Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopuni Zakona o javnoj svojini

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o javnoj svojini

Sažetak

Kao razlozi za donošenje Zakona o izmenama Zakona o javnoj svojini navedena je potreba da se otklone nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj primeni Zakona o javnoj svojini.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 102
Protiv: 89
102%
89%
0%

Ključne novine

AUTONOMNE POKRAJINE, JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, JAVNA PREDUZEĆA, DRUŠTVA KAPITALA I NJIHOVA ZAVISNA DRUŠTVA ZAKASNILE SA PODNOŠENJEM ZAHTEVA ZA UPIS SVOJINE

Trenutnim rešenjem Zakona o javnoj svojini utvrđeno je da autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, društva kapitala i njihova zavisna društva mogu podneti zahteve za upis prava svojine na nepokretnostima do 31. decembra 2020. godine.

Imajući u vidu da do ovog datuma veliki broj navedenih subjekata nije podneo zahteve za upis prava svojine u javnoj evidenciji o nepokretnostima i pravima na njima usled čega bi, protekom navedenog roka, izgubili to pravo. Kao razlog za protek roka, predlagač je naveo da su u prethodnom periodu postojali otežani uslovi rada navedenih subjekata izazvani izbijanjem pandemije virusa COVID 19, i uvođenjem vanrednog stanja u Republici Srbiji dana 15. marta 2020. godine.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 99
Protiv: 107
99%
107%
0%

PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA UPIS SVOJINE NE DEŠAVA SE PRVI PUT

Izmenama zakona se produžava rok za podnošenje naknadnog zahteva za upis prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno prava svojine javnog preduzeća i društva kapitala za još godinu dana, do 31. decembra 2021. godine.

Naime, i pored toga što je navedeni rok nekoliko puta produžavan, autonomna pokrajina, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, društva kapitala i njihova zavisna društva, iz objektivnih i subjektivnih razloga, nisu sprovele postupak upisa prava svojine na nepokretnostima koje koriste, te je neophodno produženje ovog roka da bi se omogućilo ovim subjektima da podnesu naknadni zahtev do 31. decembra 2021. godine.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 84
Protiv: 94
84%
94%
0%

UPIS PRAVA SVOJINE UZ POTVRDU AGENCIJE ZA RESTITUCIJU DA VRAĆANJE RANIJEM VLASNIKU NIJE MOGUĆE

Predložena je izmena rešenja po kom, organ nadležan za upis može da dozvoli upis javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i kad nije dostavljena potvrda Agencije za restituciju da za tu nepokretnost nije podnet zahtev za vraćanje oduzete imovine u skladu sa Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, pod uslovom da se iz podnetog zahteva i dostavljene dokumentacije nedvosmisleno može utvrditi da je vraćanje predmetne nepokretnosti u naturalnom obliku ranijem vlasniku, odnosno njegovom zakonskom nasledniku isključeno po zakonu kojim se uređuje vraćanje oduzete imovine i obeštećenje.

Novo rešenje predviđa da će organ nadležan za upis dozvoliti upis javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave u situaciji kada nije dostavljena jedna od isprava, ako je uz zahtev dostavljena potvrda Agencije za restituciju da vraćanje predmetne nepokretnosti u naturalnom obliku ranijem vlasniku, odnosno njegovom zakonskom nasledniku nije moguće po Zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 95
Protiv: 89
95%
89%
0%

NIJE SPROVEDENA OBAVEZNA KONSULTACIJA

Predlagač je naveo da je prilikom izrade Zakona uzeo u obzir i primenio Uredbu o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika.

Ovom Uredbom je propisana obaveza da se sprovode konsultacije tokom utvrđivanja javne politike i izrade nacrta dokumenta javne politike, kao i tokom izrade nacrta propisa, a njihova svrha je da se od zainteresovanih strana i ciljnih grupa prikupe podaci neophodni za sprovođenje analize efekata, u cilju definisanja optimalnih mera javne politike, odnosno rešenja u propisima.

Predlagači dokumenata javnih politika, odnosno obrađivači zakona dužni su da tokom izrade tog dokumenta, odnosno zakona, tj. tokom sprovođenja ex-ante analize efekata, sprovedu konsultacije sa predstavnicima svih ciljnih grupa i ostalih zainteresovanih strana identifikovanih u skladu sa članom 11. ove uredbe, koristeći primerenu tehniku konsultacija.

Međutim, u ovom slučaju je ta konsultacija izostala.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 95
Protiv: 94
95%
94%
0%

OGRANIČENO VAŽENJE PROCENE TRŽIŠNE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

Od strane predlagača uočeno je da se poslednjih godina ubrzano menjaju tržišne vrednosti nepokretnosti, pa je vodeći se time bilo potrebno vremenski ograničiti važenje procene tržišne vrednosti nepokretnosti koja je utvrđena od strane poreskog ili drugog nadležnog organa ili licenciranog procenitelja, na dve godine. Efekat kojim se teži bi bio da se stalnim ažuriranjem procena vrednosti nepokretnosti omogući praćenje trendova promena cena na tržištu nepokretnosti.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 99
Protiv: 90
99%
90%
0%

Poslednji put ažurirano: 14.06.2024, 17:23

Whoops, looks like something went wrong.