Otvoreni Parlament | Zakon o udžbenicima

Zakon o udžbenicima

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Predlažemo da se navedeni zakon uputi Narodnoj skupštini radi donošenja po
hitnom postupku, jer bi nedonošenje ovog zakona po hitnom postupku moglo da
prouzrokuje štetne posledice za rad organa i organizacija.
Imajući u vidu da je donet novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
(„Službeni glasnik RS”, broj 88/17), koji je predvideo nova rešenja kada je u pitanju
nastavni plan i program, odnosno plan i program nastave i učenja, da su doneti
planovi i programi nastave i učenja za prvi i peti razred osnovne škole i da su
planirani digitalni udžbenici u skladu sa zahtevima savremene prakse, potrebno je da
se preduzme niz prethodnih radnji i mera kada je u pitanju obezbeđivanje
blagovremene primene rešenja utvrđenih navedenim zakonom i njegovu
implementaciju u narednoj školskoj godini.
Predlažemo da se Zakon o udžbenicima usvoji po hitnom postupku kako bi se
sprečile štetne posledice za izdavače udžbenika (javni izdavač, preduzetnik ili drugo
pravno lice koje je registrovano za izdavačku delatnost) i ustanove (Zavod za
unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i ustanove obrazovanja i vaspitanja), kao i za
učenike, koje će nastupiti ukoliko se Zakon o udžbenicima ne usvoji po hitnom
postupku.
U situaciji kada su u pripremi novi planovi i programi nastave i učenja i za naredne
razrede osnovne i srednje škole u skladu sa navedenim zakonom, da na tržištu nema
odgovarajućih udžbenika i da se uvode digitalni udžbenici, neophodno je da se u što
kraćem roku donese novi Zakon o udžbenicima i odgovarajući podzakonski akti, kako
bi se pokrenule efikasnije procedure za odobravanje novih udžbenika koji su podrška
donetim planovima i programima nastave i učenja, posebno ogledima, kao i svi
niskotiražni udžbenici i da bi se svi zainteresovani organi i organizacije: izdavači
udžbenika (javni izdavač, preduzetnik ili drugo pravno lice koje je registrovano za
izdavačku delatnost) i ustanove (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i
ustanove obrazovaanja i vaspitanja) u što kraćem roku, bez štetnih posledica koje bi
mogle da nastupe produžavanjem rokova, prilagodili zahtevima za obezbeđivanje
udžbenika (priprema rukopisa, ocena kvaliteta, odobravanje i izbor udžbenika) u
uslovima ekonomičnijeg postupka i optimalnim rokovima za postupanje.
Osim štetnih posledica za rad organa i organizacija, posledice bi mogle da nastupe i
kada je u pitanju kvalitet sticanje obrazovanja učenika, ukoliko blagovremeno ne
dobiju nove udžbenike, odobrene kao osnovno nastavno sredstvo koje se koristi u
obrazovno-vaspitnom radu u školi, čiji su sadržaji usklađeni sa novim planom i
programom nastave i učenja.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Predlogom zakona predviđeno je ukidanje cenzusa od 5% za uvrštavanje udžbenika u katalog udžbenika. Kako je u važećem Zakonu predviđeno da udžbenik iz istog predmeta i za isti razred morao da bude izabran od strane škola koje pohađa najmanje 5% te generacije kako bi bio uvršten u Katalog udžbenika, predlagač zakona smatra da će ukidanje ovog procenta tržište udžbenika učiniti liberalnijim.
Pored toga, predviđeno je osnivanje Centra za niskotiražne udžbenike radi obezbeđivanja dostupnosti niskotiražnih udžbenika. U tom smislu, Zakonom je predviđena obaveza izdavača da izaberu da li će sami izdavati niskotiražne udžbenike ili će 2% ostvarenih neto prihoda od prodatih udžbenika u prethodnoj kalendarskoj godini plaćati fondu za niskotiražne udžbenike. Zavod za udžbenike obavezan je da formira Centar za niskotiražne udžbenike, za čije izdavanje koristi novac iz fonda u koji uplaćuju izdavači. Ovo bi trebalo da reši problem udžbenika na jezicima nacionalnih manjina, ali i udžbenika prilagođenih slabovidoj deci, kao i literaturu za srednje stručne škole koju izdavači, zbog malog broja primeraka, ne žele da štampaju.
Novinu predstavlja i odredba da za školsku godinu u kojoj se prvi put primenjuje novi nastavni plan i program, udžbenici se biraju na period od jedne školske godine. Predlagač smatra da će ovo rešenje omogućiti da se udžbenici u prvoj godini primene novog plana i programa detaljno analiziraju, što za cilj ima poboljšanje kvaliteta udžbenika i veću konkurenciju među izdavačima.
Ovim Zakonom dodatno se promoviše razvoj digitalnih udžbenika. Iako je i dosadašnjim zakonskim rešenjem predviđena mogućnost korišćenja digitalnih udžbenika, u praksi nije došlo do njihovog razvoja. Predlagač zakona smatra da će nakon usvajanja ovog zakona započeti intenzivnija saradnja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će započeti intenzivnu sa izdavačima u cilju povećanja broja digitalnih udžbenika i osavremenjavanja nastavnog sadržaja.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 99
Protiv: 92
99%
92%
0%

Ključne novine

DA BI UDŽBENIK UŠAO U KATALOG UDŽBENIKA VIŠE NEĆE BITI POTREBNO DA BUDE IZABRAN OD STRANE ŠKOLA KOJE POHAĐA NAJMANJE 5% UČENIKA GENERACIJE ZA KOJU SE BIRA

- Da bi udžbenik ušao u katalog udžbenika više neće biti potrebno da bude izabran od strane škola koje pohađa najmanje 5% učenika generacije za koju se bira

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 91
Protiv: 95
91%
95%
0%

OSNIVANJE CENTRA ZA NISKOTIRAŽNE UDŽBENIKE RADI OBEZBEĐIVANJA DOSTUPNOSTI NISKOTIRAŽNIH UDŽBENIKA

Osnivanje Centra za niskotiražne udžbenike radi obezbeđivanja dostupnosti niskotiražnih udžbenika

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 93
Protiv: 93
93%
93%
0%

ZA ŠKOLSKU GODINU U KOJOJ SE PRVI PUT PRIMENJUJE NOVI NASTAVNI PLAN I PROGRAM, UDŽBENICI SE BIRAJU NA PERIOD OD JEDNE ŠKOLSKE GODINE

- Za školsku godinu u kojoj se prvi put primenjuje novi nastavni plan i program, udžbenici se biraju na period od jedne školske godine

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 72
Protiv: 76
72%
76%
0%

INTENZIVIRANJE RAZVOJA DIGITALNIH UDŽBENIKA.

- Intenziviranje razvoja digitalnih udžbenika.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 80
Protiv: 85
80%
85%
0%

Poslednji put ažurirano: 21.10.2021, 21:12