Otvoreni Parlament | Zakon o fiskalizaciji

Zakon o fiskalizaciji

Sažetak

Zakonom o fiskalizaciji menja se dosadašnji način evidentiranja prometa putem fiskalne kase i uvodi obaveza evidentiranja svakog prometa na malo kao i primljenih avansa na budući promet na malo putem elektronskog fiskalnog uređaja odobrenog od strane Poreske uprave. Podaci o svim izdatim fiskalnim računima dostavljaće se Poreskoj upravi putem stalne internet veze u realnom vremenu u trenutku prometa.

Pored toga, Poreska uprava uspostaviće Sistem za upravljanje fiskalizacijom kao softverske aplikacije Poreske uprave koja preuzima sve podatke iz procesora fiskalnih računa.

Obaveze ustanovljene ovim zakonom počeće da se primenjuju 1. januara 2022. godine, a procena je da će za uspostavljanje novog sistema biti potrebno da se u budžetu izdvoji inzos od oko 8 milijardi dinara.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 98
Protiv: 99
98%
99%
0%

Ključne novine

OBVEZNICI FISKALIZACIJE BIĆE OBAVEZNI DA KORISTE ELEKTRONSKI FISKALNI UREĐAJ POČEV OD 1. JANUARA 2022. GODINE

Nakon početka primene zakona (1. Januar 2022.), obveznici fiskalizacije biće obavezni da koriste elektronski fiskalni uređaj koji je definisan kao hardversko i/ili softversko rešenje, koje koristi obveznik fiskalizacije radi izdavanja fiskalnog računa i prenosa podataka o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, a koji se sastoji od jednog procesora fiskalnih računa i jednog ili više elektronskih sistema za izdavanje računa, odobrenih od strane Poreske uprave, kao i bezbednosnog elementa izdatog od strane Poreske uprave.

Pri tome, obveznik fiskalizacije moći će da se opredeli da li će koristiti elektronski fiskalni uređaj koji koristi sopstveni procesor fiskalnih računa i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju prekida internet veze ili elektronski fiskalni uređaj koji koristi procesor fiskalnih računa u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom a koji omogućava izdavanje fiskalnih računa isključivo kroz stalnu internet vezu u realnom vremenu.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 91
Protiv: 77
91%
77%
0%

OBVEZNIK FISKALIZACIJE MOŽE DA KORISTI SAMO ELEKTRONSKI FISKALNI UREĐAJ ČIJI SU ELEMENTI ODOBRENI OD STRANE PORESKE UPRAVE

Obveznik fiskalizacije odgovoran je za pravilno korišćenje, održavanje i funkcionisanje elektronskog fiskalnog uređaja, a pre otpočinjanja korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja dužan je da proveri da li je upotreba njegovih elemenata odobrena od strane Poreske uprave. Iste obaveze moraće da poštuje i obveznik fiskalizacije koji želi samostalno da razvije, instalira i implementira elektronski fiskalni uređaj za potrebe svog poslovanja.

Pored toga, dobavljač elektronskog fiskalnog uređaja (lice koje obvezniku fiskalizacije isporučuje hardversko i/ili softversko rešenje potrebno za rad elektronskog fiskalnog uređaja) mora dostaviti isključivo elektronske fiskalne uređaje obvezniku fiskalizacije koji se sastoje od elemenata (procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje računa) čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave.kao i bezbednosnog elementa koji izdaje Poreska uprava.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 88
Protiv: 90
88%
90%
0%

USPOSTAVLJANJE SISTEMA ZA UPRAVLJANJE FISKALIZACIJOM

Zakonom je predviđeno uspostavljanje Sistema za upravljanje fiskalizacijom kao softverske aplikacije Poreske uprave koja preuzima sve podatke iz procesora fiskalnih računa, upravlja procesorom fiskalnih računa svakog obveznika fiskalizacije od njegovog iniciranja do gašenja i kreira analize i izveštaje.
Poreska uprava u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom evidentira primljeni fiskalni račun, koji je potpisan odgovarajućim elektronskim potpisom u propisanom obliku i strukturi poruke.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 87
Protiv: 94
87%
94%
0%

PREKO ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA EVIDENTIRAĆE SE SVAKI PROMET NA MALO, UKLJUČUJUĆI I PRIMLJENE AVANSE ZA BUDUĆI PROMET NA MALO

