Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Vladimir Marinković

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije

Govori

Hvala, gospodine Martinoviću.
Sada pravo na repliku ima Đorđe Milićević, posle njega Aleksandar Šešelj, pretpostavljam replika.
To su replike za sada ljudi koji su se prijavili. Izvolite.
Onda po amandmanu?
Da, ima prednost. Izvolite, gospodine Šešelj.
Hvala, gospodine Šešelj.
Replika, doktor Martinović. Izvolite.
Hvala, dr Martinoviću.

Pravo na repliku ima gospodin Šešelj.
Hvala, gospodine Šešelj.
Reč ima gospodin Martinović. Pravo na repliku.
Izvolite.
Hvala, doktore Martinoviću.

Reč ima narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Pravo na repliku.

Izvolite.
Hvala, gospodine Šešelj.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Izvolite.
Hvala, dr Martinoviću.

Pravo na repliku ima Aleksandar Šešelj.

Molim vas da polako privodimo kraju ovaj krug replika, da damo i drugima priliku da govore.
Hvala, gospodine Šešelj.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Izvolite.
Hvala, dr Martinoviću.
(Aleksandar Šešelj: Replika.)
Završio bih ovaj krug replika, ako mi dozvolite, jer ne možete da se složite.
Uvažavam i vaše i argumente dr Martinovića. Očigledno je, ali počinjemo da se ponavljamo, pa da damo mogućnost i Đorđu Milićeviću da nešto kaže.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević.
Izvolite.
Hvala, gospodine Milićeviću.
Pravo na repliku ima Vjerica Radeta.
Izvolite.
Hvala.
Reč ima Đorđe Vukadinović, po amandmanu.
Izvolite.
Hvala, kolega Vukadinoviću.
Reč ima, po amandmanu, gospodin Vladimir Đukanović.
Izvolite.
Reč ima ministar Ružić. Izvolite.