Otvoreni Parlament | Zakon o Nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma

Zakon o Nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma

Tip akta: Zakon

Oblast: Bezbednost

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf] 

Predlagač: Vlada

Sažetak

Donošenjem ovog zakona, kojim se po prvi put uređuje ova materija, uspostaviće se jedinstveni pravni okvir koji će ponuditi dva rešenja u pogledu borbe protiv terorizma. Prvim rešenjem će se urediti procedure čuvanja podataka, sadržina, pristup podacima, njihovo korišćenje i zaštita, dok će drugi imati za cilj da obezbedi razmenu podataka između državnih organa nadležnih za prevenciju i borbu protiv terorizma.

Potreba za donošenjem Zakona o nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma javila se još 2017. godine kada je Vlada Republike Srbije, na predlog Ministarstva pravde, obrazovala Radnu grupu za uspostavljanje baze podataka protiv terorizma. Pored toga, potreba za kreiranjem pomenute baze potiče i iz Akcionog plana za Pregovaračko poglavlje 24 kao i Nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv terorizma za period 2017-2021.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 87
Protiv: 70
87%
70%
0%

Ključne novine

PREDMET I POJMOVI SADRŽANI U ZAKONU

Najpre, zakonom je definisano uspostavljanje i sadržina Nacionalne baze podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma (u daljem tekstu: Nacionalna baza) pristup, korišćenje i zaštita podataka, nadzor i kontrola nad sprovođenjem zakona i druga pitanja koja su neophodna za njeno funkcionisanje. Nacionalna baza je platforma koja će sadržati podatake iz postojećih baza nadležnih organa, a koja će omogućavati pristup i kontrolisanu razmenu podataka između tih organa. Nadležni organi, korisnici ovih baza, su organi u čijoj su nadležnosti poslovi sprečavanja i borbe protiv terorizma, u zakonu se navode: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo spoljnih poslova, Bezbednosno-informativna agencija, Vojnobezbednosna agencija i Vojnoobaveštajna agencija, Uprava za sprečavanje pranja novca ministarstva nadležnog za poslove finansija, Republičko javno tužilaštvo, Tužilaštvo za organizovani kriminal, kao i drugi državni organi i službe koji imaju za cilj sprečavanje terorizma. Dok je indeksirano lice, lice koje je označeno i stavljeno na međunarodnu ili nacionalnu listu terorista, terorističkih organizacija, odnosno koja su u evidencijama nadležnih organa zbog povezanosti sa terorističkim aktivnostima.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 69
Protiv: 62
69%
62%
0%

NACIONALNA BAZA I NJENA SADRŽINA

Nacionalna baza se sastoji od osnovne platforme smeštene kod Bezbednosno-informativne agencije (u daljem tekstu: Agencija) i pojedinačnih servisa za pristup osnovnoj platformi. U bazu se unose već prikupljeni i obrađeni podaci i zasnovana je na principu indeksiranja lica na osnovu već prikupljenih, obrađenih i uskladištenih podataka koji postoje u bazama podataka nadležnih organa. Agencija administrira Nacionalnom bazom, a za tačnost podataka odgovara organ koji je uneo podatke.

Nacionalna baza sadrži: indeksirana lica sa lista označenih lica UN i drugih međunarodnih organizacija; liste uspostavljene na osnovu zakona koji uređuje ograničavanje raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma; konsolidovane liste uspostavljene na osnovu zakona koji uređuje međunarodne mere ograničavanja i liste postojećih baza podataka nadležnih organa koja uključuje lica koja su osumnjičena, optužena ili osuđena za krivično delo terorizma i povezanih krivičnih dela. Propisuje se način na koji se indeksiraju i skladište osnovni podaci o fizičkim licima, pravnim licima, kao i grupama ili organizacijama, način na koji se vrši prikriveno indeksiranje, razmena proširenih podataka, ko su ovlašćena lica koja imaju pristup bazi i sertifikat za pristup tajnim podacima.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 71
Protiv: 62
71%
62%
0%

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI I ODGOVORNOST

Kako je reč o podacima o ličnosti, oni će se čuvati u elektronskoj formi i štititi u skladu sa odredbama zakona koji uređuje zaštitu tajnih podataka, zakona koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti i zakona koji uređuje informacionu bezbednost. Agencija, kao administrator Nacionalne baze, u cilju zaštite baze od neovlašćenog pristupa, u obavezi je da uspostavi evidenciju u kojoj će biti uneti podaci: o vremenu pristupa, predmetu pristupa i ovlašćenom licu nadležnog organa koje je izvršilo pristup.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 78
Protiv: 56
78%
56%
0%

NADZOR I KONTROLA

Nadzor nad sprovođenjem zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, nadzor nad obradom podataka o ličnosti vrši Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dok kontrolu primene mera informacione bezbednosti vrše nadležni organi u skladu sa zakonom o informacionoj bezbednosti.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 69
Protiv: 59
69%
59%
0%

ROKOVI ZA USPOSTAVLJANJE NACIONALNE BAZE

Rok za uspostavljanje Nacionalne baze je godinu dana od dana stupanja zakona na snagu, dok će se podaci indeksirati u roku od godinu dana od uspostavljanja baze. Agencija je u obavezi da donese akt o merama zaštite podataka u roku od tri meseca od dana stupanja ovog zakona na snagu.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 85
Protiv: 56
85%
56%
0%

Poslednji put ažurirano: 30.03.2024, 13:09