Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopuni Zakona o tržištu kapitala

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o tržištu kapitala

Sažetak

Zakon o tržištu kapitala (“Zakon”) pretrpeo je dve izmene u toku 2020. godine. Jednu početkom godine, u februaru, a drugu krajem godine, u decembru. S obzirom na ovaj neobično kratak vremenski razmak između dve intervencije u zakon, za verovati je da su poslednje izmene nastupile kao odgovor na situaciju na tržištu izazvanu epidemijom korona virusa.

I sam predlagač Zakona o izmenama i dopuni Zakona se u obrazloženju predloga poziva na Uredbu o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti za vreme vanrednog stanja, koju je u aprilu donela Vlada Republike Srbije, kao odgovor na krizu izazvanu epidemijom. Uredba je potvrđena Zakonom o potvrđivanju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja, tako da bi se trenutne izmene Zakona o tržištu kapitala mogle smatrati usaglašavanjem sa uredbom Vlade.

Iako je sam zakonodavni proces tekao pomalo neuobičajenim putem, izmene su predložene u svrhu pojednostavljenja i veće sigurnosti tržišta kapitala, na kom su, prema rečima predlagača, bile primetne različite manipulacije. Dakle, saniranje posledica epidemije na domaću privredu i sprečavanje zloupotreba su glavni pokretači predloženih izmena.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 100
Protiv: 86
100%
86%
0%

Ključne novine

DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI – POSEBNA PRAVILA

Zakon donosi novi član 25a, koji se odnosi na nova – posebna pravila kada je reč o jedinstvenom prospektu za dužničke hartije od vrednosti. Pre svega, sadržina i forma prospekta biće predmet podzakonskog akta koji će doneti Komisija za hartije od vrednosti.

Zakon je predvideo neka od osnovnih pravila za ovu vrstu prospekta, koja, bar na papiru, idu u prilog pojednostavljenju procedure. Naime, kod izdavanja dužniških hartija od vrednosti i sačinjavanja obaveznog jedinstvenog prospekta, iz njegove sadržine se isključuje skraćeni prospekt. Takođe, one infromacije koje su već javno dostupne neće morati posebno da se navode u prospektu, već će se samo upućivati na njihov već javno dostupan izvor. Kao obavezan sadržaj prospekta Zakon navodi poslednji finansijski izveštaj, sa izveštajem revizora, kao i godišnji izveštaj menadžmenta.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 93
Protiv: 94
93%
94%
0%

NOVE VREMENSKE ODREDNICE ZA PRESTANAK SVOJSTVA JAVNOG LICA

U situaciji u kojoj skupština javnog akcionarskog društva donosi odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, izmenjeni su određeni rokovi. Zapravo, promenjen je i sam rok, ali i trenutak početka računanja roka u kome se posmatra ostvaren obim prometa akcija koje su predmet povlačenja sa regulisanog tržišta. Do sada se taj rok odnosio na šest meseci koji prethode danu donošenja odluke o povlačenju akcija, a sada se odnosi na tri meseca koji prethode danu donošenja odluke o sazivanju skupštine koja odlučuje o povlačenju akcija. Dakle, precizira se da je dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara na kojoj se odlučuje o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta relevantan trenutak. Prema obrazloženju predlagača, razlog za ovu izmenu jeste veća sigurnost i transparntnost tržišta. Dosadašnje zakonsko pravilo za računanje ovog roka stvaralo je „neprirodnu“ situaciju u kojoj društvo dug vremenski period zadržava status javnog društva, iako se njegovim akcijama ne trguje. Takođe, ostavljalo je dosta prostora za manipulacije i stvaranje privida likvidnosti, što je tržište činilo rizičnim za investitore.

Shodno skraćivanju ovog roka, skraćen je i period za računanje obima prometa predmetnim akcijama, sa tri meseca na jedan mesec.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 83
Protiv: 92
83%
92%
0%

Poslednji put ažurirano: 14.06.2024, 04:48