Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.11.2016.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 114 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 109 narodnih poslanika i da postoje uslove za nastavak današnjeg rada.
Obaveštavamo vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Žarko Obradović, Zoran Radojičić i Marko Đurišić.
Nastavljamo pretres u pojedinostima Treće tačke dnevnog reda Predloga zakona o organizaciji nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo, Boško Obradović, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević, mr. Ivan Kostić i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč?
Reč ima Boško Obradović. Izvolite.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodi poslanici, pomaže Bog svima, u našem amandmanu na član 7. Predloga zakona, želeli smo da preciziramo određene stvari koje bi bile od velikog značaja što se tiče stručnih kvalifikacija onih koji treba da se bave ovim zaista odgovornim poslom u suzbijanju kriminala, korupcije i terorizma.
Ovde jasno kaže u obrazloženju da predloženim amandmanom bi se postiglo da Visoki savet sudstva preuzme odgovornost, da bude garant kvaliteta stručnosti i sposobnosti izabranih sudija. Takođe, postiglo bi se da sudije koje će suditi za krivična dela organizovanog kriminala i korupcije zaista poseduju neophodna znanja u ovoj problematici, te da su upoznati sa načinima kojim se međunarodna zajednica bori protiv navedenih problema i najaktuelnijih međunarodnih stavova vezanih za ovu problematiku.
Dakle, šta smo mi zapravo želeli ovim amandmanom? Želeli smo da preciziramo način izbora sudija, da povećamo njihovu kompetentnost za bavljenje ovako složenim pitanjima, jer nema sumnje da mi imamo problem u toj sferi našega sudstva, koje evo, kao što vidimo godinama unazad, ne donosi pravosnažne presude i ne rešava najkrupnije slučajeve kriminala, korupcije i onoga što je, dakle rak rana ovog društva.
Dakle, šta je po vašem mišljenju, gospođo ministarka, uopšte problem našeg sudstva? Da li je korumpiranost, da li je nekompetentnost? Zbog čega nismo mogli kroz postojeći sudski sistem da sprovedemo sve ovo što vi sada želite da rešite posebnim specijalizovanim sudskim instancama. Znate, da smo mi iz Dveri malo osetljivi na te sve veće brojeve specijalizovanih sudova, za ratne zločine, za ovo, za ono, jednostavno, previše je specijalizovanih sudova. Morate mi najpre odgovorite šta je problem sa postojećim sudskim sistemom, pa smo prisiljeni da idemo na ovu specijalizaciju sudova.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem. Reč ima ministarka Nela Kuburović. Izvolite.

Nela Kuburović

Zahvaljujem.
Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, mislim da treba da se držimo amandman, a pitanje koje probleme ima pravosuđe srpsko, možemo da pričamo nekom drugom prilikom.
Kada je reč o amandmanu koji ste predložili na član 7. i tražite da Visoki savet sudstva daje mišljenje kada je u pitanju raspoređivanje sudija i određivanje predsednika posebnog odeljenja, moram da vam kažem da Zakon o sudijama i Zakon o uređenju sudova isključivo propisuje nadležnost predsednika suda, koji su to poslovi sudske uprave, koji pre svega podrazumevaju raspoređivanje sudija u odgovarajuće odeljenje. Što znači da predsednik suda svojim godišnjim rasporedom utvrđuje koji će sudija u kom odeljenju da postupa, pa kar to bilo i posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu, koje će se baviti poslovima organizovanog kriminala. Takođe, moram da istaknem da ovde nije reč ni o kakvom specijalizovanom sudu, već je samo reč o posebnom odeljenju u okviru Višeg suda u Beogradu.
Što se tiče vašeg predloga koji se odnosi na kriterijume koje sudija mora da ispuni smatram da objavljivanje radova u domaćim i inostranim časopisima nikako ne može da bude odlučujući kriterijum na osnovu koga će se odrediti da li jedan sudija poseduje dovoljno znanja ili ne da bi postupao u predmetima organizovanog kriminala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović.
...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Sa kolegom Boškom Obradovićem politički prilično ne slažem, ali podržavam ovaj amandman. Amandman sam predložio, jedan drugi, za koji je Odbor odlučio da je neustavan iz potpuno nejasnih razloga. Tražio sam da Visoki savet sudstva postavlja predsednika i sudiju u Specijalnom sudu. Ovo što traži kolega Obradović to je da bude mišljenje Visokog saveta sudstva.
Mislim da vi ne ulazite u suštinu i da stvarno ne želite da se napravi neka reforma. Zakon je generalno dobar, ali smo uočili nedostatke u primeni tog zakona. Jedan od nedostataka je u tome da predsednik Višeg suda u Beogradu je bog koji odlučuje ko će biti u Specijalnom sudu i ko će imati samim tim i duplo veću platu nego bilo koji sudija višeg suda. Pošto on sam odlučuje o tome, to je njegovo diskreciono pravo i to nije dobro. Dakle, predsednik Višeg suda može da odluči ko je u Specijalnom sudu. Specijalni sud i te kako specijalan iako se zvao posebno odeljenje, on je vrlo važan i vrlo je važno ko su sudije u tom odeljenju.
Zato mi svi iz opozicije tražimo da Visoki savet sudstva ima ulogu u tome. Vi kažete - to ne može po zakonu. Član 52. Zakon o uređenju sudova kaže – predsednik suda predstavlja sud, rukovodi sudskom upravom i odgovoran je za pravilan i blagovremeni rad suda. To ne znači da ne može Visoki savet sudstva da daje mišljenje prilikom određivanja sudija u posebnom odeljenju i prilikom izbora predsednika tog posebnog odeljenja.
Dakle, ako hoćemo da sprečimo i korupciju, ako hoćemo da sprečimo da sudije u Specijalnom sudu budu ucenjene, pa ovog puta i od strane predsednika Višeg suda, onda treba da uvedemo mogućnost da se Visoki savet sudstva izjašnjava o tome. I zašto vi bežite da se Visoki savet sudstva, koji je najviši organ sudske vlasti, izjasni o tome ko bi bile sudije i predsednik Specijalnog suda, odnosno Posebnog odeljenja?
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministarka Nela Kuburović. Izvolite.

