PRVA KONSTITUTIVNA SEDNICA, 22.01.2001.

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Pošto smo obavili glasanje za sekretara Skupštine prozivkom, zaključujem glasanje.

Dozvolite da saopštim rezultate glasanja.

Od 222 narodna poslanika, koji su pristupili glasanju, za kandidata za sekretara Narodne skupštine Republike Srbije Georgija Marića glasao je 201 narodni poslanik. Protiv je bio 21 narodni poslanik, uzdržanih nije bilo.

Poštovani narodni poslanici, na osnovu vašeg glasanja konstatujem da je kandidat Georgije Marić dobio većinu glasova narodnih poslanika koji su pristupili glasanju i da je Narodna skupština za sekretara Narodne skupštine imenovala Georgija Marića (aplauz).

Dozvolite mi da gospodinu Mariću čestitam i molim novoimenovanog sekretara Narodne skupštine da preuzme dužnost.

Pre nego što nastavimo rad, želeo bih da u svoje ime i ime svih onih koji su učestvovali u pripremi ove sednice, najiskrenije zahvalim dosadašnjem sekretaru gospođi Snežani Đukić, koja je zaista krajnje profesionalno i veoma stručno i kvalitetno pripremila ovu sednicu. Najsrdačnije joj se na tome zahvaljujem (aplauz).

Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda: - IZBOR RADNIH TELA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Podsećam vas da je Poslovnikom Narodne skupštine predviđeno da Narodna skupština obrazuje odbore. Narodna skupština ima 23 stalna odbora, a broj članova tih odbora utvrđen je Poslovnikom. Poslaničke grupe predlažu članove odbora srazmerno broju narodnih poslanika koje imaju u Narodnoj skupštini (član 27, 45, 46. i 48. Poslovnika).

U skladu sa odredbama Poslovnika, uručen vam je Predlog liste za izbor članova odbora, koja je sačinjena na osnovu pojedinačnih predloga poslaničkih grupa, koje su obrazovane u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine.

Uručeni su vam predlozi za izmene u Predlogu liste za izbor članova odbora Narodne skupštine, koje je podneo narodni poslanik Čedomir Jovanović, predsednik Poslaničke grupe DOS.

Uručen vam je predlog za dopunu Predloga liste za izbor članova odbora Narodne skupštine, koji je podneo narodni poslanik Dragan Marković, predsednik Poslaničke grupe Stranke srpskog jedinstva.

Otvaram pretres o Predlogu liste za izbor članova odbora Narodne skupštine, sa predlozima za izmene koje je podneo narodni poslanik Čedomir Jovanović, predsednik Poslaničke grupe DOS i predlogom za dopunu Predloga liste koji je podneo narodni poslanik Dragan Marković, predsednik Poslaničke grupe Stranke srpskog jedinstva.

Ko želi reč?

Ima reč Čedomir Jovanović.
...
Demokratska stranka

Čedomir Jovanović

Dame i gospodo narodni poslanici, mi ćemo poštovati princip koji smo poštovali i pri izboru potpredsednika Republičkog parlamenta. Dakle, svaka stranka će u Republici Srbiji biti zastupljena u radnim telima parlamenta procentualno izrazu izbornih rezultata na osnovu koga je i dobila poslaničko mesto u ovom domu. Postoje izvesni dogovori koji su danas prekršeni ovde od strane Srpske radikalne stranke. Bez obzira na to mi ćemo glasati u skladu sa obavezama koje smo preduzeli. U tri slučaja smo predvideli izbor poslanika, kako bi se sa broja 16 članova u odborima - Odbor za bezbednost, Odbor za ekonomske odnose sa inostranstvom a Odbor za pravosuđe i upravu - gde će broj članova biti 17 i tako je otvoren prostor. O tome ćemo razgovarati na sutrašnjoj sednici kada se bude raspravljalo o izmeni Poslovnika.

Molim vas da uvažite stav Demokratske opozicije Srbije, da ga podržite i u skladu sa tim glasate. Hvala.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč?

Ima reč narodni poslanik Živko Selaković, poslanički klub Stranke srpskog jedinstva.

Živko Selaković

Poštovani predsedniče, dame i gospodo poslanici, ostajem pri svemu prema predlogu Stranke srpskog jedinstva i da se prema našem predlogu isto tako uvrste naši članovi za navedene odbore prema Poslovniku, kako je tamo predviđeno.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč? (Niko.)
Ako se više niko ne javlja za reč, prelazimo na odlučivanje.
Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da se, prema članu 28. Poslovnika, o predloženoj listi za izbor članova odbora odlučuje u celini, javnim glasanjem, i da su odbori izabrani ako je za predlog liste glasala većina prisutnih narodnih poslanika.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog liste za izbor članova odbora Narodne skupštine, sa predlozima za izmene koje je podneo narodni poslanik Čedomir Jovanović, predsednik Poslaničke grupe DOS-a i Predlogom za dopunu Predloga liste koji je podneo narodni poslanik Dragan Marković, predsednik Poslaničke grupe Stranke srpskog jedinstva.
Ko je za ovaj predlog, molim da digne ruku? (Većina.)
Da li je neko protiv? (Manjina.)
Konstatujem da je velikom većinom Narodna skupština izabrala odbore Narodne skupštine Republike Srbije.
Ovo je bila poslednja tačka dnevnog reda.
Pre nego što završimo rad po svim tačkama Prve konstitutivne sednice Narodne skupštine Republike Srbije, obavestio bih vas da sam primio zahtev od 134 narodna poslanika Poslaničke grupe Demokratske opozicije Srbije za hitno održavanje Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini, sa dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.
Uvažavajući razloge sadržane u tom zahtevu, sazvao sam sednicu Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini za sutra - utorak, 23. januara 2001. godine, u ovoj sali, sa početkom u 13,00 časova.
Saziv za ovu sednicu sa zahtevom za zakazivanje Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u ovoj godini i predlozima akata iz dnevnog reda sednice uručeni su vam u toku sednice.
Molim sve narodne poslanike da sutra prisustvuju sednici Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u 2001. godini.
Obaveštavam vas da će se odmah po završetku ove sednice održati prve sednice sledećih odbora: Odbora za pravosuđe i upravu, u sali na drugom spratu, Zakonodavnog odbora u sali jedan u prizemlju i Administrativnog odbora u sali na četvrtom spratu.
Molim narodne poslanike, članove navedenih odbora, da prisustvuju sednicama tih odbora.
Obaveštavam vas da legitimacije narodnih poslanika možete preuzeti u zgradi Skupštine u prizemlju, soba broj 10, najranije dva sata nakon završetka sednice.
Zaključujem Prvu konstitutivnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije.