SLAVENKO UNKOVIĆ

Jedinstvena Srbija

Rođen je 1969. godine. Živi u Novom Sadu.

Završio je osnovne i master studije ekonomiije.

Predsednik je Gradskog odbora Jedinstvene Srbije.

Nakon redovnih parlamentarnih izbora održanih 21. juna 2020. godine po prvi put postaje narodni poslanik.

Izabran je sa izborne liste "Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković Palma".

Poslednji put ažurirano: 13.11.2020, 08:55

Osnovne informacije

Statistika

  • 28
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.10.2021.

Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovana ministarko sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, zagađenje bukom postalo je jedno od glavnih obeležja urbanih sredina velikih gradova, a ugostiteljski objekti su glavni zagađivači životne sredine tih gradskih delova. Kvalitet životne sredine se, pored ostalog, meri i parametrima koji pokazuju nivo buke pojedinih gradskih kvartova.

Predlogom ovog zakona predviđa se uspostavljanje jedinstvenog sistema i utvrđivanja mera zaštite kako bi se smanjili štetni efekti buke na zdravlje ljudi. Ovim izmenama zakona preciznije se definiše buka, proširena je lista izvora buke, kao i mere zaštite i ovlašćenja nadležnih organa za merenje buke.

Izmenama zakona daju se ovlašćenja komunalnoj miliciji lokalne samouprave da mogu da mere i kontrolišu buku iz ugostiteljskih objekata i to je jedna od najznačajnijih novina ovog zakona. Moći će da opomenu one koji krše pravila, da izdaju prekršajni nalog, da privremeno zatvore objekat i da oduzmu sredstvo sa koga se emituje buka.

Cilj je da se reaguje odmah po prijavi građana i oni će moći na licu mesta sa uređajima kojima budu opremljeni da izmere buku i izriču zaštitne mere. Mere svakako nisu uperene protiv ugostitelja koji poštuju propise, nego samo protiv bahatih i neodgovornih vlasnika ugostiteljskih objekata.

Dosadašnjim zakonom inspektori su prvo opominjali ugostitelje, posle toga su zakazivali merenje buke i naravno često najavljeno zakazivanje merenja ne predstavlja pravu sliku realnog stanja emitovanja buke u pojedinim delovima. Da ne pričam o tome da su neki lokali privilegovani i da ih inspekcijski nadzor zaobilazi gotovo redovno.

Svi znamo da je inicijativa izmene zakona potekla od grada Beograda i sigurno su tu najveći problemi ove vrste. Odavno su poznati problemi stanara Cetinjske i Zetske ulice u Beogradu.

Danas ću predstaviti jedan veliki problem u centru grada Novog Sada. Naime, radi se o ulici Laze Telečkog koja se nalazi u strogom centru grada. U ulici dužine oko 200 metara nalazi se pedesetak raznoraznih lokala. Svakodnevno, a posebno vikendom, okuplja se na hiljade ljudi do ranih jutarnjih sati. Veliki broj lokala ne poštuje nikakve mere, a posebno kada je u pitanju glasna muzika i svaka druga vrsta buke sa ulica itd, odnosno sekundarne buke. I pored redovne kontrole nadležnih inspekcija i sankcionisanja neodgovornih ugostitelja, ovaj problem već godinama ne može da se reši. Građani su u situaciji da ne mogu da spavaju ili to mogu samo da uz pomoć lekova. Na njihov poziv komunalna inspekcija izađe i po njihovom odlasku opet nastaje nesnošljiva buka.

Pored ovog velikog problema, stanari ovog dela grada ugroženi su i na taj način što ne mogu da prodaju ni svoje nekretnine, odnosno vrednost njihove imovine i stanova je daleko ispod tržišnih vrednosti i to je ogroman problem za njih. Ima jedan primer iz 2017. godine kada je vlasnik stana od 120 kvadrata nekretninu prodao za 48.000 evra, jer nije mogao da izdrži nesnosnu buku i život u tim okolnostima.

