Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KFW, Frankfurt na majni ("KFW") i Republike Srbije ("Zajmoprimac") koju predstavlja Ministar finansija za projekat "Energetska efikasnost u objektima javne namene, faza II"

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KFW, Frankfurt na majni ("KFW") i Republike Srbije ("Zajmoprimac") koju predstavlja Ministar finansija za projekat "Energetska efikasnost u objektima javne namene, faza II"

Sažetak

Osnov za ovaj sporazum o zajmu između Nemačke razvojne banke (KfW) Frankfurt na Majni i Republike Srbije je Sažeti zapisnik o pregovorima o razvojnoj saradnji između Vlade Savezne Republike Nemačke i Vlade Republike Srbije održanim u Beogradu 20. novembra 2014.godine.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 17
Protiv: 27
17%
27%
0%

Ključne novine

ZAJAM U IZNOSU OD 20 MILIONA EVRA

Finansijska podrška u iznosu od 20.000.000 (dvadeset miliona ) evra, koja je predmet ovog sporazuma o zajmu namenjena je za realizaciju projekta „Energetska efikasnost u objektima javne namene, faza II”

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 14
Protiv: 19
14%
19%
0%

ULAGANJE U ENERGETSKU EFIKASNOST OBJEKATA JAVNE NAMENE ZBOG STAROSTI GRAĐEVINSKOG FONDA I DECENIJA NEADEKVATNOG ODRŽAVANJA

Korišćenje energije predmet je suštinskih reformi koje sprovodi Vlada Republike Srbije, imajući u vidu da je intenzitet korišćenja električne energije u Srbiji i dalje među najvišim u zemljama Evrope. Potreba za investicionim ulaganjima posebno je izražena kod objekata javne namene, usled starosti građevinskog fonda, u kombinaciji sa zastarelim metodima gradnje koji nisu uzimali u obzir mere energetske efikasnosti, i decenija neadekvatnog održavanja, pa je realizacija navedenog Projekta od posebnog značaja.

Cilj Projekta je da doprinese unapređenju energetskih svojstava ciljanih zgrada, jačanju kapaciteta za sprovođenje decentralizovanih projekata javne infrastrukture, posebno u pogledu energetske efikasnosti.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 12
Protiv: 20
12%
20%
0%

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA I LOKALNE SAMOUPRAVE ODGOVORNE ZA KOORDINACIJU I REALIZACIJU

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima će imati ulogu Agencije za koordinaciju Projekta, dok će jedinice lokalne samouprave biti odgovorne za tehničku realizaciju Projekta i stoga deluju u svojstvu Agencija za izvođenje Projekta.

Projekat obuhvata mere energetske sanacije na 50-60 objekata javne namene u sektoru obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sporta u odabranim jedinicama lokalne samouprave širom Srbije. Nabavka materijala i radovi koji će se sprovoditi u okviru Projekta mogu se klasifikovati u tri kategorije: 1) mere za unapređenje energetske efikasnosti (npr. termička izolacija fasadnih zidova i krova, zamena sistema grejanja), 2) strukturne mere, kao što su strukturna rehabilitacija, krečenje, ugradnja sistema automatskih vodenih tuševa i 3) mere komfora (npr. sanacija mokrih čvorova, suzbijanje buđi).

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 15
Protiv: 19
15%
19%
0%

15 GODINA OTPLATE

Period raspoloživosti zajma je do 31. marta 2025. godine, period otplate zajma je 15 godina, uz uključen period počeka do 5 godina, tako da prva rata otplate glavnice dospeva 15. maja 2024. godine a poslednja 15. maja 2034. godine. Ugovorena je fiksna kamata po stopi od 0,9% godišnje. Naknada za organizovanje posla plaća se jednokratno u iznosu od 0,50% iznosa zajma. Provizija na nepovučena sredstva obračunavaće se po stopi od 0,25% godišnje na neiskorišćeni iznos zajma i plaća se polugodišnje za protekli period, na dan 15. maj i 15. novembar svake godine, ali ne pre 15. novembra 2020. godine koji sledi nakon stupanja na snagu i pravosnažnosti Sporazuma o zajmu.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 15
Protiv: 18
15%
18%
0%

Poslednji put ažurirano: 10.05.2021, 05:37