Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Đorđe Komlenski

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista

Govori

Normalno je da ovaj amandman ne treba prihvatiti jer istina je apsolutno suprotna od svega ovoga što je uvaženi kolega ovde naveo. Ministarstvo i ova Vlada u dovoljnoj meri brinu o najosetljivijim kategorijama stanovništva i zaista je stvarno postalo degutantno slušati više ovakve komentare koji su potpuno neprimereni, a ono što je najvažnije i potpuno neutemeljeni u činjenicama i u onome što ovaj budžet, a i praksa rad republičke Vlade pokazuju. Hvala.
Dame i gospodo, drugarice i drugovi, uvaženi predsedniče Vlade gospodine Vučiću i poštovani ministri, poslanička grupa Pokreta socijalista, Narodne seljačke stranke i Ujedinjene seljačke stranke će u celosti podržati ovaj set zakona, kao i budžet za 2017. godinu.
Razlozi za ovakav naš stav su upravo u tome jer je, narodski rečeno, ovo prvi domaćinski budžet posle dugog niza godina. Uvek je način razmišljanja građana Srbije koji su želeli dobro svojoj zemlji i svojoj deci da se treba prostirati onoliko koliko je guber dug. Domaćin u Srbiji je živeo i radio svestan da se samo od zarađenog moglo dobro i čestito živeti i tako sopstvenim primerom vekovima unazad vaspitavao svoje potomstvo. Ovakav odnos prema budžetu pokazuje da je Srbija stabilnim korakom krenula da izlazi iz živog blata u koje su nas uvlačili do 2012. godine i da smo se u poslednji čas otrgli od opasnosti nakazne pljačkaške privatizacije koja je Srbiju vratila na nivo ranih godina prethodnog veka.
Nama iz Pokreta socijalista je posebna čast da ste i u ovom mandatu našem predsedniku poverili da vodi ministarstvo za brigu o najugroženijim i najosetljivijim kategorijama stanovništva. Sigurni smo da je ova čast i velika obaveza zaslužena dobrim radom u prethodnom mandatu, pa da upravo iz tog razloga ovim Predlogom budžeta za 2017. godinu Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja učestvuje u ukupnim rashodima Republike Srbije sa 12,7%.
Iako je izvor budžetskih prihoda nešto manji u odnosu na 2016. godinu, cirka za četiri milijarde dinara ili 2,8%, sigurni smo da će svi projektovani zadaci biti ispunjeni i ne samo da nijedno socijalno davanje neće biti umanjeno, već će se obezbediti i nove pogodnosti za građane Srbije o kojima se ministarstvo za brigu o ljudima stara. Boljom organizacijom, efikasnijim sprovođenjem mera na suzbijanju sive ekonomije, većim upošljavanjem, uvođenjem rada na crno u pravne tokove, posebno efikasnim angažovanjem inspekcije rada stvoren je prostor da se pored ovog umanjenja budžeta za prava korisnika planira povećanje u iznosu od 2,9 milijardi dinara. Najveći porast je u planiranim sredstvima, kao što vidite iz budžeta, kod prava za zaštitu porodice i dece i kod socijalne zaštite. Jasno je uočljivo i vidljivo i povećanje sredstava za prava zaposlenih u slučaju stečaja poslodavca za oko 150 miliona dinara.
Podsetiću građane Srbije da je upravo ova Vlada obezbedila da se radnicima koji su zbog pljačkaški privatizovanih preduzeća koja su završila u stečaju isplate naknade zarada, upravo iz jednog razloga – jer nisu radnici odgovorni za kriminalne privatizacije koje je organizovao tadašnji vlastodržački lobi koji su radnike ostavili bez radnih mesta i teško zarađenih plata. Sve ovo stvara dobre uslove da se uz isplatu roditeljskog dodatka planira jednokratna isplata paušala za nabavku opreme za dete, ovo kao kompenzacija za dosadašnju beskonačnu šetnju od šaltera do šaltera radi refundacije PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe. U okviru prava na dečiji dodatak uočljivo je da su planirana sredstva za isplatu još jedne vrste dečijeg dodatka za decu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta koja će redovno pohađati i završiti prethodnu školsku godinu. Kada je reč o deci sa smetnjama u razvoju i deci sa invaliditetom, za njih se ovo pravo takođe planira pod još povoljnijim uslovima, tako da se povećava cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, kao i povećanje njegovog iznosa.
