Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Vladimir Marinković

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije

Govori

Hvala, gospođo Radeta.

Po Poslovniku, reč ima Veroljub Arsić.

Izvolite, kolega Arsiću.

Hvala, kolega Arsiću.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Ne.
Reč ima Vjerica Radeta.
Izvolite, koleginice.
Hvala, koleginice Radeta.

Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Ne.

Kolega Arsiću, izvolite, povreda Poslovnika.

Hvala, kolega Arsiću.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u Danu za glasanje? (Ne.)
Gospođo Radeta, izvolite.
Nema potrebe, ovo je vrlo interesantna rasprava, meni posebno.
Hvala, gospođo Radeta.

Veroljub Arsić, povreda Poslovnika.

Hvala, kolega Arsiću.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne.)
Reč ima Vjerica Radeta. Izvolite.
Hvala, koleginice Radeta.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje?(Ne.)
Sada reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
Reč ima Grozdana Banac, povreda Poslovnika. Izvolite.
(Vjerica Radeta: Ja sam se javila za repliku.)
U redu, ali imamo povredu Poslovnika, koleginica Banac ima prednost. Izvolite.
Hvala, gospođo Banac.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje o povredi Poslovnika?
(Grozdana Banac: Ne.)
Ne. Hvala.
Reč ima Vjerica Radeta, pravo na repliku. Izvolite.
Hvala, gospođo Radeta.
Povreda Poslovnika, Rističević.
Hvala.
Pravo na repliku ima Milija Miletić. Izvolite.
Izvinite, kolega Miletiću.
Gospodine Rističeviću, nemojte da mi dobacujete, molim vas.
(Marijan Rističević: Ne, ja hoću da dobacujem. Kako si dao repliku na povredu Poslovnika?)
Nemojte da dobacujete, moraću da primenim Poslovnik.
Izvolite, nastavite.
Hvala, kolega Miletiću.
Javio se i Mirko Krlić.
Po kom osnovu kolega Krliću?
(Mirko Krlić: Pomenut sam, replika.)
Izvolite.
Hvala, gospodine Krliću.
Reč ima Vjerica Radeta.
Izvolite, koleginice Radeta.