Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2025 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2025 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti

Sažetak

Predmet Zakona je Okvirni sporazum o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije LD 2025 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti, potpisanog u Beogradu 5. marta 2020. godine i u Parizu 13. marta 2020. godine.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 12
Protiv: 16
12%
16%
0%

Ključne novine

ZAJAM OD 40 MILIONA EVRA ZA BOLJU ENERGETSKU EFIKASNOST ZGRADA CENTRALNE VLASTI

Visina iznosa za zaduživanje kod Banke za razvoj Saveta Evrope radi sprovođenja Projekta unapređenja energetske efikasnosti u zgradama centralne vlasti je 40.000.000 (četrdeset miliona) evra.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 18
Protiv: 15
18%
15%
0%

RAZLOG ZADUŽIVANJA JE OBAVEZA SRBIJE PREMA UGOVORU O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI DA SVAKE GODINE RENOVIRA 1% POVRŠINE ZGRADA KOJE SU U NJENOM VLASNIŠTVU, KAKO BI SE ISPUNILI MINIMALNI ZAHTEVI ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Republika Srbija je potpisnica Ugovora o Energetskoj zajednici kojim se zahteva primena člana 5. Direktive o energetskoj efikasnosti EU (2012/27/EU EED), koji se odnosi na renoviranje javnih zgrada u nadležnosti centralne vlasti.
Srbija se obavezala da će najmanje 1% ukupne grejane/hlađene površine zgrada koje su u njenom vlasništvu i koje koristi centralna vlast biti renovirano svake godine, kako bi se ispunili minimalni zahtevi u pogledu energetskih svojstava zgrada.

Opšti cilj Programa je smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, kao i doprinos ublažavanju klimatskih promena u skladu sa ciljevima koje je naša država postavila u Strategiji razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 15
Protiv: 17
15%
17%
0%

KORIST ĆE IMATI NAJVIŠE 28 ZGRADA CENTRALNE VLASTI U BEOGRADU


Predmet ovog programa biće najviše 28 zgrada centralne vlasti u Beogradu, podeljenih u pet kategorija: zgrade sa velikim staklenim površinama (udeo prozirnih staklenih površina u ukupnoj površini fasade je 40% ili više), zgrade sa manje staklenih površina (udeo prozirnih staklenih površina u ukupnoj površini fasade je manji od 30% (nema toplotne izolacije spoljnih zidova zbog zaštitnog statusa ili dobrog stanja)), zgrade sa površinom manjom od 5000 m2, sa manje staklenih površina (zgrade sa malom površinom, koje se ne mogu staviti ni u jednu drugu kategoriju, sa udelom prozirnih staklenih površina u ukupnoj površini fasade od 20- 40%), zgrade sa termičkim omotačem u relativno dobrom stanju, nisu potrebne veće intervencije na termičkom omotaču (udeo prozirnih staklenih površina u ukupnoj površini fasade je od 15% do 35%), I najzad, Palata Srbija (udeo prozirnih staklenih površina u ukupnoj površini fasade je oko 45%, što uključuje složene sisteme grejanja, hlađenja i ventilacije).

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 14
Protiv: 16
14%
16%
0%

IZBOR ZGRADA BIĆE IZVRŠEN NA OSNOVU ENERGETSKOG PREGLEDA I POČETNE STUDIJE IZVODLJIVOSTI

Radi konačnog izbora zgrada koje će biti renovirane, izradiće se preliminarne pripremne studije za svih 28 zgrada (energetske revizije i energetski sertifikati). Nakon detaljnog energetskog pregleda i studija izvodljivosti za procenu radova koji će se preduzeti, broj zgrada koje će biti predmet Programa može biti i manji zbog povećanja troškova iz postojećeg indikativnog plana.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 13
Protiv: 18
13%
18%
0%

RADOVI ĆE OBUHVATATI IZOLACIJU, ZAMENU STOLARIJE, ZAMENU SISTEMA GREJANJA, PRELAZAK NA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE (BIOMASA, SOLARNA ENERGIJA, TOPLOTNE PUMPE KOJE KORISTE ZEMLJU, VAZDUH, VODU)

Glavne vrste radova na energetskoj efikasnosti koje je potrebno sprovesti obuhvatale bi: izolaciju omotača zgrade (krov/pod, prozori, fasade), zamenu stare stolarije efikasnijom, popravku ili zamenu sistema grejanja, zamenu osvetljenja efikasnijim, korišćenje obnovljivih izvora energije ako je moguće, posebno biomase, solarne energije za proizvodnju toplotne energije i/ili proizvodnju električne energije i sistem za rekuperaciju toplote, kao i toplotne pumpe koje koriste zemlju, vazduh ili vodu. Mere energetske efikasnosti zavisiće od tehničkih mogućnosti zgrade, njihove isplativosti i ciljeva smanjenja potrošnje energije, a proistekle bi iz detaljnih energetskih pregleda i studija izvodljivosti, ako one postoje. Pored toga, u nekim slučajevima, kao sekundarni cilj uvele bi se i neke strukturalne mere, kao i mere bezbednosti i mere socijalnog uključivanja koje propisuje zakon (poboljšanje bezbednosti i pristupačnosti zgrada).

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 12
Protiv: 18
12%
18%
0%

PERIOD OTPLATE 20 GODINA

Maksimalni period otplate zajma koji nudi Banka je do 20 godina, uključujući period počeka do 5 godina (mirovanje otplate glavnice duga), koji se precizira prilikom povlačenja svake kreditne tranše. Krajnji datum raspoloživosti kreditnih sredstava je 30. jun 2025. godine, jer je predviđeno da se Program realizuje u periodu od 1. juna 2020. godine do 31. decembra 2024. godine.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 15
Protiv: 17
15%
17%
0%

Poslednji put ažurirano: 09.05.2021, 08:28