Iznos rashoda označeno kao rashod za ostale namene, uključujući planirana investiciona ulaganja, iznosi 9,7 milijardi ili 7,1% predloga budžeta ovog ministarstva. To će stvoriti uslove za efikasnije pružanje javnih usluga, stvoriće uslove za izgradnju objekata iz resora ovog ministarstva, i to po principu združivanja više službi na jednom mestu, u jednom objektu, podružnih jedinica Inspektorata za rad, službi socijalne zaštite, filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a prema potrebama određene jedinice lokalne samouprave i pozitivnim iskustvima iz Obrenovca u kojima je ovaj projekat prvi i realizovan.
Način za realizaciju svih planova je izrada i socijalnog kartona Republike Srbije radi boljeg i tačnijeg sagledavanja socijalno-ekonomskog statusa građana koji podnose zahteve za ostvarivanje prava iz domena dečije i socijalne zaštite. Ništa manje bitno od ovoga je činjenica da se ovim stvaraju preduslovi za donošenje dva nova sistemska zakona – Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i Zakona o socijalnoj zaštiti.
Nova zakonska rešenja bi trebala da dodatno prošire obim prava i uključe sve majke koje su u radnom odnosu, koje rađaju decu, žene sa sela, žene koje su radno angažovane po različitim vrstama ugovora o radnom angažovanju.
Prvi put će žene vlasnice poljoprivrednih domaćinstava i žene poljoprivredne osiguranice moći da ostvare naknadu za porodiljsko odsustvo, što je od nemerljivog značaja. Posebna pažnja se posvećuje deci sa invaliditetom koja primaju dečiji dodatak. Novina je uvođenje direktne isplate prava korisnicima. Subvencionisanje boravka dece iz porodica korisnika novčane pomoći u predškolskim ustanovama.
Novim zakonskim rešenjima bi moralo da se posveti još više pažnje deci koja su u riziku od izmeštanja iz svojih bioloških porodica što je neprihvatljivo pogotovo u situaciji ako je rizik za izmeštanje siromaštvo. Kada je u pitanju radna aktivacija, radno sposobnih korisnika novčane socijalne pomoći, suština zakonskog predloga i okvira jeste da se prvi put, podvlačim, radno sposobnim ljudima koji primaju ovu vrstu pomoći ponudi radno angažovanje. Ovakve novine ni u kom slučaju neće i ne mogu da se negativno odraze na decu i druge radno nesposobne članove porodice i njihov materijalni položaj.
Poštovani predsedniče Vlade, posebno želim da podsetim i sebe i sve nas, da je tokom prethodnih meseci ovaj dom usvajajući zakone iz oblasti pravosuđa, izborom novih sudija, radom na stvaranju uslova za nezavisnost i samostalnost rada tužilaštva i sudstva, stvorio uslove da građani Srbije dožive i pravdu i satisfakciju.
Stvoreni su uslovi da se u narednom periodu budžet Srbije popuni zaplenom i prodajom imovine onih koji su opljačkali Srbiju kroz privatizaciju. Oni koji su iza sebe ostavili pustoš po opštinama kojima su vladali, imovinom onih koji su brali subvencije ali nikada žnjeli nisu. Oni koji su ostavili svoje gradove bez vode, blokirana javna preduzeća, i smišljali načine kako da nezakonito peru budžetske pare, nezakonito isplaćuju primanja i budu toliko drski da o tome čak javno govore i u ovom domu. Samo ovi iznosi su dovoljni da svako dete u Srbiji u narednih 100 godina dobije besplatno knjige i užinu, studenti stipendije, a da svi oni koji danas ne rade dobiju radno mesto. A da oni koji su Srbiju uništavali dobiju zaslužen besplatni dugogodišnji smeštaj u specijalizovanim zatvorskim ustanovama gde nikada više nikome neće moći da pričine štetu.