Neki građani su čak gradu Novom Sadu ponudili svoje nekretnine da ih otkupe po realnim cenama jer su se ljudi umorili više od stalnog prijavljivanja ugostitelja koji ne mogu i koji krše pravila i ugrožavaju ostale građane.

Nadamo se da će ovim izmenama zakona u velikoj meri biti rešeni ovakvi i slični problemi. Novčane kazne koje su predviđene ovim izmenama zakona će sigurno pomoći da se na bolji način rešavaju problemi.

Naime, ugostiteljima koji emituju buku veću od graničnih vrednosti biće izrečene kazne u iznosu od 250.000 do 500.000 dinara, što je zaista velika kazna, a u slučaju da ponove prekršaj u periodu od godinu dana ta cifra će ići i do 1.000.000 dinara. Ovo su ozbiljne mere koje će sigurno dati rezultate ako se na pravi način krene u rešavanje ovih problema. Lokalne samouprave su odgovorne za svaku aktivnost i nepreduzimanje mera protiv onih koji krše propise i često se stekne utisak da vlasti nisu htele da se upuste u rešavanje problema buke.

Bitno je da je ovim novim zakonom omogućimo da lokalne vlasti mogu i moraju svoje resurse upotrebiti tako da budu efikasniji nego što je do sada bilo.

Izmenama zakona propisuje se da o održavanju javnih skupova, zabavnih i sportskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom i zatvorenom prostoru koji mogu dovesti do prekoračenja graničnih vrednosti buke odlučuju lokalne samouprave. Mere zvučne zaštite određuju jedinice lokalne samouprave na zahtev organizatora. Organizator je dužan da zahtev podnese u roku od 20 dana pre početka manifestacije i ovo je takođe značajna novina. Svakako zakon je jako potreban za naše građane i Poslanička grupa JS će u danu za glasanje podržati zakon. Zahvaljujem.

Četrnaesto vanredno zasedanje , 21.09.2021.

Zahvaljujem.

Predsedavajući, poštovana ministarko, uvažene kolege narodni poslanici, već nekoliko puta u ovom mandatu pričamo o korupciji i nikada ova tema ne može biti suvišna. Čak je potrebno stalno da napominjemo i ukazujemo na ovaj veliki problem.

Korupcija je pojava koja podriva vladavinu prava, ugrožava ljudska prava i negativno utiče na razvoj svake zemlje. Zato borba protiv korupcije predstavlja najvažniji zadatak za razvoj demokratskog društva.

Usvajanjem izmena Zakona o sprečavanju korupcije poboljšavamo normativni okvir koji treba da bude usklađen međunarodnim standardima u toj oblasti, pre svega sa preporukama Grupe država pri Savetu Evrope za borbu protiv korupcije. Cilj je da se dodatno ojačaju nacionalni mehanizmi za prevenciju i borbu protiv korupcije u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije i Akcionim planom za Poglavlje 23.

Poslednjih godina doneli smo nekoliko sistemskih zakona koji svojim rešenjima i institutima predstavljaju dobar alat u rukama sudija i tužilaca u borbi protiv korupcije.

Često čujemo da je država objavila rat korupciji, da je nulta tolerancija na korupciju itd, ali malo toga se dešava u realnim situacijama. I dalje nemamo značajne primene visoke korupcije i dalje se sve svodi na slučaj podmićivanja i neke predmete iz privrednog kriminala.

Nijedna izmena zakona neće dati rezultate ako javni tužioci ne pokažu veću spremnost i odlučnost da ispitaju javno iznete argumentovane stavove ili sumnje na korupciju, a pogotovo ako se odnosi na državne funkcionere.

Ako prijavimo korupciju, ta šteta i nepravda će možda biti otklonjena. Ako je ne prijavimo, šteta će sigurno nastati, neće biti sprečena.

Najopasniji vid korupcije jesu situacije kada se privatni interesi, koji su ujedno i suprotni javnom, pretvore u odluke, propise i neke akte, a tu najviše uticaja mogu da imaju javni i politički funkcioneri.

