ROZALIJA EKRES

Nestranačka licnost

Rođena je 1957. godine. Živi u Temerinu.

Po obrazovanju je diplomirani ekonomista.

Direktorka je izdavačke kuće "Magyar Szo".

Prvi poslanički mandat potvrđen joj je 1. decembra 2020. godine.

Izabrana je ispred izborne liste “Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara-Ištvan Pastor”.
Poslednji put ažurirano: 02.12.2020, 10:54

Osnovne informacije

Statistika

  • 2
  • 0
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja , 28.12.2020.

Hvala lepo.

Poštovana predsedavajuća, poštovana predsednice Vlade, poštovani ministri, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, pridruživanje EU predstavlja strateško opredeljenje Republike Srbije.

U Narodnoj skupštini postoji apsolutna podrška evropskim integracijama. Savez vojvođanskih Mađara kao proevropska, tačnije evro-atlantska stranka se zalaže za ubrzanje pristupa procesa pristupanja Srbije EU, konsolidaciju demokratskih institucija i jačanje vladavine prava. Smatramo da postoji tehnika spremnost i politička zrelost društva za to.

Kao što je poznato, Srbija je otpočela pregovore o članstvu početkom 2014. godine, a u decembru 2015. godine otvorena su prva pregovaračka poglavlja. Do sada je otvoreno svega 18 pregovaračkih poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena. Smatramo da je potrebno ubrzati ovaj proces, jer je Srbija potpuno tehnički, administrativno i stručno spremna za proces pregovora i sprovođenje obaveza koje iz tog procesa proističu.

Svesni smo da se EU suočava sa najvećim izazovima od svog osnivanja, kao što su kriza izazvana pandemijom, migrantska i ekonomska kriza, izlazak Ujedinjenog kraljevstva iz Unije nakon 47 godina članstva, kao i klimatske promene.

Međutim smatramo da pomenuti izazovi ne isključuju nastavak politike proširenja, već naprotiv ukazuju na potrebu većeg jedinstva integracija. Zapadni Balkan u tom smislu treba posmatrati kao integrativni deo Evrope kao deo rešenja.

Zbog čega je Srbija tu gde jeste u ovom procesu? Razlog je, pre svega, taj što države članice nisu zadovoljne kako napreduju reforme i kako Srbija stoji kada su u pitanju vladavina prava, sloboda medija, stanje demokratije.

Mi u Savezu vojvođanskih Mađara smatramo da je važno da sagledamo ključne aspekte daljeg napretka Srbije u svetlu novih događaja i izazova u Evropi i šire, ali i razvojne šanse koje su pred nama.

Moramo imati u vidu da se stabilnost i saradnja potvrđuju kroz jednu od najuspešnijih politika EU, politiku proširenja.

Srbija je posvećena reformskim procesima, aktivno doprinosi inicijativama i sudeluje u politika EU u skladu sa svojim obavezama u procesu evropskih integracija.

Dalji proces proširenja je od velikog značaja, kao za zemlje koje teže priključenju, tako i za EU.

Dinamika evrointegracija je od izuzetnog značaja i za očuvanje reformskog zamaha kod država kandidata i kao značajan podsticaj dostizanju kriterijuma za članstvo, pre svega u interesu građana regiona.

Pregovori nisu automatski proces, već rezultat sprovedenih reformi i od toga zavisiće i naš napredak na putu ka EU.

Ključne oblasti reformi ostaju vladavina prava, osnovne slobode, jačanje demokratskih institucija, reforma javne uprave, kao i ekonomski razvoj i unapređenje konkurentnosti.

Proces pristupanja je definisan brojnim obavezama i odlukama koje se moraju doneti, a koje zahtevaju snažnu političku volju, sprovođenje reformi i rešavanje sporova sa susedima.

Takođe, i EU mora biti kredibilan partner koji će kroz različite mehanizme angažovanja i prisustva u regionu, uključujući i finansijsku podršku, omogućiti da države regiona brže i efikasnije ispunjavaju svoje obaveze.

Moraju se postići konkretni rezultati u jačanju vladavine prava i reformi sudstva, borbi protiv korupcije, izgradnji funkcionalne ekonomije koja može da izdrži konkurenciju EU, kao i da se postigne pravno obavezujući sporazum sa Prištinom.

Polazeći od suštinske uloge parlamenta u predstavljanju građana, kao i ključnog zadatka u procesima evropskih integracija na nama je, parlamentarcima, da posvećenim radom na reformskim procesima i primenom evropskih standarda u budućnosti učvrstimo temelje demokratije i mira u regionu.

Mi u Savezu vojvođanskih Mađara smatramo da razgovor o budućnosti EU treba da bude o daljem proširenju i značajno je da zemlje zapadnog Balkana koje uspešno pregovaraju imaju jasnu perspektivu članstva.