Srbija očekuje to da vidi i da doživi i to će posle uspešnog ekonomskog oporavka biti konačan dokaz da je ovo država koja je ozdravila i koja se izborila sa svim vrstama organizovanog kriminala. Hvala.
Zahvaljujem.
Naravno da ovaj amandman treba odbiti, jer nije u skladu sa Ustavom i zakonodavno-pravnim sistemom i gospođa ministar je to vrlo jasno obrazložila i mislim da je to potpuno dovoljno objašnjenje zašto ovaj amandman nije u skladu sa važećim propisima.
Moram da se osvrnem samo na nešto drugo. Ja stvarno molim kolege da vode računa kada koriste termine – ucenjeni, niko nije Bog itd, jer šalju jako ružnu poruku građanima Srbije kada je u pitanju pravosuđe. Onda se posle toga čudimo zašto, slušajući iz ovog doma takve komentare prema pravosuđu, doživljavamo da građani Srbije imaju, uslovno rečeno, negativan utisak o radu samog pravosuđa.
Predsednik suda nije Bog. On je čovek kojeg je postavio VSS u određenoj proceduri, predložio da radi svoj posao jasno definisan i na neki način čak mešanje VSS u određivanje rukovodioca posebnih odeljenja na neki način bih bilo aboliranje od odgovornosti predsednika suda za rad onih sudija koje je on odredio i postavio da rade u posebnim odeljenjima koja se formulišu.
Prema tome, hvala, i molim kolege da vode računa o komentarima kada je pravosuđe u pitanju. Na ovaj način vređaju ljude koji rade i u pravosuđu, a samim tim unose i nemir kod građana bez ikakvog razloga. Hvala.
Uvaženi predsedavajući, reklamiram povredu člana 107. stav 1. – govornik na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.
Smatram da je dostojanstvo Narodne skupštine već više puta povređeno od strane prethodnog govornika, jer ovako besomučno, nevaspitano i bezobrazno ponavljanje o tome da su sudije navodno članovi bilo koje partije jednostavno je neprimereno za ovaj dom, jer za tako nešto nikada do sada nismo videli ni jedan jedini dokaz. Sramota je ljude koji jako odgovorno, čestito se bave svojim poslom vređati na ovakav način, pogotovo iz doma u kojem svi zajedno sedimo.
Molim vas da preduzmete odgovarajuće mere, koje su vam u skladu sa Poslovnikom, jer ovo je zaista prevazišlo svaku meru, jer se na ovakav način šalje najružnija moguća poruka građanima Srbije kada su u pitanju sudije koje jako časno i čestito obavljaju svoj posao. Hvala.
Ne želim glasanje, ali zaista želim da ubuduće preduzmete odgovarajuće mere.
Zahvaljujem predsedavajuća.
Gospođa ministar je već objasnila deo toga što sam i ja hteo da prokomentarišem, vezano za ovaj amandman. Smatram da amandman ne treba podržati, jer ovaj amandman u sebi sadrži jednu ozbiljnu opasnost, a to je da mi poremetimo nekakav, uslovno da kažem hijerarhijski redosled i da postavi iznad u naredbodavnu funkciju centra za socijalni rad koji ima sasvim drugu funkciju u ovom postupku, u ovom zakonu i u opšte u svom radu i delovanju u odnosu na policijske službenike.Mislim da bi usvajanje ovakvog amandmana moglo da proizvede ozbiljne probleme u daljem funkcionisanju i radu drugih državnih organa čiji je rad bio već potpuno definisan.
Mislim da je i ovo jedan od amandmana koji bi doveo do toga da prekoračimo crtu koja je ovde jako tanka, između posebnog Krivičnog zakonika i sprečavanju nasilja u porodici i Predlogu zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Bojim se da bi sa ovakvim, kao i sa prethodnim amandmanima ukoliko bi bili usvojeni, jednostavno mi pisali novi krivični zakonik, za koji ovog trenutka niti ima mesta, niti ima mogućnosti, a ni potrebe. Hvala.
Poštovani predsedavajući, vezano za amandman.
