ZORAN DESPOTOVIĆ

Nestranačka licnost

Zoran Despotović po zanimanju je veterinarski tehničar.

Član je Predsedničkog kolegijuma Srpske radikalne stranke.

Za narodnog poslanika izabran je 14. aprila 2018. godine.

Osnovne informacije

Statistika

  • 63
  • 1
  • 0
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 24.04.2019.

Hvala gospodine predsedavajući.

Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima u suštini se svodi na odstranjivanje u smislu uvođenja elektronskih prijava čak i iz inostranstva i propisivanja posebnih ličnih karata za strance, kao što su diplomatske, službene, konzularne i servisne lične karte, kao i drugih obrazaca koji su u funkciji lakšeg regulisanja privremenog boravka na osnovu zapošljavanja. Ostaje dilema da li se ovim izmenama i dopunama mora detaljno navoditi podaci sadržani u dokumentima stranaca.

Predloženi amandman SRS u članu 16, član 124. stav 2. postojećeg zakona menja se i glasi – Vlada će na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova u slučaju utvrđivanja svih okolnosti koje se odnose na nezakonito prisustvo većeg broja stranih državljana na teritoriji Republike Srbije, a koje nije moguće vratiti u zemlju porekla zbog primene principa zabrane vraćanja. Treba precizirati dužinu njihovog tolerisanog prisustva na teritoriji Republike Srbije.

Dobro je to što je država unela stav da stranac u našoj zemlji možda da boravi samo u skladu sa svrhom zbog koje je dato pravo, znači viza da borave u našoj zemlji, ali država treba da radi svoj deo posla i da se ova odredba dosledno sprovodi ali i da se stranci kojima je dato poverenje i pravo na rad, ponašaju u duhu dobrih međudržavnih poslovnih odnosa. Hvala.

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 24.04.2019.

Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, poslednja izmena Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji doneta je u decembru 2018. godine, a od 2009. godine pretrpeo je čak 11 izmena i dopuna.

Srpska radikalna stranka zahteva da ukoliko se trećina zakona menja, onda bi po svim pravilima trebalo izmeniti i ceo zakon, odnosno doneti novi. Izmene i dopune zakona obavezno prate pravilnici i podzakonski akti, jer predloženi zakon nije dorečen i nije precizan.

Konkretne primedbe se odnose na sam član 69. i stav 9. predloženog zakona, gde se kaže da će izjave investitora pre izdavanja upotrebne dozvole rešiti imovinsko-pravne odnose na nepokretnosti.

Smatram da to nije rešenje jer, ako investitor ne može da u razumnom roku ili nikako da reši imovinsko-pravne odnose, konkretno na jednom delu trase objekta koji se gradi, pa recimo put, cevovod, gasovod i slično, šta onda.

Kada je u pitanju Inženjerska komora, koja je godinama izdavala licence, prošlom izmenom to je preinačeno i tu ulogu preuzelo je Ministarstvo, koje ne raspolaže sa potrebnim stručnim kadrom i sposobnim da iznese ovaj kompleksan posao.

Vidimo da se ovom izmenom najavljuje formiranje nekakvih sekcija, što je u suprotnosti sa principa na kojima je zasnovana Inženjerska komora Srbije. Ako su problem neki pojedinci koji odlučuju u Inženjerskoj komori, onda to treba personalno rešiti, a ne da se kompletna Inženjerska komora svede na institut udruženja građana.

Recimo, imamo zemlje koje su u okruženju dale podršku Inženjerskoj komori Srbije 13. aprila 2019. godine, održali su sastanak u Sofiji, Bugarska, gde se kaže, citiram – inženjerska inicijativa za regionalnu saradnju smatra neodrživim rešenje kojim se položaj Inženjerske komore Srbije svodi na institut udruženja građana, jer je zadatak i sudbina inženjerskih komora da u svom delovanju štite društveni interes i odgovornost inženjerske struke. Hvala.

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 23.04.2019.

Zahvaljujem gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, SRS priloženim amandmanima želi da da svoj doprinos i da popravi ovaj Predlog zakona o konverziji stambenih kredita u švajcarskim francima.

Smatramo da je ovaj Predlog zakona došao kasno u skupštinsku raspravu, jer su mnogi građani ostali bez krova nad glavom i danas se nalaze na ulici.

Evo i nekih problema, konkretno u ovom predloženom zakonu u članu 4. stav 4. kaže se – banka je dužna da iz stava 3. ovog člana primeni kamatnu stopu prema ponudi koja bi važila na dan 31. marta 2019. godine, odnosno na dan slanja ponude o konverziji.

Ova ponuda je data u interesu banaka i predstavnika predlagača, a najmanje onima koji su korisnici kredita.

Zatim, u članu 6. predloženog zakona kaže se, citiram – da se konverzija izvrši po kursu na dan slanja, a trebalo bi da stoji na dan uzimanja kredita, odnosno na dan zaključivanja ugovora iz razloga što kredit ni jedna banka nije isplatila u švajcarskim francima, nego u dinarskoj protivvrednosti, naravno, ukoliko je to povoljnije za korisnike kredita, o čemu bi trebalo da se banka i korisnik kredita dogovore.

Takođe, u istom članu 6. i 7, smatramo da je rok od 30 dana kratak, jer korisnik kredita u ovom slučaju mora da bude oprezan i treba mu vreme, pa i da angažuje veštaka da bi se odlučio na ponuđenu odluku. Da ne bi opet bio prevaren, razuman rok za takvu odluku bi trebalo da stoji do 60 dana.

U članu 10. posle stava 1. treba dodati stav 2. koji bi trebalo da glasi - ukoliko je u međuvremenu oduzimanja stambenog kredita do dana vršenja konverzije došlo do znatnog uvećanja tržišne vrednosti stambenog ili drugog objekta datog pod hipoteku, korisniku kredita banka će omogućiti upis nove ili dela objekta datog pod hipoteku u zavisnosti od toga da li nova ponuđena hipoteka, odnosno objekat ili deo objekta prevazilazi ili pokriva iznos vrednosti preostalog kredita. Hvala.

Imovinska karta

(Beograd, 08.05.2018.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 80000.00 RSD 19.04.2018 -
Poslednji put ažurirano: 03.11.2018, 02:01