Ove izmene zakona uglavnom se odnose na javne funkcionere, neprijavljivanje imovine i obaveze prijavljivanja gotovog novca, digitalne imovine itd. Sve je to u redu, tako i treba da bude.

Baš smo ovih dana videli informaciju od Agencije za sprečavanje korupcije, gde su oni pregledali 190 izveštaja o imovini funkcionera i otkrili su da u 52 slučaja funkcioneri su poslali netačne i nepotpune podatke i to je sve u redu i to će se lako ispraviti.

Svi znamo da se velika korupcija, odnosno korupcija na visokom nivou dešava tamo gde su veliki poslovi, veliki novci, velike kombinacije i smatram da tu ima jako puno posla, a i prostora da institucije efikasnije i odlučnije reaguju.

Veliki novac i poslovi se dešavaju na lokalnom nivou. Zato su lokalne samouprave imale zadatak da donesu lokalne antikorupcijske planove kako bi bili preventivni mehanizmi zajedno sa svim ostalim u borbi protiv korupcije.

Iako je to trebalo da se završi još 2017. godine, od 145 gradova i opština, to je uspešno učinilo samo njih 87, uglavnom se pravdajući nedostatkom kadrova, a često im je razlog bio i što uopšte to nije bio prioritet.

Postoji situacije gde ljudi svesno ili ne ulaze u odnos tzv. korupcije iz navike ili konvencionalne korupcije. To su razne vrste davanja mita, podmićivanja, zapošljavanja, problema u školstvu i zdravstvu i gde im takođe niko ništa nije tražio, niti je nagovarao na tako nešto.

Verovatno je ovo naš fenomen bespotrebnog podmićivanja posledica kulturološkog obrasca jednog društva kao što smo mi. Sa njom nekako možemo da se nosimo bez nekih naročito veliki društvenih posledica.

Možda je u ovim izmenama zakona propuštena prilika da se preciznije uredi uporedo vršenje javne i političke funkcije. Ovaj oblik korupcije je verovatno najzastupljeniji kada je u pitanju obavljanje redovnih aktivnosti i političkih funkcionera.

Sistemska borba protiv korupcije podrazumeva da ne mogu to biti samo neke ili nekoliko institucija koje se bave ovom temom. Ovim problemima treba da se bave sve institucije naše države. Kada imamo partnerski odnos svih nadležnih državnih institucija potrebna nam je samo politička volja koja je najpotrebnija i najbitnija da bi ova borba bila uspešna i na visokom nivou.

Poslanička grupa Jedinstvene Srbije je jako zainteresovana da ovi zakoni budu što efikasniji i stoga ćemo u danu za glasanje podržati ove pomenute predloge.

Zahvaljujem.

Dvanaesto vanredno zasedanje , 10.09.2021.

Hvala, predsedavajući.

Poštovani ministri sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, Narodna skupština Republike Srbije je 2018. godine donela zakon kojim se regulišu Memorijali ratne prošlosti Republike Srbije od Prvog balkanskog rata, pa do poslednjih sukoba devedesetih godina.

Današnjim Predlogom Sporazuma Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o ratnim memorijalima omogućuje se čuvanje uspomena na vojne i civilne žrtve ratova i očuvanje mesta gde su sahranjeni, u skladu sa Ženevskim konvencijama.

Ovim Sporazumom ugovorne strane obezbediće, svako na svojoj teritoriji i o svom trošku zaštitu spomenika, pristup, održavanje i negovanje ratnih memorijala. Pod memorijalima podrazumevamo mesta gde su sahranjeni vojnici i civilne žrtve ratova, pojedinačne i zajedničke grobnice, postojeća groblja, ili pojedine parcele koje svedoče o ratnim događajima.

Mi ćemo uvek naći razloga da opravdamo svoje nečinjenje u prošlosti, ali jedan od razloga našeg nemara, nebrige i zapuštenosti nemačkih ratnih grobalja jeste i naredba jugoslovenske Vlade iz 1945. godine, da se groblja, humke i spomenici fašističkih okupatora uklone i sravne sa zemljom, kako bi se na svaki način zbrisao trag njihovog postojanja. Tada je napravljena velika greška i ako su istoričari tog vremena upozoravali, nije se vodilo računa o grobljima, spomenicima iz Prvog svetskog rata, i u tom periodu došlo je do najveće devastacije tih grobalja i spomenika.

