Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Sažetak

UTVRĐIVANJE, NAPLATA I KONTROLA POREZA NA NASLEĐE I POKLON I POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA U NADLEŽNOSTI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE POČEV OD 1. JANUARA 2022.

Osnovna novina koju donosi ovaj zakon je prenošenje nadležnosti za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava, sa Poreske uprave na jedinice lokalne samouprave. Primena ovih odredaba zakona počeće od 1. Januara 2022. godine.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 93
Protiv: 88
93%
88%
0%

Ključne novine

ZA ZEMLJIŠTE VEĆE OD 10 ARI, SVAKI OD IMALACA PRAVA NA ZEMLJIŠTU JE OBAVEZAN DA PLATI POREZ NA SVOJ UDEO, ČAK I KAD JE POJEDINAČNI DEO MANJI OD 10 ARI

Zakonom je predviđeno da je predmet oporezivanja pravo svojine na zemljištu površine preko deset ari, odnosno pravo korišćenja građevinskog zemljišta površine preko deset ari. Dopunama Zakona precizirano je da, kada su na zemljištu više lica obveznici poreza na imovinu (npr. suvlasnici) , svako od tih lica obveznik je poreza na imovinu srazmerno svom udelu, uključujući i slučajeve kada je površina udela pojedinog obveznika manja od deset ari.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 85
Protiv: 77
85%
77%
0%

RAZVRSTAVANJE POMOĆNIH OBJEKATA U POSEBNU KATEGORIJU NEPOKRETNOSTI ZA POTREBU UTVRĐIVANJA PORESKE OSNOVICE

Dopunama zakona definisano je da su pomoćni objekti samostalni objekti koji ne služe za stanovanje ili obavljanje delatnosti. To su pomoćni objekti koji nisu zgrade (bunari, bazeni, rezervoari, cisterne i sl.), pomoćne zgrade (prizemne zgrade i zgrade čija je podna površina ispod površine zemlje) koje su u funkciji stambenog, odnosno poslovnog objekta (kotlarnice, podrumi, šupe za smeštaj ogreva i sl.), ekonomski objekti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja kao i nadstrešnice osnove preko 10m² koje su samostalni objekti.

Izmenama zakona predviđeno je svrstavanje pomoćnih objekata u istu grupu nepokretnosti sa garažama za svrhu utvrđivanja poreske osnovice. Na taj način, poreska osnovica za ove objekte neće više biti računata u visini prem
Predviđeno je da se kod utvrđivanja poreza na imovinu za 2021. godinu za pomoćne objekte primenjuju prosečne cene kvadratnog metra garaža i garažnih mesta u zonama, objavljenih do 30. novembra 2020. godine.

Zakonom su obavezani obveznicima poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige (npr. fizička lica) da do 31. januara 2021. godine podnesu poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti koje se razvrstavaju u drukčiju grupu u odnosu na grupu u koju su bile razvrstane za svrhu utvrđivanja poreza na imovinu za 2020. godinu, ako o tome nisu sadržani podaci u podnetoj poreskoj prijavi ili u podacima o vrsti nepokretnosti koje javni beležnik dostavlja nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 81
Protiv: 86
81%
86%
0%

UVOĐENJE PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU NASLEĐA I POKLONA DIGITALNE IMOVINE

Zakon koji reguliše oblast digitalne imovine u Srbiji još uvek nije usvojen. Ministrastvo finansija objavilo je 13. Oktobra 2020. godine Nacrt zakona o digitalnoj imovini u kome digitanu imovinu definiše kao digitalni zapis vrednosti koji se može digitalno kupovati, prodavati, razmenjivati ili prenositi i koji se može koristiti kao sredstvo razmene ili u svrhu ulaganja (isključujući digitalne zapise valuta koje su zakonsko sredstvo plaćanja i drugu finansijsku imovinu koja je uređena drugim zakonima).

Dopunom Zakona o porezima na imovinu biće obavezani naslednici i poklonoprimci digitalnih tokena i drugih vrsta digitalne imovine da na nasleđe odnosno poklon plate porez.

Plaćanja poreza na nasleđe i u ovom slučaju oslobođeni su naslednik prvog naslednog reda, supružnik i roditelj ostavioca a nasleđa na poklon poklonoprimac prvog naslednog reda i supružnik poklonodavca.

Od oporezivanja porezom na nasleđe i poklon, kod digitalne izuzima se i predmet nasleđa, odnosno poklona, koje naslednik nasledi, odnosno poklonoprimac primi na poklon, od istog lica, za vrednost nasleđa odnosno poklona, do 100.000 dinara u jednoj kalendarskoj godini po svakom od tih osnova.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 83
Protiv: 88
83%
88%
0%

STOPA AMORTIZACIJE MORA BITI JEDNAKA ZA TERITORIJU CELE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Dopunama zakona precizira se da, u okviru svoje nadležnosti da odredi stopu amortizacije koja može biti između 1% i 40% , jedinica lokalne samouprave stopu za koju se opredelila mora primeniti za čitavu teritoriju jedinice lokalne samouprave.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 82
Protiv: 78
82%
78%
0%

PROŠIRENJE PORESKOG OSLOBOĐENJA ZA OBJEKTE ZA PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Izmenama zakona predviđeno je poresko oslobođenje za objekte koji su namenjeni i koriste se isključivo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za sve obveznike koji ne vode poslovne knjige, a ne samo obveznicima poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva, kako e bilo predviđeno dosadašnjim zakonskim rešenjem.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 82
Protiv: 87
82%
87%
0%

PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE NA ADRESI NEPOKRETNOSTI KAO OSNOV ZA UMANJENJE POREZA NA IMOVINU NA TOJ NEPOKRETNOSTI

Dopunama zakona predviđeno je da će utvrđeni porez na kući za stanovanje ili stanu u kojem stanuje obveznik moći da bude umanjen za 50% isključivo pod uslovom da se radi o nepokretnosti u kojoj je prijavljeno njegovo prebivalište, u skladu sa zakonom kojim se uređuje prebivalište građana, dok je prema dosadašnjem zakonskom rešenju dovoljno bilo da obveznik stanuje u nepokretnosti koja je predmet oporezivanja.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 87
Protiv: 86
87%
86%
0%

UVOĐENJE PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU SVIH POREZA NA IMOVINU ZA INVESTICIONE FONDOVE

Predlogom zakona uvodi se i poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu, poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava za otvorene investicione fondove i alternativne investicione fondove, koji nemaju svojstvo pravnog lica a koji upisani su u odgovarajući registar u skladu sa zakonom i to po istim osnovama kao kada su obveznici tih poreza pravna i fizička lica.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 82
Protiv: 85
82%
85%
0%

Poslednji put ažurirano: 10.06.2024, 19:46