Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Predlaže se donošenje Zakona po hitnom postupku budući da bi njegovo nedonošenje po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa državne uprave i drugih državnih organa na koje se odnosi. Naime, donošenje Zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, koje je predloženo po hitnom postupku, zahteva istovremeno usklađivanje odredaba Zakona o državnim službenicima sa novom organizacionom formom u sistemu
stručnog usavršavanja u javnoj upravi, odnosno inoviranje materijalnih elemenata stručnog usavršavanja državnih službenika radi omogućavanja implementacije tog režima i u sistemu državne uprave. Ovo tim pre što se programi stručnog usavršavanja, prema predloženom, donose na godišnjem nivou, te je neophodno uskladiti proces donošenje ovih programa sa procesom budžetskog planiranja i utvrđivanja.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Predlagač uvodi niz novih odredbi koje se odnose na stručno usavršavanje zaposlenih u državnoj upravi, vrste i načine sprovođenja usavršavanja.

Predlaže se da službenici koji su u radnom odnosu na neodređeno vreme u organu državne uprave prema posebnom propisu, može biti preuzet bez konkursa u državni organ, ako se o tome sporazumeju rukovodioci koji rukovode navedenim organima, pod uslovom da službenik na to pristane. Predlogom zakona se precizira u kojim slučajevima postoji potreba za stručnim usavršavanjem službenika.

Prema Predlogu izmena i dopuna zakona, navedeno je da se stručno usavršavanje državnih službenika zasniva na programima kojima se određuju oblici i sadržina stručnog usavršavanja i visina sredstava za stručno usavršavanje.
Programi stručnog usavršavanja, prema ovim izmenama i dopunama, jesu:
1) Opšti program obuke;
2) Program obuke rukovodilaca;
3) posebni programi obuke u skladu sa specifičnim potrebama iz delokruga i nadležnosti državnih organa.

Sredstva za sprovođenje programa stručnog usavršavanja obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Pod opštim programom obuke se podrazumeva obezbeđivanje podizanja nivoa znanja i veština za obavljanje poslova u državnim organima i sastoji se od dva dela:

- Uvodnog programa obuke koji je namenjen službenika koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, kao i radi pripreme za polaganje državnog stručnog ispita.

- Programa kontinuiranog stručnog usavršavanja državnih službenika u državnim organima koji obuhvata opšte i posebne teme iz nadležnosti državnih organa, praktična znanja i veštine koje su zajedničke ili odlikuju većinu korisnika.

Predlogom je obuhvaćen i program obuke rukovodilaca koji ima za cilj usavršavanje državnih službenika koji se pripremaju ili se već nalaze na rukovodećim radnim mestima.

Posebni programi obuke pripremaju se i sprovode radi stručnog usavršavanja državnih službenika i zaposlenih u pojedinim državnim organima, a u skladu sa specifičnim potrebama iz njihovog delokruga i nadležnosti, odnosno potrebama vezanim za pojedina radna mesta, vrste poslova ili posebne grupe korisnika, kao i stručnog usavršavanja članova pregovaračkog tima i pregovaračkih grupa i drugih relevantnih grupa u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, odnosno potreba koje proizlaze iz tog procesa.

Zakon propisuje obavezne elemente programa stručnog usavršavanja, dok opšti program obuke i Program obuke rukovodilaca, za svaku godinu donosi Vlada, na predlog Nacionalne akademije, po prethodno pribavljenom mišljenju Visokog službeničkog saveta.

Oblici u kojima se organizuje i sprovodi program stručnog usavršavanja mogu biti predavanja, seminari, treninzi, radionice, okrugli stolovi, konferencije, stažiranja, koučing, mentorstvo, studijske posete, elektronsko učenje i drugo.

Program stručnog usavršavanja koji sprovodi Nacionalna akademija, po pravilu, realizuju predavači akreditovani u skladu sa programom selekcije, obuke i akreditacije predavača. Predavači mogu biti iz sastava zaposlenih u Nacionalnoj akademiji, pod uslovom da su prethodno akreditovani pod opštim uslovima akreditacije predavača.

Vlada, na predlog Nacionalne akademije, donosi akt kojim se bliže uređuje program selekcije, obuke, akreditacije i načina angažovanja predavača, mentora i kouča, iznos naknada za njihov rad, kao i oblik, način upisa i vođenja stalne liste predavača i drugih realizatora obuka.
Za sprovođenje posebnih programa obuke mogu se akreditovati lica koja ispune uslove u pogledu potrebnih kadrova, prostora, opreme i sredstava.

