Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti

Sažetak

Zakon o ličnoj karti (u daljem tekstu: Zakon) uređuje sva prava i obaveze kao i procedure vezane za ličnu kartu kao javnu ispravu kojom građani Republike Srbije dokazuju identitet, kao i druge činjenice koje su u njoj sadržane, a u slučajevima kada je to određeno međunarodnim ugovorom, lična karta može da služi i kao putna isprava.

Zakon je donet 2006. godine a poslednje izmene pretrpeo je 2011. godine. Kao glavni razlozi za usvajanje predloženih izmena navode se uočeni nedostaci u važećem zakonu, kao i obaveze koje proizilaze iz projekta Vlade Republike Srbije „Stop birokratiji”, odnosno Zaključka Vlade kojim je usvojen Plan prioritetnih aktivnosti za smanjenje administrativnih tereta u Republici Srbiji. Predloženim izmenama smanjenju se administrativni tereti za građane Republike Srbije, u slučaju gubitka lične karte.

Preostale izmene i dopune važećeg zakona odnose se na: dopunu podataka sadržanih u obrascu lične karte (dodaje se podatak o adresi prijavljenog prebivališta); usklađivanje sa propisima o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju; brisanje dela odredbe koja se odnosi na podnošenje zahteva za izdavanje lične karte maloletnog lica starijeg od 16 godina, tako da će se, na osnovu predloženog, maloletnom licu starijem od 16 godina lična karta izdati uz saglasnost samo jednog roditelja, bez obzira da li drugi roditelj vrši roditeljsko pravo; ograničenja korišćenja lične karte za prelazak državne granice.

OBRAZAC LIČNE KARTE

Sadržina obrasca

Predloženim izmenama i dopunama predviđeno je dodavanje podatka o adresi prijavljenog prebivališta u obrazac lične karte. Adresa prebivališta građana predstavlja bitan element na osnovu kojeg se određuje mesna nadležnost organa za postupanje u svim upravnim poslovima, a dokazuje se ličnom kartom u koju je upisana adresa prebivališta, bez obzira da li je adresa upisana u čipu lične karte ili na samom obrascu lične karte (lična karta bez čipa). Podatak o adresi prebivališta na obrascu lične karte postoji na važećim ličnim kartama (na obrascu ili u čipu koji je sastavni deo obrasca lične karte).

Automatsko očitavanje podataka i zaštitni elementi

Predložena je izmena i dopuna važećeg zakona na taj način što se predviđa upisivanje u mikrokontroler (čip) sertifikata za elektronsku identifikaciju, na osnovu čega lična karta predstavlja kvalifikovano sredstvo za identifikaciju na daljinu i šemu elektronske identifikacije srednjeg nivoa pouzdanosti. Takođe, predviđa se i mogućnost upisivanja kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis imaoca lične karte, na njegov zahtev, i odgovarajućih podataka za formiranje kvalifikovanog sertifikata za elektornski potpis. Na taj način lična karta predstavlja kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa i šemu elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti.

POSTUPAK IZDAVANJA LIČNE KARTE

U delu Zakona kojim se propisuje procedura za podnošenja zahteva za maloletna lica starija od 16 godina, menja se dosadašnje pravilo da za maloletna lica zahtev podnosi jedan od roditelja uz pismenu saglasnost drugog roditelja (ukoliko taj drugi roditelj ne vrši roditeljsko pravo, njegova saglasnost nije potrebna), i uvodi se pravilo da će se maloletnom licu starijem od 16 godina lična karta izdati uz saglasnost samo jednog roditelja, bez obzira na to da li drugi roditelj vrši roditeljsko pravo.

OGRANIČENJE KORIŠĆENJA LIČNE KARTE ZA PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE

Zakon predviđa mogućnost da se lična karta koristi kao putna isprava (pasoš) kada je to predviđeno međunarodnim ugovorom. Ali postoji izuzetak. Lična karta ne može da služi kao putna isprava i njenom upotrebom se ne može zameniti korišćenje putne isprave i prelaziti državna granica ako su ispunjeni uslovi za oduzimanje putne isprave - utvrđeni zakonom kojim se uređuju putne isprave za putovanje državljana Republike Srbije u inostranstvo (Zakon o putnim ispravama). Ako su ispunjeni zakonski uslovi nadležni organ donosi rešenje o zabrani korišćenja lične karte kao putne isprave. Po važećim propisima to rešenje važi šest meseci i dostavlja se imaocu lične karte i organu koji je podneo zahtev. Predloženim izmenama, navedena zabrana će umesto dosadašnjih šest meseci važiti dok su ispunjeni uslovi za oduzimanje isprave.

NEVAŽEĆA LIČNA KARTA

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) nestalu ličnu kartu rešenjem proglašava nevažećom. Lična karta koja je proglašena nevažećom do sada se oglašavala nevažećom i u "Službenom glasniku Republike Srbije" o trošku lica čija se lična karta oglašava nevažećom. MUP izdaje novu ličnu kartu nakon donošenja rešenja o proglašenju lične karte nevažećom i dostavljanja rešenja "Službenom glasniku Republike Srbije". Predloženim izmenama Zakona predviđeno je da, u slučaju gubitka lične karte, građanin neće morati da je oglašava nevažećom u „Službenom glasniku Republike Srbije”, već će je nadležni organ – MUP nakon donošenja rešenja o proglašenju lične karte nevažećom, oglasiti nevažećom na zvaničnoj veb prezentaciji MUP-a. Razlog je smanjenje administrativnog tereta za građane Republike Srbije.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 81
Protiv: 88
81%
88%
0%

Ključne novine

DOPUNA PODATAKA SADRŽANIH U OBRASCU LIČNE KARTE

Predloženim izmenama i dopunama predviđeno je dodavanje podatka o adresi prijavljenog prebivališta u obrazac lične karte.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 78
Protiv: 75
78%
75%
0%

USKLAĐIVANJE SA PROPISIMA O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU

Predviđa se upisivanje sertifikata za elektronsku identifikaciju u mikrokontroler (čip), kao i kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis imaoca lične karte, na njegov zahtev, i odgovarajućih podataka za formiranje kvalifikovanog sertifikata za elektornski potpis.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 86
Protiv: 92
86%
92%
0%

PRODUŽENJE PERIODA TRAJANJA ZABRANE KORIŠĆENJA LIČNE KARTE ZA PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE

Period zabrane korišćenja lične karte kao putne isprave za prelazak državne granice, u slučaju kada su ispunjeni uslovi za oduzimanje putne isprave (pasoša), umesto dosadašnjih šest meseci sada može trajati sve dok su ispunjeni uslovi za oduzimanje isprave.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 81
Protiv: 77
81%
77%
0%

UKIDANJE OBAVEZE DOSTAVLJANJA SAGLASNOSTI DRUGOG RODITELJA KOJI VRŠI RODITELJSKO PRAVO

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje lične karte, maloletno lice starije od 16 godine neće više morati da priloži saglasnost oba roditelja koji vrše roditeljsko pravo. Biće dovoljna saglasnost samo jednog roditelja.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 81
Protiv: 76
81%
76%
0%

OGLAŠAVANJE LIČNE KARTE NEVAŽEĆOM

Umesto dosadašnje obaveze da se lična karta oglasi nevažećom u „Službenom glasniku Republike Srbije” o trošku vlasnika, lična karta će se oglašavati nevažećom na zvaničnoj veb stranici Ministarstva unutrašnjih poslova.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 79
Protiv: 74
79%
74%
0%

Poslednji put ažurirano: 28.05.2024, 03:36