Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Sre
28.06.2017

Predlog akta

[pdf] 

Sre
28.06.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlagač zakona predviđa dopunu Zakona kojom se ustanovljava ograničenje površine obradivog poljoprivrednog zemljišta koje u svojini može imati fizičko lice (300ha), preduzetnik (750 ha) i pravno lice (1500 ha). Stupanje navedene odredbe na snagu ne utiče na pravo svojine onih lica koji su ranije stekli obradivo zemljište u površini većoj od one koja je Predlogom dozvoljena.

Predlogom zakona je predviđeno da se pravnim poslom može steći najviše pola hektara poljoprivrednog zemljišta, s tim da su dopušteni izuzeci od ovog pravila. Pa je tako propisano da bi prekoračio pomenuto ograničenje, potrebno je da lice ima:

1. Registrovano poljoprivredno gazdinstvo (tokom najmanje tri godine u slučaju pravnog lica)
2. Prebivalište u Srbiji najmanje 10 godina za fizička lica/preduzetnike
3. Prebivalište/ sedište udaljeno najviše 50 km od poljoprivrenog zemljišta odnosno 100 km u brdsko-planinskim područjima
4. Posedovanje odobrenja nadležnog organa

Odobrenje za kupovinu više od pola hektara poljoprivrednog zemljišta izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave. Kada komisija utvrdi da su ispunjeni gorenavedeni uslovi, nadležni organ izdaje odobrenje u formi rešenja koje je konačno. Ugovor o kupoprodaji može biti potvrđen samo uz postojanje pomenutog odobrenja.

Predlogom je predviđena i dopuna Zakona kojom se nabrajaju lica koja imaju pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi van građevinskog područja. Pa tako ovo parvo imaju: suvlasnik, fizičko lice/preduzetnik/pravno lice vlasnici poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje se prodaje kao i Republika Srbija. To znači da je vlasnik koji namerava da proda poljoprivredno zemljište obavezan da ga prethodno ponudi navedenim licima koja su dužna da se u roku od 15 dana izjasne o ponudi. Ukoliko pravo preče kupovine imaju lica istog stepena prioriteta, pravo će ostvariti ono lice čije se zemljište pretežnim delom graniči sa zemljištem koje se prodaje, a ako je više takvih vlasnika, prednost će imati onaj čije zemljište ima najveću površinu.

Predlogom je predviđena i izmena Zakona kojom se predviđa da se poljoprivredno zemljište u državnoj svojini ne može otuđiti ni pod kakvim uslovima.

Predlagač zakona ističe potrebu za izmenama i dopunama Zakona iz razloga što od 01.09.2017. godine sticanje svojine na poljoprivrednom zemljištu biće izjednačeno za domaće državljane i za državljane Evropske Unije. Takođe, predlagač navodi da u Evropi postoje različiti uslovi za sticanje svojine nad zemljištem koji važe kako za domaće tako i za strane državljane, a koji su u funkciji zaštite domaćih poljoprivrednika. Usvajanjem predviđenih izmena i dopuna Zakona ne bi došlo do diskriminisanja državljana Evropske Unije.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 69
Protiv: 62
69%
62%
0%

Ključne novine

OGRANIČAVANJE KOLIČINE ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU

- Maksimalna površina obradivog poljoprivrednog zemljišta koju lica mogu imati u vlasništvu ograničava se na 300 ha za fizičko lice, 750 ha za preduzetnika i 1500 ha za pravno lice

- Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini ne može otuđiti ni pod kakvim uslovima

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 53
Protiv: 55
53%
55%
0%

NOVI USLOVI STICANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVO

- Pravnim poslom ne može se steći više od pola hektara poljoprivrednog zemljišta, osim po odobrenju nadležnog organa

- Pravo preče kupovine ustanovljava se u korist suvlasnika, fizičkog lica/preduzetnika/pravnog lice vlasnika poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje se prodaje kao i Republike Srbije

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 42
Protiv: 55
42%
55%
0%

Poslednji put ažurirano: 16.01.2021, 23:30