Vlasništvo nad reformama je na samoj zemlji kandidatu, kao i u interesu njenih građana, a kvalitet pregovora je daleko važniji od broja otvorenih poglavlja, što ne mora biti nužno merilo uspeha.

Politika proširenja mora zadržati mesto ključne evropske politike kao investicija u mir, demokratiju, prosperitet, bezbednost i stabilnost evropskog kontinenta.

Sa populacijom od oko 500 miliona stanovnika države EU danas čine najveću zajednicu uspešnih demokratija na svetu, iako u ovoj zajednici postoje različite grupe država od kojih svaka ima svoje karakteristike, istorijske pripadnosti i političke procese njihovo jedinstvo i solidarnost predstavlja temelj sigurnosti njihovih građana.

Dosadašnja proširenja EU pokazuju da je proces proširenja dvosmeran. Nove države članice doprinose političkoj stabilnosti i ekonomskom napretku Unije, kao što članstvo u EU doprinosi ekonomskom boljitku i političkoj stabilnosti njihovih građana i država.

Zbog toga smo uvereni da samo sa Srbijom, pa i sa celim zapadnim Balkanom kao njenim integralnim delom EU može biti jedinstvena i kompletna.

Vrlo je bitna činjenica koju poslanička grupa SVM svakako podržava, je da punopravno članstvo u EU ostaje jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta nove Vlade i da na putu ka tom cilju Srbija nastavlja da radi na implementaciji sveobuhvatnih reformi, posebno u oblasti vladavine prava.

Jasno je da Srbija u narednom periodu treba da se fokusira na najvažnije i najhitnije reforme, posebno na ispunjavanje prelaznih merila za Poglavlje 23 i 24, što uključuje izgradnju nezavisnog i efikasnog pravosuđa, ustavne reforme, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Za EU je u procesu evro integracija Srbije, vladavina prava podjednako važna, kao i rešavanje problema KiM.

Akcionim planom za Poglavlje 23 bilo je predviđeno da se Ustava promeni još krajem 2017. godine, a taj predlog je sada ušao u skupštinsku proceduru. Potrebna je i jasna, istinita i sveobuhvatna komunikacija sa građanima o tome u kojoj meri je EU pružila pomoć Srbiji.

Mi iz SVM ćemo svakako nastaviti da se zalažemo za ubrzanje procesa pristupanja Srbije EU, konsolidaciju demokratskih institucija i jačanje vladavine prava, efikasnije usklađivanje sa korpusom evropskih pravnih tekovina, zaštitu temeljnih prava i sloboda i posebno ekonomske reforme.

Očekujemo da će nova metodologija vratiti kredibilitet politici proširenja, da će se mnogo pravednije vrednovati do sada postignuti rezultati kroz inteziviranje dinamike otvaranja pregovaračkih poglavlja, ubrzati proces pristupanja i učiniti ga predvidivim, a izuzetno značajan segment predstavlja i finansijska podrška kako bi se započete reforme uspešno privele kraju.

Ohrabreni rezultatima akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina iz 2016. godine, zalagaćemo se za donošenje i sprovođenje novog manjinskog akcionog plana za naredni period. Hvala lepo.

Druga posebna sednica , 26.12.2020.

Poštovana potpredsednice, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, u svom obraćanju želim da se osvrnem na izveštaj o radu DRI za 2019. godinu sa predlogom zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Podnošenjem ovog izveštaja Narodnoj skupštini, DRI je ispunila svoju zakonsku obavezu izveštavanja. Poslanička grupa SVM će podržati zaključak koji je povodom razmatranja godišnjeg izveštaja o radu DRI za 2019. godinu predložio Odbor za republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Kao što je poznato, DRI je prema Zakonu o DRI, koji je donet 2005. godine najviši državni organ revizije i javnih sredstava u Republici Srbiji, u čijoj nadležnosti se nalazi oko 11.000 korisnika javnih sredstava. Od osnivanja do danas, uz stalan i dinamičan razvoj kadrovskih kapaciteta i unapređenja revizorskog rada i proizvoda, DRI je kao nezavisna institucija postala prepoznatljiv i nezamenljiv činilac u ostvarivanju svoje uloge da pomaže Republici Srbiji da mudro upravlja koristeći resurse i da pouzdanim informacijama doprinosi maksimalno transparentnosti i odgovornosti u javnom sektoru.

U ostvarivanju navedene uloge realizuje se, unapređuje i jača dobra saradnja sa Odborom za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kada se predstavljaju sektorski izveštaju, daju predlozi, odnosno inicijative za izmenu i dopunu propisa.

