlagač zakona navodi da će se podzakonski akti predviđeni ovim zakonom doneti do dana početka primene zakona (mart 2018).

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 103
Protiv: 124
103%
124%
0%

Ključne novine

PRIMENA ZAKONA SAMO ZA NAJTEŽA KRIVIČNA DELA

- Određuju se posebna krivična dela i nadležni državni organi za postupke u kojima se radi o pobrojanim krivičnim delima;
- U slučaju sukoba nadležnosti, nadležan je Vrhovni kasacioni sud;
- Pritvor određen u krivičnom postupku za navedena krivična dela se izdržava u Posebnoj pritvorskoj jedinici Okružnog zatvora u Beogradu;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 105
Protiv: 132
105%
132%
0%

UVOĐENJE SLUŽBE FINANSIJSKE FORENZIKE U SASTAV TUŽILAŠTVA

- Mogućnost obrazovanja službe finansijske forenzike u okviru Tužilaštva za organizovani kriminal i posebnih odeljenjima viših javnih tužilaštava

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 105
Protiv: 140
105%
140%
0%

BOLJA I JAČA SARADNJA DRŽAVNIH ORGANA RADI SUSBIJANJA KRIVIČNIH DELA

- Uvodi se obaveza saradnje državnih organa – imenovanje službenika za vezu

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 112
Protiv: 134
112%
134%
0%

POSEBNI USLOVI ZA ZAPOSLENE KOJI RADE NA SUZBIJANJU USKOG KRUGA KRIVIČNIH DELA

- Pravo na staž osiguranja sa uvećanim trajanjem za zaposlene u organima na koje se odnosi zakon (12 meseci se vodi kao 16) i,
- Uvode se bezbednosne provere lica koja vrše funkciju, odnosno obavljaju poslove i zadatke u državnim organima i posebnim organizacionim jedinicama koje su zadužene za krivična dela iz ovog zakona.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 128
Protiv: 121
128%
121%
0%

Poslednji put ažurirano: 15.01.2022, 18:25