Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Igor Bečić

Igor Bečić

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem se gospođo Čomić, ali ako želite to da znate 11. februar 1970. godine.

Reč ima narodni poslanik Dragan Šormaz.
Zahvaljujem gospodine Šormaz.

Reč ima narodna poslanica dr Aleksandra Tomić.
Zahvaljujem, gospođo Tomić.

Reč ima kao poslednji prijavljeni govornik narodni poslanik Zoran Babić.
Zahvaljujem gospodine Babiću.

Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Da) Reč ima narodni poslanik Aleksandar Senić.
Gospodine Seniću, da li ćete malo po dnevnom redu?
Ali, gospodine Seniću, to nije na dnevnom redu, mržnja koju imate prema predsedniku Vlade. Na dnevnom redu je izbor ministra odbrane.
Pa, zbog čega onda potreba da sada to govorite?
Gospodine Seniću, to sada nije tema. Tema je izbor ministra odbrane i molim vas da govorite o temi.
Vreme.

Zahvaljujem, gospodine Seniću.

Dva minuta i tri sekunde ste imali.

(Aleksandar Senić: Ali, toliko ste mi uzeli za repliku.)

Reč ima narodni poslanik gospodin Babić, replika.

Izvolite.
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić, šef poslaničke grupe,replika, dva minuta.
Vreme. Zahvaljujem.

Narodni poslanik Zoran Babić…

(Marko Đurišić, s mesta: Replika? Pa, nisam ni njemu, ni SNS nijednu reč.)

Dozvolite, gospodine Đurišiću, dozvolite da ja kao predsedavajući nešto kažem, a da vi odmah nervozno ne skačete.

Gospodine Babiću, prijavili ste se, ali nemate osnov za repliku, jer gospodin Đurišić nije jednom rečju pomenuo…

(Zoran Babić, s mesta: A kome se obraćao, vama, gospodinu Dačiću ili Vladi Republike Srbije?)

Gospodine Babiću, gospodin Dačić se javio kao predstavnik predlagača za reč, a vi možete kao šef poslaničke grupe da dobijete pravo na repliku, ali nije pomenuta ni SNS, ni predsednik stranke.

(Zoran Babić, s mesta: Onda je Đurišić sam o sebi govorio?)

Pa, ja mislim da je Đurišić upravo govorio o svojoj Vladi i uspesima one Vlade u kojoj je bio.

Izvolite, gospodine Dačiću.
Zahvaljujem, gospodine Dačiću.

Da li još neko želi reč? (Ne.)

Zahvaljujem.

Zaključujem pretres o predlogu kandidata za člana Vlade. S obzirom na to da je Narodna skupština završila raspravu o jedinoj tački dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 270. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zakazujem 2. mart 2016. godine, sa početkom u 17.15 časova, kao dan za glasanje o predlogu kandidata za člana Vlade.

(Posle pauze)
Zahvaljujem.
Na naslov i član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i mr dr Blagoje Bradić.
Reč ima dr Miroslav Marinković. Izvolite.
Zahvaljujem.
Na član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
Na član 55. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
Na naslov i član 56. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Na član 56. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i mr dr Blagoje Bradić.
Reč ima narodni poslanik Branka Karavidić.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.