Uz kontinuiranu edukaciju i razvoj kadrovskih kapaciteta dobro je da se stalno razvijaju revizorski proizvodi, jer obrađuju značajne teme koje narodnim poslanicima kao i izvršnoj vlasti mogu biti od izuzetne pomoći u postupku donošenja relevantnih odluka.

Veoma su značajni učinci ostvareni u postupcima revizija u različitim oblastima, ako i kao krajnji rezultat imaju značajne efekte zbog ostvarenih ušteda usled smanjenja troškova ili povećanja prihoda u javnom sektoru, kao i unapređenje i transparentnost finansijskog izveštavanja kod subjekata u javnom sektoru.

Važno je naglasiti da je pored datih preporuka za ispravke utvrđenih nepravilnosti po izvršenim revizija u 2019. godini kojih je bilo 1.970 DRI dala preporuke i za izmene važnih zakonskih propisa kao što su Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnoj svojini, Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o javnim preduzećima, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti, kao i određenih podzakonskih akata i uredbi kojima će se dodatno unaprediti i precizirati raspolaganje javnim sredstvima.

Našu poslaničku grupu, poslaničku grupu SVM čini izuzetno zadovoljnom što je u Skupštini AP Vojvodine pre pet dana, kada je predstavljen izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta AP Vojvodine za 2019. godinu istaknuto da je poslovanje kompletno u skladu sa zakonskim rešenjima i standardima i da je AP Vojvodina prva dobila ovako pozitivnu ocenu.

Predsednik Saveta DRI je podsetio na to da je DRI dala dva puta za redom pozitivnom mišljenje na finansijske izveštaje o kontroli pokrajinskog budžeta ističući da je to prvi put da je ta institucija od početka svog rada dala takvu ocenu o nekom finansijskom izveštaju o kontroli budžeta. Svi direktni korisnici budžeta AP Vojvodine radili su po zakonu i dobili pozitivno mišljenje DRI.

Uloga DRI je od izuzetne važnosti i zbog procesa pristupanja Republike Srbije EU, na uspostavljanju i unapređenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole, internih kontrola, kao i usklađivanja sa propisima davanjem smernica i postupcima revizije obzirom da je ova tema obuhvaćena Poglavljem 32 – finansijska kontrola u procesu pristupanja.

Pored navedenog poglavlja DRI je uključena u aktivnostima na Poglavlju 23 – pravosuđe i osnovna prava i Poglavlju 5 – javne nabavke. S tim u vezi je od izuzetnog značaja uloga DRI u sprovođenju revizija pravilnosti sa posebnim osvrtom na javne nabavke, odnosno postupak javnih nabavki, odabira ponuđača i zaključivanja ugovora, ali i realizacije zaključenih ugovora zato što DRI ima kadrovski potencijal koji ima integritet, stručna znanja i sposobnosti tako da istovremeno sa izvođenjem postupaka revizije finansijskih izveštaja može ostvariti celovit uvid u dokumentaciju u vezi sa postupcima, kao i realizacijom javnih nabavki i doneti kvalitetne i pouzdane nalaze, kao i predloge mera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i unapređenje poslovanja u vezi sa postupcima javnih nabavki.

U obavljanju ovih značajnih aktivnosti važno je naglasiti međunarodnu saradnju koja DRI ostvaruje, naročito sa vrhovnim revizorskim institucijama, Evropskim revizorskim sudom, programa UN za razvoj, Svetskom bankom, Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, kao i bilateralnom saradnjom sa zemljama u okruženju. Zbog zacrtanog cilja pristupanja EU od značaja je činjenica da se revizije sprovode u skladu sa međunarodnim standardima revizije i osnovnim principima vrhovnih revizorskih institucija.

Kao zaključak možemo reći da je prepoznatljiva uloga DRI u aktivnostima na unapređenju zakonitog, racionalnog, namenskog i efikasnog korišćenja sredstava javnog sektora i u odgovornom raspolaganju državnom imovinom. Od izuzetnog značaja je i uloga u jačanju odgovornosti i transparentnosti u javnom sektoru, kao i u definisanju trajnih strateških ciljeva. Ove činjenice su dovoljan razlog da DRI ima našu punu podršku u obavljanju svojih aktivnosti i u narednom periodu.

Uverena sam da će uz ovakav trend razvoja koji je predstavljen u godišnjem izveštaju o radu DRI u narednom periodu ostvariti u potpunosti planirane strateške ciljeve i ispuniti najvažnija očekivanja. To su – jačanje odgovornosti integriteta i transparentnosti državnih organa i entiteta javnog sektora. Zbog svega navedenog poslanička grupa SVM će podržati zaključak koji je polazeći od preporuka i izveštaja DRI predložio Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava čijom realizacijom će se omogućiti otklanjanje nepravilnosti na koje je DRI ukazala u svom izveštaju za prošlu 2019. godinu. Hvala lepo.