Obveznici fiskalizacije biće u obavezi da preko elektronskog fiskalnog uređaja evidentiraju svaki pojedinačno ostvareni promet na malo nezavisno od načina plaćanja (gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.), uključujući i primljene avanse za budući promet na malo.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 94
Protiv: 90
94%
90%
0%

VLADA ĆE ODREDITI DELATNOSTI ZA KOJE NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA NA MALO PREKO ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA

Obveznik fiskalizacije je svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnost i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo.
Ipak, zakon predviđa i mogućnost da, na osnovu zajedničkog predloga ministarstva nadležnog za poslove finansija i ministarstva nadležnog za poslove trgovine, Vlada odredi delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.
Prilikom izuzimanja pojedinih delatnosti od fiskalizacije nadležni organi vodiće računa o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama elektronskih fiskalnih uređaja i specifičnosti određene delatnosti.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 86
Protiv: 85
86%
85%
0%

PODACI O IZDATIM FISKALNIM RAČUNIMA DOSTAVLJAJU SE PORESKOJ UPRAVI PUTEM STALNE INTERNET VEZE U REALNOM VREMENU U TRENUTKU PROMETA

Obveznik fiskalizacije dužan je da u momentu prometa na malo svaki račun obradi posredstvom procesora fiskalnih računa i bezbednosnog elementa kao i da Poreskoj upravi dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima putem stalne internet veze u realnom vremenu u trenutku prometa na malo.
Međutim, ukoliko postoji prekid internet veze ili ona nije dostupna na mestu prometa, obveznik fiskalizacije dostaviće Poreskoj upravi podatke o izdatim fiskalnim računima odmah po uspostavljanju internet veze, a najkasnije u roku od pet dana od dana izdavanja pojedinačnog fiskalnog računa.
Ukoliko se podaci ne dostavljaju Poreskoj upravi u realnom vremenu, u trenutku prometa na malo, obveznik fiskalizacije je dužan da podatke čuva u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja do momenta prenosa ovih podataka Poreskoj upravi, nakon čega nema obavezu daljeg čuvanja podataka o izdatim fiskalnim računima u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 93
Protiv: 90
93%
90%
0%

OBAVEZA DOSTAVLJANJA PORESKOJ UPRAVI PODATAKA O SVIM POSLOVNIM PROSTORIMA I SVIM POSLOVNIM PROSTORIJAMA U KOJIMA ĆE KORISTITI ELEKTRONSKI FISKALNI UREĐAJ

Pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja svaki obveznik fiskalizacije moraće da dostavi Poreskoj upravi vi elektronskim putem dostavi podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno.Nakon prijema podataka Poreska uprava generiše jedinstvenu oznaku poslovnog prostora, koja će se koristiti u elektronskom fiskalnom uređaju.
Takođe, u slučaju promene podataka o poslovnim prostorima i prostorijama, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno ako do promene podataka dođe usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi najkasnije 24 sata po nastanku promene.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 87
Protiv: 88
87%
88%
0%

KUPCI ĆE MOĆI DA PROVERE DA LI JE NJIHOV FISKALNI RAČUN IZDAT U SKLADU SA ZAKONOM ODMAH PO NJEGOVOM IZDAVANJU

Zakon predviđa mogućnost da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, odmah po izdavanju računa provere da li je njihov račun izdat u skladu sa zakonom. Način provere prijavljenih fiskalnih ne uređuje ovaj zakon, već će ga bliže urediti ministar finansija.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 99
Protiv: 80
99%
80%
0%

MOGUĆNOST IZRICANJA MERE PRIVREMENE ZABRANE VRŠENJA DELATNOSTI U SLUČAJU KRŠENJA ODREDABA ZAKONA

Zakonom je predviđeno da će nadzor nad primenom ovog zakona vršiti Poreska uprava.
Ukoliko u toku nadzora utvrdi da da obveznik fiskalizacije ne evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo, uključujući i primljene avanse za budući promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, inspektor će moći da donese rešenjem kojim obvezniku fiskalizacije izriče zabranu vršenja delatnosti koja može trajati najduže godinu dana. Prilikom određivanja dužine trajanja zabrane vodiće se računa o tome da li je obvezniku u prethodna 24 meseca već izricana ova mera.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 93
Protiv: 87
93%
87%
0%

