Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Sažetak

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica izvršeno je usklađivanje ovog zakona sa Zakonom o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, kako bi se omogućilo bankama da koriste poreskih olakšica po osnovu umanjenja duga korisnicima kredita u švajcarskim francima. Zakonom su, pored toga, predviđene poreske olakšice za investicione fondove kojima se u poresku osnovicu više neće uračunavati kapitalni dobitak stečen prilikom prodaje imovine. Konačno, predloženo je priznavanje poreskog kredita po osnovu izvršenih usluga na koje je plaćen porez u inostranstvu, kako bi se sprečilo dvostruko oporezivanje obveznika koji delatnost obavljaju i u Srbiji i u inostranstvu.

Imajući u vidu da se izmenama i dopunama uvode poreski podsticaji za banke kao i izuzimanje od oporezivanja prihoda koji investicioni fondovi ostvare prodajom određene vrste imovine, predlagač zakona napominje da se procenjuje se da će rešenja predložena ovim zakonom imati uticaja na smanjenje budžetskih prihoda od poreza na dobit pravnih lica.

1. Omogućavanje korišćenja poreskih olakšica za banke po osnovu umanjenja duga korisnicima kredita u švajcarskim francima

Zakonom o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima predviđeno da će se iznos umanjenja duga predviđenog tim zakonom banci u celosti priznati kao poreski rashod te da će banka imati pravo na poreski kredit u visini od 2% od iznosa preostalog duga korisnika kredita čiji je dug u švajcarskim francima konvertovan u evre i umanjen u skladu sa tim zakonom. Predloženim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica usklađuju se odredbe dva zakona i precizira način na koji će banka moći da ostvari ove pogodnosti.

2. Poreske olakšice za investicione fondove

Investicionim fondovima iz poreske osnovice biće izuzet kapitalni dobitak od prodaje imovine (npr. nepokretnosti, akcija, hartija od vrednosti i sl.). Ova mera predložena je u cilju podsticanja investitora da ulažu u investicione fondove koji pružaju podršku poslovanja malih i srednjih preduzeća.

3. Priznavanje poreskog kredita po osnovu izvršenih usluga na koje je plaćen porez u inostranstvu

U cilju otklanjanja dvostrukog oporezivanja obveznika koji delatnost obavljaju i u Srbiji i u inostranstvu predloženo je priznavanje poreskog kredita obvezniku po osnovu usluga izvršenih u drugoj državi, na koje je, u toj državi, plaćen porez po odbitku. Naime, važećim zakonskim rešenjem poreski kredit priznaje se na prihode od kamata, autorskih naknada, naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari i dividendi na koje je plaćen porez po odbitku u toj drugoj državi, dok će usvajanjem predloženih izmena biti omogućeno priznanje poreskog kredita i na usluge na koje je u stranoj državi plaćen porez.

4. Obaveza godišnjeg izveštavanja o kontrolisanim transakcijama za rezidentne obveznike - krajnja matična pravna lica međunarodne grupe povezanih pravnih lica

Pravnim licima koja su osnovana ili imaju mesto stvarne uprave i kontrole na teritoriji Srbije, a koja se se smatraju krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe povezanih pravnih lica, da nadležnom poreskom organu podnose godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama koje se odvijaju u okviru grupe.
Na ovaj način omogućava se primena BEPS akcionog plana (Action Plan on Base Erosion and Rrofit Shifting – BEPS Action Plan), budući da je Srbija početkom 2018. godine postala član Inkluzivnog okvira BEPS-a i preuzela obavezu usklađivanja propisa sa minimalnim standardima BEPS akcionog plana.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 106
Protiv: 113
106%
113%
0%

Ključne novine

PORESKE OLAKŠICE ZA BANKE KOJE SU UMANJILE DUG KORISNICIMA KREDITA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA

Banke koje su umanjile dug korisnicima kredita u švajcarskim francima moći će da ostvare poreske olakšice:
- iznos umanjenja duga banci će se u celosti priznati kao poreski rashod
- banka će imati pravo na poreski kredit u visini od 2% od iznosa preostalog duga korisnika

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 86
Protiv: 106
86%
106%
0%

NOVA PORESKA OLAKŠICA ZA INVESTICIONE FONDOVE

Uvodi se poreska olakšica za investicione fondove kojima se više u poresku osnovicu neće uračunavati kapitalni dobitak od prodaje imovine (npr. nepokretnosti, akcija, hartija od vrednosti i sl.).

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 89
Protiv: 97
89%
97%
0%

UVODI SE MERA ZA SPREČAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA OBVEZNIKA KOJI DELATNOST OBAVLJAJU I U SRBIJI I U INOSTRANSTVU

Priznaje se poreski kredit po osnovu izvršenih usluga na koje je plaćen porez u inostranstvu, kako bi se sprečilo dvostruko oporezivanje obveznika koji delatnost obavljaju i u Srbiji i u inostranstvu.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 76
Protiv: 109
76%
109%
0%

Poslednji put ažurirano: 28.11.2022, 13:29