Otvoreni Parlament | Zakon o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Tip akta: Zakon

Oblast: Poljoprivreda

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Radi ispunjenja međunarodnih obaveza i usklađivanja propisa sa propisima Evropske Unije.
Naime, Predlogom zakona vrši se usklađivanje sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njenih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, kojima je urađeno da će po stupanju na snagu ovog Sporazuma, Republika Srbija da dopusti državljanima Evropske Unije da stiču svojinu nad nepokretnostima u Srbiji uz celishodu i potpunu primenu postojećih postupaka.
U periosu od četiri godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma Srbija će postepeno usklađivati svoje zakonodavstvo koje se odnosi nad sticanje svojine nad nepokretnostima u Srbiji kako bi državljanima članica Evropske Unije obezbedila isti tretman kao i svojim državljanima.
Navedena odredba počinje da se primenjuje od 1.9.2017.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Imajući u vidu da 01.09.2017. godine počinje da se primenjuje odredba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) kojom se Srbija obavezala da će osigurati državljanima članica EU isti tretman kao i državljanima Srbije prilikom sticanja prava svojine na nepokretnostima, predložnim izmenema i dopunama Zakona uređuju se uslovi za promet poljoprivrednog zemljišta kako bi se omogućilo državljanima članica EU sticanje prava svojine na poljoprivrednom zemljištu.

Kako u skladu sa važećim zakonskim rešenjem strana pravna/fizička lica ne mogu biti vlasnici poljoprivrednog zemljišta, predlagač zakona predlaže dopunu kojom se državljanima članica EU omogućava sticanje prava svojine na poljoprivrednom zemljištu . Predloženim dopunama zakona predviđeno je da državljanin članice EU može steći poljoprivredno zemljište pravnim poslom uz ili bez naknade i to pod uslovom da:
- je najmanje 10 godina stalno nastanjen u opštini/gradu u kojoj se vrši promet predmetnog zamljišta;
- najmanje 3 godine obrađuje zemljište koje namerava da kupi;
- najmanje 10 godina neprekidno ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu, i to kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
- ima u svojini mehanizaciju i opremu za obavljanje poljoprivredne proizvodnje.

Pri tome zemljište može biti isključivo poljoprivredno zemljište u privatnoj pod uslovom da se ne radi o poljoprivrednom zemljištu koje je posebnim propisom određeno kao građevinsko; zaštićenom prirodnom dobru niti zemljištu u blizini vojnih objekata. Tokom procesa usvajanja zakona dodata je odredba koja zabranjuje otuđenje poljoprivrednog zemljišta, u privatnoj svojini, koje se nalazi na udaljenosti do 10 km od granice Srbije.

U slučaju da je ugovor o prometu zemljišta zaključen a da nisu ispunjeni svi gorenavedeni uslovi, smatraće se ništavim.

Državljanin članice EU, u skladu sa predlogom, može steći najviše 2 ha poljoprivrednog zemljišta, osim u slučaju da mu se predmetno zemljište vraća u postupku restitucije, kada navedeno ograničenje ne važi.

Takođe,predlogom je propisano da Republika Srbija ima pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini koje je predmet pravnog posla, pri čemu pravo preče kupovine odobrava Vlada.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 197
Protiv: 215
197%
215%
0%

Ključne novine

OMOGUĆAVANJE KUPOVINE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA DRŽAVLJANIMA EU

- Državljani EU mogu steći pravo svojine na najviše 2 hektara poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini pod strogo propisanim uslovima

- Pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini, u slučaju prodaje državljanima EU, ustanovljeno je u korist Republike Srbije

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 187
Protiv: 203
187%
203%
0%

Poslednji put ažurirano: 28.05.2024, 11:10