Predsedavajući, ja molim da mi vratite vreme pošto je bilo nemoguće.
(Boško Obradović, s mesta: Koje vreme. O čemu se radi? Hajde svi da se pravimo ludi.)
Zahvaljujem.
Vezano za amandman na član 23. koji je predložila grupacija Srđan Nogo, Boško Obradović, dr Dragan Veselinović, Marija Janjušević, Ivan Kostić, Zoran Radojičić, smatram da ovaj amandman ne treba prihvatiti, iz jednog prostog razloga, jer ovaj amandman bi doveo u pitanje sprovođenje celokupnog zakona.
Ja samo mogu da postavim sledeće pitanje sebi, glasno - da li je ovakav amandman pisan da bi se stvorio prostor i ružno govorilo u dosadašnjem radu pojedinih delova ove države kada je u pitanju zaštita od nasilja u porodici ili neko zaista želi da stvori poziciju da ovaj zakon bude ne primenjiv u praksi?
Član 23. je upravo definisan na način na koji je to nužno, neophodno i dovoljno i jasno govori da se moraju imenovati lica koja su završila specijalizovanu obuku, lica koja će biti ovlašćena za vezu, sa jasno i precizno definisanim svojim pravima i obavezama.
Ukoliko bi se ovakav amandman prihvatio i to ostavilo na podzakonskim aktima, koja ne mogu da regulišu ni na koji način da se ove obaveze ispune i da imaju svoju svrhu, to je razlog da se ovaj amandman odbije na način kako je to Vlada i predložila. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajuća.
Naravno da ovaj amandman treba odbiti, jer amandman koji je ovako suptilan i u kojem piše – član 34. Zakona briše se, zaista je trebalo osmisliti. Trebalo ga je osmisliti u cilju da se obesmisli celokupan ovaj zakon, jer je potpuno jasno da Savet za suzbijanje nasilja u porodici jeste jedan od bitnijih faktora i elemenata sprovodljivosti i sprovođenja ovog zakona i ovaj amandman zaista nema nikakav smisao, osim da se dobiju još dva beskorisna minuta u ovoj debati. Hvala.
Ja ću vrlo kratko. Ovo je samo pokazatelj da ministarstvo ne radi ni po čijoj direktivi i nalogu. Ovaj amandman je apsolutno jasno da ne treba prihvatiti, ovo bi dovelo do obustave postupaka, ne izmišljenih krivičnih dela, nego upravo onih krivičnih dela za koje postoje dokazi.
Prema tome, ne može se dozvoliti da zbog prekvalifikacije, ili brisanja ovog krivičnog dela neko bude na indirektan način aboliran od krivičnih dela koje je činio u prethodnom periodu.
Zahvaljujem.
Predlažem da se amandman odbije i zaista ne prihvatljivo obrazloženje, povezivati bilo na koji način pojam društvene svojine sa postojanjem zloupotrebe službenog položaja u ovom trenutku, jer to jednostavno uopšte nikada nije bio kvalifikatorni momenat kada se radi o ovom krivičnom delu. Još jedna stvar, obmanjivati građane Srbije da postoji kodifikovano pravo EU i pozivati se, jednostavno nije istina. Evropska unija se sastoji od 27 različitih zakonodavstava. Prema tome, različite načine su slična ili ovakva krivična dela u pojedinim zakonodavstvima definisana. Hvala vam.
Možda je sada ovog trenutka i bezpotrebno javljati se po amandmanu. Mislim da amandman ne treba prihvatiti zato što, upravo su kolege i rekle da su bili svesni, ovaj amandman u stvari čini izuzetak od pravila.
Ovim amandmanom, odnosno izmenom i dopunom rešenje kojim se izdaje odobrenje tek sada dobija status konačno akta protiv kojeg ne postoji drugostepeni postupak u vidu žalbe, nego dobija status akta protiv kojeg se može voditi samo upravni spor.
Pravnicima je sasvim jasna upotreba reči – rešenje kojim se izdaje odobrenje. To je rešenje kojim se odlučuje, ne možemo ga nazivati onda rešenje kojim se ne izda odobrenje i rešenje kojim se odlučuje o odobrenju. Znači, apsolutno je jasno da se odnosi na akt kojim se odlučuje.