Nemačka groblja iz Prvog svetskog rata postojala su mnogim gradovima, kao i u manjim mestima širom Srbije. Najveća su u Beogradu na više lokacija, Smederevu, Nišu, Pančevu, Kovinu, Kragujevcu itd.

Kao primer velikog nemara sa naše strane je Smederevsko groblje gde je stradalo nešto manje od 5.000 vojnika i ratnih zarobljenika među kojima je bilo i srpskih žrtava. Nekada je postojao veliki spomenik za taj događaj, a danas ne postoji ni spomen ploča, a kamoli da pričamo o nekoj uređenosti prostora. Ovo je samo jedan primer, a ima ih jako puno širom Srbije.

Dobar primer i dokaz da se može voditi briga i obnavljanje spomenika Nemačkog vojnog groblja iz Prvog svetskog rata koji se nalazi u parku Košutnjak, gde počiva oko 3.000 nemačkih i pedesetak srpskih vojnika.

To je možda jedini primer o vojnoj istoriji da neprijatelj podigne spomenik onome protiv koga se borio, ali evo sada imamo priliku da budemo odgovorni, a i obavezu po ovom novom Sporazumu da povedemo brigu kao što bi mi voleli da neko vodi brigu o našim grobljima, spomenicima širom Evrope.

Prilikom zadnjih susreta predsednika Vučića i kancelarke Merkel ona je rekla da je jedna od ključnih tačaka naše saradnje i pitanje ratnih memorijala. Predsednik Vučić je tom prilikom izjavio da ovakvi sporazumi vode do konačnog političkog pomirenja, tako da Nemačka pored toga što je važan ekonomski partner ima priliku da bude to i u političkom smislu.

Prilikom tog njihovog zadnjeg susreta ovih dana je potvrđen dolazak kancelarke Merkel u posetu Srbiji, dogovorena je njena poseta Šumaricama, gde je spomen kompleks podignut u znak sećanja na nedužne žrtve masakra koji su počinili nemački okupatori.

Do sada ni jedan visoki zvaničnik, predstavnik ove zemlje nije došao da oda počast ovim nevinim žrtvama. Ovo će zaista biti jedan veliki gest i iskorak, a ujedno i naš zadatak da se odgovorno odnosimo prema ovim istorijskim događajima.

Kada je u pitanju Sporazum Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar postojao je interes dve države da preciznije urede ove oblike, odnose i način saradnje u oblasti zaštite i sprečavanja katastrofa za dobrovoljno pružanje uzajamne pomoći u slučaju katastrofa na teritoriji država bilo koje strane kao i druge oblike uzajamne saradnje. Ovo je svakako korisno i neophodno za našu zemlju.

Kada govorimo o izmenama Aneksa o Konvenciji o prekograničnim efektima industrijskih udesa koji je danas pred nama donosi se u cilju preduzimanja mera sprečavanja industrijskih udesa. Strane su se obavezale da preduzmu mere u cilju identifikacije opasnih aktivnosti na svojoj teritoriji. To znači sprečavanje nekontrolisanih događaja za vreme bilo koje aktivnosti kada je u putanju transport opasnih materija, kao i proizvodnja i skladištenje opasnih materija.

Naravno, u pitanju je usklađivanje naših međunarodnih obaveza i održavanje doslednosti sa zakonodavstvom EU. Svakako, sva tri današnja sporazuma su u interesu naše države.

Poslanička grupa Jedinstvene Srbije će u danu za glasanje podržati ove predloge.

Zahvaljujem.

Imovinska karta

(Novi Sad, 01.02.2019.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
- JP Elektroprivreda Srbije Beograd (vodeći stručni saradnik) Mesečno 85000.00 RSD 26.11.2012 -
Poslanik Skupština AP Vojvodine Pokrajina Mesečno 38000.00 RSD 15.07.2017 -