Nacionalna akademija vodi evidenciju programa stručnog usavršavanja u državnim organima u okviru centralne evidencije programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi.

Vrednovanje programa stručnog usavršavanja ostvaruje se naročito na osnovu godišnje ocene neposrednog rukovodioca o uticaju pohađanja obuka na unapređenje obavljanja posla, ocene polaznika o realizovanom programu, ocene realizatora programa i ocene Programskog saveta Nacionalne akademije.

Kriterijume i merila za vrednovanje programa stručnog usavršavanja utvrđuje Nacionalna akademija, u saradnji sa nadležnim organom za poslove upravljanja kadrovima u državnoj upravi, organom nadležnim u poslovima koordinacije u vezi sa procesom pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji, kao i odgovornim licima za poslove upravljanja kadrovima u državnim organima.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 43
Protiv: 50
43%
50%
0%

Ključne novine

SPROVOĐENJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH

Predlogom zakona se uvodi i bliže određuje sprovođenje stručnog usavršavanja zaposlenih u državnoj upravi

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 54
Protiv: 43
54%
43%
0%

PROMENA RADNOG MESTA BEZ KONKURSA

Državni službenici mogu da promene radno mesto, unutar državnih službi, i bez konkursa, uz saglasnost rukovodioca

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 47
Protiv: 43
47%
43%
0%

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH

Program stručnog usavršavanja zaposlenih se sastoji od opšteg programa obuke, programa obuke rukovodilaca i posebnih programa

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 51
Protiv: 45
51%
45%
0%

PROGRAM OBUKE RUKOVODILACA ZA SVAKU GODINU DONOSI VLADA SRBIJE

Opšti program obuke i Program obuke rukovodilaca za svaku godinu donosi Vlada Srbije, na predlog Nacionalne akademije za stručno usavršavanje zaposlenih u državnoj upravi

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 45
Protiv: 48
45%
48%
0%

ORGANIZACIJA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Oblici u kojima se organizuje i sprovodi program stručnog usavršavanja mogu biti predavanja, seminari, treninzi, radionice, okrugli stolovi, konferencije, stažiranja, koučing, mentorstvo, studijske posete, elektronsko učenje i drugo

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 49
Protiv: 45
49%
45%
0%

UREĐIVANJE PROGRAMA SELEKCIJE, OBUKE, AKREDITACIJE I NAČINA ANGAŽOVANJA PREDAVAČA, MENTORA

Vlada, na predlog Nacionalne akademije, donosi akt kojim se bliže uređuje program selekcije, obuke, akreditacije i načina angažovanja predavača, mentora

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 56
Protiv: 47
56%
47%
0%

CENTRALNA EVIDENCIJA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Nacionalna akademija vodi evidenciju programa stručnog usavršavanja u državnim organima u okviru centralne evidencije programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 43
Protiv: 46
43%
46%
0%

NACIONALNA AKADEMIJA UTVRĐUJE PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Kriterijume i merila za vrednovanje programa stručnog usavršavanja utvrđuje Nacionalna akademija

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 47
Protiv: 50
47%
50%
0%

Napomene

Konsultativni proces o tekstu zakona kojim se vrše izmene i dopune Zakona
o državnim službenicima započet je u toku pripreme predloga ovog zakona,
kada je radna verzija zakona – 12.12.2017. godine, data na uvid javnosti,
objavljivanjem na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.
Tom prilikom, Ministarstvo je pozvalo državne organe i druge imaoce javnih
ovlašćenja, kao i državne službenike i zaposlene u sitemu javne uprave,
stručnu javnost i ostale zainteresovane subjekte da se upoznaju sa radnom
verzijom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i
dostave svoje komentare, predloge i sugestije.
Nakon što je Posebna radna grupa pripremila tekst zakona i podnela izveštaj
o izršenom zadatku ministru državne uprave i lokalne samouprave, na
predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Odbor za pravni
sistem i državne organe doneo je Zaključak 05 broj: 011-3613/2017- 1 od 19.
aprila 2017. godine, kojim je određeno sprovođenje javne rasprave o Nacrtu
zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i utvrđen
Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o
državnim službenicima. Javna rasprava o tekstu zakona o izmenama i
dopunama Zakona o državnim službenicima sprovedena je od 24. aprila do
15. maja 2017. godine.

Poslednji put ažurirano: 25.05.2020, 22:58