(Vjerica Radeta, s mesta: To sam rekla.)
Koleginice, i ovako kako piše u Predlogu za izmenu i dopunu, stoji – rešenje kojim se izdaje odobrenje, to podrazumeva apsolutno svaku vrstu rešenja kojim se odlučuje po tom aktu.
Prema tome, nije bilo potrebe čak ni za tom gramatičkom korekcijom u kojoj piše „odlučuje“. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajući.
Predlažem da se ovaj amandman ne usvoji, jer jednostavno, očigledno da predlagač amandmana, ne samo što nije vodio računa o tome šta piše, već ni o tome šta pokušava da derogira sa ovim predlogom za brisanje stavova od 5 do 9.
Naime, predlog za brisanje stavova od 5 do 9 ovog člana zakona bi bio potpuno suprotan Zakonu o javno privatnom partnerstvu i koncesijama, a podsetiću predlagača da je taj zakon donet još 2011. godine. Tako da, ne razumem uopšte, osim potrebe da se dobije još neki minut za nekakvu politikansku priču u svemu tome, u ovom delu praviti, ja to zovem higijeničarski amandman, briše se.
Nekad „briše se“ ima svoju svrhu, ali u ovom trenutku apsolutno nema nikakvog niti osnova, niti svrhe da se ovako nešto predlaže, jer u krajnjem slučaju bi se imao primeniti Zakon o javno privatnom partnerstvu i koncesijama, tako da je potpuno besmisleno ovakav amandman, da ne kažem da je i ocenjen kao amandman koji nije u skladu sa Ustavom i zakonodavstvom Republike Srbije.
Da li treba predlagača ponovo podsetiti da su upravo u vreme kada su oni bili deo vladajuće koalicije u Zakon o javno privatnom partnerstvu doneli ovakvu odredbu. Sad ne razumem promenu takvog stava kada je u pitanju mogućnost da ono što nije pokrenuta odgovarajuća procedura za javni tender, da onaj ko je zainteresovan može sam da pokrene inicijativu za dodelu koncesije. Otkud sad odjedanput takva promena? Šta je to? Jel oni znaju šta su oni radili, kako su muvali, kako su mućkali, pa bi sad iz tog razloga, odjedanput im proradila savest da se to zaustavi?
Ne vidim nikakvog prostora za tako nešto. Potpuno je jasna odredba i Zakona o javno privatnom partnerstvu i Zakona o unutrašnjem plovnom putu i lukama i mislim da tu nikakvog prostora za bilo kakvu nejasnoću nema. Nejasnoće očigledno samo pokušava deo opozicije, koji se potpuno nekonstruktivno ponaša u ovom delu, ne vodeći računa o interesima građana Srbije, da jednostavno dobije neki minut ili dobije neki sitan poen, ne računajući na to postoje ipak oni koji mogu da proprate šta rade i šta predlažu.
Kad sam se već javio za reč, želeo bih da podelim sa vama jedno svoje saznanje, a to je da je u stvari Donald Tramp, kada je video da gubi od Hilari pre neki dan, smislio način kako da na današnjim izborima, odnosno jučerašnjim izborima pobedi, a to je da isfinansira put nekim baksuzima da izmalerišu Hilari i njenu kandidaturu i u stvari Donald Tramp je kriv za to što su neki učestvovali u izbornom štabu …
Ja neću reklamirati povredu Poslovnika, ali repliku sam tražio pre svih. Uvreda je svakom čoveku, koji drži do sebe, kada ga uopšte i pomene tzv. gospodin ekspert za uništavanje opštine, pranje para preko ustanova zvanih fudbalski klubovi i nesuđeni kapiten Hajniken junajteda.
Prema tome, bilo bi zaista mnogo bolje da su ćutali, ali zahvaljujem se što sam otkrio nešto što nisam znao, koga je Donald Tramp isfinansirao da izmaleriše Hilari Klinton u svoj štabu, pošto ja to spominjao nisam. I na tom otkriću i samo prepoznavanju nekima ovde, ja se zahvaljujem.