Otvoreni Parlament | Zakon o elektronskoj upravi

Zakon o elektronskoj upravi

Sažetak

Zakonom o elektronskoj upravi uređuje se obavljanje poslova uprave državnih, pokrajinskih i lokalnih organa i organizacija,ustanova, javnih preduzeća, posebnih organa preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnih i fizičkih lica kojima su poverena javna ovlašćenja upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija.

Definisana su osnovna načela elektronske uprave, a to su načelo efikasnosti upravljanja opremom; načelo sigurnosti elektronske uprave i načelo zabrane diskriminacije, koja su propisana u cilju efikasnog i bezbednog upravljanja opremom u elektronskoj upravi, kao i jednakog pristupa uslugama elektronske uprave i ravnopravnosti ostvarivanja prava svima.

Zakonom je predviđeno da organi poslove elektronske uprave obavljaju preko Jedinstvene informaciono-komunikacione mreže elektronske uprave (Mreža) koja omogućava prenos podataka između organa. Mrežom upravlja Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu (Kancelarija) kojoj svaki organ podnosi zahtev za priključenje na mrežu, dok poslove koji se odnose na zaštitu od incidenata u okviru Mreže obavlja Centar za bezbednost informaciono-komunikacionih sistema republičkih organa (CERT).

Organi koji u svojoj oblasti delovanja vode registre, podatke i dokumenta u elektronskom obliku iz svojih registara razmenjuje preko Servisne magistrale organa, koja predstavlja centralizovanu softversko-hardverska platformu za integraciju i upravljanje elektronskim uslugama organa. U cilju međusobnog razmenjivanja podatkaka i dokumenta između organa, Kancelarija omogućava organu korišćenje Servisne magistrale

Kako bi se omogućilo funkcionisanje elektronske uprave, Zakonom je predviđeno da organi uspostavljaju i vode registre i evidencije u elektronskom obliku. U tom cilju, organ prikuplja, obrađuje i čuva podatke u registrima i evidencijama u elektronskom obliku, a u papirnom obliku samo ako je to posebnim zakonom predviđeno. Pri tome, registri i evidencije u elektronskom obliku, kao i nalozi za elektronsku komunikaciju, mogu se nalaziti samo u Republici Srbiji, a samo izuzetno nalozi za elektronsku komunikaciju organa koji obavljaju delatnost izvan Srbije, uz propisane mere bezbednosti, mogu se nalaziti van Srbije.


Kada preuzima podatke iz registara i evidencija u elektronskom obliku, organ to čini bez dodatnih provera osim ukoliko postoji sumnja u tačnost tih podataka. U tom slučaju, proveru vrši organ koji je nadležan za njihovo vođenje i za to vreme podatak označava statusom „Podatak je u statusu provere”. Kada su označeni ovim statusom, podaci se ne preuzimaju.


Zakonom je predviđeno da se uvid u podatke i njihovo preuzimanje vrši preko Servisne magistrale organa i to na osnovu jedinstvenih šifarnika i jedinstvenih identifikatora korisnika usluge elektronske uprave čije podatke organ u okviru svojih nadležnosti obrađuje.

Na osnovu jedinstvenih identifikatora moguće je uporediti podatke o korisnicima (JMBG, jedinstveni obrazovni broj, jedinstveni broj koji dodeljuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, lični broj osiguranika, matični broj i PIB). Organ koji je za potrebe uspostavljanja svog registra pribavio određene podatke, dužan je da iste (najkasnije u roku od 3 dana) dostavi i drugom organu kome su oni neophodni za vođenje registra iz njegove nadležnosti.

Prilikom svakog pristupa i uvida u elektronske dokumente i podatke iz svoje nadležnosti, obavezno se evidentiraju: identitet ovlašćenog lica (JMBG i lično ime) , vreme pristupa i skup podataka kojima se pristupilo.

Kako bi se obezbedila zaštita podataka i elektronskih dokumenata, ona se pribavljaju i ustupaju u okviru Mreže ili na drugi bezbedan način preko Servisne magistrale organa.

Pored toga, posebna zaštita predviđena je za podatke i elektronska dokumenta koji se iznose iz Srbije. Naime, iznošenje se može obavljati samo ako je obezbeđen određeni stepen zaštite u zemljama, odnosno međunarodnim organizacijama, u koje se iznose i koji ne može biti manji od stepena zaštite koji je obezbeđen u Srbiji.

U cilju obezbeđivanja interoperabilnosti registara i evidencija u elektronskom obliku Zakonom je predviđeno uspostavljanje i vođenje Metaregistra - jedinstvenog javnog elektronskog registara o svim elektronskim registrima uspostavljenim u Srbiji. On sadrži osnovne podatke o registrima i evidencijama u elektronskom obliku, osnov njihovog uspostavljanja, vrstu podataka koji se prikupljaju, mogućnost ustupanja/pribavljanja podataka i organe koji im pristupaju, pravni osnov za ustupanje odnosno pribavljanje podataka, opis procesa unosa podataka u registar i pregled načina i uslova korišćenja podataka.


Komunikacija organa sa drugim organima i i korisnicima usluga elektronske uprave putem jedinstvenog naloga elektronske pošte ovlašćenog službenog lica, kome se obezbeđuje i Jedinstven elektronski sandučić (elektronski poštanski sandučić korisnika za prijem svih elektronskih dokumenata u elektronskoj upravi).

