Otvoreni Parlament | Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd i Raiffeisen banka a.d. Beograd po zaduženju javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - K

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd i Raiffeisen banka a.d. Beograd po zaduženju javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - K

Sažetak

DRŽAVA SRBIJA GARANTUJE ZA ISPUNJENJE OBAVEZA JP SRBIJAGAS U IZNOSU OD 20.000.000 EVRA

JP Srbijagas se po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin zadužilo kod Raiffeisen banke u iznosu od 4.000.000 evra. i kod Banca Intesa a.d. u iznosu od 16.000.000 evra. Ugovorima o kreditu predviđeno je da je period trajanja kredita pet godina, uključujući period počeka od dve godine te da će se sredstva kredita povlačiti u jednoj ili više tranši. Otplata kredita biće tromesečna a kamatna stopa iznosi 1,39% kod Banca Intesa, a 1,45% kod Raiffeisen banke na godišnjem nivou.

Ovim zakonom Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze JP „Srbijagas“ po osnovu navedenih ugovora o kreditu ukoliko JP Srbijagas to o dospelosti ne učini.

U SLUČAJU DA PLATI DUG UMESTO JP SRBIJAGAS, REPUBLIKA SRBIJA ZADRŽAVA PRAVO NA POVRAĆAJ SVIH PLAĆENIH IZNOSA

Ukoliko po osnovu date garancije država Srbija izvrši obavezu umesto JP Srbijagas, država će imati pravo da od JP Srbijagas zahteva povraćaj glavnice, kamate, pratećih troškova zaduživanja i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, kao i svih drugih troškova koji mogu nastati u vezi sa izvršavanjem obaveza umesto Zajmoprimca, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo neplate obračunatu zakonsku zateznu kamatu.

Ovim zakonom predviđeno je da Srbija neće svoje pravo povraćaja ostvarivati pre potpunog namirenja potraživanja Raiffeisen banke i Banca Intesa a.d.

JP SRBIJAGAS SREDSTVIMA ZAJMA MOĆI ĆE DA RASPOLAŽE TEK KADA OVAJ ZAKON STUPI NA SNAGU

Sredstva zajma koja su JP Srbijagas stavljena na raspolaganje na osnovu ugovora o kreditu za koje se izdaje garancija uplatiće se na namenski račun JP Srbijagas koji će biti otvoren kod Narodne banke Srbije, nakon stupanja na snagu ovog zakona. Pri tome, JP Srbijagas sredstva sa računa koristiće za plaćanje obaveza samo uz saglasnost ministra nadležnog za poslove finansija.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 108
Protiv: 119
108%
119%
0%
Poslednji put ažurirano: 02.10.2022, 16:40