Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni (KfW) i Republike Srbije (Zajmoprimac) koju predstavlja ministar finansija za projekat "Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji, faza V"

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni (KfW) i Republike Srbije (Zajmoprimac) koju predstavlja ministar finansija za projekat "Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji, faza V"

Sažetak

Realizacija Programa „Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji” počela je 2001. godine. Do danas, kroz finansijsku saradnju između Savezne Republike Nemačke i Republike Srbije, realizovane su četiri faze Programa, ukupno vredne blizu 130 miliona evra.

Ovim predlogom zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma o zajmu između Nemačke razvojne banke, Frankfurt na Majni („KfW”) i Republike Srbije za projekat „Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji, faza V”, koji je potpisan u Frankfurtu na Majni i Beogradu 18. decembra 2019. godine.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 41
Protiv: 48
41%
48%
0%

Ključne novine

PROJEKAT VREDAN 30 MILIONA EVRA ZA DALJINSKO GREJANJE U SRBIJI

Svrha Projekta, koji se odnosi na rehabilitaciju i modernizaciju sistema daljinskog grejanja u Srbiji i povezanim merama je efikasno i pouzdano snabdevanje energijom od strane preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije koje posluju po ekonomskim principima. Navedeno treba da doprinese cilju da potrošači, stanovništvo i životna sredina ostvaruju korist od održivog, efikasnog i pouzdanog snabdevanja energijom čime se postavlja temelj za pristupanje Srbije EU (u skladu sa zahtevima Poglavlja o životnoj sredini u okviru pravnih tekovina EU).

Projekat se sastoji od: (i) tehničkih mera: izgradnje, rekonstrukcije i/ili zamene postrojenja za proizvodnju toplotne energije; zamene i/ili proširenje mreža; rekonstrukcije, zamene i/ili ugradnje podstanica; ugradnje, nadogradnje i/ili proširenje savremenih SCADA sistema, (ii) inženjerskih usluga koje sprovodi implementacioni konsultant (priprema detaljnog planiranja, priprema i spovođenje tendera, procena ponuda i nadzor nad radovima), (iii) konsultantskih usluga I, (tehnička pomoć toplanama, priprema i kontrola investicija), i (iv) konsultantskih usluga II (pružanje institucionalne pomoći toplanama).

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 43
Protiv: 57
43%
57%
0%

ULAGANJE U SISTEM DALJINSKOG GREJANJA SA CILJEM SMANJENJA GUBITKA ENERGIJE U DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA, MODERNIZACIJE I UVOĐENJA MERENJA POTROŠNJE KOD KRAJNIH POTROŠAČA

Opšti strateški okvir utvrđen je „Strategijom razvoja energetike Republike Srbije za period do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine. Pored naglašavanja potrebe za povećanjem udela energije iz obnovljivih izvora energije u raznovrsnom energetskom sistemu Srbije, Strategija ima za cilj rehabilitaciju sistema daljinskog grejanja. Konkretno, njom je predviđeno: 1) smanjenje gubitaka energije u distributivnim mrežama i kontinuirana modernizacija postojećih sistema daljinskog grejanja i 2) uvođenje merenja potrošnje toplotne energije kod krajnjih potrošača, što je u korelaciji sa naplatom prema isporučenoj energiji.

Jedinice lokalne samouprave/njihove toplane koje učestvuju u Projektu izabrane su na osnovu Poziva za podnošenje predloga projekata (Liste projekata) koji je Ministarstvo rudarstva i energetike sprovelo u periodu od februara 2017. do novembra 2018. godine, nakon čega je usledila izrada Studije izvodljivost. Jedinice lokalne samouprave/njihove toplane učesnice u Projektu su: Beograd, Jagodina, Kragujevac, Leskovac, Negotin, Niš i Pirot

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 41
Protiv: 46
41%
46%
0%

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE U ULOZI KOORDINATORA

Ministarstvo rudarstva i energetike je odgovorno za sveukupnu koordinaciju, nadgledanje i administraciju Projekta, naročito za upravljanje i praćenje finansijskih aspekata Projekta, za upravljanje tenderskim procedurama za nabavku robe i usluga kao i za komunikaciju sa toplanama učesnicama u Projektu, opštinama i svim uključenim institucijama i zainteresovanim stranama.

Ministarstvo rudarstva i energetike formiraće Centralnu jedinicu za implementaciju Projekta i imenovati za članove odgovarajući broj kvalifikovanog osoblja, a Državni sekretar i/ili pomoćnik ministra rukovodiće ovom jedinicom.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 35
Protiv: 44
35%
44%
0%

POTPISANI SU I POSEBNI SPORAZUMI O DONACIJI ZA PRATEĆE MERE PROJEKTA I USLUGE KONSULTANTA KOG ĆE IZABRATI DRŽAVA SRBIJA

Za ovaj Projekat pored ovog Sporazuma o zajmu, 23. aprila 2020. godine, između Nemačke razvojne banke i Republike Srbije potpisani su i Sporazum o donaciji, o dodeli bespovratnih sredstava za prateće mere Projekta i Poseban sporazum uz sporazum o zajmu i sporazum o donaciji kojim se definišu detalji Projekta, kao i roba i usluge koje će se finansirati iz zajma i bespovratnih sredstava.

Takođe, potpisan je i Ugovor o pružanju konsultantskih usluga (između izabranog konsultanta i Ministarstva rudarstva i energetike, koje zastupa Nemačku razvojnu banku) 17. juna 2020. godine.

Predstoji potpisivanje Trilateralnih ugovora (između Republike Srbije, koju predstavljaju Ministarstvo finansija i Ministarstvo rudarstva i energetike, svake toplane i jedinice lokalne samouprave) kako bi se omogućilo prenošenje zajma izabranim učesnicima u Projektu.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 38
Protiv: 54
38%
54%
0%

Poslednji put ažurirano: 22.05.2022, 17:47