PREKRŠAJNA ODGOVORNOST ZA KRŠENJE ODREDABA ZAKONA

Obveznik koji ne evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo, uključujući i primljene avanse za budući promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja ili koji izda fiskalni račun koji ne sadrži obavezne propisane podatke ili sadrži neispravne podatke koji su od značaja za visinu poreske obaveze, obveznik koji u trenutku prometa ne izda fiskalni račun korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja koji se sastoji od elemenata čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave; obveznik koji u svakom svom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji kojima se dodeljuje jedinstvena oznaka poslovnog prostora ne obezbedi nesmetan rad najmanje jednog elektronskog fiskalnog uređaja kao i obveznik koji izda račun koji nije fiskalizovan u momentu prometa na malo ili ne dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi putem stalne internet veze u realnom vremenu, u trenutku prometa na malo moći će da bude kažnjen novčanom kaznom od 300.000 do 2.000.000 dinara ukoliko je reč o pravnom licu - obvezniku fiskalizacije, od 50.000 do 500.000 dinara ukoliko se radi o preduzetniku - obvezniku fiskalizacije odnosno od 20.000 do 150.000 dinara za fizičko lice - obveznika fiskalizacije. Dodatno, za nabrojane prekršaje odgovornom lice u pravnom licu - obvezniku fiskalizacije moći će da bude izrečena novčana kazna u rasponu od 20.000 do 150.000 dinara.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 94
Protiv: 82
94%
82%
0%

NOVČANE KAZNE U FIKSNOM IZNOSU ZA NEKORIŠĆENJE BEZBEDNOSNOG ELEMENTA I NEDOSTAVLJANJE PORESKOJ UPRAVI PODATAKA O IZDATIM RAČUNIMA

Obveznik fiskalizacije koji ne koristi odgovarajući bezbednosni element ili ne dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi periodično, odmah po uspostavljanju internet veze, a najkasnije u roku od pet dana od dana izdavanja pojedinačnog fiskalnog računa kažnjavaće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu i to kaznom od 300.000 dinara ukoliko se radi o pravnom licu - obvezniku fiskalizacije, 150.000 dinara za preduzetnika - obveznika fiskalizacije odnosno 50.000 dinara za fizičko lice - obveznika fiskalizacije. Dodatno, odgovorno lice u pravnom licu - obvezniku fiskalizacije kazniće se novčanom kaznom od 50.000 dinara.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 91
Protiv: 79
91%
79%
0%

NOVČANE KAZNE U FIKSNOM IZNOSU ZA NEDOSTAVLJANJE PORESKOJ UPRAVI PODATAKA O SVIM POSLOVNIM PROSTORIMA I PROSTORIJAMA U KOJIMA ĆE SE KORISTITI ELEKTRONSKI FISKALNI UREĐAJ

Obveznik fiskalizacije koji pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja ne dostavi Poreskoj upravi podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti taj elektronski fiskalni uređaj, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno kao i onaj obveznik koji ne prijavljuje blagovremeno promene podataka Poreskoj upravi, moći će da se kazni novčanom kaznom u fiksnom iznosu i to kaznom od 200.000 dinara ukoliko se radi o pravnom licu - obvezniku fiskalizacije, 100.000 dinara za preduzetnika - obveznika fiskalizacije odnosno 30.000 dinara za fizičko lice - obveznika fiskalizacije. Dodatno, odgovorno lice u pravnom licu - obvezniku fiskalizacije kazniće se novčanom kaznom od 30.000 dinara.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 93
Protiv: 87
93%
87%
0%

NOVČANE KAZNE ZA DOBAVLJAČE NEODOBRENOG ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA

Zakonom je predviđena mogućnost izricanja novčane kazne dobavljaču elektronskog fiskalnog uređaja koji obvezniku fiskalizacije dostavi elektronski fiskalni uređaj čija upotreba nije odobrena od strane Poreske uprave, i to u iznosu od 300.000 dinara za dobavljača koji je pravno lice odnosno u iznosu od 150.000 dinara za dobavljača- preduzetnika. Dodatno, odgovorno lice u dobavljaču - pravnom licu kazniće se novčanom kaznom od 50.000 dinara.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 91
Protiv: 92
91%
92%
0%

Poslednji put ažurirano: 21.06.2024, 17:46