Nela Kuburović

Zahvaljujem.
Pre svega, Visoki savet sudstva nije najviši organ sudske vlasti. Najviši organ sudske vlasti je Vrhovni kasacioni sud.
Mislim da ste imali priliku, ukoliko smatrate da Visoki savet sudstva ili raniji Visoki savet pravosuđa treba da određuje ko će da postupi u posebnom odeljenju, sasvim dovoljno vremena da izmenite zakon, ali očigledno tada vam to nije predstavljalo problem da predsednik Višeg suda, odnosno Okružnog suda u Beogradu određuje ko će da postupa o posebnom odeljenju.
Još jednom ukazujem da Visoki savet sudstva apsolutno nema nikakvu nadležnost, kada je u pitanju raspoređivanje sudija u bilo kom odeljenju. Jedina mogućnost ukoliko neko od sudija nije zadovoljan godišnjim rasporedom je da uloži prigovor neposredno višem sudu, u ovom slučaju to je Apelacioni sud u Beogradu i na taj način jedino je moguće da se govori o rasporedu i određivanju godišnjeg rasporeda sudija, što znači da je nadležnost Visokog saveta sudstva apsolutno isključena kada je reč o ovoj oblasti.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
(Nenad Konstantinović, s mesta: Replika.)
Nemate mogućnost za repliku. Dobili ste odgovor na pitanje koje ste postavljali, ali naravno možete da se javite po amandmanu, ali pre vas narodni poslanik Đorđe Komlenski. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.
Naravno da ovaj amandman treba odbiti, jer nije u skladu sa Ustavom i zakonodavno-pravnim sistemom i gospođa ministar je to vrlo jasno obrazložila i mislim da je to potpuno dovoljno objašnjenje zašto ovaj amandman nije u skladu sa važećim propisima.
Moram da se osvrnem samo na nešto drugo. Ja stvarno molim kolege da vode računa kada koriste termine – ucenjeni, niko nije Bog itd, jer šalju jako ružnu poruku građanima Srbije kada je u pitanju pravosuđe. Onda se posle toga čudimo zašto, slušajući iz ovog doma takve komentare prema pravosuđu, doživljavamo da građani Srbije imaju, uslovno rečeno, negativan utisak o radu samog pravosuđa.
Predsednik suda nije Bog. On je čovek kojeg je postavio VSS u određenoj proceduri, predložio da radi svoj posao jasno definisan i na neki način čak mešanje VSS u određivanje rukovodioca posebnih odeljenja na neki način bih bilo aboliranje od odgovornosti predsednika suda za rad onih sudija koje je on odredio i postavio da rade u posebnim odeljenjima koja se formulišu.
Prema tome, hvala, i molim kolege da vode računa o komentarima kada je pravosuđe u pitanju. Na ovaj način vređaju ljude koji rade i u pravosuđu, a samim tim unose i nemir kod građana bez ikakvog razloga. Hvala.