Korišćenje usluga elektronske uprave moguće je za fizičko i pravno lice koje se za to registruje.Otvaranje naloga korisniku usluge elektronske uprave u nadležnosti je Kancelarije, koja mu, nakon registracije, obezbeđuje i korišćenje Jedinstvenog elektronskog sandučića.


Zakonom je predviđeno da Portal eUprave bude jedinstvena pristupna tačka elektronskoj upravi svih organa. Prilikom pružanja usluga elektronske uprave na Portalu eUprava vodi se evidencija o korisnicima usluga elektronske uprave i evidencija o pristupu sistemu i korišćenju servisa.


Organ preko Portala eUprava može da objavljuje usluge elektronske uprave, upravlja pravima pristupa ovlašćenih službenih lica objavljenim uslugama elektronske uprave, poučava korisnika usluga elektronske uprave o načinu ostvarivanja prava; prima elektronske podneske za priznavanje prava ili drugo postupanje o upravnoj stvari; obaveštava korisnika o preduzetim radnjama i donetim pravnim aktima, odnosno o statusu predmeta u postupku; naplaćuje takse, naknade i druge troškove;razmenjuje podatke preko Servisne magistrale organa; prati statistiku korišćenja usluga elektronske uprave.
Takođe, organ na Portalu eUprava može uspostaviti elektronsko jedinstveno upravno mesto, (softversko rešenje koje omogućava, na jednom mestu, elektronsko upravno postupanje jednog ili više organa radi ostvarivanja jednog ili više prava). Jedinstveno upravno mesto omogućava građanima, da u slučajevima kada je u nekoj upravnoj stvari potrebno postupanje više organa, umesto obraćanja većem broju organa radi ostvarivanja više prava, podnesu samo jedan zahtev jednom od organa nadležnih za postupanje.


Preko portala eUprava, korisniku je omogućeno da ostvaruje svoja prava i ispunjava obaveze, podnosi elektronske podneske i komunicira sa organom, prima obaveštenja o preduzetim radnjama i donetim aktima nadležnih organa i prati status svog predmeta, prima akte nadležnih organa u Jedinstveni elektronski sandučići sl. Takođe, korisniku usluge elektronske uprave organ omogućava plaćanje takse i usluge elektronske uprave na Portalu eUprava .


Zakonom je uređena ponovna upotreba podataka, te je određeno da svako ima pravo na ponovnu upotrebu podataka u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

Kako bi se ostvarilo pravo na ponovnu upotrebu podataka podnosi se zahtev organu koji raspolaže tim podacima, u kome se obavezno navodi svrha ponovne upotrebe traženih podataka. Zakonom su precizirani razlozi zbog kojih organ može odbiti zahtev za ponovnu upotrebu. Na postupak ostvarivanja prava na ponovnu upotrebu shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje postupak ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.


Propisano je da ponovnu upotrebu podataka organ omogućava u mašinski čitljivom obliku i otvorenom obliku u skladu sa slobodnom licencom, koja omogućava slobodnu ponovnu upotrebu, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, koje uključuju umnožavanje, distribuciju, stavljanje na raspolaganje trećim licima, prilagođavanje i povezivanje sa drugim podacima i dr. Pri tome, slobodna licenca obavezuje na upućivanje na izvor podataka, uključujući naziv organa koji je podatke učinio dostupnim za ponovnu upotrebu, datum preuzimanja, adresu na kojoj se podaci mogu preuzeti, kao i jasnu oznaku svih izmena, uređivanja ili novog dizajna preuzetih podataka.


Portal otvorenih podataka (data.gov.rs) je portal na kome su svi organi obavezni da objavljuju otvorene podatke iz svog delokruga i to na način koji omogućava njihovo lako pretraživanje i ponovnu upotrebu. Pristup podacima dostupnim na Portalu ne naplaćuje se.


Pored obaveze objavljivanja podataka na Portalu otvorenih podataka, organi su dužni i da izrade i održavaju veb prezentaciju koja mora biti redovno ažurirana i dostupna i putem mobilnog uređaja.

Zakonom je predviđeno osnivanje Državnog centra za upravljanje i čuvanje podataka u čijoj je nadležnosti obezbeđenje neprekidnog funkcionisanja usluga elektronske uprave, skladištenja i čuvanja podataka iz registara.

Zakonom su precizirana pravila elektronskog upravnog postupanja koje obuhvata: uspostavljanje elektronskog upravnog postupanja organa, uslove za pribavljanje i ustupanje podataka i dokumenata, autentikaciju i autorizaciju korisnika, obaveze organa u komunikaciji organa sa korisnicima u elektronskom upravnom postupanju. Precizno je utvrđeno i pitanje elektornog podneska, njegovog prijema, kao i način elektronskog dostavljanja.

Kaznenim odredbama propisana je prekršajna odgovornost glavnog administratora veb portala, administratora organa na veb portalu, odgovornog lica u organu koje je ovlašćeno za vođenje elektronskih registara i odgovornog lica u organu, ukoliko postupaju suprotno određenim odredbama Zakona.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 94
Protiv: 130
94%
130%
0%
Poslednji put ažurirano: 23.10.2021, 22:27